09.08.1993

Valtion maksuperustelaki - Hallintomenettely - Neuvontavelvollisuus

Tullilaitoksen menettelyn arviointi puhelinneuvonnan maksullisuuden järjestämistä koskevassa asiassa. Neuvontatoiminnassa huomioitavia näkökohtia saatettu valtiovarainministeriön ja tullihallituksen tietoon

Tullihallitus oli ottanut 1.10.1992 alkaen käyttöön maksullisen palvelupuhelimen vastattaessa tulliselvitysmenettelyä ja ilmoitusvelvollisuutta ym. koskeviin asiakkaiden tiedusteluihin. Tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin 2 kohdan (1524/91) säännös sallii neuvonnan ja selvitystoimeksiantojen maksullisuuden, jos kysymys on muusta kuin hallintomenettelyyn kuuluvasta tavanomaisesta ohjauksesta ja samalla sellaisesta tietopalvelusta, jonka suorituskustannuksia on pidettävä huomattavina.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisen virkavelvollisuuksiin hallintomenettelylain 4 §:n mukaan kuuluva ohjaus on ja sen tulee olla voimassa oleviin säännöksiin perustuen maksutonta. Tämä velvollisuus ei ole ristiriidassa tullilain ilmoittamisvelvollisuutta koskevien säännösten kanssa, vaan säännökset täydentävät toisiaan. Muusta kuin hallintomenettelylain alaan kuuluvasta neuvonnasta voidaan periä maksu valtion maksuperustelainsäädännön nojalla, elleivät kustannukset siitä ole vähäiset. Valtion maksuperustelain 4 §:n 2 momentin mukaan suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan.

Asiassa on kysymys laissa säädetyn tulliselvitysmenettelyyn liittyvän ilmoitusvelvollisuuden sisällön oikeasta selvittämisestä, mikä saattaa olla verovelvollisille hankalaa. Apulaisoikeuskansleri on pitänyt kansalaisten oikeusturvan kannalta tarpeellisena, että hallintomenettelylain mukaista maksutonta neuvontaa pyritään tarvittaessa mahdollisimman laajana tulliasioissa edelleen antamaan. Tällöin oli kussakin tiedustelutapauksessa pyrittävä selvittämään asian laatu, ennen kuin puhelu ohjataan maksulliseen puhelimeen. Lisäksi järjestelmästä tulee tiedottaa, niin että asiallisilla on sen perusteista kaikilta osin riittävät tiedot.

Valtion maksuperustelaki 5 §
Tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettu asetus 9 § 1 mom 2 kohta
Hallintomenettelylaki 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.