27.09.1999

Toimivalta - Ajokortti - Valtion maksuperustelaki

Ajokorttien valmistukseen oikeutettu viranomainen (SM ja LM)

LAUSUNTOPYYNNÖT

Liikenneministeriö on viitaten oikeuskanslerinvirastoon 21.4.1999 toimittamaansa ajoneuvohallintokeskuksen 15.4.1999 päivättyyn muistioon pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa siitä, onko poliisiviranomaisilla oikeus välittömästi käyttää ajoneuvohallintokeskuksen ajokorttirekisteriä siinä tarkoituksessa, että poliisiviranomaiset tekisivät sopimuksen valmistajan kanssa ajokorttien valmistuksesta, postituksesta ja laskutuksesta.

Sisäasiainministeriö on oikeuskanslerinvirastoon toimitetun 12.5.1999 päivätyn selvityksen yhteydessä pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa siitä, onko liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista (1605/1995) lainmukainen siltä osin kuin ajokorttisuoritteet on siinä määritelty ajoneuvohallintokeskuksen julkisoikeudelliseksi suoritteeksi.

HANKITTU SELVITYS

Edellä mainittujen ajoneuvohallintokeskuksen muistion ja sisäasiainministeriön selvityksen lisäksi oikeuskanslerinvirastoon on toimitettu seuraavat asiakirjat: 28.5.1999 päivätty liikenneministeriön vastine liitteineen, 3.6.1999 päivätty valtiovarainministeriön budjettiosaston lausunto, 23.6.1999 päivätty sisäasiainministeriön vastine liitteineen ja 9.7.1999 päivätty liikenneministeriön vastine.

Liikenneministeriön kanta

Liikenneministeriön ja ajoneuvohallintokeskuksen käsityksen mukaan ajokorttia on pidettävä itsenäisenä ajokorttirekisterin tulosteena, ei poliisin ajo-oikeutta koskevasta päätöksestään antamana todistuksena. Ajoneuvohallintokeskus on ajokorttirekisterin pitäjä, ja sillä on rekisterin haltijana ja yksinomaisena käyttäjänä oikeus periä ajokortin valmistamisesta valtion maksuperustelain (150/1992) mukainen maksu.

Sisäasiainministeriön kanta

Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan ajokortti on poliisin sille laissa määrätyn toimivallan mukaisesti tekemän ajo-oikeutta koskevan päätöksen perusteella antama todistus. Poliisilla on tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) nojalla oikeus saada ajokortin valmistamiseen liittyvät tiedot ajokorttirekisteristä. Poliisilain (493/1995) mukaan poliisilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot maksutta. Ajoneuvohallintokeskuksella ei ole yksinoikeutta ajokortin valmistamiseen, ja poliisilla on oikeus tilata ajokortit itse ulkopuoliselta toimittajalta.

Valtiovarainministeriön kanta

Valtiovarainministeriö ei ota kantaa siihen, onko ajoneuvohallintokeskuksella valtion maksuperustelain mukainen yksinomainen oikeus ajokorttien valmistamiseen. Valtiovarainministeriö on esittänyt, että tarvittaessa on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin asian ratkaisemiseksi tavalla, joka ei edellytä ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan rahoittamista budjettivaroilla.

Tehtäessä asiaa koskevia päätöksiä joudutaan myös ratkaisemaan, miten vastaisuudessa suhtaudutaan niihin ajokorttirekisterin ylläpidosta ym. aiheutuviin kustannuksiin, jotka tällä hetkellä ajokorttisuoritteiden hinnoittelun muodossa viimekädessä peritään ajokortin hakijalta. Valtiovarainministeriö ei pidä hyväksyttävänä eikä perusteltuna, että aikaisemmin maksullisen toiminnan tuloilla rahoitettu osuus rekisterikustannuksista jäisi jatkossa valtion budjettirahoituksen varaan.

LAUSUNTO

Kysymyksessä olevasta asiasta on oikeuskanslerinvirastossa laadittu muistio.

Totean päätyväni muistiossa esitettyyn lopputulokseen. Sekä liikenneministeriö että sisäasiainministeriö ovat esittäneet oman kantansa tueksi varteenotettavia näkökohtia. Ajokortin asemaa joko poliisin hallintopäätöksestään antamana todistuksena tai itsenäisenä ajokorttirekisterin perusteella valmistettuna asiakirjana ei lainsäädännössä kuitenkaan ole määritelty niin tarkasti, että voitaisiin esittää selvä tulkintaratkaisu ajokortin valmistamiseen oikeutetusta viranomaisesta tai poliisin oikeudesta käyttää välittömästi ajokorttirekisterin tietoja ajokortin valmistamiseen. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että ajokorttiasia on jakaantunut kahdelle eri ministeriölle, joiden välinen toimivallanjako tässä asiassa on jäänyt yksiselitteisesti sääntelemättä.

Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista siltä osin kuin ajokorttisuoritteet on määritelty ajoneuvohallintokeskuksen julkisoikeudelliseksi suoritteeksi, olisi voimassaolevan lainsäädännön vastainen.

Edellä esittämääni viitaten esitän, että liikenneministeriö ja sisäasiainministeriö ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin ajokorttia koskevan lainsäädännön selkiyttämiseksi ajokorttien valmistamiseen liittyvien toimivaltakysymysten osalta. Lainsäädännön selkiyttäminen on paljolti tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa, mutta oikeudellispohjaisena tavoitteena voi pitää, että ajokortin hakijoilta ei voida periä enempää kuin valmistuskustannukset, hallinnon osuus mukaanlukien, sekä että näin perityt rahat jakautuvat eri viranomaisten kesken siten, että jakosuhde vastaa viranomaisten panosta kaikkeen ajokortin myöntämisen perusteena olevaan toimintaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.