30.10.1991

Kunnallisasia - Palkka - Virkaehtosopimus

Huomautus kaupunginhallitukselle virheellisestä menettelystä virkamiehen palkkaa koskevassa asiassa

Kaupunginvaltuusto oli joulukuussa 1983 pitämässään kokouksessa päättänyt muuttaa sosiaalijohtajan virkanimikkeen sosiaalikeskuksen johtajan virkanimikkeeksi ja määrätä sosiaalikeskuksen johtajan viran palkkauksen Y34 mukaiseksi. Päätöksellään kaupunginvaltuusto ei ollut lakkauttanut sosiaalijohtajan virkaa eikä myöskään perustanut uutta sosiaalikeskuksen johtajan virkaa. Sosiaalijohtajan tehtävissä oli tapahtunut muutoksia, mutta viran sinänsä ei ollut katsottava muuttuneen toiseksi, ainoastaan sen nimikettä oli muutettu. Täydentävän virkaehtosopimuksen mukaan kaupungin sosiaalijohtajan palkkaus olisi 1.10.1983 lukien ollut Y32 mukainen.

Kaupunginvaltuusto oli ollut toimivaltainen muuttamaan sosiaalijohtajan virkanimikkeen. Sosiaalikeskuksen johtajan palkkauksesta valtuusto oli ollut toimivaltainen päättämään vain voimassa olevien virkaehtosopimusten rajoissa. Milloin viranhaltijan virkanimikettä ei virkaehtosopimuksessa ollut mainittu, viranhaltijan palkkaluokka määräytyi sen virkanimikkeen mukaan, johon hänet tehtävänkuvauksensa ja koulutuksensa tai muun pätevyyden perusteella voitiin rinnastaa. Sosiaalikeskuksen johtajan palkkauksesta päätettäessä ei ollut mainittu tällaista rinnastusvirkaa. Kaupunginvaltuusto oli sivuuttamalla virkaehtosopimuksen määräykset toiminut kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n vastaisesti ja siten ylittänyt toimivaltansa.

Kaupunginhallitus oli ensin esittänyt asian kaupunginvaltuustolle ja sen jälkeen pannut kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön. Sittemmin kunnallinen sopimusvaltuuskunta oli kaupunginhallitukselle 4.6.1984 osoittamassaan kirjeessä nimenomaisesti kiinnittänyt huomiota virkaehtosopimuksen vastaiseen tilanteeseen. Kaupunginhallitus oli kuitenkin päättänyt 19.12.1984 olla ryhtymättä sosiaalikeskuksen johtajan palkkausta koskevassa asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Virkaehtosopimusten sitovuus oli myös selvästi tullut esille korkeimman hallinto-oikeuden 23.8.1984 annetussa sosiaalijohtajan palkkausta koskeneessa päätöksessä.

Kaupunginhallitus oli menetellyt virheellisesti jättäessään näistä kannanotoista huolimatta ryhtymättä toimenpiteisiin sosiaalikeskuksen johtajan palkkausta koskevassa asiassa. Sosiaalikeskuksen johtajalle oli vuosina 1984 - 1987 maksettu palkka Y34 mukaisesti. Järjestelyn ristiriitaisuutta osoittaa myös se, että kaupunginhallitus oli vielä 21.4.1986 esittänyt kunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle erillisen virkaehtosopimuksen tekemistä sosiaalikeskuksen johtajan palkkauksesta.

Vuosina 1983 - 1984 toimineelle kaupunginhallitukselle huomautettu sen virheellisestä menettelystä.

Kunnallinen virkaehtosopimusL 2 § 1 mom
Kunnallinen virkaehtosopimusL 5 § 1 mom
KunnallisL 59 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.