18.06.1991

Rangaistusmääräysmenettely - Merioikeusasia

Apulaisoikeuskanslerin kannanotto rangaistusmääräysmenettelyn käyttöön merioikeusasiassa ja merioikeusasian käsittelyyn yhden tuomarin istunnossa

LAUSUNTOPYYNTÖ

Vaasan I kaupunginviskaali Raija Eriksson-Vuori on 1.6.1989 päivätyssä kirjeessään pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa siitä, voidaanko merioikeusasioita ratkaista rangaistusmääräysmenettelyllä tapauksissa, joissa rangaistusmääräyslaki muutoin antaa siihen mahdollisuuden. Mikäli merioikeusasioita katsottaisiin voitavan käsitellä rangaistusmääräysmenettelyllä, Eriksson-Vuori on tiedustellut, olisiko sellaisessa tapauksessa sakotetulle nimenomaan ilmoitettava, että hän voi valittaa sakon määräämisestä toimivaltaiseen merioikeuteen.

Lisäksi Eriksson-Vuori on pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa siihen, onko laillista haastaa merioikeusasia käsiteltäväksi yhden tuomarin istunnossa.

RATKAISU

Totean asiassa seuraavaa.

Merilain 251 §:n (295/84) mukaan toimivaltainen alioikeus jutuissa ja asioissa, jotka on ratkaistava merilain mukaan on laissa säädetty merioikeus. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan käsitellessään merioikeusasioita tulee kahden meriasioita tuntevan ja niihin perehtyneen esteettömän henkilön olla tuomioistuinta avustavina asiantuntijoina läsnä tuomioistuimessa. Asiantuntijoiden läsnäolo ei kuitenkaan ole tarpeellista, milloin merioikeuden puheenjohtaja asian vähäisen merkityksen tai sen laadun vuoksi näin päättää.

Veneliikennelain (151/69) säännösten rikkomista koskevat asiat voidaan käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä. Lain 9 §:n mukaan milloin rikokseen on myös merilaki sovellettavissa, rangaistus on tuomittava merilain mukaan ja syyte käsiteltävä siinä järjestyksessä kuin merilain 11 luvussa on säädetty.

Rangaistusmääräysmenettely on tarkoitettu käytettäväksi usein esiintyvissä tyypillisissä rikkomuksissa, jollaisia esimerkiksi veneliikennelaki koskee. Merilain 11 luvussa tarkoitettu merioikeus on yleisen alioikeuden erityiskokoonpano. Konkreettisessa yksittäistapauksessa ilman asiantuntijoita käsiteltävä asia on lain mukaan kuitenkin käsiteltävä täysilukuisessa alioikeuden kokoonpanossa. Oikeuskäytännössä on painotettu asiantuntemuksen merkitystä merilakia sovellettaessa ja tämän näkemyksen voidaan katsoa koskevan myös sanotussa laissa tarkoitettuja vähäisempiäkin rikosasioita, jotka normaalisti ratkaistaisiin rangaistusmääräysmenettelyä käyttäen.

Tämän vuoksi katson, ettei rangaistusmääräysmenettelyä tulisi käyttää merioikeusasioissa.

Yhden tuomarin istunnossa käsiteltävistä rikosasioista annetun lain (1026/88) hallituksen esityksen (159/1988 vp) mukaan yhden tuomarin istunnossa voidaan käsitellä ainoastaan sellaiset rikosasiat, joiden käsittelemisestä tuomioistuimen erityiskokoonpanossa ei ole säädetty. Tältä osin katson, ettei merioikeusasiaa voida käsitellä myöskään yhden tuomarin istunnossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.