08.09.1998

Perusoikeudet - Yhdistymisvapaus - Työntekijöiden suojelu

Oikeuskanslerin toimivallasta perusoikeuksien valvonnassa

Eräässä ammattiliiton jäsenlehdessä oli selostettu liiton hallituksen päätöstä, jonka mukaan liiton jäsenten tuli kieltäytyä työskentelemästä asianomaisen alan järjestäytymättömien työntekijöiden kanssa. Hallitusmuodon 10 a §:n yhdistymisvapautta ja 15 §:n työvoiman suojelua koskeviin säännöksiin viitaten kansanedustaja JT pyysi oikeuskanslerin kannanottoa ammattijärjestön menettelystä, joka tosiasiallisesti estää järjestäytymättömien työntekijöiden työskentelyn asianomaisella alalla.

Vastauksessaan oikeuskansleri viittasi yhdistymisvapautta koskevan hallitusmuodon 10 a §:n 2 momentin perusteluihin (HE 09/1993 vp), jonka mukaan ammatillisen järjestäytymisvapauden turvaaminen, merkitsee myös sitä, ettei vapautta käyttävälle saa aiheutua siitä haitallisia seuraamuksia. Siten osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ammattiyhdistystoimintaan ei ole hyväksyttävä peruste esimerkiksi työstä erottamiseen tai erilaiseen kohteluun työelämässä. Lisäksi työntekijöiden syrjintä on työsopimuslain 17 §:n 3 momentin perusteella lainvastaista ja lainvastaista menettelyä vastaan on säädetty rikoslain 11 luvun 9 §:ssä rangaistusuhka. Työsopimuslain noudattamisen valvonta kuuluu lain 55 §:n mukaisesti työsuojeluviranomaisille.

Oikeuskansleri totesi, että ammattiliiton hallituksen päätöksen mukainen menettely voi loukata hallitusmuodon 10 a §:ssä perusoikeutena turvattua yhdistymisvapautta ja oikeutta olla kuulumatta johonkin yhdistykseen (negatiivinen yhdistymisvapaus) taikka hallitusmuodon 15 §:ssä turvattua perusoikeutta työhön. Ammattiliiton tai yksityisoikeudellisen työnantajan menettelyn tutkiminen ei kuitenkaan perusoikeusvalvonnankaan osalta kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuodon 46 §:n 1 momenttiin (969/1995) kirjattu perusoikeuksien valvontatehtävä liittyy oikeuskanslerin tehtäviin viranomaistoiminnan laillisuuden valvojana. Hallitusmuodon 46 §:n muutoksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 309/1993 vp) mukaan uusi säännös ei sinänsä laajenna oikeuskanslerin valvontatehtävää, mutta korostaa perus- ja ihmisoikeusvalvonnan osuutta tämän valvonnan kokonaisuudessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.