Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Verolakeihin muutoksia heinäkuussa

Useisiin verolakeihin tuli muutoksia 1.7.2004 alkaen. Osaa säännöksistä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2004 ja osaa vuoden 2005 verotuksessa. Nämä muutokset eivät liity yritys- ja pääomaverouudistukseen muutoin kuin sukupolvenvaihdoksia koskevan verohuojennuksen osalta.

Sukupolvenvaihdosten verotusta koskevan perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain mukaan maatilaan ja muuhun yritykseen kuuluvan varallisuuden arvo perintö- ja lahjaverohuojennusta laskettaessa on 40 prosenttia varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaisesta määrästä. Aikaisemmin huojennuksen laskennan perusteena on ollut täysi verotusarvo.

Tuloverolakia muutettiin siten, että työntekijälle työkäyttöä varten järjestetystä tietoliikenneyhteydestä ei synny työntekijän yksityiskäyttöä vastaavalta osalta veronalaista etua.

Luovutusvoiton määrää laskettaessa sijoitusrahasto-osuuksien hankintamenon vähentämisjärjestys määräytyväksi samalla tavalla kuin arvo-osuusjärjestelmän piirissä olevien arvopapereiden hankintamenon vähentämisjärjestys nykyisin määräytyy. Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun niihin verrattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat vähennyskelpoisia vain 50 euron ylittävältä osin.

Eräiden sosiaalietuuksien takaisinperintä otetaan huomioon sen vuoden verotuksessa, jolloin takaisinperintä on tapahtunut. Eläketulon jaksotus voidaan tehdä vain, jos takautuvan eläkkeen määrä on vähintään 500 euroa. Lisäksi tuloverolain tarkoittama merityötulon määritelmä muutetaan vastaamaan Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeistä tilannetta.

Varallisuusverolakia muutettiin siten, että verovapaiksi varoiksi säädetään muun muassa omassa tai perheen käytössä olevat tavanomaiset kulkuneuvot ja eräät tavanomaiset kulutusosuuskuntien sekä osuuspankkien jäsenosuudet.

Ennakkoperintälakia muutettiin siten, että määrältään vähäiset ennakonkannon alaiset tulot voidaan sisällyttää ennakonpidätyksen laskentaperusteisiin ja näin voidaan luopua erillisestä ennakon määräämismenettelystä näiden tulojen osalta.

Verotusmenettelystä annetussa laissa olevia tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä tarkennettiin ja osin laajennettiin.

Veronkantolakiin lisättiin veronpalautukselle maksettavaa korkoa koskeva yleissäännös. Palautuskoron taso alennettiin kiinteästä yhdeksän prosentin vuotuisesta korosta markkinakorkotasoon sidotuksi koroksi. Vastaava muutos tehtiin myös tullilakiin ja valmisteverotuslakiin.

Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annettua lakia muutettiin siten, että huojennuksen myöntämiseen liittyvä ratkaisutoimivalta siirrettiin Verohallituksen määräämälle verovirastolle.

Eri verolakeja muutettiin myös siten, että verosta vapauttamista koskevien asioiden ratkaisutoimivalta siirretään verovirastoille siltä osin kuin toimivalta vielä on Verohallituksessa.

Osaa säännöksistä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2004 ja osaa vuoden 2005 verotuksessa. Lait tulivat voimaan 1.7.2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.