18.07.1991

Viivästyminen asian esittelyssä - Eduskunnan kirjelmä

Huomion kiinnittäminen eduskunnasta tulevien asiakirjojen asianmukaiseen seurantaan ja niiden joutuisaan esittelyyn

Ministeriön huomiota kiinnitetty vastaisen varalta eduskunnasta hallitukselle tulevien asiakirjojen asianmukaiseen seurantaan ja siihen, että niiden esittelyn tuli tapahtua asian laadun vaatimalla joutuisuudella.

EDUSKUNNAN KIRJELMÄN KÄSITTELY MINISTERIÖSSÄ

Kauppa- ja teollisuusministeriöstä on esitelty 8.11.1990 valtioneuvostolle ja 9.11.1990 tasavallan presidentille eduskunnan kirjelmä valtiontilintarkastajain Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta antamasta kertomuksesta (94/1990 vp.). Tasavallan presidentti on esityksen mukaisesti määrännyt eduskunnan kirjelmän merkittäväksi pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatetuksi ja jättänyt siitä aiheutuvat enemmät toimenpiteet valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Eduskunnan kirjelmässä on lausuttu, että eduskunta oli hyväksynyt valtiovarainvaliokunnan mietinnön valtiontilintarkastajain antamasta erillisestä kertomuksesta Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta valtion ja valtionenemmistöisten yhtiöiden varoin ja toimenpitein. Eduskunta on lähettänyt mietinnön ja kertomuksen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta, sekä kehottanut hallitusta antamaan eduskunnalle kertomuksen näistä toimenpiteistä.

Esittelylistan liitteistä kävi ilmi, että eduskunnan kirjelmä, joka oli päivätty 12.6.1990, oli saapunut valtioneuvoston kirjaamosta ministeriöön 27.6.1990.

Koska eduskunnan kirjelmässä oli edellytetty hallitukselta edellä mainittuja toimenpiteitä ja kehotettu hallitusta antamaan eduskunnalle kertomus niistä, oli erityisen tärkeää, että kirjelmä saatettiin hallituksen tietoon ilman tarpeetonta viivytystä. Sen vuoksi olen pyytänyt ministeriötä toimittamaan oikeuskanslerille kirjallisen selvityksen siitä, minkä vuoksi puheena oleva eduskunnan kirjelmä oli esitelty valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille vasta 8. ja 9.11.1990, sekä liittämään selvitykseen sen tai niiden virkamiesten selitykset asiasta, jotka olivat vastuussa edellä todetusta laiminlyönnistä.

MINISTERIÖN SELVITYS

Kauppa- ja teollisuusministeriö on minulle antamassaan selvityksessä esittänyt, että valtiovarainministeriö on esitellyt valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30.3.1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 6 kohdan ja valtioneuvoston ohjesäännön 19 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti valtion tilintarkastusta koskevat eduskunnan kirjelmät valtioneuvostossa ja myös niiden johdosta annettavat hallituksen kertomukset. Valmisteluvaiheeseen on sisältynyt, että valtiovarainministeriö on pyytänyt asianomaisilta ministeriöiltä tarvittavat lausunnot, joiden pohjalta kertomukset on valmisteltu.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa eduskunnan 12.6.1990 päivätty kirjelmä valtiontilintarkastajain Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta antamasta erillisestä kertomuksesta oli lähetetty valtioneuvoston kirjaamoon, jossa sen oli kirjannut 27.6.1990 kirjaajan lomasijaisena toiminut henkilö ja toimittanut sen edelleen kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon, jossa se oli kirjattu samana päivänä ministeriöön saapuneeksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön vakinaisen kirjaajan lomasijaisena toiminut toimistosihteeri A oli käsittänyt, että kyseessä oli eduskuntakyselyyn verrattava asia ja kirjannut sen kauppa- ja teollisuusministerin sihteerille B:lle sen sijaan, että se kirjelmän sisällön perusteella olisi toimitettu asian käsittelyä varten joko ministeriön yleiselle osastolle tai teollisuusosastolle.

Ministerin sihteeri B oli puolestaan käsittänyt, että kyseinen kirjelmä oli tarkoitettu ennakkoon ministerin tietoon saatettavaksi ja että varsinainen lausuntopyyntö tulisi aikanaan valtiovarainministeriöstä. Muistamansa mukaan hän oli näyttänyt kirjelmää jollekin henkilölle, jonka antama vastaus oli vahvistanut hänen käsitystään ja näin hän oli siirtänyt asiakirjat työhuoneessaan odottamaan valtiovarainministeriön lausuntopyyntöä. Jossakin vaiheessa ennen hänen lomalle lähtöään 7.7.1990 kyseiset asiakirjat olivat joutuneet kirjaamoon menevien jo käsiteltyjen asiakirjojen joukkoon ja toimistosihteeri A oli merkinnyt asiakirjat "ad acta" ja tallentanut ne arkistoitavaksi.

Kyseinen valtiontilintarkastajain kertomus oli kyllä painoksen saavuttua valtion painatuskeskuksesta jaettu tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehille ja ministeriössä oli sen jälkeen ryhdytty valmistelemaan valtiovarainministeriölle hallituksen kertomusta varten annettavaa vastausta.

Helsingin Sanomissa 23.10.1990 olleen Wärtsilä Meriteollisuus Oy:tä koskevan artikkelin johdosta, jossa kerrottiin eduskunnan odottavan hallituksen vastausta valtiontilintarkastajain kertomuksen johdosta, teollisuusosastolla oli ryhdytty selvittämään, milloin eduskunnan sanottu kirjelmä oli saatettu hallituksen tietoon. Tällöin oli käynyt ilmi, että kyseinen kirjelmä oli kauppa- ja teollisuusministeriön arkistossa.

Teollisuusosastolta oli otettu välittömästi yhteys valtiovarainministeriöön, joka asian näin myöhäisessä vaiheessa ei kuitenkaan katsonut voivansa ottaa sitä hoitaakseen. Tämän vuoksi asia oli esitelty kauppa- ja teollisuusministeriöstä 8.11.1990 valtioneuvostolle ja seuraavana päivänä tasavallan presidentti oli määrännyt esityksen mukaisesti eduskunnan kirjelmän merkittäväksi pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatetuksi ja jättänyt siitä aiheutuvat enemmät toimenpiteet valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön käsityksen mukaan valtioneuvoston kirjaamon olisi tullut toimittaa eduskunnan kirjelmä valtiovarainministeriön kirjaamoon ja kyseisen ministeriön olisi aikaisemman käytännön mukaisesti tullut ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kertomuksen saattamiseksi hallituksen tietoon sekä lausuntojen hankkimiseksi muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriöltä vastauksen valmistelemista varten, kuten valtiontaloutta koskevien kertomusten suhteen aikaisemminkin oli menetelty. Eduskunnasta saadun tiedon mukaan kysymyksessä oli ensimmäinen kerta, jolloin valtiontilintarkastajat ovat antaneet erillisen kertomuksen.

Ministeriö on katsonut, että eduskunnan kirjelmän arkistoimista ministeriön kirjaamoon ei voitu katsoa kenenkään tahalliseksi tai tuottamukselliseksi menettelyksi, vaan se oli nähtävä useiden osatekijöiden yhteensattumana, mikä oli johtunut kyseessä olevan asian ainutkertaisuudesta ja varsinaisten kirjaajien yhtäaikaisesta vuosilomalla olosta sekä valtioneuvoston että kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamossa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on vielä todennut, että tapauksen paljastuttua ministeriö on antanut asianomaisille henkilöille tarkennetut ohjeet vastaisen varalle.

Kauppa- ja teollisuusministeriön selvitykseen on liitetty toimistosihteeri A:n ja ministerin sihteeri B:n antamat selitykset asiasta. Ne ovat sisällöltään sen mukaiset kuin edellä ministeriön antamassa selvityksessä on esitetty.

Tasavallan presidentti on 4.1.1991 antanut eduskunnalle hallituksen kertomuksena kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta valtion ja valtionenemmistöisten yhtiöiden varoin ja toimenpitein ovat antaneet aihetta.

OIKEUSKANSLERIN RATKAISU

Esillä olevasta asiasta totean seuraavaa.

Eduskunnan puheena oleva 12.6.1990 päivätty kirjelmä oli sen saavuttua valtioneuvoston kirjaamoon toimitettu sieltä kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon 27.6.1990.

Ministeriön kirjaamosta eduskunnan kirjelmä oli annettu kauppa- ja teollisuusministerin sihteerille B:lle, koska kirjaajana toiminut toimistosihteeri A oli katsonut sen eduskuntakyselyyn verrattavaksi asiaksi ja kuuluvan ministerille jaettavaksi. Ministerin sihteeri oli puolestaan käsittänyt kirjelmän tulleen ennakolta tiedoksi ministerille ja jättänyt sen odottamaan valtiovarainministeriöstä tulevaksi olettamaansa lausuntopyyntöä. Ennen sihteerin lomalle lähtöä 7.7.1990 kirjelmä oli joutunut kirjaamoon menevien asiakirjojen joukkoon. Kirjaamossa kirjaajana toiminut toimistosihteeri A oli tehnyt kirjelmään ad acta-merkinnän ja tallentanut sen arkistoitavaksi.

Julkisuudessa olleiden tietojen johdosta, joiden mukaan eduskunnassa odotettiin hallituksen vastausta valtiontilintarkastajien kertomukseen, ministeriön teollisuusosastolla oli lokakuun lopulla 1990 ryhdytty selvittämään, milloin eduskunnan kirjelmä oli saatettu hallituksen tietoon. Silloin oli käynyt selville, että kirjelmä oli ilman asian vaatimaa esittelyä arkistoitu ministeriössä.

Sen jälkeen eduskunnan kirjelmä esiteltiin kauppa- ja teollisuusministeriöstä tasavallan presidentille 9.11.1990 ja presidentti määräsi kirjelmän merkittäväksi valtioneuvoston pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatettavaksi ja jätti siitä aiheutuvat enemmät toimenpiteet valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Hallitus on 4.1.1991 antanut eduskunnalle kertomuksensa niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset Wärtsilän Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta valtion ja valtionenemmistöisten yhtiöiden varoin ja toimenpitein olivat antaneet aihetta.

Edellä lausutun johdosta ja huomioon ottaen, että ministeriö on ilmoittanut jo antaneensa asianomaisille virkamiehille tarkennetut käsittelyohjeet asiassa, asia ei johda puoleltani muuhun kuin että kiinnitän ministeriön huomiota vastaisen varalta Eduskunnalta hallitukselle tulevien asioiden asianmukaiseen seurantaan ja siihen, että näiden asioiden esittely tulee vastaisuudessa suorittaa niiden laadun edellyttämällä joutuisuudella.

Ministeriö saattanee asiassa selityksen antaneiden virkamiestensä, ministerin sihteerin B:n ja toimistosihteeri A:n tietoon, mitä olen asiassa lausunut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.