11.03.1993

Tiedoksiantaminen

Esitys lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun kutsun tiedoksiantamista koskevan säännöksen tarkistamisesta

Lyhennysote apulaisoikeuskanslerin kirjeestä 11.3.1993, dnro 139/1/91 oikeusministeriölle:

"Kantelukirjoituksen johdosta antamassani ratkaisussa olen todennut, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 15 §:n säännöksen on katsottava asettavan tuomarille velvollisuuden huolehtia siitä, että asianosaiselle varataan tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Lainkohdan ei voida katsoa tyhjentävästi määräävän tiedoksiannossa noudatettavaa menettelyä.

Hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 30.4.1986 annettu laki (307/86) on tullut voimaan 1.5.1985. Tämä laki on sen 2 §:ään sisältyvän nimenomaisen säännöksen mukaan toissijainen. Jos muussa laissa tai ennen lain voimaantuloa annetussa asetuksessa, on tästä laista poikkeava säännös, on sitä noudatettava.

Hakemusasiain käsittelylain 11 § sisälsi säännöksen valmistelevien toimenpiteiden tiedoksiantamisesta. Tämä säännös, vaikka sitä ei ollut sovellettava kantelussa tarkoitettuun asiaan, antoi kuitenkin kuvan silloin voimassa olevista periaatteista. Milloin hakemusasiassa oli varattava asiaan osalliselle, joka ei ollut saapuvilla, tilaisuus tulla kuulluksi, tuomioistuimen oli kutsuttava asiaan osallinen istuntoon. Hakijaa oli kehotettava huolehtimaan hakemuksen ja tuomioistuimen antaman kutsun tiedoksiantamisesta. Hallituksen esityksessä po. laiksi (90/85 vp.) todetaan, että tiedoksiantolainsäädännön uudistaminen oli oikeusministeriössä valmisteltavana. Uudistuksen yhteydessä tultaisiin todennäköisesti pääsäännökseksi asettamaan, että viranomaisen käsiteltävässä asiassa tiedoksiannon toimittamisesta huolehtii asianomainen viranomainen. Tällöin oli selvitettävä myös nyt kysymyksessä olevan säännöksen muuttamisen tarve.

Lailla hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain muuttamisesta (1054/91), joka tuli voimaan 1.10.1991, hakijan tiedoksiantovelvollisuus on poistettu ja tuomioistuimen on muutetun 11 §:n 1 momentin mukaan huolehdittava tiedoksiantamisesta.

Edellä esitetyn perusteella olen katsonut, että kirjoituksessa tarkoitetut lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain ja asetuksen säännökset eivät ole keskenään ristiriidassa, taikka muutoinkaan yleisen oikeusjärjestyksen vastaisia. Kantelussa tarkoitettu asia sinänsä ei ole antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. Olen kuitenkin katsonut aiheelliseksi kiinnittää oikeusministeriön huomiota ristiriitaan nyt voimassa olevien lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin säännöksen ja hakemusasiain käsittelylain 11 §:n 1 momentin säännöksen välillä, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on 22.7.1991 annetussa laissa."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.