06.08.1998

Ulosmittausvalituksen käsittely

Käräjätuomarin menettely ulosmittausvalituksen käsittelyssä

Käräjätuomarin huomiota kiinnitetty vastaisen varalle lainmukaiseen menettelyyn ulosmittausvalituksen käsittelyssä. Velallisen ja väitetyn sivullisomistajan valitettua ulosmittauksesta käräjäoikeus oli pyytänyt velkojalta lausuntoa heidän esittämästään lisäkirjelmästä. Siinä oli tuotu esiin, että velalliselta ulosmitattu saatava oli siirretty sivulliselle. Velkoja oli aikaisemmin vastannut valitukseen ja vaatinut sen hylkäämistä, mutta ei ollut antanut lausuntoa lisäkirjelmästä. Käräjäoikeus oli katsonut, että koska velkoja ei ollut vastannut tuohon lausumapyyntöön, erimielisyys oli ratkaistava vastapuolen toivomuksen mukaisesti. Käräjäoikeus oli kumonnut ulosmittauksen.

Hovioikeus oli velkojan valituksesta kumonnut käräjäoikeuden päätöksen. Hovioikeus oli katsonut, ettei vastaamatta jättäminen merkinnyt sitä, että asia olisi tullut riidattomaksi vastoin velkojan aikaisempaa kiistämistä tai että asia olisi ollut ratkaistavissa sillä prosessuaalisella perusteella, ettei muutoksenhaun perusteen jo aikaisemmin riitauttanut velkoja ollut antanut pyydettyä lausumaa. Asia oli siirretty ratkaistavaksi eri oikeudenkäynnissä.

Asiassa hankitun oikeusministeriön lausunnon mukaan pyrkimyksenä on ulosmittausvalitusvaiheessa antaa aineellisesti oikea ratkaisu. Vastauksen puuttuminen ei vaikuta tähän seikkaan. Lakiteksti ja sen perustelut eivät anna sijaa tulkinnalle, jonka mukaan soveltamalla esim. oikeudenkäymiskaaren 12 luvun säännöksiä voitaisiin luopua tästä pyrkimyksestä.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että muutoksenhaku rakentuu perusmenettelyn pohjalle. Ulosmittausasiassa tehtyyn sivullisen valitukseen on pyrittävä antamaan aineelliseen totuuteen tähtäävä ratkaisu, eikä vastapuolen vastauksen puuttuminen vaikuta tähän seikkaan. Tätä edellyttää ulosottovalituksen käsittelyssä noudatettava virallistoimintaisuus.

Hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 11 §:n 1 mom., 12 §:n 1 mom. ja 20 §:n 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.