102/2020

Annettu: Helsingissä 19.11.2020

Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (16/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta Tromssassa 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 4 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 13 päivänä tammikuuta 2015. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 5 päivänä helmikuuta 2015.

2 §

Suomi on yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavat selitykset:

1) yleissopimusta sovellettaessa yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen määritelmä kattaa luonnolliset ja oikeushenkilöt niiden hoitaessa sellaisia laissa säädettyjä tehtäviä, joissa ne käyttävät julkista valtaa;

2) yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä muutoksenhakumenettelystä ei sovelleta tasavallan presidentin asiakirjapyynnön johdosta tekemään päätökseen.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (16/2015) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 19.11.2020

Sopimusteksti

(suomennos)

Euroopan neuvoston yleissopimus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta (suomennos)

Johdanto

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän yleissopimuksen allekirjoittajat, jotka ja muut tämän yleissopimuksen allekirjoittajat, jotka

- ottavat huomioon, että Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille turvatakseen ja toteuttaakseen yhteisen perintönsä mukaiset ihanteet ja periaatteet;

- pitävät mielessä erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 6, 8 ja 10 artiklan, Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (25 päivänä kesäkuuta 1998 tehty Århusin yleisso-pimus) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Euroopan neuvoston sopimussarja 108);

- pitävät mielessä myös Euroopan neuvoston ministerikomitean 29 päivänä huhtikuuta 1982 antaman sananvapautta ja tiedon vastaanottamisen vapautta koskevan julistuksen, kuten myös ministerikomitean jäsenvaltioille antamat suositukset viranomaisten hallussa olevien tietojen julkisuudesta R (81) 19, vi-ranomaisten henkilötietojen luovuttamisesta R (91) 10, tilastollisiin tarkoituksiin kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen suojelusta R (97) 18, Euroopassa noudatettavasta me-nettelytavasta arkistoihin pääsyssä R (2000) 13 ja virallisten asiakirjojen saatavuudesta R (2002) 2;

tunnustavat viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeyden moniarvoisessa, demokraattisessa yhteiskunnassa; katsovat, että oikeus saada tietoja viranomaisten asiakirjoista

i on tiedon lähde yleisölle;

ii auttaa yleisöä muodostamaan mielipiteen yhteiskunnan tilasta ja viranomaisista;

iii edistää viranomaisten rehellisyyttä, te-hokkuutta, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta, auttaen näin vahvistamaan niiden toiminnan oikeutusta; ja

katsovat sen vuoksi, että kaikki viranomaisten asiakirjat ovat periaatteessa julkisia ja pääsy niihin voidaan evätä vain muiden oikeuksien ja oikeutettujen etujen suojaamiseksi;

ovat sopineet seuraavasta:

II OSA

1 artikla
Yleiset määräykset

1. Jäljempänä ilmenevät periaatteet eivät vaikuta sellaisten kansallisten lakien ja määräysten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen, joissa taataan laajempi oikeus saada tietoja viranomaisten asiakirjoista.

2. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan

a.i. ”viranomaisella”

1) hallitusta ja hallintoa kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla;

2) lainsäädäntöelimiä ja oikeusviranomaisia niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

3) luonnollisia ja oikeushenkilöitä niiden käyttäessä hallinnollista toimivaltaa.

a.ii. Osapuoli voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, että ”viranomaisen” määritelmä sisältää myös yhden tai useamman seuraavista:

1) lainsäädäntöelimet niiden muun toiminnan osalta;

2) oikeusviranomaiset niiden muun toiminnan osalta;

3) luonnolliset ja oikeushenkilöt siltä osin kuin ne hoitavat julkisia tehtäviä tai toimivat julkisin varoin kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b. ”viranomaisen asiakirjalla” mitä tahansa viranomaisen laatimaa tai saamaa ja hallussaan pitämää tietoa talletettuna missä muodossa tahansa.

2 artikla

Oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjasta

1. Osapuolet takaavat jokaiselle ilman minkäänlaista syrjintää oikeuden saada pyynnöstä tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on viranomaisen hallussa.

2. Osapuolet ryhtyvät tarpeellisiin kansallisen lainsäädäntönsä edellyttämiin toimenpiteisiin pannakseen täytäntöön tämän yleissopimuksen määräykset viranomaisten asiakirjoja koskevasta tiedonsaannista.

3. Toimenpiteisiin ryhdytään viimeistään ajankohtana, jolloin tämä yleissopimus tulee voimaan kyseisen osapuolen osalta.

3 artikla
Mahdolliset rajoitukset tiedonsaannille viranomaisen asiakirjasta

1. Osapuolet saavat rajoittaa oikeutta saada tieto viranomaisen asiakirjasta. Rajoitukset on määriteltävä tarkasti laissa, ja niiden tulee olla välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa ja oikeasuhteisia pyrittäessä suojaamaan

a. kansallista turvallisuutta, maanpuolustusta ja kansainvälisiä suhteita;

b. yleistä turvallisuutta;

c. rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja syytteeseen saattamista;

d. kurinpitomenettelyä;

e. viranomaisen tutkintaa, tarkastusta ja valvontatoimintaa;

f. yksityisyyttä ja muita laillisia yksityisiä etuja;

g. kaupallisia ja muita taloudellisia etuja;

h. valtion talous-, raha- ja valuuttapolitiikkaa;

i. asianosaisten yhdenvertaisuutta oikeudenkäynnissä ja oikeudenkäytön tehokkuutta;

j. ympäristöä; tai

k. viranomaisessa tai viranomaisten välillä käytäviä keskusteluja asian selvittämiseksi.

Asianomaiset valtiot voivat allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, että mahdollisten tiedonsaantirajoitusten piiriin kuuluu myös viestintä hallitsijaperheen ja tämän talouden tai valtionpäämiehen kanssa.

2. Tiedonsaanti viranomaisen asiakirjaan sisältyvästä tiedosta voidaan evätä, jos sen luovuttaminen haittaisi tai olisi omiaan haittaamaan joitakin 1 kohdan mainittuja etuja, jollei ylivoimainen yleinen etu puolla tiedon antamista.

3. Osapuolet harkitsevat asettavaksi aikarajaa, jonka jälkeen 1 kohdassa mainittuja rajoituksia ei enää sovelleta.

4 artikla
Asiakirjapyynnöt

1. Viranomaisen asiakirjaa pyytävää ei saa velvoittaa ilmoittamaan syytä, jonka vuoksi hän haluaa saada tiedon viranomaisen asiakirjasta.

2. Osapuolet voivat sallia hakijan pysytellä tuntemattomana, jollei tunnistaminen ole välttämätöntä pyynnön käsittelemiseksi.

3. Asiakirjapyyntöjä koskevat muodollisuudet eivät saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä pyynnön käsittelemiseksi.

5 artikla
Asiakirjapyynnön käsittely

1. Viranomaisen on autettava hakijaa mahdollisuuksien mukaan yksilöimään pyytämänsä viranomaisen asiakirja.

2. Viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, on velvollinen käsittelemään sen saantia koskevan pyynnön. Jos viranomaisella ei ole pyydettyä viranomaisen asiakirjaa hallussaan tai sillä ei ole oikeutta käsitellä pyyntöä, sen on mahdollisuuksien mukaan saatettava hakemus toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

3. Viranomaisen asiakirjoja koskevat pyynnöt on käsiteltävä yhdenvertaisin perustein.

4. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjasta tulee käsitellä joutuisasti. Päätös on tehtävä, annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön niin pian kuin mahdollista tai kohtuullisessa määräajassa, joka on määritelty etukäteen.

5. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjasta voidaan evätä, jos

i. pyyntö viranomaisen antamasta avusta huolimatta jää niin epämääräiseksi, ettei viranomaisen asiakirjaa pystytä yksilöimään; tai

ii. pyyntö on ilmeisen kohtuuton.

6. Viranomaisen, joka kieltäytyy antamasta tietoa viranomaisen asiakirjasta kokonaan tai osittain, on perusteltava kieltäytyminen. Hakijalla on oikeus saada pyynnöstä kyseiseltä viranomaiselta kirjalliset perustelut tiedonsaannin epäämiselle.

6 artikla
Asiakirjan saannin muodot

1. Kun hakijalle on myönnetty oikeus saada asiakirja, hakijalla on oikeus valita, haluaako hän tutustua alkuperäiseen asiakirjaan vai sen kopioon, vai haluaako hän saada asiakirjasta kopion missä tahansa haluamassaan saatavilla olevassa muodossa, jollei muotoa koskeva pyyntö ole kohtuuton.

2. Jos tietojensaantirajoitus kohdistuu osaan asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, viranomaisen on kuitenkin annettava muut asiakirjan sisältämät tiedot. Kaikki poistot on osoitettava selvästi. Tiedonsaanti voidaan kuitenkin evätä, jos osittaisena annettava asiakirja on harhaanjohtava tai vailla merkitystä, tai jos viranomaiselle aiheutuu ilmeisen kohtuutonta vaivaa jäljelle jääneen asiakirjan osan antamisesta.

3. Viranomainen voi antaa tiedon viranomaisen asiakirjasta osoittamalla hakijalle helposti saatavilla olevan vaihtoehtoisen tietolähteen.

7 artikla
Asiakirjan antamisesta perittävä maksu

1. Tutustumisesta viranomaisen asiakirjaan viranomaisen toimitiloissa ei saa periä maksua. Tämä ei estä osapuolia asettamasta maksuja palveluille, joita arkistot ja museot tältä osin tarjoavat.

2. Hakijalta voidaan periä viranomaisen asiakirjan kopiosta maksu, jonka tulee olla kohtuullinen ja joka ei saa ylittää asiakirjan kopioinnista ja antamisesta aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. Maksuhinnasto on julkistettava.

8 artikla
Muutoksenhakumenettely

1. Hakijalla, jonka pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjasta on evätty nimenomaisesti tai hiljaisesti, kokonaan tai osittain, on oltava oikeus muutoksenhakuun joko tuomioistuimessa tai muussa riippumattomassa ja puolueettomassa lailla perustetussa toimielimessä.

2. Hakijalla on aina oltava mahdollisuus saada asia käsiteltäväksi uudelleen joutuisassa ja kustannuksiltaan edullisessa menettelyssä, joko viranomaisen oikaisumenettelyssä tai 1 kohdan mukaisessa muutoksenhaussa.

9 artikla
Täydentävät toimenpiteet

Osapuolet tiedottavat yleisölle sen oikeudesta saada tietoa viranomaisen asiakirjoista ja siitä, miten tätä oikeutta voidaan käyttää. Ne ryhtyvät myös tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin

a. antaakseen viranomaisille koulutusta, joka liittyy niiden tiedonsaantioikeuden täytäntöönpanoa koskeviin tehtäviin ja velvollisuuksiin;

b. tiedottaakseen vastuulleen kuuluvista asioista ja toiminnoista;

c. hallitakseen asiakirjojaan tehokkaasti siten, että ne ovat helposti saatavissa; ja

d. soveltaakseen selviä ja vakiintuneita sääntöjä asiakirjojensa säilyttämisestä ja hävittämisestä.

10 artikla
Viranomaisen oma-aloitteisesti julkistamat asiakirjat

Viranomaisen on omasta aloitteestaan ja sen ollessa tarkoituksenmukaista ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin hallussaan olevien viranomaisen asiakirjojen julkistamiseksi lisätäkseen julkishallinnon avoimuutta ja tehokkuutta sekä tukeakseen yleisön osallistumista yleistä etua koskeviin asioihin niistä riittävästi tietoisena.

II OSA

11 artikla
Viranomaisten asiakirjajulkisuuden asiantuntijaryhmä

1. Viranomaisten asiakirjajulkisuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa seuraamaan, miten osapuolet ovat panneet tämän yleissopimuksen täytäntöön, etenkin

a. raportoimalla osapuolten toteuttamien lainsäädäntötoimien ja käytännön toimien asianmukaisuudesta tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi;

b. i. ilmaisemalla kantansa mihin tahansa tämän yleissopimuksen soveltamiseen liittyvään kysymykseen;

ii. tekemällä ehdotuksia tämän yleissopimuksen tehokkaan hyödyntämisen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja parantamiseksi, mukaan lukien mahdollisten ongelmien tunnistaminen;

iii. vaihtamalla tietoja ja raportoimalla tärkeistä oikeudellista, poliittista ja teknologista kehitystä koskevista asioista;

iv. tekemällä ehdotuksia osapuolten konsultatiivisten kokousten järjestämisestä tämän yleissopimuksen muuttamiseksi;

v. muodostamalla kantoja kaikkiin tämän yleissopimuksen muuttamista koskeviin ehdotuksiin, jotka on tehty 19 artiklan nojalla.

2. Asiantuntijaryhmä saa pyytää tietoja ja lausuntoja kansalaisyhteiskunnalta.

3. Asiantuntijaryhmässä on vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä. Jäsenet valitsee osapuolten konsultatiivinen kokous neljän vuoden määräajaksi, joka voidaan uusia kerran, asiantuntijoiden listalta, johon jokainen osapuoli on ehdottanut kahta asiantuntijaa. Jäsenet valitaan sellaisten henkilöiden joukosta, joilla on korkea moraali ja tunnustettu pätevyys viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevissa asioissa. Listalta voidaan valita vain yksi kunkin osapuolen ehdottama jäsen.

4. Asiantuntijaryhmän jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ja ovat riippumattomia ja puolueettomia harjoittaessaan tehtäviään, eivätkä he saa vastaanottaa ohjeita hallituksilta.

5. Ministerikomitea määrää vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta asiantuntijaryhmän jäsenten valintamenettelyn neuvoteltuaan yleissopimuksen osapuolten kanssa ja saatuaan niiltä yksimielisen suostumuksen. Asiantuntijaryhmä hyväksyy itse menettelytapasääntönsä.

12 artikla
Osapuolten konsultatiivinen kokous

1. Osapuolten konsultatiiviseen kokoukseen osallistuu yksi edustaja kustakin osapuolesta.

2. Osapuolten konsultatiivinen kokous

a. arvioi asiantuntijaryhmän raportit, lausunnot ja ehdotukset;

b. laatii ehdotuksia ja suosituksia osapuolille;

c. tekee ehdotuksia tämän yleissopimuksen muuttamiseksi 19 artiklan mukaisesti

d. laatii lausuntonsa kaikista 19 artiklan mukaisesti tehdyistä tätä yleissopimusta koskevista muutosehdotuksista.

3. Euroopan neuvoston pääsihteeri kutsuu osapuolten konsultatiivisen kokouksen koolle vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta asiantuntijaryhmän jäsenten valitsemiseksi. Tämän jälkeen osapuolten konsultatiivinen kokous kokoontuu ainakin kerran neljässä vuodessa ja aina, kun osapuolten enemmistö, ministerikomitea tai Euroopan neuvoston pääsihteeri sitä pyytää. Osapuolten konsultatiivinen kokous vahvistaa itse työjärjestyksensä.

4. Osapuolten konsultatiivinen kokous antaa jokaisen kokouksen jälkeen ministerikomitealle raportin toiminnastaan.

13 artikla
Sihteeristö

Euroopan neuvoston sihteeristö avustaa osapuolten konsultatiivista kokousta ja asiantuntijaryhmää niiden tässä yleissopimuksen osassa määrättyjen tehtävien suorittamisessa

14 artikla
Raportointi

1. Vuoden kuluessa siitä, kun tämä yleissopimus on tullut osapuolen osalta voimaan, kyseinen osapuoli lähettää asiantuntijaryhmälle raportin, joka sisältää kaikki tiedot tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi toteutetuista lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä.

2. Sen jälkeen osapuolet lähettävät asiantuntijaryhmälle ennen jokaista osapuolten konsultatiivista kokousta 1 kohdassa mainitut tiedot ajantasaistettuina.

3. Osapuolet lähettävät asiantuntijaryhmälle myös kaikki tiedot, jotka se pyytää tehtäviensä täyttämiseksi.

15 artikla
Julkaiseminen

Osapuolten asiantuntijaryhmälle antamat raportit, asiantuntijaryhmän raportit, ehdotukset ja lausunnot sekä osapuolten konsultatiivisen kokouksen raportit toiminnastaan julkaistaan.

III OSA

16 artikla
Allekirjoittaminen ja voimaantulo

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille.

2. Tämä yleissopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

3. Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kymmenen Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi 2 kohdan määräysten mukaisesti.

4. Sellaisen allekirjoittajavaltion osalta, joka ilmaisee myöhemmin suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi, se tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kyseinen allekirjoittajavaltio on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi 2 kohdan määräysten mukaisesti

17 artikla
Yleissopimukseen liittyminen

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea, neuvoteltuaan yleissopimuksen osapuolten kanssa ja saatuaan näiden yksimielisen suostumuksen, voi kutsua Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion tai kansainvälisen järjestön liittymään siihen. Päätös tehdään Euroopan neuvoston perussäännön 20 artiklan d kohdan mukaisella enemmistöllä sekä niiden osapuolten edustajien yksimielisellä päätöksellä, joilla on oikeus kuulua ministerikomiteaan.

2. Sellaisen valtion tai kansainvälisen järjestön osalta, joka liittyy yleissopimukseen 1 kohdan määräysten mukaisesti, yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

18 artikla
Alueellinen soveltaminen

1. Allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa valtio voi määrittää alueen tai alueet, joihin yleissopimusta sovelletaan.

2. Valtio voi myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä laajentaa tämän yleissopimuksen soveltamisen koskemaan myös muuta selityksessä mainittua aluetta, jonka ulkosuhteista se vastaa. Sellaisen alueen osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.

3. Kahden edellisen kohdan määräysten mukaisesti annetut selitykset voidaan minkä tahansa selityksessä mainitun alueen osalta peruuttaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Selityksen peruuttaminen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

19 artikla
Yleissopimuksen muutokset

1. Osapuoli, Euroopan neuvoston ministerikomitea, asiantuntijaryhmä tai osapuolten konsultatiivinen kokous voi ehdottaa muutosta tähän yleissopimukseen.

2. Euroopan neuvoston pääsihteeri antaa muutosehdotuksen tiedoksi osapuolille.

3. Muutosehdotus annetaan tiedoksi osapuolten konsultatiiviselle kokoukselle, joka antaa asiantuntijaryhmää kuultuaan ministerikomitealle lausuntonsa ehdotetusta muutoksesta.

4. Ministerikomitea käsittelee ehdotetun muutoksen ja osapuolten konsultatiivisen kokouksen mahdollisesti antaman lausunnon ja voi hyväksyä muutoksen.

5. Ministerikomitean 4 kohdan mukaisesti hyväksymän muutoksen teksti toimitetaan osapuolille hyväksyttäväksi.

6. Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyneensä muutoksen.

20 artikla
Selitykset

Osaspuoli voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa antaa yhden tai useamman 1 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan määräysten mukaisen selityksen. Osapuoli ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille selityksiin tehdyistä muutoksista.

21 artikla
Irtisanominen

1. Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä Euroopan neuvoston pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta siitä päivästä, jona Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

22 artikla
Ilmoitukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille sekä kaikille tähän yleissopimukseen liittyneille tai siihen liittymään kutsutuille valtioille ja kan-sainvälisille järjestöille

a) kaikista allekirjoituksista;

b) kaikkien ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta;

c) kaikista tämän yleissopimuksen 16 ja 17 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d) kaikista 1 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaisista selityksistä;

e) kaikista muista tähän yleissopimukseen liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Tromssassa 18 päivänä kesäkuuta 2009 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Eu-roopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle sekä valtioille ja kansainvälisille järjestöille, jotka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.