27.03.1995

Kuuleminen - Lunastuslupahakemus - Virka-apu - Yleishallintoviranomainen - Lääninhallitus

Apulaisoikeuskanslerin lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle lunastuslain mukaisesta kuulemisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö oli pyytänyt lausuntoa asiassa, jossa lääninhallitus oli kieltäytynyt toimittamasta lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianosaisten kuulemista ennen lunastuslupahakemuksen ratkaisemista.

Apulaisoikeuskanslerin 27.3.1995 antamassa lausunnossa on todettu, että lääninhallitusten myötävaikutus kuulemismenettelyssä on perustunut pitkäaikaiseen vakiintuneeseen käytäntöön. Sittemmin lainsäädännössä, hallinnossa ja lunastuslupa-asioiden käsittelyssä tapahtunut kehitys on ilmeisestikin vähentänyt lääninhallituksen merkitystä kuulemistehtävien hoidossa ja muutoinkin lunastuslupa-asioissa.

Kysymyksenalaista on ollut, että vaikka lääninhallituksen myötävaikutus kuulemistehtävän hoidossa ei hallinnon kannalta olisi välttämätön tai edes tarpeellinen, niin sisältääkö ministeriön pyyntö kuulemisen toimittamisesta sellaisen virka-apupyynnön, jota lääninhallitus on joka tapauksessa lääninhallituslain 6 §:n nojalla velvollinen noudattamaan. Lausunnossa on katsottu, että tiedoksiannosta hallinto-asioissa annetun lain 2 §:n säännös, joka koskee menettelytapojen valintaa tiedoksiannon toimittamisessa, ei sinänsä rajoita ministeriön oikeutta virka-avun pyytämiseen. Valtioneuvoston päätös viranomaisten välisestä virka-avusta koskee lähinnä menettelyn jouduttamista. Päätös jättää ministeriön harkintaan, mitä asian laatu vaatii. Todettu, ettei asia ole niin selkeä, kuin olisi suotavaa.

Tämän johdosta lausunnossa on todettu, että jos puheena olevan hallintokäytännön jatkuvuuden turvaaminen nykyisellään koetaan ongelmalliseksi, kauppa- ja teollisuusministeriön harkinnassa on tehdä asianomaiselle ministeriölle aloite lainsäännön täydentämistä niin, että säännöksissä otettaisiin huomioon kuulemismenettelyn järjestäminen käytännössä esiintyvällä tavalla.

LunastusL 8 §
LääninhallitusL 1 §
LääninhallitusL 5 §
LääninhallitusL 6 §
HTiedL 2 §
VNp viranomaisten välisestä virka-avusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.