Uudet hankintalait voimaan

Hankintalaki, (348/2007) erityisalojen hankintalaki (349/2007) ja lakeja täydentävä hankinta-asetus (614/2007) tulevat voimaan kesäkuun alusta. Lainsäädännön keskeisin muutos on hankintoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen. EU-kynnysarvojen lisäksi hankinnoilla on jatkossa kansalliset kynnysarvot, joiden ylittävät hankinnat on ilmoitettava.

Hankintailmoituksia sisältävässä HILMA-järjestelmässä on 1.6.2007 lähtien ilmoitettava kaikista yli 15 000 euron arvoisista tavara- ja palveluhankinnoista ja yli 100 000 euron urakoista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa alaraja on 50 000 euroa. HILMA on kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava

Kolme kynnysarvoa

Hankinnat jaotellaan hankintalaissa kolmiportaisesti EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin.

EU-hankinnoilla tarkoitetaan EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa 211 000 euroa (valtion keskushallintoviranomaisilla 137 000 euroa) ja rakennusurakoissa 5 278 000 euroa. EU-hankintoihin sovelletaan direktiivien (2004/18/EY ja 2004/17/EY) mukaisia kilpailuttamismenettelyjä ja menettelyt on implementoitu uuteen hankintalakiin.

Kansallisilla hankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen ylittäviä, mutta EU-kynnysarvojen alittavia hankintoja. Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä eräissä työvoimahallinnon palveluissa 50 000 euroa ja rakennusurakoissa 100 000 euroa.
Kansallisiin hankintoihin sovelletaan joustavampia menettelyjä. Niistä on ilmoitettava vain kansallisesti, mutta niistäkin on valitusoikeus markkinaoikeuteen.

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alle jääviä hankintoja. Pienhankintoihin hankintalakia ei sovelleta lainkaan eikä niistä ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Pienhankintoihin sovelletaan hankintayksiköiden antamia omia ohjeita.

Erityisalojen hankintalaki koskee vain vesi- ja energiayksiköiden, sekä kuljetus- ja postipalveluja tarjoavien yksiköiden hankintoja. Sitä sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. EU-kynnysarvot ovat tavaroissa ja palveluissa 422 000 euroa ja rakennusurakoissa 5 278 000 euroa.

Eräät hankinnat, kuten salaiset hankinnat ja puolustusmateriaali-hankinnat ovat arvostaan riippumatta kokonaan lain soveltamisen ulkopuolella.
Hankintailmoitusten määrä lisääntyy olennaisesti
Lain uudistuessa otetaan käyttöön myös HILMA-järjestelmä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi on maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Uuden lain myötä järjestelmässä julkaistavien ilmoitusten määrä kasvaa olennaisesti. Vuosittain julkaistaneen jopa 40 000 uutta hankintailmoitusta. Yrityksille järjestelmä luo uusia mahdollisuuksia muun muassa hakupalvelujen käyttöön, jolloin tarjontaa voidaan kohdistaa aiempaa laajemmin ja täsmällisemmin. Vastaavasti ostajat tulevat jatkossa tarjousvertailun helpottamiseksi käyttämään enemmän sellaisia kilpailuttamistapoja, joihin sisältyy tarjoajien esivalinta.

Keskeiset uudistukset

Hankintalailla pyritään siihen, että julkisilla varoilla ostettaisiin hinta laatu-laatusuhteeltaan mahdollisimman edullisia tuotteita, palveluita sekä urakoita. Kilpailuttaminen ja avoin ilmoittaminen lisäävät tarjolla olevia vaihtoehtoja ja antavat tasavertaisen mahdollisuuden yrityksille tehdä tarjouksia hankinnoista. Avoin kilpailu estää myös korruptiota ja harmaata taloutta.

Tarjoajien ja tarjouksen valinnan erillisyyttä on tarkennettu. Tarjousten vertailuperusteet on painotettava etukäteen, kun valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kansallisissa hankinnoissa on mahdollisuus ilmoittaa vain tärkeysjärjestys.

Laissa on huomioitu kilpailullinen neuvottelumenettely, puitejärjestely ja eräät sähköiset menettelyt direktiivin mukaisesti. Sidosyksikköhankintojen sääntely perustuu EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

Hankintayksiköitä kannustetaan innovatiivisten ratkaisujen sallimiseen. Hankittava tuote tai palvelu ja sen laatu voidaan yksilöidä käyttämällä standardeja tai tuotteelta edellytettyjä toi-minnallisia vaatimuksia.

Valittajan vastuuta oikeudenkäyntikuluista on laajennettu. Hävinnyt osapuoli voi joutua maksamaan osittain tai kokonaan hankintayksikön kulut oikeudenkäynnistä.

Kuntaliiton sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yhteisesti ylläpitämä neuvontayksikkö jakaa maksuttomasti tietoa verkossa, puhelimitse sekä sähköpostilla. Neuvontapalvelua on ollut saatavana vuoden 2004 alusta lukien. Neuvontayksikön toimintaa esitetään vakinaistettavaksi. Verkkosivuille on päivitetty uusien hankintalakien ja uuden asetuksen mukaiset muutokset säädösten voimaan astumisen myötä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.