04.12.1990

Virkanimitys - Valtioneuvosto

Esitys valtioneuvoston virkanimitysasioiden esittelylistoissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi

Valtioneuvoston kanslialle tehdyssä esityksessä tähdennetty esittelijän vastuuta nimitysasiaa koskevien säännösten ja määräysten huomioon ottamisessa, mikä korostuu erityisesti ansioiden objektiivisessa selostamisessa ja valintakriteerien tasapuolisessa käyttämisessä. Nimitysasioiden muistioissa havaittujen puutteiden vuoksi kiinnitetty huomiota muistioiden laatimisessa muun muassa viran tehtävien selostamiseen ja hakijoiden keskinäiseen vertailuun. Esityksessä pidetty tärkeänä pyrkimistä nimitysasian valmistelussa ja esittelyssä asian vaatiman huolellisuuden ja tarkkuuden noudattamiseen.

HM 86 §
Valtion virkamiesL 13 §
Valtion virkamiesL 17 §
Tasa-arvoL 8 §
VN:n esittelijän opas 4.2.1.

Tarkastaessani valtioneuvostossa käsiteltävien nimitysasioiden
esittelylistoja olen havainnut asioiden käsittelyssä ja erityisesti
listoihin liittyvissä muistioissa eräitä puutteita ja
virheellisyyksiä, joihin olen useissa yhteyksissä joutunut
puuttumaan. Esittelylistoista havaittuja puutteita ei aina ole
ehditty korjata ja oikaista ennen valtioneuvoston yleisistuntoa.
Asian käsittely on tämän vuoksi saattanut puutteellisen
valmistelun vuoksi lykkääntyä. Tilanteen parantamiseksi haluan
kiinnittää huomiota jäljempänä mainittuihin näkökohtiin ja
seikkoihin.

NIMITYSASIASSA NOUDATETTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

Hallitusmuodon 86 §

Perustuslaintasoisesti on säädetty niistä perusteista, joiden
mukaan virkaan nimittämisen tulee tapahtua. Nämä yleiset virkaylennysperusteet
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valtion virkamieslain 13 §:n 3 momentti ja 17 §

Valtion virkamieslaissa (755/86) on, samalla kun siinä on viitattu
virkaan nimittämisen perusteiden säätämisestä hallitusmuodossa,
säädetty (13 § 3 mom.), että viranomainen ei saa
perusteettomasti asettaa viranhakijaa eri asemaan toisiin hakijoihin
nähden lain 17 §:ssä mainittujen syiden nojalla. Sanotussa
17 §:ssä tällaisina syinä on mainittu syntyperä, uskonto,
sukupuoli, ikä, poliittinen tai ammattiyhdistystoiminta
taikka muu näihin verrattava syy.

Tasa-arvolain 8 §

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltämisestä viran täytössä
on säädetty myös laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(609/86). Tämän tasa-arvolain mukaan (8 §) laissa kiellettynä
syrjintänä on pidettävä sitä, jos työnantaja työhön
ottaessaan tai tehtävään valitessaan syrjäyttää henkilön, joka
on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva
henkilö, jollei työnantaja voi osoittaa, että hänen menettelyynsä
on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä
syy taikka että hänen menettelynsä on johtunut
muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta.

Valtioneuvoston esittelijän opas 4.2.1.

Virkanimityksiä koskevan muistion sisällöstä ja muodosta on
annettu ohjeita valtioneuvoston kanslian viimeksi 30.3.1988
vahvistamassa valtioneuvoston esittelijän oppaassa. Oppaan
jaksossa, joka koskee esittelylistan liitteitä, on muistion
osalta lausuttu muun muassa seuraavaa:

"Virkanimityksiä koskevassa muistiossa on todettava viran
avoimeksi tulo, laissa tai asetuksessa säädetty virkaa koskeva
nimittämismenettely sekä viran kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi
muistiossa on selostettava virkaan kuuluvat tehtävät sekä hakumenettely,
joka sisältää myös maininnan siitä, miten virasta
on kuulutettu tai miten asianmukainen ilmoittaminen on tapahtunut.
Ansioituneimman hakijan osoittamiseksi muistiossa vertaillaan
hakijoiden ansiot. Vertailu tehdään yleisten nimitysperusteiden,
kelpoisuusvaatimusten ja virkaan kuuluvien tehtävien
asettamien muiden vaatimusten perusteella tarkastelemalla
hakijoiden koulutusta, työ- ja muuta kokemusta sekä muita ansioita."

KÄYTÄNNÖSSÄ HAVAITUISTA PUUTTEISTA JA VIRHEELLISYYKSISTÄ

Virkanimitysasian ratkaisun perusteena on otettava huomioon
nimitysperusteita ja -menettelyä koskevat säännökset ja määräykset.
Se edellyttää, että nimitysasia valmistellaan ja esitellään
sillä tavoin, että nimityspäätöksen tekijällä on mahdollisuus
arvioida ja tehdä ratkaisu lain vaatimusten mukaisesti.

Virkanimitysasian ratkaisu edellyttää muun muassa, että säännöksissä
vaaditun pätevyyden omaavien henkilöiden hakemusasiakirjoista
esille tulevat ansiot saatetaan tasapuolisesti nimittävän
viranomaisen tietoon. Eräissä tapauksissa on nimitysasiassa
tässä kohden kanneltu ylimmille lainvalvojille. Ne
kantelut, jotka on tehty ennen asian esittelyä, ovat joissakin
tapauksissa johtaneet esittelylistan ja sen liitteiden asianmukaiseen
korjaamiseen. Virkaa hakenut ei kuitenkaan voi
yleensä ennen esittelyä tietää, kuinka hänen ansionsa on selostettu
esityslistan muistiossa ja muissa liitteissä. Tämän
johdosta esittelijän vastuu nimitysasioissa noudatettavien
säännösten ja määräysten huomioon ottamisessa korostuu sekä
ansioiden objektiivisessa selostamisessa että valintakriteerien
tasapuolisessa käyttämisessä.

Viran tehtävistä ei ole aina kerrottu muistiossa. Viran tehtäviä
tarkemmin selvitettäessä on saattanut ilmetä eräissä tapauksissa,
että täytettävälle viralle ei ole lainkaan säädetty
tai määrätty tehtäviä. Jollei täytettävän viran osalta ole sen
tehtäviä säädetty tai määrätty, on varsin vaikeata - ellei
mahdotonta - arvioida, kuka virkaan muodollisesti kelpoisista
hakijoista on siihen sopivin. Viran täytössä onkin yleensä
edellytettävä, että ennen kuin virka julistetaan haettavaksi
tai sen avoinna olemisesta ilmoitetaan, viran tehtävät on
asianmukaisesti vahvistettu.

Valtioneuvoston kanslian edellä mainitut ohjeet edellyttävät
hakijoiden keskinäistä vertailua. Tällaista ei aina ole suoritettu.
Silloin saattaa jäädä arvailujen varaan, millä perusteella
virkaan nimitettäväksi ehdotettu on siihen ansioitunein.
Näin ollen myös jää epäselväksi, miten hallitusmuodon,
valtion virkamieslain ja, jos hakijoiden joukossa on kumpaakin
sukupuolta, tasa-arvolain vaatimukset täyttyvät. Erityisen
pulmallisia näyttävät olevan ne tilanteet, joissa esittelijä
esittää virkaan sellaisen hakijan nimittämistä, johon nähden
joku tai jotkut kanssahakijoista ovat muodollisilta ansioiltaan
ylivoimaisia esim. oppiarvojensa ja/tai alalla hankitun
kokemuksen perusteella. Tällaisessa tapauksessa esittelijän
tulee asianmukaisesti tuoda esille ne syyt, jotka esittelijän
käsityksen mukaan oikeuttavat nimittävälle viranomaiselle kuuluvan
harkintavallan puitteissa listasta ilmikäyvän esityksen
tekemiseen. Jos esim. virkaan nimitettäväksi ehdotetun taikka
muiden hakijoiden henkilökohtaisia joko myönteisiä tai kielteisiä
ominaisuuksia tahdotaan painottaa nimitysasiassa, olisi
niistä riittävässä määrin esittelylistan muistiossa kerrottava.

LOPPUTOTEAMUS

Valtioneuvoston piirissä tapahtuva virkaan nimittämisen valmisteleva
käsittely ja nimitysratkaisu on valtion kannalta
tärkeä ja keskeinen hallintotoimi. Samalla siihen hakijoiden
kannalta liittyy heille laissa turvatun aseman perusteella
keskeisiä oikeusturvanäkökohtia. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä
siihen, että nimitysasian valmistelu ja esittely suoritetaan
asian vaatimalla huolellisuudella ja tarkkuudella.

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta
annetun lain (78/22) 3 §:n 1 momentin 1-kohtaan ja
valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 14 §:ään viitaten saatan
edellä olevan Valtioneuvoston kanslian tietoon niitä toimenpiteitä
varten, joihin asiassa on aihetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.