Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Metsästyslakiin ja -asetukseen tuli muutoksia kesäkuun alusta - lehtipuhaltimen käytöstä metsästyksessä säännökset

Metsästysasetus muuttui kesäkuun alusta muun muassa siten, että lehtipuhallinta saa käyttää luolassa, louhikossa, rakennuksessa, rakennuksen tai puupinon alla taikka niitä vastaavissa olosuhteissa olevan tarhatun naalin, ketun, supikoiran, minkin, kärpän, oravan, mäyrän, pesukarhun sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseksi tai karkottamiseksi.

Asetuksen keskeiset muutokset ja tavoitteet

Metsästyslain 1 päivänä kesäkuuta voimaan tulleilla muutoksilla (206/2013) syntyisi kaksinkertaista sääntelyä sekä metsästyslaissa että metsästysasetuksessa. Asetusmuutoksen tarkoituksena on poistaa tämä kaksinkertainen sääntely.

Pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa järjestelmää täsmennetään. Tarkoituksena on vahvistaa sitä pääsääntöä, että metsästyslaissa säädettäisiin kategorisesti kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä ja metsästysasetuksessa pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttämisestä, jota voidaan pitää yksityiskohtaisempana ja teknisempänä sääntelynä.

Ampuma-aseita koskevaa sääntelyä täsmennetään siten, että metsästyksessä käytettävälle ampuma-aseelle asetetaan vähimmäismitat. Muutos ei muuta nykytilaa olennaisesti, eli metsästystä harjoitetaan edelleen samanlaisilla aseilla. Jatkossa millä tahansa ampuma-aseilla saa lopettaa jo pyydystetyn tai loukkaantuneen eläimen. Lisäksi valonlähdettä saa käyttää jo pyydystetyn tai loukkaantuneen eläimen jäljittämisessä ja lopettamisessa.

Lehtipuhaltimesta säädetään erikseen. Tätä on esitetty muun muassa sisäasiainministeriön poliisiosaston taholta. Pääsääntönä on, että lehtipuhallinta ei tule ymmärtää ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttämiseksi tilanteissa, joissa sillä on tarkoitus karkottaa esimerkiksi luolassa oleva eläin ilmavirran avulla. Muulla tavalla lehtipuhaltimen käyttäminen rinnastuu ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttämiseen.

Ilma-aseista säädetään siten, että niitä voi käyttää hiirien, myyrien ja rottien tappamiseen sisätiloissa sekä lähinnä tutkimuskäytössä nukutusnuolien ampumiseen. Ilma-aseiden muu käyttäminen on mahdollista erityistilanteissa vain metsästyslain 41 §:n nojalla myönnettävällä poikkeusluvalla.

Uusiksi pyyntivälineiksi tulevat sellaiset tekniset loukut, joissa pyydystetty eläin lopetetaan sähkövirran avulla. Niitä saa käyttää vain hiirien, myyrien ja rottien pyydystämiseen. Tällaisilla loukuilla on mahdollista pyydystää rauhoittamattomat eläimet nykyistä myrkyllä pyytämistä turvallisemmin tai tilanteissa, joissa myrkyn käyttäminen on mahdotonta. Myrkyn käyttäminen on edelleen sallittua, koska teknisiä loukkuja ei voi käyttää kaikissa tilanteissa.

Ampuma-aseiden ja keinovalon käyttäminen poikkeustilanteissa tapahtuvassa metsästyksessä sallitaan edelleen ja sitä laajennetaan myös louhikoissa, rakennuksissa ja niiden alla tapahtuvaan metsästykseen. Tällaisessa tilanteessa eläimen voidaan katsoa tulleen metsästyksellisessä mielessä pyydystetyksi, jolloin soveltuvan ampuma-aseen ja keinovalon käyttäminen on perusteltua, kun otetaan huomioon sekä eläinsuojelulliset näkökohdat että turvallisuusnäkökohdat. Lisäksi soveltuvan ampuma-aseen ja keinovalon käyttäminen on perusteltua, jos eläin on haavoittunut. Eläin on tällöin syytä lopettaa nopeasti ja tehokkaasti.

Piisamin ja majavan pesään liittyvän padon rikkomisaikaa eriytetään maantieteellisesti. Rikkominen on mahdollista vahinkojen estämiseksi.

Metsästyslain muutokset

Tavoitteena on selkiyttää metsästyslaissa säädettyjä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevia säännöksiä. Kielletyistä pyyntivälineistä säädetään laissa ja sallituista pyyntivälineistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Metsästyslakiin lisättiin säännökset riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesien ja niihin liittyvien rakennelmien rauhoituksesta poikkeamisesta enempien vahinkojen estämiseksi sekä eräitä täsmennyksiä poikkeuslupia koskeviin säännöksiin.

Lisäksi täsmennettiin poliisin määräyksestä lopetettujen riistaeläinten osalta omistusoikeutta koskevaa sääntelyä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.