Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen

Valtioneuvosto on hyväksynyt luonnonsuojeluasetuksen muutoksen, joka liittyy 1. helmikuuta 2015 voimaan tulleeseen luonnonsuojelulain muutokseen. Luonnonsuojelulakiin on lisätty Natura 2000 -verkoston heikentämiskielto, jonka mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien lajien ja luontotyyppien merkittävä heikentäminen on kielletty. Kiellon noudattamista tehostaa lakiin lisätty uusi ilmoitusmenettely, joka koskee Natura 2000 -alueella tai sen läheisyydessä suoritettavaa toimenpidettä, jos siitä saattaa seurata laissa kiellettyä heikentymistä.

Uusi ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät edellytä viranomaisen lupaa tai ilmoittamista viranomaiselle jonkin muun lain perusteella. Kyse on siis yleensä varsin pienimuotoisista alueeseen kohdistuvista toimenpiteistä. Ilmoitusvelvollisuus voi koskea toimenpidettä, jossa alueen luonnonoloja tavalla tai toisella muutetaan, kuten esimerkiksi kiinteistön sisäisen yksityistien tai sähköjohdon rakentamista, latu- tai polkureitin rakentamista, maa-ainesten tai turpeen kotitarveottoa, pellonraivausta, vähäistä ojitusta tai metsänkäsittelyyn liittyvää toimenpidettä.

Ilmoitusvelvollisuus ei yleensä koske Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, metsästystä, kalastusta tai muuta virkistyskäyttöä, taikka toimenpidettä, joka ei olennaisesti poikkea alueen jo vakiintuneesta käytöstä. Myöskään maatalousalueiden normaalit viljelytoimet tai laiduntaminen eivät edellytä ilmoittamista. Samoin Natura 2000 -alueen ulkopuolella tapahtuva toiminta vaatii harvoin ilmoituksen.

Ilmoitus tehdään alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta toimenpiteestä, joka perustuu viranomaisen antamaan päätökseen tai lupaan, tai josta on tehtävä ilmoitus muun lainsäädännön perusteella.

Ilmoituksen tarkoituksena on, että ELY-keskus voi tarvittaessa ohjata toimenpiteestä vastaavan toteuttamaan toimen luonnonarvojen kannalta haitattomalla tavalla. Mikäli aiottu toimenpide aiheuttaisi laissa kiellettyjä vaikutuksia, ELY-keskus harkitsee, missä määrin sitä on tarpeen rajoittaa ja antaa tarvittaessa asiasta päätöksen. Toimenpiteeseen voi ryhtyä, mikäli ELY-keskus ei ole 30 vuorokauden kuluessa antanut päätöstä.

Nyt hyväksytyllä asetuksella täsmennetään, mitä tietoja ilmoituksessa on esitettävä. Ilmoituksessa on annettava toimenpiteen yhteys- ja sijaintitietojen ohella kuvaus toimenpiteestä, sen ajoituksesta ja toteuttamistavasta sekä vaikutuksista Natura 2000 -alueeseen.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen tekemisestä sekä ilmoituslomake löytyy verkkosivulta:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Luonnonsuojelun_ilmoitukset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.