03.09.1998

EURO - Rahanvaihtojakso - HM 72 §

Rahanvaihtojakson lyhentäminen Suomen siirtyessä yhteiseen rahaan

Valtiovarainministeriö oli pyytänyt lausuntoa rahanvaihtojakson lyhentämisestä. Lausuntopyynnössä todettiin, että euromääräiset setelit ja kolikot lasketaan liikkeelle 1.1.2002. Kansallisten seteleiden ja kolikoiden on korvauduttava täysin euroilla ja senteillä enintään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta päivästä. Markan asema laillisena maksuvälineenä lakkaa siis viimeistään 30.6.2002. Tätä enintään kuuden kuukauden mittaista rahanvaihtojaksoa on mahdollista lyhentää kansallisella päätöksellä.

Ilmeistä on, ettei eri maissa ole mahdollisuutta päästä yhdenmukaiseen ratkaisuun. Suomessa rahan vaihtumisen oletetaan tapahtuvan varsin nopeasti. Rahanvaihtojakson lyhentämiseen on katsottu liittyvän sekä taloudellisia että käytännön etuja.

Rahanvaihtojakson pituuden määrääminen on lausuntopyynnössä katsottu tavalliseen rahauudistukseen verrattavaksi asiaksi, jolloin Suomen Pankki päättää markkamääräisten setelien ja valtiovarainministeriö markka- ja pennimääräisten kolikoiden osalta milloin niiden asema laillisena maksuvälineenä lakkaa.

Lausunnossa todetaan, että rahanvaihtojakson lyhentäminen tarkoittaa, että kansalliset setelit ja kolikot lakkaavat olemasta laillisia maksuvälineitä tiettynä päivänä jo ennen 1.7.2002.

Rahalain kumoamisesta 27.3.1998 annetun lain (215/1998) 2 §:n 2 momentin mukaan kumotun rahalain (358/1993) 14 §:n 1 momenttia sovelletaan setelien osalta 30.6.2002 saakka. Sanotun rahalain säännöksen mukaan Suomen Pankki voi päättää setelien lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä. Kolikoiden osalta säädetään 27.3.1998 annetussa laissa metallirahasta (216/1998). Lain 6 §:n 2 momentin mukaan metallirahat, jotka ovat laillisia maksuvälineitä lain voimaan tulleessa olleiden säännösten nojalla, pysyvät laillisina maksuvälineinä, kunnes lain 5 §:n 1 momentin nojalla toisin päätetään. Mainitun 5 §:n 1 momentin nojalla asianomainen ministeriö voi Euroopan yhteisön lainsäädännön nojalla päättää metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä.

Rahalain kumoamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan rahalain 14 §:n 2 momenttia Suomen Pankin velvollisuudesta lunastaa nimellisarvosta ne setelit, jotka eivät enää ole laillisia maksuvälineitä, sovelletaan kymmenen vuoden ajan sitä, kun rahalain nojalla liikkeeseen lasketut setelit ovat lakanneet olemasta laillisia maksuvälineitä. Vastaava säännös kolikoiden osalta on metallirahasta annetun lain 5 §:n 2 momentissa.

Perustuslakivaliokunta oli käsitellessään valtioneuvoston 15.5.1997 eduskunnalle antamaa selontekoa Suomen osallistumisesta yhteiseen euroalueeseen (VNS 4/1997 vp.) arvioinut hallitusmuodon 72 §:n muuttamistarpeen. Valiokunta oli todennut ensinnäkin, että hallitusmuodon 72 § menettää asteittain oikeudellista merkitystään sitä mukaa kuin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen toteuttaminen etenee (PeVL 18/1997 vp.).

Valiokunta oli edelleen todennut, että EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislain säätäminen supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä oli tehnyt poikkeuksen useasta hallitusmuodon säännöksestä, mukaan luettuna myös 72 §. Valiokunta oli lausunut, että vaikka hallitusmuodon 72 §:n muuttaminen ei ole valtiosääntöoikeudellisesti edellytys yhteiseen rahaan siirtymiselle, on perustuslain selkeyden turvaamiseksi valtiosääntöpoliittisesti asianmukaista ja perusteltua muuttaa perustuslain tekstiä tältä osin Suomen yhteiseen rahaan osallistumisen vuoksi. Valiokunta oli katsonut, että hallitusmuodon 72 §:n muutoksen pitäisi olla voimassa viimeistään siinä vaiheessa, jolloin kansallinen raha ei enää ole laillinen maksuväline. Valiokunnan käsityksen mukaan muutos oli luontevimmin toteutettavissa vireillä olevan perustuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä, jossa tähdätään siihen, että uusi perustuslaki tulisi voimaan 1.3.2000 (PeVL 18/1997).

Edellä esitetyn johdosta oikeuskansleri totesi, että harkittaessa rahalain ja metallirahasta annetun lain säännösten nojalla tehtäviä kansallisen rahan voimassa oloa koskevia päätöksiä, on asianmukaista ottaa huomioon, mitä perustuslakivaliokunnan edellä selostetussa lausunnossa on hallitusmuodon 72 §:stä todettu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.