17.11.1994

Sakon muuntorangaistusten periminen osamaksusuorituksina - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen - Syyttämättäjättämispäätöksen perustelut

Esimiehen tietoisuus alaistensa toimistovirkailijain virheellisestä menettelystä

Henkilö oli lääninhallituksessa ollut ylimpänä vastuuhenkilönä sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa koskevissa asioissa. Lääninhallituksessa oli useiden vuosien ajan noudatettu sellaista sakkorangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 43 §:n (974/86) vastaista menettelyä, että vankeusrangaistukseksi muunnetuista sakoista oli lääninhallituksessa vielä otettu vastaan osasuorituksia ja samalla pidättäydytty rangaistusten täytäntöönpanosta niin pitkäksi aikaa, että sakko oli lopulta tullut kokonaan maksetuksi, jolloin täytäntöönpanokin oli rauennut.

Henkilöä oli esitutkinnassa kuulusteltu syylliseksi epäiltynä hänen virkatoimintansa johdosta, jota oli tutkittu tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena. Asianomainen kaupunginviskaali oli katsonut, että henkilö oli ollut tietoinen alaistensa toimistovirkailijain virheellisestä menettelystä ja sallinut sen. Kaupunginviskaali oli kuitenkin päättänyt jättää syytteen nostamatta sanottua henkilöä vastaan. Ratkaisuaan kaupunginviskaali oli perustellut siten, ettei henkilö ollut asiassa syyllistynyt rikokseen, sillä hänen virkavelvollisuuksien vastainen menettelynsä oli kokonaisuutena arvostellen ollut siinä määrin vähäistä, ettei se toteuttanut rikoslain 40 luvun 11 §:n säännöksessä tarkoitetun rikoksen tunnusmerkistöä.

Henkilö on kantelussaan ollut tyytymätön kaupunginviskaalin ratkaisuun sen johdosta, että hän ei ollut ollut tietoinen sanotusta virheellisestä käytännöstä eikä ollut sitä nimenomaisesti tai edes hiljaisesti hyväksynyt.

Kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskanslerin varamies on todennut, että esitutkinnassa oli tullut esille ainakin jossakin määrin senkaltaista näyttöä, johon perustuen kaupunginviskaalilla oli ollut mahdollisuus syyteharkinnassaan päätyä siihen käsitykseensä, että myös sanottu henkilö olisi ollut tietoinen sakkojen osasuoritusten vastaanottamisesta. Henkilön menettelyä, edellyttäen, että hän todella olisi ollut tai että hänen valvontavelvollisuutensa puitteissa olisi pitänyt olla tietoinen lääninhallituksessa noudatetusta käytännöstä eikä esimiesasemastaan huolimatta ollut siihen mitenkään puuttunut, on ollut mahdollista arvioida tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen käsittävänä menettelynä.

Asiassa suoritettu esitutkinta henkilön menettelyn osalta yleensäkin, mutta aivan erityisesti hänen mahdollisen tietoisuutensa selvittämisen osalta, oli jäänyt jonkin verran epätäsmälliseksi ja puutteelliseksi. Näytön arvioimista on lisäksi vaikeuttanut se seikka, että esitutkinnassa ei kaikilta osin ollut selvästi pidetty erillään maksuajan myöntämistä ja osamaksukäytäntöä. Näin ollen siitä seikasta, oliko henkilö todella ollut tietoinen lääninhallituksessa sakon osasuoritusten vastaanottamisen osalta noudatetusta käytännöstä, ei ollut esitutkinnan yhteydessä tullut esille sellaista riittävän täsmällistä ja yksiselitteistä näyttöä, jonka perusteella voitaisiin riidattomasti osoittaa henkilön todella olleen tietoinen sanotusta käytännöstä.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskanslerin varamies on siten katsonut, ettei asiassa ole tullut esille näyttöä sen tueksi, että sanottu henkilö olisi asiassa menetellyt virkavelvollisuutensa vastaisesti.

A sakkorangaistusten täytäntöönpanosta 43 §
RL 40 luku 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.