19.03.1993

Kirkkoherran viran täyttäminen - Viranhaltijan sopivuus

Ehdollepanopäätöksen perusteleminen, kun pätevyysvaatimukset täyttävän viranhakijan ei ole katsottu olevan kykenevä viran menestykselliseen hoitamiseen

Ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran virkoja hakenut pappi täytti virkojen muodolliset pätevyysvaatimukset. Arkkipiispan ilmoitettua, ettei hän pitänyt hakijaa sopivana ehdolle kahta hiippakuntaan kuuluvaa kirkkoherran virkaa täytettäessä, ei kirkollishallitus ottanut kantaa hakijan ehdollepanokelpoisuuteen. Kolmannen kirkkoherran viran osalta ei sitä vastoin ollut estettä asettaa hakijaa ehdolle.

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 38 §:n mukaan piispa yhdessä kirkollishallituksen kanssa asettaa ehdolle kolme ansiokkainta ja sopivinta ehdokasta. Arkkipiispa ei ollut ehdollepanossa tuonut julki niitä seikkoja, joiden nojalla kantelijaa ei voitu pitää asetuksen tarkoittamalla tavalla sopivana po. kirkkoherran virkoihin.

Kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että hakija täytti virkojen muodollisen kelpoisuuden eikä nimikirjanotteesta tai muista viranhakuasiakirjoista ollut ilmennyt, etteikö hakijaa voitu pitää kyseisiin virkoihin sopivana. Arkkipiispan ja ortodoksisen kirkollishallituksen olisi tullut perustella päätöksensä siltä osin kuin ne katsoivat, ettei kantelija ollut sopiva kirkkoherran virkoja hoitamaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.