30.01.1991

Valtioneuvoston esittelijä - Lainvastainen viittaussäännös asetuksessa

Valtioneuvoston esittelijän huomiota kiinnitetty esittelytehtävän edellyttämään huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Asetuksessa viitattu virheellisesti lakiin, jota ei vielä ollut vahvistettu.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesääntöä koskeva asetus (1328/90) oli eläkelaitoksen tehtävien osalta ollut siten virheellinen, että se sisälsi paitsi muuta viittauksen lakiin, jota ei vielä ollut vahvistettu. Puheena oleva laki sairausvakuutuslain omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille (118/91) oli sittemmin vahvistettu ennen asetuksen voimaantuloa ja samalla määrätty, että laki tuli voimaan myöhempänä ajankohtana kuin asetus.

Virhe oli näin korjautunut eikä se lain ja asetuksen voimaantuloajankohtien johdosta ollut voinut käytännössä vaikuttaa eläkelaitoksen toimintaan eikä myöskään kansalaisten oikeusasemaan. Asetuksen muuttaminen ei ollut enää tarpeellista.

1. ASIAN KÄSITTELYVAIHEET

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on 28.12.1990 esitelty valtioneuvostolle ehdotus asetukseksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momenttia, joka sisälsi viittauksen eläkelaitoksen sovellettaviin kuuluvista laeista, ehdotettiin muutettavaksi siten, että tehtäväluetteloon lisättiin maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain mukaisesta sosiaalivakuutusturvasta huolehtiminen.

Samalla kertaa esiteltiin valtioneuvostolle eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nro 209/1990 vp laiksi maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, joka vastaus oli saapunut valtioneuvoston kirjaamoon 27.12.1990.

Asiat esitelleen sosiaali- ja terveysministeriön esittelijän A:n esittelylista, joka sisälsi mm. edellä mainitut eduskunnan vastauksen ja ehdotuksen asetuksen muutokseksi, oli toimitettu oikeuskanslerinvirastoon noin tuntia ennen valtioneuvoston yleisistuntoa, jossa olen ollut saapuvilla.

Sitä vastoin asetuksen muutoksessa tarkoitettua lakia sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille ei tuolloin esitelty.

Tasavallan presidentti on myöhemmin samana päivänä pidetyssä esittelyssä päättänyt antaa alussa mainitun asetuksen, joka voimaantulosäännöksen mukaan tuli voimaan 1.2.1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991. Säädöskokoelmassa asetus (nro 1328) on julkaistu 31.12.1990.

2. VAKUUTUSOSASTON SELVITYS

Sitten kun oikeuskanslerinvirastosta oli tiedusteltu asetuksen julkaisemiseen säädöskokoelmassa liittyviä seikkoja, sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto on toimittanut tänne toimistopäällikkö, hallitusneuvos B:n ja vt. ylitarkastaja A:n 17.1.1991 allekirjoittaman selvityksen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Molemmat edellä mainitut lait liittyivät valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1991. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävään asetukseen molemmista laeista aiheutuvat muutokset valmisteltiin yhdellä kertaa, koska sen katsottiin olevan lainvalmistelun kannalta taloudellista. Lähtökohtana oli, että myös laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille olisi saatettu tasavallan presidentille vahvistettavaksi samassa yhteydessä. Tämä tavoite johtui erityisesti siitä, että tuohon lakiin sisältyvän uuden järjestelmän voimaan saattaminen edellyttää maatalousyrittäjien eläkelaitokselta ja kansaneläkelaitokselta arviolta noin puolen vuoden valmisteluajan. Lakiin olikin toimeenpanoa silmälläpitäen lisätty, että ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kun eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nro 211/1990 vp. laiksi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille ei kuitenkaan eduskunnan kiireistä johtuen ehtinyt ennen vuodenvaihdetta sosiaali- ja terveysministeriöön, jäi ehdotuksesta asetukseksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta erehdyksessä poistamatta siihen tehdyt viittaukset sanottuun lakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston sosiaalivakuutustoimisto on joutunut jo pidemmän aikaa hoitamaan vajaalukuisena sosiaalivakuutuslain useita laajoja uudistuksia, jotka ovat liittyneet valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1991 ja tulo- ja talouspoliittiseen kokonaisratkaisuun vuosille 1991 - 1992. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston tarkoituksena on oikaista säädöskokoelman numeroa 1328/90 siten, että siinä julkaistusta maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 §:stä poistetaan viittaukset vahvistamattomaan lakiin. Tämän lisäksi mainittua asetusta on tarkoitus esittää muutettavaksi siten, että siihen tehdään tasavallan presidentin sittemmin vahvistettavaksi tulevasta laista johtuvat muutokset.

3. RATKAISU

Totean asiassa seuraavaa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 28.12.1990 annetussa asetuksessa nro 1328/90, sisältää viittaussäännöksen maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävistä. Sanottuun tehtäväluetteloon sisältyvää lakia sairausvakuutuslain omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille koskeva eduskunnan vastaus on saapunut valtioneuvoston kirjaamoon vasta 7.1.1991. Sen jälkeen tasavallan presidentti on 17.1.1991 vahvistanut lain (nro 118), joka tulee voimaan 1.7.1991. Se on julkaistu säädöskokoelmassa 28.1.1991.

Joulukuun 28 päivänä 1990 esitelty asetus on ollut siten virheellinen, että se on sisältänyt viittauksen lakiin, jota ei vielä ollut vahvistettu. Nyt lain tultua vahvistetuksi asetuksessa ollut virhe on korjautunut, eikä se voimaantuloajankohdista johtuen ole voinut käytännössä vaikuttaa eläkelaitoksen toimintaan eikä myöskään kansalaisten oikeusasemaan.

Oikea menettelytapa olisi ollut, sikäli kuin asetus tahdottiin antaa vuoden 1990 puolella, että sen 1 §:n 1 momenttiin olisi silloin lisätty vain viittaus maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettuun lakiin (1317/90). Tällöin sanottua asetuksen kohtaa olisi jouduttu tämän vuoden puolella muuttamaan sisällyttämällä siihen viittaus myös lakiin sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille (118/91).

Edellä esittämistäni syistä asetuksen muuttaminen ei ole enää tarpeellista.

Kun valtioneuvostolle esiteltävien asioiden valmistelun ja esittelyn on oltava mahdollisimman virheetöntä, olen katsonut aiheelliseksi, muihin toimenpiteisiin ryhtymättä, kiinnittää asian valtioneuvostossa esitelleen sosiaali- ja terveysministeriön esittelijän A:n huomiota esittelytehtävän edellyttämään huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tässä tarkoituksessa oheistan jäljennöksen kirjeestäni A:n tietoon saatettavaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.