19.04.2000

Tielautakunnan katselmus - Asianosaisten kuuleminen - Puolueettomuusperiaate - Pöytäkirjaaminen

Tielautakunnan katselmus ja asianosaisten kuuleminen

1) Yksityistielain 54 §:n 1 momentin mukaan tielautakunnan toimitus on, mikäli se asian selvittämiseksi on tarpeellista, pidettävä kysymyksessä olevalla paikalla. Lautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä jo ennen toimitusta kaksi lautakunnan jäsentä suorittamaan katselmuksen.

Ennakkokatselmuksen tiedottamisesta ei ole säännöstä, mutta maanmittaushallituksen 1.1.1991 lukien kumottujen tielautakunnille annettujen määräysten mukaan, joita edelleen voitiin noudattaa käsikirjana, ennakkokatselmuksen ajasta ja suorittajista, oli, mikäli mahdollista, ilmoitettava hyvissä ajoin ennen katselmuksen suorittamista hakijalle ja niille, joiden oikeutta katselmus koski. Samalla oli ilmoitettava, että he voivat olla läsnä katselmuksessa.

Tielautakuntana toimivan maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri, joka ei ollut lautakunnan jäsen, olivat ennen toimitusta käyneet mittaamassa tien tieyksikkölaskelmaa varten. Asianosaisia ei ollut kutsuttu paikalle.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri on lausunut, että ennakkokatselmus yleensä pidettiin tietojen hankkimiseksi lautakunnan päätöksen tekoa varten toimituksen kohteena olevasta tiestä ja osakaskiinteistöistä, minkä vuoksi ennakkokatselmusta oli pidettävä osana tielautakunnan toimitusta. Katselmuksessa tehdyt havainnot koskivat sellaisia tosiseikkoja, joiden perusteella tieyksiköt oli vahvistettu. Kysymyksessä oli näin ollen yksityistielain 54 §:ssä tarkoitettu katselmus. Ottaen huomioon katselmuksen keskeinen asema selvityksen hankkimiseksi, asianosaisille olisi tullut varata tilaisuus olla mukana katselmuksessa. Säännöksen puuttuessa maaseutulautakunnan menettelyä ei tältä osin ollut pidettävä lainvastaisena.

Yllä lausuttu käsitys oli saatettu maaseutulautakunnan tietoon, samoin kuin sen menettelyn virheellisyys siltä kohdin, että katselmuksessa tehdyistä havainnoista ei ollut laadittu erillistä muistiota taikka niitä kirjattu pöytäkirjaan. Katselmusta ei ollut myöskään suoritettu yllä mainitun lain edellyttämässä kokoonpanossa.

2) Hakija oli tielautakunnan toimituksessa esittänyt lautakunnalle määräalan kauppakirjan, josta kävi ilmi, minkälaisia tierasitteita määräalan hyväksi oli kaupan yhteydessä annettu. Tällä seikalla oli merkitystä arvioitaessa edellytyksiä haetun tieoikeuden myöntämiseksi kantelijoiden tilojen alueella olevalle tielle. Hakijan vaatimuksesta lautakunta oli salannut kauppakirjan muilta asianosaisilta. Kantelijoiden oikeus saada nähtäväkseen tielautakunnalle esitetty kauppakirja oli perustunut yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 19 §:ssä ilmaistuun asianosaisten kuulemisen periaatteeseen. Lautakunta ei ollut myöskään kirjannut pöytäkirjaan eikä sen liitteeseen kauppakirjasta ilmeneviä rasitteita koskevia tietoja.

Tielautakuntana toimivan maaseutulautakunnan menettelyä arvosteltu, kun se oli taipunut hakijan vaatimukseen ja näin ollen menetellyt yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain vastaisesti, mikä oli antanut aiheen kantelijoille epäillä lautakunnan puolueettomuutta. Lautakunnan tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys asianosaisten kuulemisen periaatteen sekä hyvään hallintoon kuuluvan puolueettomuusperiaatteen ja asianosaisten tasapuolisen kohtelun periaatteen noudattamisesta. Lisäksi arvostelua oli aiheuttanut se, että toimituksen jo päätyttyä pöytäkirjan liitteenä olleeseen muistioon oli otettu liitteeksi lausuma määräalan kauppakirjan esittämisestä lautakunnalle.

YksityistieL 54 § 1 mom (521/1975)
AsiakJulkL (601/1982) 19 §
YksityistieA (690/1962) 38 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.