23.06.1998

Eduskunnan kirjelmä - Viivästyminen eduskunnan kirjelmän esittelyssä

Viivästyminen eduskunnan kirjelmän esittelyssä

EDUSKUNNAN VASTAUSKIRJELMÄN ESITTELYN VIIVÄSTYMINEN

Ulkoasiainministeriöstä on esitelty 12.3.1998 valtioneuvostolle ja 13.3.1998 tasavallan presidentille eduskunnan 9.6.1997 päivätty kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 1995 antaman kertomuksen johdosta. Eduskunta oli hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja lähettänyt sen kirjelmän ohessa tiedoksi hallitukselle.

Eduskunnan kirjelmä oli saapunut valtioneuvoston kirjaamoon 11.6.1997. Ulkoasiainministeriön arkistoon se oli leiman mukaan siirretty 13.6.1997.

SELVITYSPYYNTÖ

Kun kysymyksessä olevan kirjelmän esittelyssä oli ilmeisesti viivytelty, apulaisoikeuskansleri on 17.3.1998 päivätyllä kirjeellä pyytänyt ulkoasiainministeriötä toimittamaan oikeuskanslerinvirastoon sen tai niiden virkamiesten selvitykset, joiden tehtäviin on kuulunut eduskunnan kirjelmän esittely hallitukselle.

SELVITYS

Ulkoasiainministeriön on 23.4.1998 päivätyn kirjeensä (HELD773-36) ohella toimittanut ulkoasiainministeriön poliittisen osaston ihmisoikeusyksikön päällikön selvityksen.

Yksikön päällikkö on selvityksessään esittänyt, että kysymyksessä olevan eduskunnan kirjelmän esittely kuului ministeriön poliittisen osaston ihmisoikeusyksikölle. Euroopan neuvostoasiat siirtyivät ihmisoikeusyksikköön 1.10.1996, joten Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta annettavan kertomuksen esittely oli ensimmäistä kertaa ihmisoikeusyksikön vastuulla.

Eduskunnan kirjelmä oli saapunut yksikköön Euroopan neuvostosta vastaavan virkamiehen ollessa vuosilomalla. Yksikön huomattavan työpaineen ja henkilöstövajeen johdosta virkamiehen sijaisuutta ei ollut kyetty hoitamaan ministeriön pysyvien virkamiesten toimesta, vaan yksikössä oli jouduttu turvautumaan tilapäistyövoimaan. Kirjelmä oli sen johdosta erheellisesti arkistoitu.

Eduskunnan kirjelmän esittelyn laiminlyönti oli todettu vasta helmikuun lopussa 1998, kun valtioneuvoston kanslia oli tiedustellut asiasta. Yksikössä oli ryhdytty välittömästi toimenpiteisiin asian viemiseksi esittelyyn.

Tapahtuneen virheellisen menettelyn käytyä ilmi oli yksikön henkilöstön huomiota kiinnitetty eduskunnan kirjelmien asianmukaiseen käsittelyyn ja määräaikojen noudattamiseen.

Ulkoasiainministeriön selvitys

Ulkoasiainministeriö on esittänyt, että se oli 20.10.1995 päivätyllä yleiskirjeellä nro HAL-52 kehottanut esittelijöitään kiinnittämään erityistä huomiota asianmukaiseen menettelyyn esiteltäessä eduskunnan kirjelmillä ilmoitettuja eduskunnan päätöksiä.

RATKAISU

Tämän asian olen tutkinut.

Totean, että eduskunnan kirjelmät tulevat hallituksen tietoon vasta sitten, kun ne on asianmukaisesti esitelty valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille. Valtiosääntökäytäntö edellyttää, että ne saatetaan hallituksen tietoon ilman tarpeetonta viivytystä. Tätä vaatimusta ei ole noudatettu esillä olevassa tapauksessa, jossa kysymyksessä oleva kirjelmä on sen saavuttua ulkoasiainministeriöön arkistoitu ja vasta valtioneuvoston kanslian puututtua asiaan esitelty hallitukselle. Esitetyn selvityksen perusteella kirjelmän arkistoiminen näyttää johtuneen tilapäisen henkilöstön erehdyksestä.

Oikeuskansleri Jorma S. Aalto on lähettänyt ulkoasiainministeriölle 20.5.1996 päivätyn kirjeen (Dnro 15/51/96), jonka valojäljennös seuraa ohessa. Kirjeessä on muun ohella todettu, että oikeuskansleri oli useaan kertaan joutunut puuttumaan ulkoasiainministeriöstä tapahtuvaan eduskunnan kirjelmien esittelyyn ja että laiminlyöntejä oli tapahtunut, vaikka ulkoasiainministeriö oli kiinnittänyt esittelijöidensä huomiota asiaan (ministeriön yleiskirjeet HAL-22 vuodelta 1993 ja HAL-52 vuodelta 1995). Kirjeen mukaan ulkoasiainministeriön tulisi luoda ja ylläpitää tehokas ja myös käytännössä toimiva seurantajärjestelmä.

Edellä esitetyn johdosta ja viitaten mainittuun kirjeeseen kiinnitän ulkoasiainministeriön huomiota vastaisen varalle tarpeellisen huolellisuuden ja joutuisuuden noudattamiseen esiteltäessä valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille eduskunnan kirjelmiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.