Uusi vesilaki tulee voimaan vuoden 2012 alussa

Vesialueiden ja vesivarojen käyttöä sääntelevä vesilaki uudistuu kokonaan. Muutoksilla pyritään parantamaan vesiympäristön tilaa, selkeyttämään lainsäädäntöä ja tehostamaan vesilupien käsittelyä. Vesilaki 587/2011 tulee voimaan 1.1.2012.

Kaikille kuuluvat oikeudet liikkua vesistössä ja ottaa vesistöstä vettä omaa henkilökohtaista tarvetta varten säilyvät nykyisellään.

Vesiympäristöä muuttava hanke edellyttää nykyiseen tapaan lupaa. Lupaharkinta perustuu myös uudessa laissa hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan (intressivertailuun), jota täydentää kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia (ehdoton luvanmyöntämiseste). Yli 500 kuutiometrin suuruiset ruoppaukset lisätään aina lupaa edellyttävien hankkeiden joukkoon.

Luonnontilaisten purojen turvaamiseksi vesitaloushankkeelle tarvitaan lupa aina, jos hanke voi vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen.

Lupakynnyksen alapuolelle jäävien ruoppaus- ja ojitushankkeiden ennakkovalvontaa tehostetaan laajentamalla niitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Tällaisista hankkeista on tehtävä viranomaiselle ilmoitus, jossa on tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista.

Vesiluvan myöntämisestä päättää kuten nykyisinkin aluehallintovirasto. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan aluehallintoviraston on pyydettävä valtioneuvoston lausunto yhteiskunnan kannalta tärkeässä vesitaloushankkeessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kulkuyhteyksien järjestämiseen, vesi- tai energiahuollon turvaamiseen tai alkuperäisen luonnon suojeluun liittyvät valtakunnallisesti merkittävät hankkeet. Lausunto ei kuitenkaan sido lupaviranomaista.

Veden ottamista koskevaa etusijajärjestystä tarkistetaan siten, että paikallisten vedenottamistarpeiden ensisijaisuus korostuu. Kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa vedenottamon suoja-alueen perustamiseen parannetaan. Suoja-alueen perustamista voivat vaatia vedenottamoluvan hakijan lisäksi myös asianosaiset sekä viranomainen.

Lakiin lisätään vedenkorkeuden pysyvää nostamista koskevat erityissäännökset. Tällä uudistuksella pyritään tukemaan vesistöjen kunnostushankkeita, joihin voi liittyä keskivedenkorkeuden nostaminen.

Vesiluvan myöntämiseen liittyvästä katselmustoimituksesta sekä lopputarkastuksesta luovutaan, jotta vesiasioiden käsittely nopeutuisi. Tämä asettaa hankkeesta vastaaville nykyistä laajemman velvollisuuden selvittää hankkeen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia vahinkoja.

Mahdollisuutta muuttaa jälkikäteen vesiluvan määräyksiä laajennetaan sellaisiin hankkeisiin, joille on myönnetty lupa ennen nykyisen vesilain voimaantuloa. Muuttamisen perusteena voivat olla hankkeesta aiheutuvat ennakoimattomat vahingot, olosuhteiden muuttuminen tai turvallisuussyyt.

Lakiin sisällytetään mahdollisuus määrätä vesilupa raukeamaan, jos luvanhaltijaa ei enää ole tai hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä.

Lisäksi lakiin otetaan säännökset saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvien oikeuksien turvaamisesta vesitaloushankkeita toteutettaessa.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin aikoinaan poikkeuslakina säädetyn vesien käyttöoikeuksia koskevan valtuuslain kumoamiseksi vuoteen 2017 mennessä. Hallituksen tulee myös selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä valvontamaksun käyttöönottamista vesitaloushankkeissa.

- Vesilaki 587/2011
- HE 277/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.