23.11.1999

Poikkeuslupa - Luonnonsuojelulaki - Natura 2000-ehdotus - Seutukaava ja seutukaavan muutos - Vuosaaren satamahanke

Luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakemusasia

Oikeuskansleri Paavo Nikulan kirje ympäristöministeriölle 23.11.1999 dnro 36/20/99

Ympäristöministeriö on oikeuskanslerinvirastoon 6.9.1999 toimittamassaan kirjeessä pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa asiassa, joka koskee Uudenmaan liiton valtioneuvostolle 26.4.1999 osoittaman hakemuksen dnro 1869/99 käsittelyä. Uudenmaan liitto oli hakenut valtioneuvostolta luonnonsuojelulain (1096/1996) 66 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä Vuosaaren satamaa ja sen liikenneyhteyksiä koskevan seutukaavan ja seutukaavan muutoksen hyväksymisen mahdollistamiseksi. Hakemuksen mukaan oli epäselvää, heikentääkö satamahanke merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -alue oli otettu valtioneuvoston 20.8.1998 tekemään päätökseen Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä. Ympäristöministeriö on toimitettuaan kirjeillään 3.11. ja 9.11.1999 lisäselvitystä tiedustellut sen edustajien kanssa 18.11.1999 käymieni keskustelujen yhteydessä minulta kantaa erittäinkin siihen, voidaanko Natura-aluetta koskevia päätöksiä tehdä ennen kuin korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valtioneuvoston Natura-päätöstä koskevat valitukset, muun muassa vaatimuksen puheena olevan Natura-alueen laajentamisesta.

Lausuntonani totean kunnioittavasti seuraavaa.

Kyse on siitä, millaisiin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä loukkaamatta Suomen Hallitusmuodon 16 §:ssä (969/1995) perusoikeutena turvattua muutoksenhakuoikeutta, jonka toteutumista valtiovallan on Hallitusmuodon 16a §:n (969/1995) mukaisesti muiden perusoikeuksien tavoin turvattava.

Näkemykseni mukaan valtioneuvoston yleisistunto ei voi oikeusturvasyistä johtuen tehdä päätöstä, joka tosiasiallisesti vaikuttaisi korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehtävän hallintolainkäyttöpäätöksen perusteisiin. Tästä huolimatta on kuitenkin nähdäkseni mahdollista ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät konkreettisesti vaikuta valituksen kohteena olevaan alueeseen ja siten tee muutoksenhakua Natura-alueen laajentamisesta turhaksi.

Edellä todettuun viitaten valtioneuvostossa voidaan käsitykseni mukaan näin ollen käsitellä luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa (371/1999) tarkoitettu kysymys siitä, heikentääkö satamahanke merkittävästi Natura 2000 -verkostoon ehdotetun alueen suojeltaviksi aiottuja luonnonarvoja. Mikäli näin katsotaan tapahtuvan, voidaan valtioneuvoston päätöksen jälkeen ryhtyä luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin jatkotoimenpiteisiin. Toimenpiteitä harkittaessa on arvioitava, olisiko asiassa hankittava myös luonnonsuojelulain 66 §:n 3 momentissa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen komission lausunto.

Kerrotunlainen päätösmenettely ei näkemykseni mukaan vielä vaikuta korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkittavana olevan valituksen käsittelyyn sekä tehtäviin ratkaisuihin. Lopullinen valtioneuvoston ratkaisu tehtäisiin tällöin sen jälkeen, kun edellä mainitut jatkotoimenpiteet on suoritettu ja korkein hallinto-oikeus on antanut päätökset valituksiin ja Natura-alue on tullut lainvoimaisesti määritellyksi.

Muutoksenhakumahdollisuuden loukkaamattomuusperiaate huomioon ottaen edellä tarkoitettuun valtioneuvoston päätökseen ei voida sisällyttää lausumaa siitä, että kyseinen päätös voitaisiin valituksesta huolimatta panna täytäntöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.