12.06.1991

Työttömyyskassat - Jäsenmaksun korottaminen

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyyskassojen ja työttömyyskassojen tukikassan jäsenmaksun vahvistamisesta ja korottamisesta

TyöttömyyskassaL 19 §
TyöttömyyskassaL 21 §
TyöttömyyskassaL 59 §
Työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annettu asetus 5 §

LAUSUNTOPYYNTÖ

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.5.1991 päivätyllä kirjeellään
nro 482/415/91 pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa
työttömyyskassojen ja työttömyyskassojen tukikassan jäsenmaksujen
vahvistamista ja korottamista koskevassa asiassa.

Ministeriön kirjeestä ilmenee, että se oli vahvistanut vuoden
1990 lopulla kunkin kassan jäsenmaksun vuodeksi 1991 työttömyysasteen
4,1 %:n arvion perusteella. Voimakas työttömyydenkasvu
on kuitenkin johtamassa siihen, etteivät jäsenmaksut
riitä kassojen velvoitteiden täyttämiseen. Ministeriön sittemmin
ilmoittaman uusimman arvion mukaan kuluvan vuoden työttömyysaste
tulee olemaan 5,7 %.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin
lausuntoa siitä,

- voiko ministeriö yksipuolisesti ilman työttömyyskassan esitystä
muuttaa työttömyyskassalle antamaansa kuluvan vuoden jäsenmaksua
koskevaa päätöstä ja korottaa jäsenmaksua lain edellyttämälle
tasolle esimerkiksi 1.7.1991 lukien,

- voidaanko jäsenmaksu korottaa työttömyyskassan esityksestä,
ja

-voiko ministeriö työttömyyskassalain 59 §:n nojalla velvoittaa
työttömyyskassan esityksen tekemiseen.

Lausuntopyynnöstä ilmenee, että sosiaali- ja terveysministeriö
oli 27.11.1990 päättänyt, ettei työttömyyskassojen tukikassalle
peritä vuonna 1991 työttömyyskassoilta jäsenmaksua. Ministeriö
on nyt katsonut, että oli olemassa ilmeinen vaara, että
valtio joutuu täyttämään useiden kassojen vuoden 1991 vajausta
työttömyyskassalain 22 §:n 3 momentin mukaisella lisäosuudella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin
lausuntoa myös siitä,

- voiko ministeriö yksipuolisesti ilman työttömyyskassojen tukikassan
esitystä työttömyyskassalain 21 §:n nojalla, huolimatta
27.11.1990 antamastaan päätöksestä, vahvistaa tukikassalle
maksettavan jäsenmaksun vuodelle 1991, ja

- voidaanko jäsenmaksu vahvistaa tukikassan esityksestä.

LAUSUNTO

Pyydettynä lausuntona kunnioittavasti esitän seuraavaa.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työttömyyskassojen jäsenmaksut on työttömyyskassalain (603/84)
19 §:n 1 momentin mukaan määrättävä siten, että niitä yhdessä
valtionosuuden ja työttömyyskassojen keskuskassan tukimaksun
kanssa voidaan pitää riittävinä kassan sitoumusten täyttämiseen.
Jäsenmaksut vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö
kassan tekemän esityksen pohjalta. Lain 58 §:n mukaan työttömyyskassojen
valvontaviranomaisena on sosiaali- ja terveysministeriö.

Työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen
(743/84) 5 §:n mukaan hakiessaan jäsenmaksun vahvistamista sosiaali-
ja terveysministeriöltä työttömyyskassan on toimitettava
laskelma jäsenmaksun riittävyydestä huomioon ottaen maksettavat
työttömyyspäivärahat, hallintokulut ja siirrot tasoitusrahastoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeuskanslerille osoittamasta
lausuntopyynnöstä ja ministeriön myöhemmin tänne toimittamasta
muistiosta saatavan selvityksen mukaan kuluvalle vuodelle vahvistetut
jäsenmaksut eivät pääsääntöisesti ole riittäviä työttömyyskassojen
sitoumusten täyttämiseen. Jos vahvistetut jäsenmaksut
osoittautuvat liian alhaisiksi, on työttömyyskassalain
19 §:n 1 momentin edellytysten täyttämiseksi mielestäni
mahdollista korottaa jäsenmaksuja kesken vuotta lain edellyttämälle
tasolle.

Toisaalta työttömyyskassalain säännös edellyttää, että työttömyyskassa
on tehnyt esityksen, jonka pohjalta sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaa jäsenmaksun. Näin ollen ministeriö
ei voi yksipuolisesti, ilman kassan esitystä päättää jäsenmaksun
korottamisesta.

Työttömyyskassalain 58 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriö
voi työttömyyskassojen toimintaa valvovana viranomaisena
lain 19 §:n 1 momenttiin viitaten kirjeellään kiinnittää
työttömyyskassojen huomiota syntyneeseen tilanteeseen ja pyytää
työttömyyskassoja tekemään esityksensä jäsenmaksujen saattamiseksi
lain edellyttämälle tasolle. Saatuaan työttömyyskassojen
esitykset ja kannanotot ministeriö voi harkintansa mukaan
tehdä tarvittavat päätökset.

Työttömyyskassojen tukikassalle maksettava jäsenmaksu

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi
toimii keskinäisen vastuun pohjalla työttömyyskassojen tukikassa,
johon kaikki kassat kuuluvat.

Työttömyyskassalain 21 §:n nojalla kassat suorittavat jäsenmaksuna
tukikassalle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman
markkamäärän jäsentä kohti vuodessa siten, että tukikassan
varat riittävät 19 §:n vaatimaan ja 22 §:n 2 momentin
mukaiseen tasoitukseen työttömyyskassan vajausta täytettäessä.
Tukikassan jäsenmaksu voidaan vahvistaa enintään kymmenesosaksi
kassojen jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta ja se on
vahvistettava enimmäismääräiseksi aina, milloin valtion 22
§:n mukaista lisäosuutta kassan vajaukseen joudutaan käyttämään
tai ilmeinen vaara siihen on olemassa.

Edellä mainittu lainkohta ei - toisin kuin 19 § - edellytä ministeriölle
tehtävää esitystä tukikassalle maksettavasta jäsenmaksusta.
Näin ollen katson, että sosiaali- ja terveysministeriö
voi ilman työttömyyskassojen tukikassan esitystäkin
työttömyyskassalain 21 §:n nojalla, 27.11.1990 tekemänsä päätöksen
estämättä, vahvistaa tukikassalle maksettavan jäsenmaksun
ainakin loppuvuodelle 1991.

Työttömyyskassalain 59 §:n soveltaminen

Lausuntopyynnössä on viitattu työttömyyskassalain 59 §:n soveltumiseen
esillä olevaa ongelmaa ratkaistaessa. Tältä osin
totean, että säännös koskee työttömyyskassojen valvontaa lähinnä
silloin, kun niiden toiminnassa on havaittu epäkohtia,
jotka edellyttävät korjausta tai muutostoimenpiteitä.

Pykälän 1 momentin mukaan, jos työttömyyskassaa ei hoideta
työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain ja niiden nojalla
annettujen asetusten ja kassan sääntöjen mukaisesti tai jos
kassan hoidossa on muutoin epäkohtia, jotka vaativat korjaamista,
tulee sosiaali- ja terveysministeriön kehottaa kassan
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten muutosten
aikaansaamiseksi. Pykälän 2 momentti koskee tapausta, että
kassan hallitus ei noudata 1 momentissa tarkoitettua kehotusta
tai jos käy ilmeiseksi, ettei kassa kykene täyttämään sitoumuksiaan.

Sen perusteella, mitä ministeriön oikeuskanslerille osoittamasta
lausuntopyynnöstä ja sen liitteeksi toimitetusta muistiosta
on ilmennyt, katson, ettei niissä ole tuotu esille sellaisia
syitä tai perusteita, joiden johdosta olisi edellytyksiä
työttömyyskassalain 59 §:n soveltamiselle yleisesti sillä
tavoin kuin ministeriön lausuntopyynnössä on tiedusteltu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.