17.06.1999

Tuomareiden virkasyyteasiat - Asianomistajan rikosilmoitus - Poliisin ilmoitusvelvollisuus

Tuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta

L yleisistä syyttäjistä 9 § 2 mom
A esitutkinnasta ja pakkokeinoista 7 § (1020/1997)

Hovioikeuksien kanneviskaalien virkojen lakkauttamisen yhteydessä
heidän tehtävänsä syyttäjinä jaettiin toisaalta oikeuskanslerille
ja toisaalta lääninsyyttäjille. Yleisistä syyttäjistä
annetussa laissa (199/1997) järjestelmää muutettiin
1.12.1997 siten, että lain 9 §:n 2 momentin nojalla syyteharkinnan
suorittaminen epäiltyä tuomarin virkarikosta koskevassa
asiassa kuuluu oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Valtionsyyttäjän tehtävänä on yleisistä syyttäjistä annetun
lain 7 §:n 2 momentin mukaisesti syytteen ajaminen
oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen syytemääräyksen
perusteella.

Hovioikeudet toimittavat edelleen oikeuskanslerille tiedoksi
tarkastusviskaalien laatimat tarkastuskertomukset alioikeuksien
valvonnasta ja ilmoittavat hovioikeusasetuksen (211/1994)
23 §:n 2 momentin nojalla myös tietoonsa tulleista seikoista,
jotka saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.
Muutoksenhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa
koskevien uusien ja 1.5.1998 voimaan tulleiden
säännösten (165/1998) mukaan hovioikeuden ensiasteena käsittelemien
rikosasioiden osalta tulevat sovellettaviksi käräjäoikeuskäsittelyä
vastaavat säännökset. Kirjallinen menettely
virkasyyteasioissa tullee olemaan vähäisempää kuin aikaisemmin,
joskin selvät ja riidattomat ensimmäisen asteen virkarikosasiat
käsiteltäneen hovioikeudessa edelleen yksinomaan
kirjallisesti.

Tuomareiden virkasyyteasioiden osalta ongelmaksi on käytännössä
muodostunut virkasyyteasiain tutkinnan järjestäminen erityisesti
sellaisissa tilanteissa, joissa asianomistaja tekee
tuomaria vastaan rikosilmoituksen suoraan paikallispoliisille.
Rikosilmoituksen tekeminen on tietenkin mahdollista, olipa
epäiltynä kuka tahansa. Kun otetaan huomioon edellä selostetut
hovioikeuksien toimittamaan alioikeuksien valvontaan liittyvät
menettelymuodot, poliisin suoraan käynnistämää tutkintaa ei
aina ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Tuomareiden virkasyyteasioita
on tullut viime aikoina vireille oikeuskanslerinvirastossa
myös siten, että asioista on tänne ilmoitettu valtakunnansyyttäjänviraston,
paikallissyyttäjän, keskusrikospoliisin,
lääninhallituksen poliisitarkastajan ja poliisikomisarion
toimesta. Poliisin yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta
syyttäjälle tutkittavakseen tulleesta rikosasiasta on säädetty
esitutkintalain 15 §:ssä (692/1997). Esitutkinnasta ja pakkokeinoista
annetun asetuksen 7 §:n (1020/1997) mukaan esitutkintaviranomaisten
on sen lisäksi, mitä esitutkintalain
(449/1987) 15 §:n 1 momentissa säädetään, ilmoitettava syyttäjälle
sellaisista rikosasioista, joista tämä on erikseen pyytänyt
ilmoittamaan.

Tuomareiden virkarikosasioiden erityissyyttäjänä katson, että
poliisin ilmoitusvelvollisuus tuomareiden tekemiksi epäiltyjen
virkarikosasioiden osalta olisi parasta järjestää siten, että
oikeuskanslerinvirastoon ilmoitettaisiin aina tällaisesta tutkittavaksi
tulleesta asiasta. Tässä tarkoituksessa pyydän Sisäasiainministeriötä
ilmoittamaan esitutkintaviranomaisille
tuomareiden tekemiksi epäiltyjen virkarikosasioiden osalta
noudatettavasta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus tehdään
toimittamalla oikeuskanslerinvirastoon rikosilmoituksen jäljennös
tai muu selostus asiasta telekopiona tai kirjeitse.
Ilmoitus on tehtävä heti, kun poliisi on saanut tiedon asiasta.
Tutkintatoimia voi jatkaa, jollei siihen estettä ilmene.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.