13.10.1997

Valtion irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Valtion irtaimen omaisuuden luovuttaminen edellyttää säädöksiä

Valtioneuvoston yleisistunnossa on viime vuosina ollut esillä ainakin kaksi lähialueyhteistyöhön liittyvää irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevaa asiaa. Toisessa tapauksessa valtioneuvosto oikeutti rajavartiolaitoksen lahjoittamaan kaksi vartiolaivaa. Toisessa tapauksessa valtioneuvosto oikeutti puolustusministeriön luovuttamaan ampumatarvikkeita Baltian YK-pataljoonan koulutuskäyttöön. Kuluvan kuun aikana oli tarkoitus tuoda valtioneuvoston yleisistuntoon kahden rannikkovartiolaivan ja muun kaluston lahjoittamista koskeva asia. Asia on ennen istuntoa poistettu listalta.

Edellä mainittujen asioiden saattaminen valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi on perustunut valtioneuvoston ohjesäännön asianomaisiin, valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaa koskeviin säännöksiin.

Ongelmana on ollut se, että huomattavankaan valtion irtaimen omaisuuden vastikkeettoman luovuttamisen edellytyksistä ei ole laintasoisia säädöksiä.

Lahjoittamispäätöksiin on sovellettu valtiovarainministeriön antamia valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä. Tällä hetkellä voimassa olevien valtiovarainministeriön 12.4.1995 antamien soveltamismääräysten (Nro TM 9509) alajaksossa 6.13. on käsitelty käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden luovuttamista ja myyntiä. Siinä on muun ohella esitetty, että valtion virastojen ja laitosten tulee myydä niille tarpeettomaksi käyvä irtain omaisuus kuten koneet, laitteet ja muu kalusto valtiolle edullisimmalla tavalla. Arvoltaan vähäistä käytöstä poistettua irtainta omaisuutta voidaan asianomaisen ministeriön luvalla lahjoittaa yleishyödylliseen tai Suomen harjoittamaan lähialueyhteistyöhön liittyvään tarkoitukseen.

Listatarkastuksessa ei noudatettuun menettelyyn asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi ole ollut aihetta puuttua. Tilannetta ei kuitenkaan voida pitää tyydyttävänä, etenkin kun valtion irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskevat tapaukset näyttävät lisääntyvän. Vaikkakin asian ratkaisu näyttäisi olevan mahdollista esimerkiksi talousarvioperusteluin, pitäisin parempana, että valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisesta olisi selkeät laintasoiset perussäädökset, joista muun ohella ilmenisi luovuttamisen edellytykset ja toimivaltainen viranomainen.

Viittaan siihen, että valtion maaomaisuuden ja tuloatuottavien oikeuksien sekä osakkeiden luovuttamisesta on säädetty lain tasolla (laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/1978); laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991); laki valtion talousarviosta (423/ 1988), 24).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.