9/2022

Annettu: Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (132/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä marraskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 24 päivänä helmikuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä joulukuuta 2021.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (132/2017) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Sopimus

Suomen tasavallan

ja

Belgian kuningaskunnan

välillä

turvallisuusluokitelluntiedon vastavuoroisesta

suojaamisesta

Suomen tasavalta ja Belgian kuningaskunta, jäljempänä "osapuolet",

suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa, jota vaihdetaan osapuolten välillä tai osapuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a) turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa muodosta, lajista tai välitysmenetelmästä riippumatta mitä tahansa osapuolen toiselle osapuolelle luovuttamaa tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä;

b) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimusta tai alihankintasopimusta, mukaan lukien sopimusta edeltäneet neuvottelut, johon sisältyy tai liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

c) luovuttava osapuoli tarkoittaa sitä osapuolta, joka luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon tai jonka alaisuudessa turvallisuusluokiteltu tieto tuotetaan;

d) vastaanottava osapuoli tarkoittaa sitä osapuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolle luovuttava osapuoli luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon;

e) kolmas osapuoli tarkoittaa sellaista valtiota, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt, tai kansainvälistä organisaatiota, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli;

f) toimivaltainen turvallisuusviranomainen tarkoittaa kansallista turvallisuusviranomaista, määrättyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, joka on osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti valtuutettu vastaamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta;

g) tietoturvaloukkaus tarkoittaa kansallisten säädösten ja määräysten vastaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka saattaa johtaa turvallisuusluokitellun tiedon menettämiseen tai vaarantumiseen;

h) turvallisuusselvitys tarkoittaa kansallisten säädösten ja määräysten mukaiseen tutkintamenettelyyn perustuvaa myönteistä arviota siitä, voidaanko oikeushenkilölle (yritysturvallisuusselvitys) tai luonnolliselle henkilölle (henkilöturvallisuusselvitys) sallia pääsy tiettyyn turvallisuusluokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon ja tämän tiedon käsittely;

i) turvallisuusluokitusohjeet tarkoittaa asiakirjaa, jossa kuvaillaan ne turvallisuusluokitellun sopimuksen osat, jotka sisältävät turvallisuusluokiteltua tietoa.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Osapuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset vastaamaan yleisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanosta:

Suomen tasavallassa

Kansallinen turvallisuusviranomainen (NSA)

Ulkoasiainministeriö

SUOMI

In the Republic of Finland:

National Security Authority (NSA),

Ministry for Foreign Affairs

FINLAND

2. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta eri osin.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset myöhemmät toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten muutokset.

4. Varmistaakseen tämän sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisen toimivaltansa rajoissa tarvittaessa tehdä kirjallisesti yksityiskohtaisia hallinnollisia järjestelyjä.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianmukainen turvallisuusluokka osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta

Belgian kuningaskunta

SUOMEKSI

RUOTSIKSI

HOLLANNIKSI

RANSKAKSI

ENGLANNIN KIELINEN VASTINE

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

ZEER GEHEIM (Wet 11.12.1998)

TRES SECRET (Loi 11.12.1998)

TOP SECRET

SALAINEN

HEMLIG

GEHEIM (Wet 11.12.1998)

SECRET (Loi 11.12.1998)

SECRET

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

VERTROUWELIJK (Wet 11.12.1998)

CONFIDENTIEL (Loi 11.12.1998)

CONFIDENTIAL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

(katso 3 kohta jäljempänä)

(katso 3 kohta jäljempänä )

RESTRICTED

The Republic of Finland

The Kingdom of Belgium

FINNISH LANGUAGE

SWEDISH LANGUAGE

DUTCH LANGUAGE

FRENCH LANGUAGE

ENGLISH EQUIVALENT

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

ZEER GEHEIM (Wet 11.12.1998)

TRES SECRET (Loi 11.12.1998)

TOP SECRET

SALAINEN

HEMLIG

GEHEIM (Wet 11.12.1998)

SECRET (Loi 11.12.1998)

SECRET

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

VERTROUWELIJK (Wet 11.12.1998)

CONFIDENTIEL (Loi 11.12.1998)

CONFIDENTIAL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

(see paragraph 3hereunder)

(see paragraph 3hereunder)

RESTRICTED

3. Suomesta saatu turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG luokiteltu tieto suojataan ja käsitellään Belgiassa samalla tavoin kuin turvallisuusluokkaan RESTREINT UE / EU RESTRICTED luokiteltu tieto, jolleivät kansalliset turvallisuusviranomaiset keskenään kirjallisesti muuta sovi kansalliset säädökset ja määräykset huomioon ottaen. Belgiasta saatu tieto, jossa on merkintä BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE, suojataan Suomessa samalla tavoin kuin turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG luokiteltu tieto.

4. Vastaanottava osapuoli varmistaa, ettei turvallisuusluokituksia muuteta tai kumota muutoin kuin luovuttavan osapuolen kirjallisella luvalla.

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaiset toimet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun turvallisuusluokitellun tiedon. Osapuolet antavat tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Osapuolet eivät salli kolmansille osapuolille pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

3. Pääsy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTIELL tai VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan merkittyyn tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista tehty on turvallisuusselvitys ja joille on sallittu pääsy tällaiseen tietoon sekä selvitetty heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta, vastaanottavan osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

4. Pääsy tietoon, jossa on merkintä BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE, ja turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG merkittyyn turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve ja joille on annettu asianmukaiset luvat sekä selvitetty heidän vastuunsa kyseisen tiedon suojaamisesta vastaanottavan osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

5. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Vastaanottavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa pyynnöstä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, onko ehdotetulle vastaanottavan osapuolen hankeosapuolelle annettu vaadittua turvallisuusluokkaa vastaava kansallinen todistus yritysturvallisuusselvityksestä. Jollei hankeosapuolella ole todistusta yritysturvallisuusselvityksestä, luovuttavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää vastaanottavan osapuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista tekemään hankeosapuolta koskevan turvallisuusselvityksen.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asianmukaiset todistukset turvallisuusselvityksistä ilman virallista pyyntöä.

3. Tasoilla KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG tai BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE ei edellytetä yritysturvallisuusselvitystä.

4. Jotta turvallisuutta voitaisiin valvoa ja ohjata riittävästi, turvallisuusluokitellussa sopimuksessa on oltava asianmukaiset liitteen 1 mukaiset turvallisuusmääräykset, mukaan lukien turvallisuusluokitusohjeet. Kopio turvallisuusmääräyksistä toimitetaan sen osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, jonka lainkäyttöalueella turvallisuusluokiteltu sopimus pannaan täytäntöön.

5. Osapuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten edustajat voivat vierailla toistensa luona arvioimassa niiden toimien tehokkuutta, jotka hankeosapuoli on toteuttanut suojatakseen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Luovuttava osapuoli ja vastaanottava osapuoli välittävät turvallisuusluokitellun tiedon toisilleen käyttäen suojattuja hallitusten välisiä kanavia tai muutoin siten kuin toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset keskenään sopivat.

2. Luovuttava osapuoli ja vastaanottava osapuoli välittävät turvallisuusluokiteltua tietoa toisilleen sähköisesti ainoastaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimilla turvallisilla keinoilla.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin ja käännöksiin tehdään asianmukainen turvallisuusluokitusmerkintä, ja ne suojataan samalla tavoin kuin alkuperäinen tieto. Tietoa käännetään ja siitä otetaan kopioita enintään viralliseen tarkoitukseen tarvittava määrä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät luovuttavan osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / YTTERST HEMLIG tai ZEER GEHEIM / TRES SECRET tai vastaavaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkittyä tietoa käännetään tai kopioidaan ainoastaan luovuttavan osapuolen kirjallisella suostumuksella.

4. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / YTTERST HEMLIG tai ZEER GEHEIM / TRES SECRET tai vastaavaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkittyä tietoa ei hävitetä ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Tällainen tieto palautetaan luovuttavalle osapuolelle sen jälkeen, kun osapuolet katsovat, ettei sitä enää tarvita.

5. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / HEMLIG tai GEHEIM / SECRET tai vastaavaan tai alempaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkitty tieto hävitetään sen jälkeen, kun vastaanottava osapuoli katsoo, ettei sitä enää tarvita, sen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

6. Jos kriisitilanne estää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava osapuoli ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy mahdollisuus päästä turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTIELL tai VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan merkittyyn tietoon, vaaditaan isäntäosapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kirjallinen ennakkolupa. Vierailijoille sallitaan pääsy tietoon ainoastaan, jos

a) vieraat lähettävän osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut heille luvan pyydettyyn yhteen tai useampaan vierailuun,

b) heille on annettu asianmukainen todistus henkilöturvallisuusselvityksestä, ja

c) heille on annettu lupa ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua tietoa isäntäosapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Vierailupyynnön esittävän osapuolen asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta isäntäosapuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten mukaisesti sekä varmistaa, että tämä turvallisuusviranomainen saa pyynnön vähintään 14 päivää ennen vierailun ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta. Vierailupyynnön on sisällettävä tämän sopimuksen liitteessä 2 mainitut tiedot.

3. Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta.

10 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset säädöksensä ja määräyksensä sekä niiden mahdolliset myöhemmät muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään. Ne antavat pyynnöstä toisilleen tietoa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, menettelyistään ja käytännöistään. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat tehdä keskinäisiä vierailuja.

3. Turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan turvallisuusselvityksiin liittyvissä menettelyissä kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

4. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen tunnustettujen henkilöturvallisuusselvitysten ja yritysturvallisuusselvitysten muutoksista.

11 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Osapuolet ilmoittavat välittömästi toisilleen epäillystä tai todetusta turvallisuusluokiteltuun tietoon kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta.

2. Se osapuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, tutkii tapahtuman viipymättä.

Toinen osapuoli toimii tarvittaessa yhteistyössä tutkinnassa.

3. Se osapuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, ryhtyy kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikkiin mahdollisiin asianmukaisiin toimiin rajoittaakseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoturvaloukkausten seurauksia ja estääkseen uudet loukkaukset. Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta ja toteutetuista toimista.

12 artikla
Kustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka sille aiheutuvat sen täyttäessä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki osapuolten väliset riidat tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan yksinomaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Osapuoli voi milloin tahansa ehdottaa tämän sopimuksen muuttamista. Jos jompikumpi osapuoli sitä ehdottaa, osapuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuksen perusteella jo luovutettua ja sen perusteella syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

4. Tämän sopimuksen tultua voimaan se osapuoli, jonka alueella sopimus tehdään, ryhtyy välittömiin toimiin saattaakseen sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön kirjattavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Toiselle osapuolelle ilmoitetaan kirjaaminen ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarjan kirjaamisnumero heti, kun Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristö on antanut numeron.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2016,

kahtena alkuperäiskappaleena suomen, ruotsin, hollannin, ranskan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA

BELGIAN KUNINGASKUNNAN

PUOLESTA

Liite 1

Turvallisuusluokitellut sopimukset

Tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on tapauksen mukaan oltava seuraavat tiedot:

1. turvallisuusluokitusohjeet;

2. menettely, jolla käyttäjälle annetaan oikeus käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa;

3. säädökset ja määräykset, jotka muodostavat perustan turvallisuusluokitellun tiedon käytölle;

4. vaadittava turvallisuusluokka ja menettely turvallisuusluokan muutosten ilmoittamiseksi;

5. turvallisuusluokitellun tiedon käyttöä koskevat rajoitukset;

6. turvallisuusluokitellun tiedon siirto- ja/tai välityskanavat ja –menettelyt;

7. turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

8. turvallisuusluokitellun tiedon merkitseminen ja sen käytännön vaikutukset;

9. tiedot henkilöistä, mukaan lukien alihankkijat, joilla on oikeus saada turvallisuusluokiteltua tietoa, ja tiedon saannin edellytykset;

10. turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisaikaa koskevat vaatimukset;

11. menettely turvallisuusluokitellun tiedon hävittämiseksi tai palauttamiseksi;

12. vierailuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

13. niiden kansallisten turvallisuusviranomaisten yhteystiedot, jotka vastaavat turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen valvonnasta;

14. velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta.

Liite 2

Vierailupyyntö

Tämän sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettujen vierailupyyntöjen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. vierailijan suku- ja etunimi, syntymäpaikka ja -aika ja kansallisuus; vierailijan asema ja tiedot hänen edustamastaan työnantajasta; tiedot hankkeesta, johon vierailija osallistuu, ja vierailijan passin tai muun henkilöllisyysasiakirjan numero;

2. vahvistus vierailun tarkoitusta vastaavasta vierailijan henkilöturvallisuusselvityksestä;

3. vierailun tai vierailujen tarkoitus sekä maininta vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkeimmasta tasosta;

4. pyydetyn yhden tai useamman vierailun oletettu ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

5. vierailun kohteena olevan toimipaikan nimi, osoite, muut yhteystiedot ja yhteyshenkilö, tiedot aiemmista yhteyksistä sekä muut vierailun tai vierailujen perusteltavuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot;

6. päiväys, allekirjoitus sekä vierailijan lähettävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen leima/sinetti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.