31.07.1997

Virkamatka - Esteellisyys - Huomautus

Ulkopuolisen kustantaman virkamatkan vaikutus viranhaltijan esteellisyyteen

Kunnanhallitus oli asettanut jätteenkäsittelyn kehittämistä varten työryhmän. Kunnanjohtaja määräsi teknisen johtajan ja ympäristönsuojelusihteerin osallistumaan yhteisneuvotteluun yksityisen osakeyhtiön tiloissa Lapissa, suunnittelemaan kunnan jätehuollon lopulliseen järjestämiseen liittyviä tekijöitä. Terveysvalvonnan johtaja sai vastaavanlaisen määräyksen esimieheltään johtavalta lääkäriltä. Työryhmän puheenjohtaja antoi kunnanhallitukselle selvityksen, jossa hän mm. totesi, että jätteiden kuljetuksesta ja hyötykeräilystä tulisi järjestää tarjouskilpailu.

Asiaa käsiteltiin useita kertoja teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Tekninen lautakunta esitti kunnan ja yhtiön välisen jätteenkuljetussopimuksen hyväksymistä. Kunnanhallitus kuitenkin palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi tarjouskilpailun järjestämistä varten.

Tekninen johtaja toimi yhtiön tarjoaman neuvotteluviikonlopun jälkeen esittelijänä teknisen lautakunnan kokouksissa jätekuljetusasiaa käsiteltäessä. Kyseinen asetelma muodosti tekniselle johtajalle esteellisyyden toimia asiassa esittelijänä. Asia ei kuitenkaan ollut edennyt yhtiölle suotuisaan suuntaan teknisen johtajan esityksestä, vaan toimeenpannun tarjouskilpailun ansiosta.

Menettelyä tulisi ensisijaisesti arvioida lahjuksen ottamista tai lahjusrikkomusta koskevien säännösten valossa. Koska kuitenkin syyteoikeus näiltä osin on jo vanhentunut, asiaan ei ole puututtu tältä osin. Yleiseltä kannalta on kuitenkin syytä todeta, että korkeimman oikeuden 11.3.1997 lahjuksen ottamista ja lahjusrikkomusta koskevassa asiassa antaman tuomion KKO 1997:33 mukaan esimiehen antama matkamääräys tai matkan hyväksyminen ei sinänsä kaikissa tapauksissa poista virkamiehen rikosoikeudellista vastuuta menettelystään.

Virkamiehen osallistuminen matkalle noissa olosuhteissa oli muodostanut hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun muun erityisen syyn, jonka johdosta luottamus hänen puolueettomuuteensa oli vaarantunut ja jonka vuoksi hänen olisi tullut pidättäytyä osallistumisesta asian käsittelyyn teknisen lautakunnan kokouksissa. Virkamiehen virkavelvollisuuksiin kuuluu noudattaa esteellisyyssäännöksiä virkatoimissaan.

Teknisen johtajan edellä kuvatun menettelyn voidaan katsoa toteuttavan rikoslain 40 luvun 11 §:ssä rangaistavaksi säädetyn tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön, koska hän oli virkavelvollisuutensa vastaisesti ryhtynyt virkatoimiin esteellisenä, eikä tekoa huomioon ottaen siihen liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen ole pidettävä vähäisenä. Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin kyseissä tapauksessa katsonut riittäväksi toimenpiteeksi huomauttaa kunnan teknistä johtajaa vastaisen varalle hänen virheellisen menettelynsä johdosta.

Apulaisoikeuskansleri on lisäksi todennut, että kunnanhallituksen tulisi huolehtia siitä, ettei virkamiehiä määrätä tehtäviin, joissa saattaa muodostua epäilys lahjonnan ottamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.