07.07.1999

Asiakirjojen lähettäminen

Huolellisuus asiakirjoja lähetettäessä

Varatuomari, jonka käräjäoikeus oli määrännyt rikosasiassa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vastaajan oikeudenkäyntiavustajaksi, oli avustanut vastaajaa ennen pääasian käsittelyä kolmessa turvaamistointa koskeneessa asiassa, joista ensimmäisessä vastaajalle oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti ja määrätty avustaja. Tuosta käsittelystä avustajalle oli maksettu myös palkkio valtion varoista. Kahdessa muussa turvaamistointa koskeneessa asiassa avustaja ei ollut pyytänyt päämiehelleen maksutonta oikeudenkäyntiä eikä vedonnut myöskään aikaisemmin myönnettyyn maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Pääasian yhteydessä käräjäoikeudelle esittämässään laskussa avustaja oli pyytänyt, että hänelle suoritettiin palkkio myös kahden turvaamistointa koskeneen asian osalta. Käräjäoikeus oli hylännyt maksutonta oikeudenkäyntiä koskeneen hakemuksen.

Avustaja oli päämiehensä nimissä valittanut muun muassa maksuttoman oikeudenkäynnin hylkäämistä koskeneesta päätöksestä hovioikeuteen. Avustaja ei ollut oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 16 §:n säännösten mukaisesti valituksen ohessa toimittanut pöytäkirjanotteita turvaamistoimiasioiden osalta. Hovioikeus oli viran puolesta pyytänyt käräjäoikeutta toimittamaan puuttuvat asiakirjat. Käräjäoikeudesta oli kuitenkin toimitettu pöytäkirja ainoastaan ensimmäisestä käsittelystä, jossa palkkio avustajalle valtion varoista oli suoritettu. Hovioikeus oli myöntänyt vastaajalle maksuttoman oikeudenkäynnin sekä määrännyt hänelle avustajan. Turvaamistoimiasioiden osalta hovioikeus oli hylännyt palkkiovaatimuksen todeten virheellisesti, että avustajalle oli siltä osin jo maksettu palkkio valtion varoista. Korkein oikeus oli hylännyt valituslupaa koskeneen hakemuksen.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että puhelimitse todennäköisesti tapahtuneen asiakirjapyynnön tarkempaa sisältöä ei ole voitu enää tässä vaiheessa tarkemmin selvittää. Puutteellinen asiakirjojen toimittaminen hovioikeudelle oli kuitenkin osaltaan vaikuttanut siihen, että hovioikeudelle oli muodostunut virheellinen käsitys siitä, että palkkiot turvaamistointa koskeneiden asioiden osalta olisi avustajalle jo suoritettu. Valitukseen liittyviä asiakirjoja toimitettaessa muutoksenhakutuomioistuimelle on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri on laamannille lähettämässään kirjeessä kiinnittänyt käräjäoikeuden henkilökunnan huomiota siihen huolellisuuteen, jota asiakirjoja lähetettäessä tulee noudattaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.