21.09.1999

Asiantuntijalausunto - Pysyvä asiantuntija - Tapaturmakorvaus

Asiantuntijalausunnoista ja asiantuntijoista

Kantelussa oli katsottu, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen korkeimmalle oikeudelle tapaturmakorvausasiassa antama lausunto oli ollut harhaanjohtava. Lausunnosta ei ollut ilmennyt, että oikeusturvakeskuksen lausuntoaan varten hankkimat pysyvien asiantuntijoiden antamat lausunnot olivat olleet keskenään ristiriitaisia. Siinä oli perustelematta otettu huomioon vain muutoksenhakijalle kielteinen asiantuntijalausunto. Kantelussa oli myös arvosteltu sitä, että oikeusturvakeskus käyttää lausunnonantajina virastaan eläkkeellä olevia lääkäreitä, joiden tietämys ei voi olla ajantasalla eikä yhtä hyvä kuin työelämässä mukana olevien lääkäreiden.

Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tietoon saattamassaan ratkaisussa todennut kantanaan, että olisi asianmukaista, että silloin, kun oikeusturvakeskuksen pysyviltä asiantuntijoiltaan hankkimat ja oikeusturvakeskuksen lausunnossa mainitut asiantuntijalausunnot ovat olleet johtopäätöksiltään ja lopputuloksiltaan toisistaan poikkeavia, tästä eroavaisuudesta olisi maininta oikeusturvakeskuksen lausunnossa. Samoin oikeusturvakeskuksen lausunnosta tulisi mainitunlaisessa asiantuntijalausuntojen ristiriitatilanteessa ilmetä, mitkä ovat olleet ne nimenomaiset näkökohdat ja syyt, joiden perusteella oikeusturvakeskus oli yhtynyt toisen asiantuntijansa tulkintalinjaan ja millä perusteilla se ei ollut voinut yhtyä toisessa asiantuntijalausunnossa esitettyyn kannanottoon.

Mitä sinänsä tulee oikeusturvakeskuksen pysyvien asiantuntijoiden valintaperusteisiin, ratkaisussa on viitattu terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 19 §:ään, jossa edellytetään, että pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttava henkilö on "tunnetusti taitava ja etevä" ja että hän edustaa "oikeusturvakeskuksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta". Mikäli nämä edellytykset täyttyvät pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttavan kohdalla, säännös ei rajaa eläkkeellä olevaa henkilöä kutsumismenettelyn ulkopuolelle. Kun pysyvät asiantuntijat lisäksi kutsutaan sanottuun tehtävään enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan, apulaisoikeuskanslerin mukaan tämä suhteellisen lyhyt aika on omiaan varmistamaan sen, että asiantuntijoiden tietojen ja taitojen ajantasaisuus on seurannassa ja että asiantuntijaksi kelpoisuuden arviointi näin ajankohtaistuu aina nelivuotiskauden päättyessä.

L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 §
L terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 6 §
A terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 19 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.