26.05.1999

Ministeriön päätös - Julkaiseminen - Säädöskokoelma

Säädösten sisällön ilmoittaminen

Lyhennysote oikeuskansleri Paavo Nikulan päätöksestä 26.5.1999, dnro 928/1/98.

1. KANTELUKIRJOITUS

Kirjoituksessa arvosteltiin maa- ja metsätalousministeriön tapaa olla ilmoittamatta säädöskokoelmassa julkaisemiensa eräitä päätöksiään koskevien ilmoitusten otsikoissa, mitä asiaa mainitut päätökset koskevat.

Ongelma korostuu etenkin internetin välityksellä julkaistavan valtion säädöstietokannan yhteydessä, koska sitä käytettäessä maa- ja metsätalousministeriön julkaisemien ilmoituksen koko teksti on avattava, ennen kuin käy ilmi, mistä päätöksistä on kulloinkin kyse. Kantelijan mukaan tämä on sekä aikaavievää että kallista. Kansalaisen on voitava nykyisessä säädöstulvassa päätellä nopeasti säädöksen nimestä, mistä asiasta kulloinkin on kyse ja mikä sen merkitys kansalaiselle mahdollisesti on.

2. HANKITTU SELVITYS

Kirjoituksen johdosta on oikeusministeriöltä pyydetty selvitystä erityisesti siitä, millaisia käytäntöjä ja linjauksia eri ministeriöissä yleensä vallitsee sen suhteen, mitkä asianomaisen ministeriön päätökset julkaistaan säädöskokoelmassa ja mistä puolestaan julkaistaan ilmoitus. Oikeusministeriön kantaa pyydettiin myös siitä, tulisiko kyseisten ilmoitusten yhteydessä julkaista päätöksen nimi joko kokonaisuudessaan etenkin silloin, kun ilmoitus sisältää vain yhden päätöksen, taikka useamman ilmoitettavan päätöksen ollessa kyseessä tai nimikkeen ollessa monimutkainen, asiasanoihin perustuva tiivistelmä, josta kävisi suoraan ilmi, mitä asioita tai asiaryhmiä ilmoituksessa tarkoitettavat päätökset koskevat.

------------------------------------------------------------

4. RATKAISU

4.1. Sovellettavat oikeusohjeet

Lakien ja asetusten julkaiseminen Suomen säädöskokoelmassa perustuu vielä voimassa olevan hallitusmuodon (607/1980) 20 §:n 2 ja 3 momenttiin ja 28 §:n 2 momenttiin. Tämän lisäksi Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen (696/1980) 2 §:n 1 momentissa luetellaan ne säädökset, jotka on julkaistava. Tällaisia ovat lakien ja asetusten lisäksi näiden täytäntöönpanoa koskevat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, säädökset, jotka eduskunta on ilmoittanut julkaistaviksi säädöskokoelmassa sekä muut säädöskokoelmassa julkaistaviksi säädetyt päätökset, kuulutukset ja tiedonannot.

Muu kuin edellä tarkoitettu valtioneuvoston tai ministeriön päätös samoin kuin muu viranomaisen päätös, kuulutus tai tiedonanto, jolla on yleinen merkitys, voidaan mainitun asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston tai asianomaisen ministeriön määräyksestä julkaista säädöskokoelmassa. Kansainvälisten säädösten julkaisemisesta on säädetty 2 §:n 3 momentin (1043/1982) mukaan erikseen.

Asetuksella Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen muuttamisesta (1364/1993) Suomen säädöskokoelmasta annettuun asetukseen lisättiin uusi 2 b §, jonka 1 momentti sisältää poikkeamismahdollisuuden säädöskokoelmassa julkaisemisesta nimenomaan ministeriön päätösten osalta. Kyseisen säännöksen mukaan edellä selostamani 2 §:n estämättä voidaan siinä tarkoitettu ministeriön päätös julkaista ministeriön määräyskokoelmassa. Tällöin säädöskokoelmassa on kuitenkin julkaistava päätöksestä ministeriön ilmoitus, josta käy ilmi, missä päätös on yleisön saatavissa. Ministeriön määräyskokoelmasta säädetään mainitun 2 b §:n 2 momentin mukaan erikseen.

Tällä hetkellä lepäämässä olevan uuden Suomen Perustuslain 80 §:n 3 momentti merkitsee muutoksia säädösten julkaisemista koskevaan sääntelyyn. Sääntely on järjestettävä asetuksen sijasta lailla. Samassa yhteydessä säädösten ja muiden oikeussääntöjen julkaiseminen tulee uudelleen arvioitavaksi laajemminkin.

4.2. Asian arviointia

Maa- ja metsätalousministeriön selvityksessä on selvitetty päätöksiin liittyvää ilmoituskäytäntöä maatalousosaston, eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston sekä metsäosaston toimialoilla. Esimerkiksi maatalousosaston päätökset on julkaistu säädöskokoelmassa kokonaisuudessaan, kun päätöksellä on katsottu olevan yleistä merkitystä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi sellaiset Euroopan unionin rakennerahastoista maksettavaa ohjelmaperusteista tukea koskevat päätökset, jotka kohdistuvat laajaan joukkoon viljelijöitä, sekä kansallisiin tukiin liittyvät päätökset.

Puheena olevaa ilmoitusmenettelyä on puolestaan käytetty lähinnä silloin, kun päätöksellä ei ole katsottu olevan laajempaa yleistä merkitystä tai kun se on ollut muutoin tarkoituksenmukaista. Tällaisia päätöksiä ovat ministeriön mukaan olleet vain tiettyihin erityisryhmiin kohdistuneet päätökset, kuten maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevat määräykset, tai sellaiset päätökset, jotka ovat sisältäneet hyvin yksityiskohtaisia, teknisluonteisia, usein päätösten monisivuisiin liitteisiin sisältyviä täytäntöönpanomääräyksiä.

Totean, että maa- ja metsätalousministeriön säädöskokoelmassa julkaisemista ilmoituksista eräistä ministeriön päätöksistä käy Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla ilmi, mitä kulloinkin ilmoitettavat päätökset sisältävät ja mistä ne ovat saatavilla, vaikka ilmoituksen otsikko sinänsä onkin pelkistetty.

Vastaavat tiedot löytyvät myös oikeusministeriön lokakuussa 1997 avaamasta säädöstietopankista, jonka tietosisältöä on sittemmin asteittain laajennettu. Edellä todetussa on kyse oikeusministeriön ja Edita Oy:n hankkeesta, jonka tavoitteena on ollut helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia omatoimisesti saada tietoa voimassa olevan lainsäädännön sisällöstä. Hanke tukee jo sinällään 1.12.1999 voimaan tulevan uuden viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tavoitteita, kuten julkisuusperiaatteen toteutumista ja hyvää tiedonhallintatapaa.

Mainitun lain perusteluissa (HE 30/1998 vp) mainitaan yhtenä kansalaisten ja hallinnon välisen tiedonkulun tehostamismahdollisuutena julkisten asiakirjojen julkaiseminen yleisissä tietoverkoissa. Kyse on viime kädessä tiedon saatavuudesta. Totean kuitenkin, että koska tässä käsitellyn säädöstietopankin ylläpitämiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, myöskään sen sisällölle asetettavista vaatimuksista ei ole säädetty erikseen.

Kyseinen tietopankki ei edellytä erillistä kirjautumista ja siten maksullista käyttöoikeutta, vaan sen käyttäminen maksaa saman verran kuin internetin käyttö muutoinkin. Maksuttomuudella tässä merkityksessä on haluttu turvata säädöstiedon tehokas leviäminen kansalaisten keskuudessa nykyaikaisia tiedonvälityskanavia pitkin.

Kyseisen tietopankin ylläpitoon ja käytännön toteuttamiseen liittyvät seikat eivät sinänsä ole sellaisia, joihin oikeuskansleri voisi puuttua, koska Suomen säädöskokoelman painettu ja julkaistava versio on edelleenkin ainoa virallinen säädöstiedon lähde Suomessa.

4.3. Lopputoteamuksia

Kantelun johdosta selvitettiin laajemminkin eri ministeriöiden käytäntöjä niiden tekemien päätösten julkaisemisessa. Ministeriöiden käytännöt niiden mahdollisesta vaihtelusta huolimatta ovat voimassaolevan lainsäädännön mukaisia. Oikeusministeriön selvityksessään mainitseman suosituksen antaminen ja Finlex-tietopankin informatiivisuuden lisääminen ovat perusteltuja kansalaisten säädöstiedonhallinnan parantamisen kannalta. Eräiden ministeriöiden lausunnoissa myös kannatettiin selvityspyynnössä mainittuja vaihtoehtoja säädöskokoelmassa julkaistavien ilmoitusten otsikoiden informatiivisuuden lisäämiseksi.

Koska asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaisia puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä, jotka antaisivat aihetta enempiin toimenpiteisiini ja koska säädösten ja muiden oikeusohjeiden julkaisemista koskevan sääntelyn uudistaminen on vireillä, lähetän ainoastaan tämän päätöksen oikeusministeriölle tiedoksi ja jaettavaksi edelleen muille ministeriöille.

Oikeusministeriö on sittemmin 27.8.1999 antanut ministeriöille esittelijöiden tietoon saatettavaksi seuraavansisältöisen suosituksen dnro 3489/09/98:

"Julkaistaessa Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:ssä (1364/1993) tarkoitettuja ilmoituksia ministeriöiden tekemistä päätöksistä oikeusministeriö suosittelee, että ilmoitusten nimikkeissä mainitaan päätöksen nimike kokonaisuudessaan tai siten lyhennettynä, että sen aihe voidaan päätellä nimikkeestä. Jos ilmoitus koskee useampia päätöksiä, voidaan nimikkeessä käyttää mainintaa: --- ministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.