29.12.1999

Virkanimitys - Kelpoisuusvaatimus - Viranhakuilmoitus

Kelpoisuusvaatimuksista ilmoittaminen viranhakumenettelyssä

Valtionhallinnossa oli esiintynyt menettelyä, jonka mukaan viran hakijoilta oli hakuilmoituksessa "edellytetty" nimettyä tutkintoa niissäkin tapauksissa, joissa tällaista vaatimusta ei ollut kelpoisuusvaatimukseksi säädetty. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ry on pitänyt menettelyä epäasianmukaisena ja hyvän hallintotavan vastaisena sekä mahdollisesti myös laittomana ja kannellut siitä oikeuskanslerille.

Oikeuskansleri on todennut ratkaisussaan, että koska kelpoisuusvaatimukset hallitusmuodon 85 §:n nojalla säädetään joko lailla tai asetuksella ja uuden perustuslain voimaantultua asetuksella, niitä ei voida asettaa viranomaisen päätöksellä viranhakuilmoituksessa. Jos virkaan ei ole säädetty kelpoisuusvaatimukseksi nimettyä tutkintoa tai yleensä tietyn tasoista tutkintoa, hakuilmoituksessa ei tule antaa sellaista käsitystä, että tällainen vaatimus on voimassa. Sanonnaltaan harhaanjohtavat ilmaisutavat ovat hyvän hallinnon vastaisia. Ilmaisu "edellyttää" on po. yhteyksissä käytettynä harhaanjohtava, jollei kysymyksessä ei ole säädetty kelpoisuusvaatimus, vaan ainoastaan viranomaisen käsityksen mukainen virkaan kuuluvien tehtävien hoidon kannalta merkityksellinen seikka.

Oikeuskansleri on myös tarkastellut sitä, että hakuilmoituksessa käytettävän viran tehtävänkuvauksen yhteydessä muulla tavoin nostetaan esiin sellainen yksilöity tehtävänimike, jota ei ole kelpoisuusvaatimukseksi säädetty. Viran tehtäväkuvaukseen liittyen viranomaisella on sinänsä mahdollisuus ohjata hakuilmoituksessa sopivan muodollisen pätevyyden omaavia henkilöitä hakemaan virkaa. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua muita syrjivästi, mikä voidaan estää mm. siten, että viran työtehtävät kuvataan hakuilmoituksissa niin, että voidaan todeta mahdollisesti ilmoitettujen tutkintojen asianmukaisuus. Silloin kun useampi tutkinto soveltuu viran tehtävien hoitamiseen, yhden tutkinnon painottamista ei ole pidettävä tasapuolisena hallintomenettelynä. Jos kuitenkin jonkun tutkinnon suorittaminen tosiasiallisesti erityisen hyvin edesauttaa viran tehtävien menestyksellistä hoitamista, tästä seikasta voidaan mainita. Tällöin hakuilmoituksesta on käytävä selkeästi ja ymmärrettävästi ilmi, ettei kysymys ole säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta, vaan että tietyn tutkintonimikkeen mainitseminen on tapahtunut esimerkinomaisesti.

Oikeuskansleri on pitänyt tarpeellisena, että edellä mainitut näkökohdat otetaan virkoja haettaviksi julistettaessa eri hallinnonaloilla huomioon. Menettelystä tulisi antaa selventävät ohjeet. Sanotussa tarkoituksessa oikeuskansleri on lähettänyt jäljennöksen päätöksestään valtioneuvostolle saatettavaksi ministeriöiden ja niiden alaisten hallintoviranomaisten tietoon sekä erikseen tiedoksi valtiovarainministeriölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.