55/2021

Annettu: Helsingissä 8.7.2021

Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta annetun lain (536/2021) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta Montrealissa 4 päivänä huhtikuuta 2014 tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 18 päivänä toukokuuta 2021 ja tasavallan presidentti 18 päivänä kesäkuuta 2021. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta annettu laki (536/2021) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Helsingissä 8.7.2021

Sopimustekstit

PÖYTÄKIRJA RIKOKSISTA JA ERÄISTÄ MUISTA TEOISTA ILMA-ALUKSISSA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN OSAPUOLET, JOTKA

PANEVAT MERKILLE, että valtiot ovat ilmaisseet huolensa ilma-aluksissa tapahtuvan häiriökäyttäytymisen vakavuuden ja toistuvuuden voimakkaasta kasvusta, joka voi vaarantaa ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden taikka vaarantaa hyvän järjestyksen ja kurin ilma-aluksessa;

TIEDOSTAVAT monien valtioiden halun avustaa toisiaan häiriökäyttäytymisen hillitsemisessä ja hyvän järjestyksen ja kurin palauttamisessa ilma-aluksissa; ja

USKOVAT, että näihin huolenaiheisiin vastaamiseksi on tarpeen hyväksyä määräyksiä, joilla muutetaan Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen määräyksiä;

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

I artikla

Tällä pöytäkirjalla muutetaan Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitettua rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehtyä yleissopimusta (jäljempänä ”yleissopimus”).

II artikla

1. Korvataan yleissopimuksen 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Tätä yleissopimusta sovellettaessa:

a) ilma-aluksen katsotaan olevan lennolla siitä hetkestä lähtien, jolloin ilma-alukseen nousemisen jälkeen kaikki ilma-aluksen ulko-ovet suljetaan, siihen saakka, kun jokin näistä ovista avataan ilma-aluksesta poistumista varten; pakkolaskutapauksessa lennon katsotaan jatkuvan siihen saakka, kun toimivaltaiset viranomaiset ottavat vastatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista henkilöistä ja omaisuudesta; ja

b) silloin, kun lentotoiminnan harjoittajan kotivaltio ei ole sama kuin ilma-aluksen rekisteröintivaltio, yleissopimuksen 4, 5 ja 13 artiklassa käytetyn termin ”rekisteröintivaltio” katsotaan viittaavan lentotoiminnan harjoittajan kotivaltioon.”

III artikla

Korvataan yleissopimuksen 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei tulkita oikeuttavan tai velvoittavan mihinkään toimenpiteeseen sellaisten rikoslakien vastaisten rikosten johdosta, jotka ovat luonteeltaan poliittisia tai perustuvat syrjintään esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, etnisen syntyperän, poliittisen mielipiteen tai sukupuolen perusteella, jollei ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuus sitä edellytä, sanotun vaikuttamatta 4 artiklan määräyksiin.”

IV artikla

Korvataan yleissopimuksen 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1. Ilma-aluksen rekisteröintivaltiolla on oikeus käyttää tuomiovaltaa ilma-aluksessa tehtyihin rikoksiin ja muihin tekoihin nähden.

1 a. Valtiolla on myös oikeus käyttää tuomiovaltaa ilma-aluksessa tehtyihin rikoksiin ja muihin tekoihin:

a) ilma-aluksen laskeutumisvaltiona, kun ilma-alus, jossa rikos tai muu teko on tehty, laskeutuu sen alueelle rikoksesta epäillyn ollessa yhä aluksessa; ja

b) lentotoiminnan harjoittajan kotivaltiona, kun ilma-alus, jossa rikos tai muu teko on tehty, on vuokrattu ilman miehistöä vuokralleottajalle, jolla on kyseisessä valtiossa päätoimipaikka tai sen puuttuessa vakituinen asuinpaikka.

2. Jokainen sopimusvaltio ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen ilma-aluksen rekisteröintivaltiona tuomiovaltansa sellaisiin rikoksiin, jotka on tehty tässä valtiossa rekisteröidyssä ilma-aluksessa.

2 a. Jokainen sopimusvaltio ryhtyy myös tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa ilma-aluksessa tehtyihin rikoksiin seuraavissa tapauksissa:

a) ilma-aluksen laskeutumisvaltiona, kun:

i) rikoksen tekopaikkana olleen ilma-aluksen edellinen lähtöpaikka tai seuraava suunniteltu laskeutumispaikka sijaitsee kyseisen valtion alueella ja ilma-alus myöhemmin laskeutuu sen alueelle rikoksesta epäillyn ollessa yhä ilma-aluksessa; ja

ii) ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuus taikka hyvä järjestys ja kuri ilma-aluksessa ovat vaarassa;

b) lentotoiminnan harjoittajan kotivaltiona, kun ilma-alus, jossa rikos on tehty, on vuokrattu ilman miehistöä vuokralleottajalle, jolla on kyseisessä valtiossa päätoimipaikka tai sen puuttuessa vakituinen asuinpaikka.

2 b. Käyttäessään tuomiovaltaa laskeutumisvaltiona valtio ottaa huomioon, katsotaanko kyseinen rikos tai muu teko rikokseksi lentotoiminnan harjoittajan kotivaltiossa.

3. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudellisen tuomiovallan käyttöä kansallisen lain mukaisesti.”

V artikla

Lisätään yleissopimuksen 3 a artiklaksi seuraava:

”3 a artikla

Jos tuomiovaltaa 3 artiklan nojalla käyttävälle sopimusvaltiolle on ilmoitettu tai se on muulla tavoin saanut tietoonsa, että yksi tai useampi muu sopimusvaltio suorittaa tutkintaa, nostaa syytteen tai järjestää oikeudenkäynnin samojen rikosten tai muiden tekojen johdosta, kyseinen sopimusvaltio neuvottelee asiasta tarpeen mukaan näiden muiden sopimusvaltioiden kanssa toimenpiteiden yhteensovittamiseksi. Tämän artiklan velvoitteet eivät rajoita sopimusvaltiolle 13 artiklasta johtuvia velvoitteita.”

VI artikla

Poistetaan yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

VII artikla

Korvataan yleissopimuksen 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1. Ilma-aluksen päällikkö voi, kun hänellä on perusteltu syy uskoa, että henkilö on tehnyt tai on tekemäisillään ilma-aluksessa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen tai muun teon, kohdistaa häneen kohtuullisia toimenpiteitä, kiinniottaminen mukaan luettuna, jotka ovat välttämättömiä:

a) ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi; tai

b) hyvän järjestyksen ja kurin ylläpitämiseksi ilma-aluksessa; tai

c) jotta päällikkö voi luovuttaa tällaisen henkilön toimivaltaisille viranomaisille tai poistaa hänet ilma-aluksesta tämän luvun määräysten mukaisesti.

2. Ilma-aluksen päällikkö voi vaatia apua muulta miehistön jäseneltä tai oikeuttaa tämän antamaan apua, ja hän voi pyytää tai oikeuttaa, mutta ei vaatia, lennolla mukana olevan turvahenkilön tai matkustajan antamaan apua sellaisen henkilön kiinni ottamiseksi, jonka kiinniottoon päälliköllä on oikeus. Jokainen miehistön jäsen tai matkustaja voi myös ryhtyä kohtuullisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ilman tällaista oikeutusta, kun hänellä on perusteltu syy uskoa, että toimenpide on välittömästi välttämätön ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi.

3. Kahden- tai monenvälisen sopimuksen tai kyseessä olevien sopimusvaltioiden välisen järjestelyn perusteella lennolla matkustava turvahenkilö voi ryhtyä kohtuullisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ilman tällaista oikeutusta, kun hänellä on perusteltu syy uskoa, että toimenpide on välittömästi välttämätön ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuuden suojelemiseksi laittomalta häiritsevältä teolta ja, kyseisen sopimuksen tai järjestelyn salliessa, vakavilta rikoksilta.

4. Tämän yleissopimuksen määräysten ei katsota muodostavan sopimusvaltiolle velvoitetta perustaa lennolla matkustavia turvahenkilöitä koskevaa ohjelmaa tai tehdä kahden- tai monenvälistä sopimusta tai järjestelyä, jolla se sallisi lennolla matkustavien ulkomaisten turvahenkilöiden toiminnan alueellaan.”

VIII artikla

Korvataan yleissopimuksen 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1. Ilma-aluksen päällikkö voi luovuttaa sellaisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueelle ilma-alus laskeutuu, henkilön, jonka hän perustellusta syystä uskoo tehneen ilma-aluksessa teon, joka hänen mielestään on vakava rikos.

2. Ilma-aluksen päällikön on mahdollisimman pian ja, mikäli mahdollista, ennen ilma-aluksen laskeutumista sopimusvaltion alueelle mukanaan henkilö, jonka ilma-aluksen päällikkö aikoo luovuttaa edellisen kohdan mukaisesti, ilmoitettava aikomuksestaan ja sen syistä tämän valtion viranomaisille.

3. Ilma-aluksen päällikön on annettava viranomaisille, joille rikoksesta epäilty henkilö luovutetaan tämän artiklan määräysten mukaisesti, ne todisteet ja tiedot, jotka hänellä on laillisesti hallussaan.”

IX artikla

Korvataan yleissopimuksen 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Ilma-aluksen päällikön, muun miehistön jäsenen, matkustajan, lennolla matkustavan turvahenkilön, ilma-aluksen omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan tai henkilön, jonka lukuun lento on suoritettu, ei katsota olevan vastuussa tämän yleissopimuksen mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä oikeudellisissa menettelyissä, jotka koskevat toimenpiteiden kohteena olleen henkilön kohtelua.”

X artikla

Lisätään yleissopimuksen 15 a artiklaksi seuraava:

”15 a artikla

1. Jokaista sopimusvaltiota kannustetaan ryhtymään toimenpiteisiin, jotka saattavat olla tarpeen asianmukaisten rikosoikeudellisten, hallinnollisten tai muiden oikeudellisten menettelyjen käynnistämiseksi sellaista henkilöä vastaan, joka on syyllistynyt 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen tai muuhun tekoon ilma-aluksessa, etenkin:

a) käyttänyt fyysistä väkivaltaa miehistön jäsentä kohtaan tai uhannut sillä; tai

b) kieltäytynyt noudattamasta ilma-aluksen päällikön antamaa tai hänen puolestaan annettua laillista ohjetta, jonka tarkoituksena on suojella ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuutta.

2. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta kunkin sopimusvaltion oikeuteen säätää tai säilyttää kansallisessa lainsäädännössään asianmukaisia toimenpiteitä ilma-aluksessa tehtyjen häiritsevien tai kurinvastaisten tekojen rankaisemiseksi.”

XI artikla

Korvataan yleissopimuksen 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”16 artikla

1. Kun on kysymys luovuttamisesta rikoksen johdosta sopimusvaltioiden välillä, ilma-aluksessa tehtyjä rikoksia käsitellään siten kuin ne olisi tehty tekopaikan lisäksi myös niiden sopimusvaltioiden alueella, joiden edellytetään käyttävän tuomiovaltaansa kyseiseen rikokseen nähden 3 artiklan 2 ja 2 a kohdan mukaisesti.”

XII artikla

Korvataan yleissopimuksen 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1. Suorittaessaan tutkinta- tai pidättämistoimenpiteitä tai muutoin käyttäessään tuomiovaltaa ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen nähden sopimusvaltio ottaa asianmukaisesti huomioon lentoliikenteen turvallisuuden ja muut edut ja toimii niin, että vältetään tarpeetonta ilma-aluksen, matkustajien, miehistön tai rahdin viivytystä.

2. Täyttäessään velvoitteitaan tai käyttäessään tämän yleissopimuksen mukaista harkintavaltaa jokainen sopimusvaltio toimii niiden velvoitteiden ja vastuiden mukaisesti, jotka valtioilla on kansainvälisen oikeuden mukaan. Tässä suhteessa jokainen sopimusvaltio ottaa huomioon oikeusturvaa ja oikeudenmukaista kohtelua koskevat periaatteet.”

XIII artikla

Lisätään yleissopimuksen 18 a artiklaksi seuraava:

”18 a artikla

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät sulje pois oikeutta hakea aiheutuneiden vahinkojen korvaamista kansallisen lain perusteella 8 tai 9 artiklan mukaisesti ilma-aluksesta poistetulta tai luovutetulta henkilöltä.”

XIV artikla

Tähän pöytäkirjaan liitetyt arabian-, kiinan- ja venäjänkieliset yleissopimuksen tekstit ovat yhdessä englannin-, espanjan- ja ranskankielisten yleissopimuksen tekstien kanssa yhtä todistusvoimaiset.

XV artikla

Yleissopimus ja tämä pöytäkirja luetaan ja tulkitaan pöytäkirjan osapuolten kesken yhdeksi asiakirjaksi, josta käytetään nimeä Tokion yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2014 Montrealin pöytäkirjalla.

XVI artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Montrealissa 4 päivänä huhtikuuta 2014 niille valtioille, jotka osallistuivat Montrealissa 26 päivästä maaliskuuta 4 päivään huhtikuuta 2014 pidettyyn kansainväliseen ilmailuoikeuden konferenssiin. Pöytäkirja on 4 päivän huhtikuuta 2014 jälkeen avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa Montrealissa, kunnes se tulee voimaan XVIII artiklan mukaisesti.

XVII artikla

1. Allekirjoittajavaltiot ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan, joka tällä määräyksellä nimetään tämän pöytäkirjan tallettajaksi.

2. Valtio, joka ei ratifioi tai hyväksy tätä pöytäkirjaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen milloin tahansa. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

3. Ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen valtio, joka ei ole yleissopimuksen sopimusvaltio, ratifioi tai hyväksyy Tokion yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2014 Montrealin pöytäkirjalla, tai liittyy siihen.

XVIII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun tallettajan huostaan on talletettu kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja.

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä pöytäkirja tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3. Heti tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja kirjaa sen Yhdistyneissä kansakunnissa.

XIX artikla

1. Jokainen tämän pöytäkirjan osapuoli voi irtisanoa pöytäkirjan ilmoittamalla tästä kirjallisesti tallettajalle.

2. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

XX artikla

Tallettaja ilmoittaa kaikille tämän pöytäkirjan allekirjoittaneille valtioille ja osapuolille viipymättä jokaisen allekirjoittamisen päivämäärästä, jokaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamispäivämäärästä, tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä sekä muista olennaisista tiedoista.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Montrealissa neljäntenä päivänä huhtikuuta kaksituhattaneljätoista arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tekstit katsotaan todistusvoimaisiksi siitä lukien, kun konferenssin sihteeristö on konferenssin puheenjohtajan valtuuttamana tarkistanut tekstien yhdenmukaisuuden yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tästä päivästä lukien. Pöytäkirja talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan, ja tallettaja toimittaa pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille pöytäkirjan osapuolille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.