26.03.1998

Työttömyysturvalaki - Yhdenvertaisuus - Hallintomenettely

Työvoimaviranomaisen menettely

Työttömyysturvalain 5 §:n 2 momenttia oli muutettu lailla (680/1997) siten, että henkilön on katsottava olevan työmarkkinoiden käytettävissä sellaisen etukäteen työvoimatoimistolle ilmoittamansa, satunnaisen ja lyhyen ulkomaanmatkan ajalta, jonka aikana hän on tavoitettavissa ja kykenee kohtuullisessa ja tavanomaisessa ajassa ottamaan vastaan työtä tai koulutusta. Helsingin työvoimatoimisto oli soveltanut lain säännöstä ottaen huomioon hallituksen esityksessä (88/1997 vp.) lausutun, että esimerkiksi merialalla, jossa työpaikat täytetään välittömästi, ei työttömyyspäivärahaoikeuden säilyttäminen olisi ulkomaanmatkan osalta mahdollista. Perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan (15/1997 vp.) todennut, että valtiosääntöoikeudellisen yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta oli syytä huomata, että työttömyysturvalakiehdotuksen 5 §:n 2 momentin säännös oli kirjoitettu yleispätevään muotoon eikä siinä asetettu esimerkiksi joitakin työttömien ryhmiä eri asemaan toisten kanssa. Valiokunta korosti yhdenvertaisuusperiaatteen merkitystä ja tärkeyttä myös säännöstä sovellettaessa. Soveltamiskäytännössä tuli valiokunnan mielestä estää se, että joidenkin alojen työttömiltä tarkoitetunlaiset ulkomaanmatkat olisivat tosiasiallisesti kiellettyjä.

Apulaisoikeuskanslerin varamies päätöksessään totesi, että lakia sovellettaessa on kiinnitettävä huomiota paitsi lain sanamuotoon myös lain esitöihin eli hallituksen esitykseen sekä sen johdosta annettuihin eduskunnan valiokuntien mietintöihin ja lausuntoihin. Helsingin työvoimatoimiston tulkinta työttömyysturvalain 5 §:n 2 momentin osalta, perustuslakivaliokunnan kannanotto huomioon ottaen, oli liian yksioikoinen ja jyrkkä. Viranomaisen tuli myös tiedottaa tämän kaltaisesta muutoksesta ja sitä koskevista aineellisista säännöksistä. Neuvot annetaan voimassa olevien säännösten perusteella, jolloin tulkintakysymyksissä on noudatettava tarpeellista varovuutta. Myös neuvontatoiminnassa on otettava huomioon edellä esitetyt näkökohdat työttömyysturvalain 5 §:n 2 momentin tulkinnasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.