31.03.1998

Perusoikeudet - Ilmailu - Aluevalvonta

Ilmailurajoitukset ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä

Kantelukirjoituksessa oli katsottu, että ilmailumääräykset ilmailun rajoittamisesta ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä (ADIZ) aiheuttivat tarpeetonta haittaa ilmailutoiminnalle.

Ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeestä säädetään ilmailulta rajoitetuista alueista annetun asetuksen (1227/1995) 6 §:ssä. Asetus on annettu ilmailulailla (281/1995) kumotun vanhan ilmailulain (595/1964) 6 §:n 1 momentin nojalla. Vuoden 1995 ilmailulain 93 §:n 4 momentin nojalla annetussa ilmailuasetuksen (118/1996) 3 §:ssä säädetään, että kumotun ilmailulain nojalla ilmailulta rajoitetuista alueista annettua asetusta on edelleen noudatettava. Ilmailulaitos, kuultuaan sisäasiainministeriötä ja puolustusministeriötä, määrää ADIZ-vyöhykkeen tarkemmat rajat. Vyöhykkeen ylläpito perustuu rajavartiolaitoksen ja erityisesti puolustusvoimien tarpeeseen valvoa ilmaliikennettä Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.

Hallitusmuodon 7 §:n (969/1995) mukaan liikkumisvapaus on turvattu perusoikeutena. Perusoikeuden rajoitusten tulee perustua lakiin, ja rajoittaminen on sallittua vain hyväksyttävillä perusteilla. Euroopan ihmisoikeussopimuksen liikkumisvapautta koskevassa 4 lisäpöytäkirjan 2 artiklassa on todettu, että liikkumisvapautta voidaan erityisalueilla rajoittaa lain nojalla ja demokraattisen yhteiskunnan yleisen edun nimissä.

Puolustusministeriö on asettanut 18.12.1997 aluevalvontatoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää aluevalvontalainsäädännön nykytila ja siinä esiintyvät muutos- ja kehitystarpeet.

Ratkaisussa on lausuttu, että ADIZ-vyöhykettä koskevien rajoitusten suhde liikkumisvapautta koskeviin perus- ja ihmisoikeussäännöksiin voidaan parhaiten arvioida aluevalvontalainsäädännön selvittämisen yhteydessä aluevalvontatoimikunnassa. Ratkaisussa esitetyt näkökohdat saatettiin puolustusministeriön tietoon otettavaksi huomioon aluevalvontatoimikunnan valmistelutyössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.