19.03.1998

Perusoikeudet - Hallintolainkäyttö - Asioiden käsittelyn viipyminen

Tielaitoksen keskushallinnon laiminlyönti ratkaista sille tehtyä valitusta kohtuullisessa ajassa

Kantelijat olivat 20.7.1994 tehneet valituksen tielaitoksen keskushallinnolle tiepiirin 4.7.1994 tekemästä päätöksestä yrityksensä tieopasteita koskevassa asiassa. Kirjoituksessa oikeuskanslerille 6.11.1996 kantelijat olivat todenneet, että valitusta ei ollut vieläkään käsitelty. Tielaitoksen keskushallinto on antanut asiassa 17.12.1996 päivätyn selvityksen. Selvityksessä valituksen käsittelyn viipymistä on selitetty palvelukohteiden viitoitusta koskevien ohjeiden uudistustyöllä. Asia tultaisiin uusia ohjeita sovellettaessa palauttamaan tiepiiriin uudelleen käsiteltäväksi.

Kantelun johdosta on otettu useita kertoja yhteyttä tielaitoksen keskushallintoon sekä tehty kaksi kirjallista lisäselvityspyyntöä. Valitus oli ratkaistu 12.2.1998. Valitus oli osittain hylätty ja osittain palautettu tiepiiriin uudelleen käsiteltäväksi.

Valitusasian valmistelija oli työsopimussuhteessa tielaitokseen. Ratkaisussa on todettu, että valitusasian valmistelu on julkisen tehtävän hoitamista, johon rikoslain 40 luvun mukainen julkisyhteisön työntekijän vastuu ulottuu. Asian valmistelija on selvityksessään todennut, että hän ei ollut saanut valmisteltua päätöstä valitukseen, eikä myöskään pyydettyjä lisäselvityksiä. Hänen yksikkönsä päällikkö ei ollut ollut tietoinen lisäselvityspyynnöstä.

Tiepiirien päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely siirtyi 1.12.1996 hallintolainkäyttölain tultua voimaan lääninoikeuksiin. Hallintolainkäyttölain 82 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen mukaan tätä lakia ei sovelleta valitukseen, joka tehdään ennen lain voimaantuloa annetusta päätöksestä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että valituksen yli kolme ja puoli vuotta kestänyt käsittelyaika on ollut kohtuuttoman pitkä. Lisäksi pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimitettu jatkettuunkaan määräaikaan mennessä. Valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (1627/1992) 17 §:n 2 momentin mukaan oikeuskanslerilla on valvontatehtävässään oikeus saada salassapitomääräysten estämättä tarpeellisia tietoja ja selvityksiä kaikilta valvontavaltaansa kuuluvilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja henkilöiltä. Apulaisoikeuskanslerin 24.10.1997 päivätty lisäselvityspyyntö oli jäänyt kokonaan kirjaamatta.

Tielaitoksen keskushallinnossa yksikön päällikkö oli antanut asian valmistelijalle kirjallisen varoituksen tehtävien pitkäaikaisesta ja vakavasta laiminlyönnistä. Apulaisoikeuskansleri huomautti vastaisen varalle asian valmistelijaa hänen laiminlyönnistään apulaisoikeuskanslerin pyytämien lisäselvitysten toimittamisessa. Yksikön päällikön huomiota kiinnitettiin asioiden riittävän joutuisan käsittelyn sekä asiakirjaliikenteen edellyttämän huolellisuuden valvontaan. Lisäksi tielaitoksen keskushallinnon huomiota kiinnitettiin asioiden käsittelyn edellyttämään joutuisuuteen samoin kuin myös kirjaamisessa ja selvityspyyntöihin vastaamisen valvonnassa ilmenneisiin puutteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.