YVA-lakiin ja -asetukseen muutoksia syyskuun alusta

Lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) tulee syyskuun alusta ns. osallistumisoikeusdirektiivin mukaisia muutoksia. Samalla tulee voimaan myös uusi YVA-asetus, jonka hankeluetteloon lisätään uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lakiin on tehty muutoksia, jotka ovat tarpeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivin 85/377/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta (ns. osallistumisoikeusdirektiivi) täytäntöönpanemiseksi.

Osallistumista koskevia säännöksiä on täydennetty ja päätösvaltaa arviointimenettelyn soveltamisessa yksittäistapauksissa on siirretty ympäristöministeriöltä alueellisille ympäristökeskuksille. Hankkeesta vastaava saa jatkossa hakea muutosta arviointimenettelyä koskevaan päätökseen ja arviointimenettelyn soveltamatta jättämisestä tehdään erillinen päätös. Suurin osa lain muutoksista johtuu siitä, että valtuutussäännöksiä on täsmennetty ja tietyt säännökset on nostettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetusta asetuksesta lain tasolle.

Asetuksen hankeluettelossa luetellaan ne hankkeet, joihin sovelletaan aina YVA- eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Siihen on nyt tehdyllä muutoksella lisätty uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely. Lisäys merkitsee sitä, että uraanikaivokseen ja -rikastamoon sovelletaan aina YVA-menettelyä hankkeen koosta riippumatta. Hankeluettelon uusi kohta ei koske valtausvaiheen tutkimustyöhön liittyvää koelouhintaa, koerikastamista ja muuta vastaavaa käsittelyä.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan selvitystä siitä, onko uraanin koelouhinnalla sellaisia ympäristövaikutuksia, että sekin olisi perusteltua myöhemmin lisätä YVA-asetuksen hankeluetteloon.

Uusi YVA-asetus koskee pääosin samoja asioita kuin vanhakin. Sillä tarkennetaan ja täydennetään YVA-lain säännöksiä. Asetuksessa säädetään tarkemmin eri viranomaisten tehtävistä YVA-menettelyssä, aina YVA-menettelyä edellyttävistä hankkeista ja niiden muutoksista (hankeluettelo), harkintaperusteista päätettäessä YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, yhteysviranomaisten toimivallanjaosta, arviointiohjelman ja -selostuksen sisällöstä sekä arviointiohjelmaa ja -selostusta koskevista kuulutuksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.