27.05.1998

Valtion vesialueet - Kalastusoikeuden siirto - Erityisperusteinen kalastusoikeus

Esitys erityisperusteisen kalastusoikeuden selvittämiseksi

AA ja BB ovat osoittaneet oikeuskanslerille, AA 24.5.1996 päivätyn ja BB 17.10.1997 päivätyn kirjoituksen. Kirjoitukset ovat johtuneet Metsähallituksen laajennetun johtoryhmän kokouksessa 8.5.1995 omaksumasta kannasta, joka koskee kolmen pohjoisen kunnan alueella sijaitsevien kantatilojen valtion vesialueisiin kohdistuvien erityisperusteisten kalastusoikeuksien siirtymistä osittamalla syntyneille tiloille. AA:lla on vapaa-ajan asunto Enontekiöllä ja BB:llä Inarissa.

Metsähallitus on antanut siltä pyydetyt lausunnot 7.1.1997 ja 9.2.1998 päivätyillä kirjeillään. Ne sisältävät varsin seikkaperäisen selostuksen asiasta. Metsähallitus on, todeten että asian ratkaisemista varten ei ollut saatu tuomioistuinratkaisuja eikä sopiminenkaan näytä mahdolliselta, esittänyt, että siinä ryhdyttäisiin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Kanteluasioita käsiteltäessä on sittemmin tullut 1.1.1998 voimaan kalastuslain muutos (1212/1997). Sitä koskeva hallituksen esitys nro 143/1997vp. on annettu eduskunnalle pohjoisten kuntien vesialueita koskevien piirirajankäyntien (vesipiirirajankäyntien) tultua suoritetuiksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut esityksestä lausuntonsa (PeVL nro 27/1997vp.) sekä maa- ja metsätalousvaliokunta mietintönsä (MmVM nro 13/1997vp.) Mietinnössään maa- ja metsätalousvaliokunta lausui mm. näin: "Vesipiirirajankäyntitoimitukset, joissa suurin osa alueen vesialueista tuli valtion omistukseen, ovat nyttemmin tulleet lainvoimaisiksi ja talokohtaiset erityisperusteiset kalastusoikeudet on niissä selvitetty. Valiokunnan saamasta selvityksestä käy ilmi, että myös jakokuntien yhteisten vesialueiden osakasluettelot on pääsääntöisesti tehty. Jatkotoimituksissa selvitetään vielä vesipiirirajankäynneissä myönnettyjen erityisperusteisten kalastusoikeuksien osalta (vesipiirirajankäynnissä on saatettu myöntää talolle oikeus kalastaa toisen lohkokunnan alueella tai valtion vesialueella) miten nautintaoikeudet jakaantuvat talojen kesken ja talojen sisällä, ja mahdollisesti se, mikä on vesialueen omistusoikeuden ja nautintaoikeuden suhde".

Kanteluita käsitellessään apulaisoikeuskansleri on päätynyt siihen, ettei Metsähallituksen toiminnan osalta ollut kirjoitusten perusteella käynyt ilmi sellaista, johon oikeuskanslerin tulisi puuttua.

Metsähallituksen lainsäädännön selkiinnyttämistä koskevan esityksen johdosta on todettu seuraavaa. Esityksen ratkaiseminen vaatii sellaista kalastusolojen tuntemusta, jota ei ole tätä kanteluasiaa käsiteltäessä ollut käsillä. Asialla on käytännössä yhteyksiä kiinteistönmuodostamislainsäädäntöön. Metsähallitus toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla, jolle sekä kalataloutta että maanmittaus-, jako-, karttaja rekisterilaitosta koskevat asiat kuuluvat. Kalastusasioihin liittyy yleensä myös yhteiskuntapoliittisia näkökohtia, joiden käsitteleminen ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Maa- ja metsätalousministeriön harkittavaksi jää, millaisiin lisäselvityksiin, esitykseen tai muihin toimenpiteisiin asia sen puolelta antaa aihetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.