09.06.1998

Kunnanhallituksen asema - Viranhaltijan menettelyn selvittäminen - Viranhaltijan asema selvitysmenettelyssä

Kunnanhallituksen ja viranhaltijan asemasta viranhaltijan menettelyä selvitettäessä

Apulaisoikeusoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että kunnanhallituksella on keskeinen asema kunnanhallinnossa päätettäessä erilaisista toimenpiteistä silloin, kun viranhaltijan epäillään syyllistyneen virheelliseen menettelyyn virantoimituksessa. Näin ollen voidaan pitää asianmukaisena, että kunnanhallitus saa riittävän ajoissa tiedon viranhaltijaa koskevasta kantelusta ja sen perusteena olevasta asiasta. Asiaan perehtyessään kunnanhallitus saa väistämättä tietoonsa myös sellaisia kantelun perusteena olevia sosiaalitoimen alaan kuuluvia tietoja, joita salassapitovelvollisuus koskee. Sen vuoksi kunnanhallituksen tulee asiaa käsitellessään ottaa salassapitoa koskevat säännökset huomioon.

Edelleen ratkaisussa on todettu, että kaiken viranomaistoiminnan perusta on hallitusmuodon 92 §:n 1 momentin vaatimus hallinnon lainalaisuudesta. Kun virkamies käyttää julkista valtaa, häneltä vaaditaan toimissaan korostettua luotettavuutta. Virkamiehen virkavastuulla antamiin lausumiin liittyy luotettavuusolettama. Tilanne muuttuu ongelmallisemmaksi silloin, jos virkamies joutuu jälkikäteen rikosoikeudellisen vastuun uhalla selvittämään virkatoimiaan.

Oikeuskanslerin suorittama asian selvitys eli tässä tapauksessa kehotukset selvityksen ja lisäselvityksen antamiseen eivät ole olleet esitutkintaa. Selitysvaatimus puolestaan tarkoittaa puolustautumista jo todetun virheellisyyden johdosta. On katsottu, että virkamies on tällöin jo siinä määrin syytteen uhan alaisena, että hänellä tuolloin on mahdollisuus vedota sellaisiin näkökohtiin, jotka tukevat hänen toimintaansa. Voidaan kuitenkin katsoa, että tällöinkin virkamiestä sitoo totuudessa pysymisvelvollisuus mm. siinä, ettei hän voi esimerkiksi vedota olemattomiin tapahtumiin tai päivämääriin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.