52/2021

Annettu: Helsingissä 8.7.2021

Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta annetun lain (535/2021) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Pekingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 tehty ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 18 päivänä toukokuuta 2021 ja tasavallan presidentti 18 päivänä kesäkuuta 2021. Liittymiskirja on talletettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

2 §

Suomi on pöytäkirjan liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan ilmoituksen ja seuraavan selityksen:

Suomi antaa pöytäkirjan XXII artiklan a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Suomi ulottaa tuomiovaltansa Haagin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla, 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti tapauksiin, joissa rikos kohdistuu Suomen kansalaiseen, sekä tapauksiin, joissa rikoksentekijä on kansalaisuudeton henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomen alueella.

Suomi antaa pöytäkirjan XXII artiklan b kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan Suomi soveltaa Haagin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla, 1 artiklan 3 kappaleen d kohdan määräyksiä niitä rikosoikeutensa periaatteita noudattaen, jotka koskevat vastuusta vapauttamista perhesuhteiden perusteella.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta annettu laki (535/2021) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Helsingissä 8.7.2021

Sopimustekstit

ILMA-ALUSTEN LAITTOMAN HALTUUNOTON EHKÄISEMISESTÄ TEHTYÄ YLEISSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ PÖYTÄKIRJA

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN OSAPUOLET, JOTKA

OVAT SYVÄSTI HUOLESTUNEITA siviili-ilmailuun kohdistuvien laittomien tekojen voimakkaasta maailmanlaajuisesta lisääntymisestä;

TUNNUSTAVAT siviili-ilmailuun kohdistuvien uudentyyppisten uhkien edellyttävän valtioilta uusia yhteisiä ponnistuksia ja yhteistyön toimintaperiaatteita; ja

USKOVAT, että näihin uhkiin vastaamiseksi nykyistä paremmin on tarpeen hyväksyä määräyksiä, joilla täydennetään Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen määräyksiä, sellaisten laittomien tekojen ehkäisemiseksi, joilla ilma-alus otetaan haltuun tai hallintaan, ja yleissopimuksen vaikuttavuuden tehostamiseksi;

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

I artikla

Tällä pöytäkirjalla täydennetään Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitettua yleissopimusta ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä (jäljempänä ”yleissopimus”).

II artikla

Korvataan yleissopimuksen 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1. Henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän laittomasti ja tahallaan väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten tai pakottamalla tai muulla tavoin pelottelemalla tai teknologiaa käyttäen ottaa haltuunsa tai hallintaansa liikenteessä olevan ilma-aluksen.

2. Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän:

a) uhkaa tekevänsä tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun rikoksen; tai

b) laittomasti ja tahallaan saa aikaan sen, että joku saa tällaisen uhkauksen

olosuhteissa, joissa uhkaus vaikuttaa uskottavalta.

3. Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän:

a) yrittää tehdä tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun rikoksen; tai

b) järjestää tai johtaa muita tekemään tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tai 3 kappaleen a kohdassa tarkoitetun rikoksen; tai

c) osallistuu rikoskumppanina tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tai 3 kappaleen a kohdassa tarkoitettuun rikokseen; tai

d) laittomasti ja tahallaan avustaa toista henkilöä välttelemään tutkintaa, syytettä tai rangaistusta tietäen, että sanottu henkilö on tehnyt teon, joka katsotaan tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tai 3 kappaleen a, b tai c kohdassa tarkoitetuksi rikokseksi, tai että lainvalvontaviranomaiset ovat etsintäkuuluttaneet tämän henkilön asetettavaksi syytteeseen tällaisesta rikoksesta tai hänet on tuomittu tällaisesta rikoksesta.

4. Osapuolet säätävät rangaistavaksi myös jommankumman tai kummankin seuraavista teoista, jos teko tehdään tahallisesti, riippumatta siitä, tehdäänkö tai yritetäänkö mitään tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitettua rikosta tosiasiallisesti:

a) sopiminen yhden tai useamman muun henkilön kanssa tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitetun rikoksen tekemisestä, johon kansallisen lainsäädännön sitä edellyttäessä liittyy teko, johon yksi osallisista ryhtyy sopimuksen toteutumisen edistämiseksi; tai

b) myötävaikuttaminen muulla tavoin yhden tai useamman tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitetun rikoksen tekemiseen ryhmässä, jonka jäsenet toimivat yhteisen päämäärän puolesta, kun myötävaikuttaminen tapahtuu joko:

i) pyrkien edistämään ryhmän yleistä rikollista toimintaa tai tarkoitusta, kun tähän toimintaan tai tarkoitukseen sisältyy tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitetun rikoksen tekeminen; tai

ii) tietoisena ryhmän aikomuksesta tehdä tämän artiklan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitettu rikos."

III artikla

Korvataan yleissopimuksen 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Jokainen osapuoli sitoutuu säätämään 1 artiklassa tarkoitetuista rikoksista ankarat rangaistukset.”

IV artikla

Lisätään yleissopimuksen 2 a artiklaksi seuraava:

”2 a artikla

1. Jokainen osapuoli voi toteuttaa kansallisten oikeusperiaatteidensa mukaisesti tarvittavat toimenpiteet, jotta sen alueella oleva tai sen lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, kun tämän oikeushenkilön johtamisesta tai valvonnasta vastaava henkilö on kyseisessä ominaisuudessa syyllistynyt 1 artiklassa tarkoitettuun rikokseen. Oikeushenkilön vastuu voi olla rikosoikeudellista, siviilioikeudellista tai hallinnollista.

2. Oikeushenkilön vastuu ei vaikuta rikoksentekijöiden rikosoikeudelliseen vastuuseen.

3. Jos osapuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saattaakseen oikeushenkilön vastuuseen tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, se pyrkii varmistamaan, että sovellettavat rikosoikeudelliset, siviilioikeudelliset tai hallinnolliset seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Näihin seuraamuksiin voi sisältyä rahallisia seuraamuksia."

V artikla

1. Korvataan yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappale seuraavasti:

”3 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovellettaessa ilma-aluksen katsotaan olevan liikenteessä siitä hetkestä lähtien, jolloin kenttähenkilöstö tai miehistö alkaa valmistella sitä tiettyä lentoa varten, siihen saakka, kun kaksikymmentäneljä tuntia on kulunut sen mistä tahansa laskusta. Pakkolaskutapauksessa lennon katsotaan jatkuvan siihen saakka, kun toimivaltaiset viranomaiset ottavat vastatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista henkilöistä ja omaisuudesta."

2. Korvataan yleissopimuksen englanninkielisen tekstin 3 artiklan 3 kappaleessa sana ”registration” sanalla ”registry”.

3. Korvataan yleissopimuksen 3 artiklan 4 kappaleessa sanat ”jotka on mainittu” sanoilla ”joita tarkoitetaan”.

4. Korvataan yleissopimuksen 3 artiklan 5 kappale seuraavasti:

”5. Tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen estämättä sovelletaan 6, 7, 7 a, 8, 8 a, 8 b ja 10 artiklaa riippumatta ilma-aluksen lentoonlähtöpaikasta tai tosiasiallisesta laskupaikasta, jos rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tavataan muun valtion kuin ilma-aluksen rekisteröintivaltion alueelta.”

VI artikla

Lisätään yleissopimuksen 3 a artiklaksi seuraava:

”3 a artikla

1. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta muihin oikeuksiin, velvoitteisiin ja vastuisiin, joita valtioilla ja yksityishenkilöillä on kansainvälisen oikeuden perusteella, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden päämäärien ja periaatteiden perusteella.

2. Tämä yleissopimus ei koske kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntelemää asevoimien toimintaa aseellisen selkkauksen aikana näiden käsitteiden kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisessa merkityksessä, eikä valtion asevoimien toimintaa niiden hoitaessa virallisia tehtäviään siltä osin kuin sitä sääntelevät muut kansainvälisen oikeuden säännöt.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten ei saa tulkita sallivan tai laillistavan muutoin laittomia tekoja tai estävän syytteiden nostamisen muiden lakien nojalla.”

VII artikla

Korvataan yleissopimuksen 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1. Jokainen osapuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa 1 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin ja muihin sellaisiin väkivallantekoihin, jotka rikoksesta epäilty on kohdistanut matkustajiin tai miehistöön rikosten yhteydessä, seuraavissa tapauksissa:

a) kun rikos on tehty kyseisen valtion alueella;

b) kun rikos on kohdistunut kyseisessä valtiossa rekisteröityyn ilma-alukseen tai tehty tällaisessa ilma-aluksessa;

c) kun ilma-alus, jossa rikos on tehty, laskeutuu kyseisen valtion alueelle rikoksesta epäillyn ollessa yhä ilma-aluksessa;

d) kun ilma-alus, jota kohtaan tai jossa rikos on tehty, on vuokrattu ilman miehistöä vuokralleottajalle, jolla on kyseisessä valtiossa päätoimipaikka tai sen puuttuessa pysyvä asuinpaikka.

e) kun rikoksentekijä on kyseisen valtion kansalainen.

2. Jokainen osapuoli voi ulottaa tuomiovaltansa tällaisiin rikoksiin myös seuraavissa tapauksissa:

a) kun rikos kohdistuu kyseisen valtion kansalaiseen;

b) kun rikoksentekijä on kansalaisuudeton henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on kyseisen valtion alueella.

3. Jokainen osapuoli ryhtyy myös tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa 1 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin niissä tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty oleskelee sen alueella eikä tämä osapuoli luovuta tätä henkilöä rikoksen johdosta 8 artiklan mukaisesti millekään niistä osapuolista, jotka ovat ulottaneet tuomiovaltansa kyseisiin rikoksiin tämän artiklan soveltuvien kappaleiden mukaisesti.

4. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudellisen tuomiovallan käyttöä kansallisen lain mukaisesti.”

VIII artikla

Korvataan yleissopimuksen 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Ne osapuolet, jotka perustavat yhteisiä ilmakuljetusta harjoittavia organisaatioita tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka käyttävät yhteiseen tai kansainväliseen rekisteriin merkittyjä ilma-aluksia, määräävät tarkoituksenmukaisella tavalla keskuudestaan jokaista ilma-alusta varten valtion, joka käyttää tuomiovaltaa ja jolla on tässä yleissopimuksessa tarkoitetut rekisteröintivaltion tehtävät, sekä ilmoittavat tästä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerille, joka antaa ilmoituksen tiedoksi kaikille tämän yleissopimuksen osapuolille.”

IX artikla

Korvataan yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappale seuraavasti:

”6 artikla

4. Kun osapuoli on tämän artiklan mukaisesti ottanut henkilön säilöön, se ilmoittaa välittömästi niille osapuolille, jotka ovat ulottaneet rikokseen tuomiovaltansa 4 artiklan 1 kappaleen mukaisesti sekä ulottaneet rikokseen tuomiovaltansa ja ilmoittaneet asiasta tallettajalle 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, ja jos osapuoli katsoo aiheelliseksi, muulle asiaan osalliselle valtiolle tällaisen henkilön säilöön otosta ja niistä seikoista, jotka oikeuttavat siihen. Osapuoli, joka suorittaa tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun valmistavan tutkinnan, ilmoittaa mainituille osapuolille viipymättä tutkinnan tuloksista ja siitä, aikooko se käyttää tuomiovaltaansa.”

X artikla

Lisätään yleissopimuksen 7 a artiklaksi seuraava:

”7 a artikla

Henkilölle, joka on tämän yleissopimuksen nojalla säilöön otettuna tai muiden toimenpiteiden tai oikeudellisten menettelyjen kohteena, taataan oikeudenmukainen kohtelu, mukaan lukien oikeus nauttia kaikkia niitä oikeuksia ja takuita, jotka koskevat häntä sen valtion lain mukaan, jonka alueella hän oleskelee, sekä sovellettavien kansainvälisen oikeuden määräysten mukaan, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus.”

XI artikla

Korvataan yleissopimuksen 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1. Tämän yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut rikokset katsotaan kaikissa osapuolten välillä voimassa olevissa rikoksen johdosta luovuttamista koskevissa sopimuksissa luovuttamiseen oikeuttaviksi rikoksiksi. Osapuolet sitoutuvat lukemaan tällaiset rikokset kaikissa välillään tehtävissä luovuttamissopimuksissa rikoksiin, jotka voivat johtaa luovuttamiseen.

2. Jos osapuoli, joka asettaa luovuttamisen ehdoksi valtioiden välisen sopimuksen, saa luovuttamispyynnön rikoksen johdosta sellaiselta toiselta osapuolelta, jonka kanssa sillä ei ole luovuttamissopimusta, luovuttamispyynnön saanut osapuoli voi harkintansa mukaan pitää tätä yleissopimusta luovuttamisen oikeusperustana 1 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta. Luovuttamisessa rikoksen johdosta noudatetaan luovuttamispyynnön saaneen osapuolen lainsäädännössä säädettyjä muita ehtoja.

3. Osapuolet, jotka eivät aseta rikoksen johdosta luovuttamisen ehdoksi valtioiden välistä sopimusta, katsovat keskenään 1 artiklassa tarkoitetut rikokset luovuttamiseen oikeuttaviksi rikoksiksi, jotka voivat johtaa luovuttamiseen luovuttamispyynnön saaneen osapuolen lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.

4. Kun on kysymys luovuttamisesta rikoksen johdosta osapuolten välillä, kutakin rikosta käsitellään siten kuin se olisi tehty tekopaikan lisäksi myös niiden osapuolten alueella, joiden edellytetään ulottavan tuomiovaltansa kyseiseen rikokseen 4 artiklan 1 kappaleen b, c, d ja e kohdan mukaisesti ja jotka ovat ulottaneet tuomiovaltansa 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

5. Osapuolten välisissä luovutuksissa rikoksen johdosta 1 artiklan 4 kappaleen a ja b kohdassa tarkoitetut rikokset katsotaan samanveroisiksi.”

XII artikla

Lisätään yleissopimuksen 8 a artiklaksi seuraava:

”8 a artikla

Mitään 1 artiklassa tarkoitetuista rikoksista ei katsota poliittiseksi rikokseksi, poliittiseen rikokseen liittyväksi rikokseksi tai poliittisista vaikuttimista tehdyksi rikokseksi päätettäessä luovuttamisesta rikoksen johdosta tai keskinäisestä oikeusavusta. Siten tällaiseen rikokseen perustuvaa luovuttamista tai keskinäistä oikeusapua koskevaa pyyntöä ei saa evätä pelkästään sillä perusteella, että se koskee poliittista rikosta, poliittiseen rikokseen liittyvää rikosta tai poliittisista vaikuttimista tehtyä rikosta.”

XIII artikla

Lisätään yleissopimuksen 8 b artiklaksi seuraava:

”8 b artikla

Tämän yleissopimuksen määräysten ei tulkita velvoittavan luovuttamaan rikoksen johdosta taikka antamaan keskinäistä oikeusapua, jos 1 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin perustuvan luovutuspyynnön tai tällaisiin rikoksiin liittyvää keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön saaneella osapuolella on perusteltua syytä epäillä, että pyynnön esittämisen tarkoituksena on saattaa henkilö syytettäväksi tai rangaistavaksi rotunsa, uskontonsa, kansalaisuutensa, etnisen alkuperänsä, poliittisen mielipiteensä tai sukupuolensa perusteella, tai että pyynnön noudattaminen heikentäisi tämän henkilön asemaa jostakin mainitusta syystä.”

XIV artikla

Korvataan yleissopimuksen 9 artiklan 1 kappale seuraavasti:

”9 artikla

1. Kun jokin 1 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu teko on tehty tai on tapahtumaisillaan, osapuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin palauttaakseen ilma-aluksen hallinnan sen lailliselle päällikölle tai säilyttääkseen ilma-aluksen päällikön hallinnassa.”

XV artikla

Korvataan yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappale seuraavasti:

”10 artikla

1. Osapuolet antavat toisilleen mahdollisimman laajaa apua 1 artiklassa tarkoitettuja rikoksia sekä muita 4 artiklassa tarkoitettuja tekoja koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kaikissa tapauksissa sovelletaan sen valtion lakia, jolta apua pyydetään.”

XVI artikla

Lisätään yleissopimuksen 10 a artiklaksi seuraava:

”10 a artikla

Jokainen osapuoli, jolla on aihetta olettaa, että jokin 1 artiklassa tarkoitettu rikos tehdään, antaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki merkitykselliset hallussaan olevat tiedot niille osapuolille, jotka sen käsityksen mukaan ovat 4 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettuja valtioita.”

XVII artikla

1. Yleissopimuksessa kaikki viittaukset ”sopimusvaltioon” ja ”sopimusvaltioihin” korvataan viittauksilla ”osapuoleen” ja ”osapuoliin”.

2. [Englanninkielisen tekstin muutos, jolla ei ole suomeksi kohdetta.]

XVIII artikla

Tähän pöytäkirjaan liitetyt arabian- ja kiinankieliset yleissopimuksen tekstit ovat yhdessä englannin-, espanjan-, ranskan- ja venäjänkielisten yleissopimuksen tekstien kanssa yhtä todistusvoimaiset.

XIX artikla

Yleissopimus ja tämä pöytäkirja luetaan ja tulkitaan tämän pöytäkirjan osapuolten kesken yhdeksi asiakirjaksi, josta käytetään nimeä Haagin yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla.

XX artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Pekingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 niille valtioille, jotka osallistuivat Pekingissä 30 päivästä elokuuta 10 päivään syyskuuta 2010 pidettyyn ilmailun turvatoimia koskevaan diplomaattikonferenssiin. Pöytäkirja on 27 päivän syyskuuta 2010 jälkeen avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa Montrealissa, kunnes se tulee voimaan XXIII artiklan mukaisesti.

XXI artikla

1. Tämä pöytäkirja ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan, ja hänet nimetään tällä määräyksellä tämän pöytäkirjan tallettajaksi.

2. Ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän pöytäkirjan valtio, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, ratifioi tai hyväksyy Haagin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla.

3. Valtio, joka ei ratifioi tai hyväksy tätä pöytäkirjaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen milloin tahansa. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

XXII artikla

Ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen jokainen osapuoli:

a) ilmoittaa tallettajalle tuomiovallasta, joka sillä on kansallisen lainsäädäntönsä nojalla Haagin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla, 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, ja ilmoittaa välittömästi tallettajalle mahdollisista muutoksista; ja

b) voi antaa selityksen, jonka mukaan se soveltaa Haagin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2010 Pekingin pöytäkirjalla, 1 artiklan 3 kappaleen d kohdan määräyksiä niitä rikosoikeutensa periaatteita noudattaen, jotka koskevat vastuusta vapauttamista perhesuhteiden perusteella.

XXIII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun tallettajan huostaan on talletettu kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja.

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä pöytäkirja tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3. Heti tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja kirjaa sen Yhdistyneissä kansakunnissa.

XXIV artikla

1. Jokainen tämän pöytäkirjan osapuoli voi irtisanoa pöytäkirjan ilmoittamalla tästä kirjallisesti tallettajalle.

2. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

XXV artikla

Tallettaja ilmoittaa kaikille tämän pöytäkirjan osapuolille sekä kaikille pöytäkirjan allekirjoittaneille tai siihen liittyville valtioille viipymättä jokaisen allekirjoittamisen päivämäärästä, jokaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamispäivämäärästä, tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä sekä muista olennaisista tiedoista.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Pekingissä kymmenentenä päivänä syyskuuta kaksituhattakymmenen arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tekstit katsotaan todistusvoimaisiksi siitä lukien, kun konferenssin sihteeristö on konferenssin puheenjohtajan valtuuttamana tarkistanut tekstien yhdenmukaisuuden yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tästä päivästä lukien. Pöytäkirja talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön arkistoon, ja tallettaja toimittaa pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille pöytäkirjan osapuolille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.