27.03.1995

Vesijätön jakotoimitus - Virheen korjaaminen - Maanmittaushallituksen lausunto purkuasiassa

Maanmittausviranomaisten menettelyä arvosteltu toimituksessa olleen virheen selvittämisen ja oikaisutoimenpiteiden viivästymisen osalta

1. Vesijätön jakotoimitus

Kylän yhteisten vesijättöjen jakotoimitus oli korkeimman oikeuden palautuspäätöksen perusteella tarkastettu maaoikeudessa uudelleen toimitukseen jääneiden sellaisten virheiden johdosta, jotka voitiin korjata vain jakolain 304 §:n nojalla. Toimitusinsinööri oli toimittanut maaoikeudelle uudet osakas- ja suoritusluettelot. Koska toimitusinsinööri oli jo tutustunut toimitukseen antaessaan siitä lausunnon korkeimmalle oikeudelle tehdyn valituksen johdosta, olisi hänen tähän nähden ja korkeimman oikeuden palautuspäätöksen perusteella tullut huomata, että tehdyllä korjauksella oli muutettu korkeimman oikeuden jo vahvistamia omistussuhteita. Toimitusinsinöörin tietoon on vastaisen varalle saatettu käsitys oikeasta menettelystä.

2. Vesijätön lunastamistoimitus

Koska po. jakotoimituksessa sattunutta virhettä ei voitu oikaista muuten kuin purkuteitse korkeimmassa oikeudessa, kysymys oli myös siitä, missä vaiheessa maanmittausviranomaiset olivat tulleet tietoisiksi vesijätön jakotoimitukseen jääneestä virheestä, sekä sen johdosta purkuesityksen tekemisestä korkeimmalle oikeudelle.

Lohkotilan omistaja oli jakotoimituksen lainvoimaistuttua yrittänyt saada jakosopimuksen mukaan tilalle kuuluvat vesijättöosuudet liitetyksi tilaansa jakolain 243 §:n mukaisessa vesijätön lunastamistoimituksessa. Tätä asiaa hoitanut toimitusinsinööri oli ottanut lähtökohdaksi juuri rekisteröidyn vesijätön jakotoimituksen. Kun hänellä oli arkistotutkimusta suorittaessaan ollut käsillä sekä po. lohkomistoimituksen että jakotoimituksen asiakirjat, hänen olisi tullut asian edellyttämää huolellisuutta noudattaen huomata, että vesijättöjen rekisteröiminen yksin kantatilalle oli vastoin korkeimman oikeuden asiassa antamaa päätöstä. Toimitusinsinöörin huomiota kiinnitetty toimitusten valmistelulta edellytettävään huolellisuuteen.

Maanmittaushallitus oli antanut lunastamistoimituksesta tehdystä valituksesta lausunnon korkeimmalle oikeudelle. Lausunto oli perustunut virheellisiin tosiseikkoihin, vaikka käsillä olleissa asiakirjoissa po. tosiseikat olivat oikein. Lausunnon antajien olisi erityisasiantuntemusta omaavina tullut huomata vesijätön jakotoimituksen aineellisessa lopputuloksessa ja rekisterimerkinnöissä ollut ristiriita ja selvittää se viran puolesta. Lausunnon antaneiden osastopäällikön ja toimistoinsinöörin on katsottu laiminlyöneen sen huolellisuuden ja tarkkuuden, jota asian laatu ja merkitys olisi edellyttänyt.

3.Purkuhakemus

Lohkotilan omistajan esitettyä maanmittaushallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin vesijätön jakotoimitusta koskevan maaoikeuden lainvoiman saaneen päätöksen purkamiseksi, maanmittaushallitus oli antanut vesijätön lunastamisasiassa uuden lausunnon korkeimmalle oikeudelle ottamatta kantaa tehtyyn purkuhakemukseen, vaikka tuossa vaiheessa oli jo selvää, että lunastamistoimituksessa ei voida korjata lainvoiman saaneessa vesijätön jakotoimituksessa olevaa virhettä. Maanmittaushallituksen lausunnon antaneet henkilöt olivat lähes kahden vuoden kuluttua purkupyynnön tekemisen jälkeen määränneet pantavaksi vireille selvittelytoimituksen, joka sittemmin oli johtanut jakolain 349 §:n perusteella purkuesityksen tekemiseen korkeimmalle oikeudelle, joka oli purkanut maaoikeuden vesijätön jakotoimitusta koskeneen päätöksen. Viivästymistä purkuhakemuksen käsittelyssä on pidetty moitittavana.

Maanmittaushallituksen lausunnosta vesijätön lunastamisasiassa ja vesijätön jakotoimituksen purkupyynnön käsittelystä vastuussa olevien menettely ei ole antanut aihetta muihin apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin kuin että hän on saattanut entisen osastopäällikön tietoon arvostelunsa tämän menettelystä sekä kiinnittänyt toimistoinsinöörin huomiota siihen huolellisuuteen ja tarkkuuteen, jota muutoksenhakuasioissa annettavilta lausunnoilta edellytetään, sekä purkuasioiden joutuisaan käsittelyyn.

JakoL 243 § (52/75)
JakoL 304 § (321/72)
JakoL 349 § (509/84)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.