05.10.1994

Metsästys luonnonpuistoissa - Saavutetut oikeudet - Erityisperusteiset metsästysoikeudet

Ns. erityisperusteisten metsästysoikeuksien selvittäminen

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon kirje 5.10.1994 dnro 188/1/94 valtioneuvostolle

Metsästäminen luonnonsuojelulain (71/23) mukaisilla yleisillä suojelualueilla eli luonnonpuistoissa on luonnonsuojelulain 2 §:n 1 momentin mukaisesti, ottaen huomioon lain 4 ja 8 §:n säännöksistä johtuvat poikkeukset, kielletty. Luonnonsuojelulain 4 §:n mukaan voidaan asetuksella säätää metsästyskiellosta poikkeuksia säännöksestä lähemmin ilmenevissä tilanteissa. Luonnonsuojelulain 8 §:stä ilmenee, ettei rauhoitusmääräys, josta luonnonsuojelulain 1 luvussa puhutaan, rajoita sellaista yksityisen oikeutta, joka ennen rauhoittamista on saavutettu.

Muun muassa luonnonsuojelulain 4 §:n nojalla on annettu asetus eräistä valtion omistamille maa-alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista (932/81). Asetuksen 6 § sisältää poikkeuksia metsästyskiellosta eräiden luonnonpuistojen osalta.

Eduskunta on hyväksyessään 2.6.1993 uuden metsästyslain (615/93) edellyttänyt, ettei vastaisuudessa säädetä enää asetuksella sellaisia poikkeuksia luonnonsuojelulain säännöksistä, jotka mahdollistavat metsästyksen nimenomaan tutkimustarkoituksiin alun perin tarkoitetuissa luonnonpuistoissa tai niiden osissa, ja että jo säädetyt poikkeukset metsästyksen sallimisesta kyseisillä alueilla kumotaan.

Tämän johdosta ympäristöministeriössä on valmisteltu ehdotusta edellä mainitun asetuksen 6 §:n muuttamiseksi. Valmistelun johdosta on Lapin Maakuntaliitto r.y. tehnyt 25.2.1994 oikeuskanslerille kantelun. Olen tänään vastannut kanteluun kirjeelläni, josta oheisena seuraa jäljennös.

Asiaa tutkiessani olen todennut, että kysymys niin sanottujen erityisperusteisten metsästysoikeuksien, joita luonnonsuojelulain 8 §:ssä tarkoitetaan, olemassaolosta on ollut vaikeasti selvitettävissä Lapin osalta. Mielestäni se mahdollisuus, että tällaisia metsästysoikeuksia on olemassa, tulisi ottaa asianmukaisesti huomioon asetusehdotusta valmisteltaessa sen voimaantulosäännökseen otettavalla maininnalla.

Menettelytapa, jonka mukaan asetuksella ei puututa lain mukaisiin oikeuksiin, saattaa kuitenkin käytännössä aiheuttaa sekaannusta ja herättää epävarmuutta siitä, millaisia metsästysoikeuksia asetusta sovellettaessa pidetään luonnonsuojelulain 8 §:n mukaisina saavutettuina oikeuksina.

Edellä esitetyin perustein, erityisesti eduskunnan asiassa antamaan lausumaan viitaten, esitän kunnioittavasti, että maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö kiireellisesti selvityttäisivät puheena olevien metsästysoikeuksien olemassaoloa koskevan asian.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.