95/2020

Annettu: Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2020

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (634/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Lentoliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen välillä Colombossa 6 päivänä lokakuuta 2016 tehty sopimus on voimassa 11 päivästä joulukuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 20 päivänä kesäkuuta 2017 ja tasavallan presidentti 8 päivänä syyskuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä syyskuuta 2020.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (634/2017) tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 2020.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2020

Sopimusteksti

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SRI LANKAN DEMOKRAATTISEN SOSIALISTISEN TASAVALLAN VÄLILLÄ LENTOLIIKENTEESTÄ

Suomen tasavallan hallitus ("Suomi) ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallitus ("Sri Lanka")(jäljempänä "osapuolet"), jotka

ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattujen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ja kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä tehdyn sopimuksen osapuolia,

haluavat tehdä mainittua yleissopimusta täydentävän uuden sopimuksen, jonka tarkoituksena on saada aikaan lentoliikenneyhteydet alueiden välille ja niiltä edelleen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 ARTIKLA

Määritelmät

Ellei toisin mainita, tässä sopimuksessa:

(a) "Chicagon yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan lukien (i) kaikki molempien osapuolten ratifioimat 94 artiklan mukaisesti hyväksytyt muutokset; ja (ii) kaikki yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet ja niiden muutokset, sikäli kuin nämä liitteet ja muutokset ovat voimassa molempien osapuolten osalta;

(b) "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen osalta Ilmailuhallintoa ja Sri Lankan osalta siviili-ilmailusta vastaavaa ministeriä ja molempien osalta muuta henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan yllä mainittujen ilmailuviranomaisten nykyisin hoitamia tai samankaltaisia tehtäviä;

(c) "nimetty lentoyhtiö" tarkoittaa tämän sopimuksen 4 artiklan (Nimeäminen ja lupien antaminen) mukaisesti nimettyä ja liikennöintiluvan saanutta lentoyhtiötä;

(d) "alue" valtion osalta tarkoittaa sille Chicagon yleissopimuksen 2 artiklassa annettua merkitystä;

(e) "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoyhtiö" ja "laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta" tarkoittavat niille Chicagon yleissopimuksen 96 artiklassa annettua merkitystä;

(f) "tämä sopimus" tarkoittaa tätä sopimusta, sen liitettä sekä sopimukseen ja liitteeseen tehtyjä muutoksia;

(g) "käyttömaksu" tarkoittaa toimivaltaisen viranomaisen lentoyhtiöiltä perimää tai perittäväksi sallimaa maksua lentoasema-alueen tai -laitteiden, lennonvarmistuslaitteiden (mukaan lukien ylilennoilla käytettävät laitteet) tai niihin liittyvien ilmailun turvalaitteiden tai -palvelujen tarjoamisesta ilma-alusten, niiden miehistön, matkustajien ja rahdin käyttöön;

(h) "lentotoimintalupa" tarkoittaa lentoyhtiölle myönnettyä asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että kyseisellä lentoyhtiöllä on ammatilliset edellytykset ja organisaatio toimintaluvassa mainitussa lentotoiminnassa käytettävien ilma-alusten turvalliseen käyttöön;

(i) "Euroopan Unionin jäsenvaltio" tarkoittaa valtiota, joka on tai tulee olemaan Euroopan Unionin perussopimusten osapuoli;

(j) Viittausten Suomen lentoyhtiöihin katsotaan viittaavan Suomen nimeämiin lentoyhtiöihin;

(k) "Euroopan unionin perussopimukset" tarkoittavat sopimusta Euroopan unionista ja sopimusta Euroopan unionin toiminnasta.

2 ARTIKLA

Chicagon yleissopimuksen soveltaminen

Chicagon yleissopimuksen kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä sovelletaan tähän sopimukseen.

3 ARTIKLA

Oikeuksien myöntäminen

(1) Osapuolet myöntävät toisilleen seuraavat oikeudet, jotka koskevat niiden harjoittamaa kansainvälistä lentoliikennettä:

a) oikeuden lentää ilman välilaskua alueensa yli; ja

b) oikeuden laskeutua alueelleen ilman kaupallista tarkoitusta.

(2) Osapuolet myöntävät toisilleen jäljempänä tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen tämän sopimuksen liitteenä olevan taulukon asianomaisessa kohdassa määritellyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan jäljempänä ”sovituksi liikenteeksi” ja ”määrätyiksi reiteiksi”. Harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä osapuolten nimeämällä yhdellä tai useammalla lentoyhtiöllä on oikeus, tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyjen oikeuksiensa lisäksi, laskeutua toisen osapuolen alueelle tämän sopimuksen taulukossa asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa ottaakseen ja/tai jättääkseen matkustajia ja rahtia, mukaan lukien posti.

(3) Tämän artiklan 2 kohdan määräysten ei katsota oikeuttavan osapuolen yhtä tai useampaa nimettyä lentoyhtiötä ottamaan toisen osapuolen alueella matkustajia tai rahtia, mukaan lukien posti, kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän toisen osapuolen alueella.

(4) Mikäli osapuolen nimetty lentoyhtiö ei aseellisen selkkauksen, poliittisten häiriöiden tai tapahtumien tai erityisten ja epätavallisten olosuhteiden vuoksi kykene harjoittamaan liikennettä normaalilla reitillään, toinen osapuoli tekee parhaansa helpottaakseen sellaisen liikenteen jatkumista tarkoituksenmukaisin, tilapäisin reittien uudelleenjärjestelyin.

4 ARTIKLA

Nimeäminen ja lupien antaminen

(1) Osapuolilla on oikeus nimetä yksi tai useampi lentoyhtiö hoitamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä sekä peruuttaa tällainen nimeäminen tai muuttaa sitä. Nimeämisistä ilmoitetaan toiselle osapuolelle kirjallisesti.

(2) Saatuaan tällaisen ilmoituksen ja nimetyn lentoyhtiön määrämuotoiset ja määrätyllä tavalla toimitetut hakemukset liikennöintilupien ja teknisten lupien saamiseksi, osapuoli myöntää asianmukaiset luvat käsittelyn vaatimassa vähimmäisajassa edellyttäen, että:

(a)Suomen nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) yhtiö on sijoittautunut Suomen alueelle Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti ja sillä on Euroopan unionin säännösten mukainen liikennelupa; ja

(ii) lentotoimintaluvan myöntänyt Euroopan unionin jäsenvaltio harjoittaa ja ylläpitää lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa, ja siitä vastaava ilmailuviranomainen on selvästi määritelty nimeämisen yhteydessä;

(iii) lentoyhtiö on Euroopan Unionin jäsenvaltion tai Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltion ja/tai niiden kansalaisten suoraan omistama tai enemmistöomistuksessa tai niiden tosiasiallisessa määräysvallassa; ja

b) Sri Lankan nimeämän lentoyhtiön osalta;

(i) yhtiö on sijoittautunut Sri Lankan valtion alueelle, ja sillä on Sri Lankan lainsäädännön mukainen toimilupa; ja

(ii) Sri Lankan ilmailuviranomainen harjoittaa ja ylläpitää lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa; ja

(iii) lentoyhtiö on Sri Lankan ja/tai sen kansalaisten suoraan omistama tai enemmistöomistuksessa tai niiden tosiasiallisessa määräysvallassa; ja

(c) nimetty lentoyhtiö täyttää niihin lakeihin ja määräyksiin sisältyvät ehdot, joita hakemuksen käsittelevä osapuoli normaalisti soveltaa kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen.

(3) Kun lentoyhtiö on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennöintilupa, se voi aloittaa sovitun liikenteen, edellyttäen että lentoyhtiö noudattaa tämän sopimuksen soveltuvia määräyksiä.

5 ARTIKLA

Liikennöintilupien epääminen tai peruuttaminen kokonaan tai määräajaksi

(1) Osapuoli voi evätä toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön liikennöintiluvan tai tekniset luvat tai peruuttaa ne kokonaan tai määräajaksi tai rajoittaa niitä, jos:

(a)Suomen nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) yhtiö ei ole sijoittautunut Suomen alueelle Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti tai sillä ei ole voimassaolevaa Euroopan unionin säännösten mukaista liikennelupaa; tai

(ii) lentotoimintaluvan myöntänyt Euroopan unionin jäsenvaltio ei harjoita tai ylläpidä lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa, tai siitä vastaavaa ilmailuviranomaista ei ole selvästi määritelty nimeämisen yhteydessä; tai

(iii) lentoyhtiö ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltion ja/tai niiden kansalaisten suoraan omistama tai enemmistöomistuksessa tai niiden tosiasiallisessa määräysvallassa; tai

iv) lentoyhtiöllä on jo liikennöintilupa Sri Lankan ja jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kahdenvälisen sopimuksen nojalla, ja käyttämällä tämän sopimuksen mukaisia liikenneoikeuksiaan reitillä, johon sisältyy jokin paikka kyseisessä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, se kiertäisi mainitussa toisessa sopimuksessa määrättyjä liikenneoikeuksiin kohdistuvia rajoituksia; tai

(v) nimetyllä lentoyhtiöllä on sellaisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä lentotoimintalupa, jonka kanssa Sri Lankalla ei ole kahdenvälistä sopimusta lentoliikenteestä, ja kyseinen Euroopan unionin jäsenvaltio on evännyt liikenneoikeuksia Sri Lankalta; ja

(b) Sri Lankan nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) yhtiö ei ole sijoittautunut Sri Lankan valtion alueelle tai sillä ei ole Sri Lankan lainsäädännön mukaista toimilupaa; tai

(ii) Sri Lankan ilmailuviranomainen ei harjoita tai ylläpidä lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa; tai

(iii) lentoyhtiö ei ole Sri Lankan ja/tai sen kansalaisten suoraan omistama tai enemmistöomistuksessa tai niiden tosiasiallisessa määräysvallassa; tai

(c) lentoyhtiö on laiminlyönyt nämä oikeudet myöntäneen osapuolen normaalisti ja kohtuudella soveltamien lakien tai määräysten noudattamisen; tai

(d) lentoyhtiö ei muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti; tai

(e) toinen osapuoli ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi tämän sopimuksen 10 artiklan (Turvallisuus) 2 kohdan mukaisesti; tai

(f) tämän sopimuksen 10 artiklan (Turvallisuus) 6 kohdan mukaisesti; tai

(g) osapuoli on todennut, että tämän sopimuksen 6 artiklan (Reilu kilpailu) määräyksiä ei noudateta eikä tämän sopimuksen 6 artiklan (Reilu kilpailu) 9 kohdan mukaisissa neuvotteluissa ole saavutettu tyydyttävää ratkaisua.

(2) Ellei tämän artiklan 1 kohdassa mainittu luvan peruuttaminen tai ehtojen asettaminen ole välittömästi tarpeen lakien tai määräysten rikkomisen lopettamiseksi, tätä oikeutta voidaan käyttää vasta, kun toisen osapuolen kanssa on neuvoteltu.

(3) Osapuoli, joka käyttää tämän artiklan 1 kohdan mukaisia oikeuksia, ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista sen nimeämän lentoyhtiön liikennöintiluvan tai teknisen luvan epäämisen, keskeyttämisen tai rajoittamisen syyt.

(4) Käyttäessään tämän artiklan 1 kohdan mukaisia oikeuksia osapuolet eivät syrji lentoyhtiöitä kansallisuuden perusteella.

(5) Tämän artiklan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeuksia peruuttaa toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön liikennöintilupa tai tekniset luvat kokonaan tai määräajaksi tai rajoittaa niitä tämän sopimuksen 9 artiklan (Turvallisuus) määräysten mukaisesti.

6 ARTIKLA

Reilu kilpailu

(1) Molempien osapuolten nimetyillä lentoyhtiöillä on yhtäläiset ja tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla sovitun liikenteen harjoittamisessa määrätyillä reiteillä.

(2) Osapuolet antavat nimettyjen lentoyhtiöiden määritellä niiden tarjoaman kansainvälisen lentoliikenteen vuorotiheyden ja kapasiteetin määrätyillä reiteillä sovitun liikenteen mukaisesti. Tämän oikeuden mukaisesti osapuolet eivät yksipuolisesti rajoita liikenteen määrää, vuorotiheyttä tai säännöllisyyttä eikä toisen osapuolen nimetyn lentoyhtiön käyttämien ilma-alusten tyyppiä tai tyyppejä, ellei se ole välttämätöntä tulli-, teknisistä, toiminnallisista tai ympäristösyistä yhtäläisin ehdoin Chicagon yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti.

(3) Osapuolet eivät aseta toisen osapuolen nimetylle lentoyhtiölle etuoikeusmääräystä, matkustaja- tai rahtikiintiötä, vastustamattomuusmaksua tai esitä muuta kapasiteettia, vuorotiheyttä tai liikennettä koskevaa vaatimusta, joka olisi tämän sopimuksen tarkoituksen vastainen.

(4) Osapuolet eivät vaadi toisen osapuolen lentoyhtiöitä ilmoittamaan aikataulujaan tai lentotoimintasuunnitelmiaan hyväksyttäväksi, ellei se ole syrjimättömin perustein välttämätöntä tämän artiklan 2 kohdassa mainittujen yhtäläisten ehtojen soveltamiseksi. Jos osapuoli vaatii ilmoittamista tiedoksi, se huolehtii siitä, että ilmoitusvaatimuksista ja -menettelyistä aiheutuu toisen osapuolen lentoliikenneasiamiehille ja nimetyille lentoyhtiöille mahdollisimman vähän hallinnollisia rasitteita.

(5) Osapuolet eivät anna nimetyn lentoyhtiönsä tai lentoyhtiöidensä joko muun lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden kanssa yhdessä tai erikseen väärinkäyttää markkina-asemaansa tavalla, joka tosiasiallisesti, todennäköisesti tai tarkoituksellisesti vakavasti heikentää kilpailijaa tai sulkee kilpailijan reitiltä.

(6) Osapuolet eivät anna tai salli valtiontukea nimeämälleen lentoyhtiölle tai lentoyhtiöille siten, että se vaikuttaisi kielteisesti toisen osapuolen lentoyhtiöiden oikeudenmukaiseen ja yhtäläiseen mahdollisuuteen kilpailla kansainvälisen lentokuljetuksen tarjoamisessa.

(7) Valtiontuki tarkoittaa valtion tai valtion nimeämän tai valvoman julkisen tai yksityisen laitoksen tuen antamista syrjivin perustein nimetylle lentoyhtiölle suoraan tai epäsuorasti. Siihen voi rajoituksetta kuulua esimerkiksi toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattaminen; pääomasijoitukset; avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, sekä erityisen edullisin ehdoin myönnettävät lainat; taloudellisten etujen myöntäminen luopumalla voitosta tai saatavien perimisestä; luopuminen tavanomaisesta tuotosta käytettyjen julkisten varojen osalta; verovapaudet; julkisten viranomaisten määräämien taloudellisten velvoitteiden korvaaminen; tai syrjivät mahdollisuudet käyttää lentoasema- tai polttoaineinfrastruktuuria tai muuta kohtuullista, tavanomaisessa lentoliikenteessä tarvittavaa infrastruktuuria.

(8) Jos osapuoli antaa nimetylle lentoyhtiölle valtiontukea tämän sopimuksenmukaiseen liikennöintiin, se vaatii lentoyhtiötä erottamaan tuen selkeästi kirjanpidossaan.

(9) Jos osapuoli katsoo, että sen nimetyt lentoyhtiöt ovat syrjinnän tai epäoikeudenmukaisten toimintatapojen kohteena, tai jos toisen osapuolen harkitsema tai myöntämä tuki vaikuttaisi tai vaikuttaa kielteisesti ensimmäisen osapuolen lentoyhtiöiden oikeudenmukaiseen ja yhtäläiseen mahdollisuuteen kilpailla kansainvälisessä lentokuljetuksessa, se voi pyytää neuvotteluja ja ilmoittaa toiselle osapuolelle syyt tyytymättömyyteensä. Neuvottelut pidetään viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät osapuolet toisin sovi.

7 ARTIKLA

Hinnoittelu

(1) Tässä sopimuksessa "hinta" tarkoittaa matkustajien, matkatavaran ja rahdin kuljettamisesta maksettavaa hintaa sekä hintojen ehtoja, mukaan lukien asiamiesten ja muiden lisäpalvelujen hinnat, mutta pois lukien postin kuljetuksesta maksettava korvaus ja postin kuljetusehdot.

(2) Osapuolet antavat jokaisen nimetyn lentoyhtiön vapaasti päättää lentoliikenteen hinnoista reilun kilpailun perusteella.

(3) Osapuolet voivat pyytää ilmoittamaan hinnat ilmailuviranomaisilleen vain tiedonsaantia varten.

8 ARTIKLA

Vapautus veroista, tulleista ja muista maksuista

1. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävät ilma-alukset, samoin kuin niiden vakiovarusteet, varaosat, poltto- ja voiteluaineet sekä ilma-aluksessa olevat varastot (mukaan lukien ruoka, juoma ja tupakka) ovat vapaat kaikista veroista, tulleista, tarkastusmaksuista ja muista sen kaltaisista maksuista saapuessaan toisen osapuolen alueelle kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti edellyttäen, että tällaiset varusteet, varaosat ja varastot jäävät ilma-alukseen siihen asti, kunnes ne jälleen viedään maasta tai kulutetaan kyseisessä ilma-aluksessa sen lentäessä mainitun alueen yläpuolella.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista veroista, tulleista ja maksuista, lukuun ottamatta suoritetun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat vapaita kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti myös:

a) osapuolen alueella ilma-alukseen otetut kohtuulliset varastot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi toisen osapuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävässä ilma-aluksessa tältä alueelta pois suuntautuvalla lennolla;

b) osapuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käyttämien ilma-alusten huoltoa tai korjausta varten toisen osapuolen alueelle tuodut varaosat, mukaan lukien moottorit;

c) osapuolen alueelle tuodut ja siellä hankittavat polttoaine, voiteluaineet ja tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen osapuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä, siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä ensiksi mainitun osapuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jonka alueella ne on otettu ilma-alukseen;

d) lentoyhtiön asiakirjat, kuten lentoliput ja lentorahtikirjat sekä kohtuuden rajoissa mainos- ja myynninedistämismateriaalit, jotka on tarkoitettu osapuolen nimetyn lentoyhtiön käyttöön ja tuodaan toisen osapuolen alueelle.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavarat voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnassa.

4. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön ilma-aluksen vakiovarusteet, kuten myös ilma-aluksessa yleensä pidettävät tarvikkeet, varastot ja varaosat saadaan purkaa toisen osapuolen alueella ainoastaan tämän osapuolen tulliviranomaisen antaessa siihen luvan. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kunnes ne jälleen viedään alueelta tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

5. Osapuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevat matkatavarat ja rahti ovat vapaat veroista, tulleista ja muista sen kaltaisista maksuista, jotka eivät perustu niiden saapuessa tai lähtiessä annetun palvelun kustannuksiin.

6. Tässä artiklassa määrätyt poikkeukset ovat voimassa myös silloin, kun osapuolen nimetyt lentoyhtiöt ovat sopineet tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjen tavaroiden lainasta tai siirrosta toisen osapuolen alueella muun lentoyhtiön kanssa, jolle toinen osapuoli on myöntänyt samanlaiset vapautukset.

9 ARTIKLA

Ilmailun turvaaminen

(1) Kansainväliseen oikeuteen perustuvien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti osapuolet vahvistavat, että niiden velvollisuus toisiaan kohtaan suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta on olennainen osa tätä sopimusta. Rajoittamatta kansainväliseen oikeuteen sisältyvien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa yleispätevyyttä osapuolet erityisesti toimivat niiden määräysten mukaisesti, jotka sisältyvät Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitettuun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevaan yleissopimukseen, Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitettuun yleissopimukseen ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä, Montrealissa 23 päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitettuun yleissopimukseen siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemisestä, Montrealissa 24 päivänä helmikuuta 1988 allekirjoitettuun täydentävään pöytäkirjaan kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemisestä sekä Montrealissa 1 päivänä maaliskuuta 1991 allekirjoitettuun yleissopimukseen muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten, sekä jokaisen muun ilmailun turvaamista koskevan sopimuksen mukaisesti, jonka sitomia osapuolet ovat.

(2) Osapuolet antavat pyydettäessä toisilleen kaiken tarpeellisen avun siviili-ilma-alusten laittoman haltuunoton ja tällaisten ilma-alusten turvallisuuteen, niiden matkustajiin ja miehistöön, lentoasemiin ja lennonvarmistuslaitteisiin kohdistuvien laittomien tekojen sekä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhan torjumiseksi.

(3) Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia ja miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu muu laiton teko, tai kun tällainen uhka on olemassa, osapuolet avustavat toisiaan helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

(4) Osapuolet toimivat keskinäisissä suhteissaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien ja Chicagon yleissopimuksen liitteeksi otettujen ilmailun turvaamista koskevien määräysten mukaisesti siinä laajuudessa kuin tällaiset turvamääräykset ovat osapuoliin sovellettavissa. Osapuolet vaativat, että niiden lentoyhtiöt ja niiden alueella olevien lentoasemien pitäjät toimivat näiden ilmailun turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

(5) Osapuolet suostuvat siihen, että niiden lentoyhtiöiden vaaditaan noudattavan tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ilmailun turvaamista koskevia määräyksiä, joita toinen osapuoli vaatii noudatettavan saavuttaessa tämän toisen osapuolen alueelle. Suomen alueelta lähtemisen ja siellä olemisen osalta lentoyhtiöiden vaaditaan noudattavan Euroopan unionin säännösten mukaisia turvamääräyksiä. Sri Lankan alueelta lähtemisen ja siellä olemisen osalta lentoyhtiöiden vaaditaan noudattavan siinä maassa voimassa olevien lakien mukaisia turvamääräyksiä. Osapuolet varmistavat, että niiden alueella sovelletaan tehokkaasti asianmukaisia turvatoimenpiteitä ilma-alusten suojaamiseksi ja matkustajien, miehistön, käsimatkatavaroiden, matkatavaroiden, rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai sen lastaamista sekä näiden tapahtumien aikana, ja että kyseisiä toimenpiteitä mukautetaan siviili-ilmailun turvaamiseen kohdistuviin lisääntyneisiin uhkiin vastaamiseksi. Osapuolet suostuvat siihen, että toisen osapuolen edellyttämiä turvamääräyksiä on noudatettava ilma-aluksen lähtiessä tämän toisen osapuolen alueelta tai ollessa siellä. Osapuolet myös harkitsevat myönteisesti toisen osapuolen pyyntöä kohtuullisista erityisturvatoimista, jotka koskevat tietyn uhan torjumista.

(6) Osapuoli voi ottaa käyttöön alueelleen pääsyä koskevia turvatoimia ottaen täysimääräisesti huomioon molempien osapuolten suvereniteetin ja sitä kunnioittaen. Osapuolet ottavat mahdollisuuksien mukaan huomioon toisen osapuolen jo soveltamat turvatoimet ja sen niitä koskevat näkemykset. Osapuolet tunnustavat kuitenkin, että tämän artiklan määräyksillä ei rajoiteta osapuolen oikeutta kieltää sellaisen lennon tai sellaisten lentojen pääsy alueelleen, jonka tai joiden se katsoo uhkaavan turvallisuuttaan.

(7) Osapuoli voi toteuttaa hätätoimia vastatakseen tiettyyn ilmailun turvallisuuteen liittyvään uhkaan. Tällaisista toimista on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle.

(8) Osapuolet vahvistavat, että harkitessaan turvatoimia osapuolet arvioivat mahdolliset kielteiset vaikutukset kansainväliseen lentoliikenteeseen, ja ellei lainsäädäntö sitä rajoita, ottavat tällaiset tekijät huomioon määritellessään, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen ja aiheellisia kyseisten turvanäkökohtien käsittelemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta toteuttaa välittömiä liikenteen turvatoimia.

(9) Osapuoli voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja turvanormeista, joita toinen osapuoli noudattaa. Tällaiset neuvottelut pidetään 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos osapuolella on perusteltua syytä uskoa, että toinen osapuoli on poikennut tämän artiklan määräyksistä, osapuoli voi pyytää välittömiä neuvotteluja toisen osapuolen kanssa. Jos tyydyttävään tulokseen ei päästä 15 päivän kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä, se on peruste osapuolen lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden liikennöintiluvan ja teknisten lupien peruuttamiselle kokonaan tai määräajaksi tai niiden rajoittamiselle. Jos hätätilanne niin vaatii, osapuoli voi ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin ennen 15 päivän määräajan päättymistä. Toimenpide, johon osapuoli on ryhtynyt tämän kohdan mukaisesti, keskeytetään heti, kun toimenpiteelle ei enää ole perustetta.

10 ARTIKLA

Turvallisuus

(1) Osapuoli voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja turvallisuusnormeista, joita toinen osapuoli noudattaa lentomiehistön, ilma-alusten ja lentotoiminnan osalta. Tällaiset neuvottelut pidetään 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

(2) Mikäli osapuoli tällaisten neuvottelujen jälkeen havaitsee, että toinen osapuoli ei jollain näistä aloista tehokkaasti ylläpidä sellaisia turvallisuusnormeja, jotka ovat vähintään yhtenevät sillä hetkellä Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen vähimmäisnormien kanssa, ensin mainittu osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle havaintonsa ja tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet vähimmäisnormien noudattamiseksi, ja toinen osapuoli ryhtyy asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toinen osapuoli ei ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin 15 päivän kuluessa tai mahdollisesti sovittavan pidemmän ajan kuluessa, se on peruste tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan (Liikennöintiluvan peruuttaminen) soveltamiselle.

(3) Sen estämättä mitä Chicagon yleissopimuksen 33 artiklan velvoitteissa määrätään, osapuolen valtuutetut edustajat voivat tehdä osapuolen alueelle tai alueelta liikennöivälle, toisen osapuolen lentoyhtiön käyttämälle tai sen puolesta vuokrasopimuksella käytettävälle ilma-alukselle sisä- ja ulkopuolisen tarkastuksen, jonka tarkoituksena on selvittää ilma-aluksen ja sen miehistön asiakirjojen voimassaolo sekä ilma-aluksen ja sen varustuksen ilmeinen kunto (tässä artiklassa "asematasotarkastus"), kun ilma-alus on ensin mainitun osapuolen alueella, edellyttäen että tarkastus ei johda kohtuuttomaan viivytykseen.

(4) Mikäli tällainen asematasotarkastus tai niiden sarja antaa aihetta vakavaan huoleen:

(a) siitä, ettei ilma-alus tai lentotoiminta ole sillä hetkellä Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen vähimmäisnormien mukaista; tai

(b) siitä, että sillä hetkellä Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen turvallisuusnormien tehokkaassa ylläpidossa ja hallinnoinnissa on puutteita;

tarkastuksen tekevä osapuoli voi Chicagon yleissopimuksen 33 artiklan tarkoitusta varten vapaasti tehdä sen johtopäätöksen, että kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen tai lupien tai sen miehistön lupakirjojen myöntämis- tai hyväksymisvaatimukset tai vaatimukset, joiden perusteella ilma-alusta käytetään, eivät ole Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen vähimmäisnormien kanssa yhtenevät tai niitä vaativammat.

(5) Jos osapuolen lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden edustaja kieltää tämän artiklan 3 kohdan mukaisen asematasotarkastuksen tekemisen lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden käyttämälle ilma-alukselle, toisella osapuolella on oikeus katsoa tämän artiklan 4 kohdassa mainittuun vakavaan huoleen olevan aihetta ja tehdä johtopäätökset, joihin kohdassa on viitattu.

(6) Osapuolet pidättävät itselleen oikeuden välittömästi peruuttaa toisen osapuolen lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden liikennöintilupa määräajaksi tai muuttaa sitä, mikäli ensin mainittu osapuoli joko asematasotarkastuksen, asematasotarkastusten sarjan, asematasotarkastuksen kieltämisen tai neuvottelun perusteella tai muusta syystä tekee sen johtopäätöksen, että välitön toimenpide on välttämätön lentoyhtiön toiminnan turvallisuuden vuoksi.

(7) Toimenpide, johon osapuoli on ryhtynyt tämän artiklan 2 tai 6 kohdan mukaisesti, keskeytetään heti, kun toimenpiteelle ei enää ole perustetta.

11 ARTIKLA

Viranomaisvalvonta

(1) Jos Suomi on nimennyt sellaisen lentoyhtiön, jonka viranomaisvalvonnasta vastaa jokin muu Euroopan unionin jäsenvaltio, tämän sopimuksen 10 artiklan (Turvallisuus) mukaisesti toiselle osapuolelle kuuluvia oikeuksia sovelletaan yhtäläisesti tämän toisen Euroopan unionin jäsenvaltion turvallisuusnormien käyttöönottoon, noudattamiseen ja ylläpitoon sekä kyseisen lentoyhtiön liikennöintilupaan.

12 ARTIKLA

Yhteiset reittitunnukset

(1)Osapuolen nimetty lentoyhtiö voi nimeävän osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti osallistua markkinointiyhteistyöjärjestelyihin, kuten kiintiövarauksia tai yhteisten reittitunnusten käyttöä koskeviin järjestelyihin:

(a) kumman tahansa osapuolen alueelle sijoittautuneen lentoyhtiön tai lentoyhtiöiden kanssa; tai

(b) kolmannen osapuolen yhden tai useamman lentoyhtiön kanssa. Jos kyseinen kolmas osapuoli ei anna lupaa näihin verrattaviin järjestelyihin tai salli niitä toisen osapuolen nimettyjen lentoyhtiöiden ja muiden lentoyhtiöiden välillä liikennöitäessä tähän kolmanteen maahan, sieltä pois tai sen kautta, osapuolilla on oikeus olla hyväksymättä tällaisia järjestelyjä.

(2)Edellä mainitut määräykset edellyttävät kuitenkin, että

(a) järjestelyihin osallistuvilla liikennöivillä lentoyhtiöillä on asianmukaiset liikenneoikeudet; ja

(b) kaikki lentoyhtiöt täyttävät järjestelyihin sovellettavat vaatimukset asiakkaille tiedottamisesta ja ilmoittamismenettelyistä.

13 ARTIKLA

Vuokraus

(1) Osapuolten nimetyillä lentoyhtiöillä on oikeus harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä käyttäen miltä tahansa yhtiöltä, mukaan lukien muut lentoyhtiöt, vuokrattua ilma-alusta (tai ilma-alusta ja miehistöä) edellyttäen, että molempien osapuolten ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet tällaisen ilma-aluksen käytön.

(2) Käyttääkseen vuokrattuja ilma-aluksia tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen lentoyhtiöiden vaaditaan täyttävän osapuolten normaalisti kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen soveltamien lakien ja määräysten ehdot.

14 ARTIKLA

Maahuolinta

Jollei osapuolten lainsäädännössä ja määräyksissä toisin määrätä, mukaan lukien Suomen osalta kulloinkin voimassa oleva Euroopan unionin laki, kullakin nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus toisen osapuolen alueella hoitaa itse oma maahuolintansa ("omahuolinta") tai halutessaan oikeus valita palveluntarjoaja kilpailevien maahuolintaa kokonaisuudessaan tai osittain tarjoavien yritysten joukosta. Jos tällaiset lait ja määräykset rajoittavat omahuolintaa tai estävät sen, ja jos maahuolintapalveluja tarjoavien yritysten välillä ei ole tehokasta kilpailua, jokaista nimettyä lentoyhtiötä kohdellaan tasapuolisesti omahuolinnan sekä yhden tai useamman toimittajan tarjoamien maahuolintapalvelujen käytössä.

15 ARTIKLA

Tulojensiirto

Kukin nimetty lentoyhtiö voi pyynnöstä muuntaa paikallisia tuloja toiseksi valuutaksi ja siirtää niitä valitsemaansa maahan siltä osin kuin ne ylittävät paikalliset maksut. Valuutan vaihto ja siirtäminen on luvallista ilman rajoituksia sillä valuuttakurssilla, jota tulojen muuntoa ja siirtoa esitettäessä sovelletaan maksusuorituksiin, ja maksutonta, lukuun ottamatta normaaleja valuutan vaihtoon ja siirtämiseen liittyviä pankkimaksuja.

16 ARTIKLA

Lentoyhtiön edustus ja myynti

Lentoyhtiö,

(a) jonka rekisteröity kotipaikka ja päätoimipaikka ovat yhden osapuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion alueella; ja

(b) jolla on Euroopan unionin jäsenvaltion tai tämän osapuolen ilmailuviranomaisen myöntämä, voimassa oleva lentotoimintalupa

saa:

(i) toisen osapuolen voimassa olevien maahantulo-, oleskelu- ja työlupiin liittyvien lakien ja määräysten mukaisesti kuljettaa toisen osapuolen alueelle ja ylläpitää siellä omaa lentoliikenteen harjoittamiseen vaadittavaa johto-, teknistä, toiminnallista ja muuta asiantuntijahenkilökuntaa, jota lentoyhtiö pitää lentoliikennetoiminnan kannalta tarpeellisena;

(ii) käyttää toisen osapuolen alueella toimivan muun organisaation, yhtiön tai lentoyhtiön palveluja ja henkilökuntaa;

(iii) perustaa toisen osapuolen alueelle toimistoja; ja

(iv) harjoittaa toisen osapuolen alueella lentoliikenteen ja oheispalvelujen myyntiä ja myynninedistämistä joko suoraan tai lentoyhtiön nimeämän edustajan tai muun asiamiehen kautta. Lentoyhtiö saa myydä, ja kuka tahansa saa ostaa tällaisia liikenne- ja oheispalveluja paikallisessa valuutassa tai muussa vapaasti vaihdettavassa valuutassa.

17 ARTIKLA

Käyttömaksut

(1) Osapuolen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden elinten toisen osapuolen lentoyhtiöiltä perimät maksut ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, eivät ole oikeudettomasti syrjiviä ja jakautuvat tasapuolisesti eri käyttäjäryhmien kesken. Toisen osapuolen lentoyhtiöille määrättyjen käyttömaksujen ehdot ovat kuitenkin aina vähintään yhtä edulliset kuin ne edullisimmat ehdot, jotka ovat minkä tahansa muun lentoyhtiön saatavissa maksujen määräämishetkellä.

(2) Toisen osapuolen lentoyhtiöiltä perittävät käyttömaksut saavat vastata, mutta eivät ylittää, niitä täysiä kustannuksia, jotka toimivaltaisille viranomaisille tai elimille aiheutuvat asianmukaisten ja kohtuullisten lentoasema-, ympäristönsuojelu- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä ilmailun turvalaitteiden ja -palvelujen tuottamisesta ja ylläpidosta lentoasemalla tai lentoasemajärjestelmässä. Näihin maksuihin voi sisältyä kohtuullinen kokonaispääoman tuotto. Maksulliset laitteet ja palvelut tuotetaan ja ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

(3) Osapuolet varmistavat parhaansa mukaan, että niiden alueella maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset tai elimet käyvät palveluja ja laitteita käyttävien lentoyhtiöiden kanssa neuvotteluja, ja että toimivaltaiset viranomaiset tai elimet ja lentoyhtiöt vaihtavat tarpeellisia tietoja tarkan kuvan saamiseksi maksujen kohtuullisuudesta tämän artiklan 1 ja 2 kohdan periaatteiden mukaisesti. Osapuolet varmistavat parhaansa mukaan, että maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat käyttäjille kaikista ehdotetuista käyttömaksujen muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, jotta käyttäjät voivat ilmaista mielipiteensä ennen muutosten toteuttamista.

(4) Osapuolen ei tämän sopimuksen 21 artiklan (Erimielisyyksien sovittelu) mukaisissa erimielisyyksien sovittelumenettelyissä katsota rikkoneen tämän artiklan määräyksiä, ellei:

(a) se jätä kohtuullisessa ajassa suorittamatta tai teettämättä sellaisen maksun tai käytännön, josta toinen osapuoli on valittanut, riippumatonta tarkastelua; tai

(b) jätä tällaisen tarkastelun jälkeen toteuttamatta vallassaan olevia toimenpiteitä tämän artiklan vastaisen maksun tai käytännön oikaisemiseksi.

18 ARTIKLA

Liikennemuotojen välinen kuljetus

Osapuolten lentoyhtiöt saavat käyttää lentoliikenteen yhteydessä liikennemuotojen välistä kuljetusta mihin tahansa paikkaan tai mistä tahansa paikasta osapuolten alueilla tai kolmansissa maissa. Lentoyhtiöt voivat halutessaan suorittaa itse omat liikennemuotojen väliset kuljetuksensa tai sopia niistä esimerkiksi yhteisten reittitunnusten avulla muiden kuljetusyritysten kanssa. Tällaiset eri liikennemuotojen väliset kuljetukset voidaan tarjota kauttakulkuliikenteenä yhtenäiseen ilmakuljetuksen ja liikennemuotojen välisen kuljetuksen käsittävään hintaan edellyttäen, että matkustajia ja rahdinantajia ei harhaanjohdeta tällaisen kuljetuksen suhteen.

19 ARTIKLA

Ympäristönsuojelu

(1) Osapuolet tukevat ympäristönsuojelun tavoitetta edistämällä ilmailun kestävää kehitystä.

(2) Ympäristötoimenpiteitä vahvistettaessa noudatetaan Chicagon yleissopimuksen liitteissä olevia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön hyväksymiä ilmailun ympäristöstandardeja, lukuun ottamatta ilmoitettuja eroavuuksia.

20 ARTIKLA

Neuvottelut

Osapuoli voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, tulkinnasta, soveltamisesta tai muuttamisesta sekä tämän sopimuksen noudattamisesta. Neuvottelut, joita voidaan käydä ilmailuviranomaisten välillä, aloitetaan 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin toinen osapuoli on vastaanottanut kirjallisen pyynnön, elleivät osapuolet toisin sovi.

21 ARTIKLA

Erimielisyyksien sovittelu

(1) Jos osapuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan sen neuvottelemalla.

(2) Mikäli osapuolet eivät saa erimielisyyttä sovittua neuvotteluteitse, ne voivat antaa sen yhteisesti sopimansa henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi tai, osapuolen pyynnöstä, siirtää sen ratkaistavaksi kolmijäseniselle välimiesoikeudelle, joka muodostetaan seuraavasti:

(a) kumpikin osapuoli nimeää 60 päivän kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta yhden välimiehen. Kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toisen välimiehen nimeämisestä välimiehet keskinäisellä sopimuksellaan nimeävät kolmanneksi välimieheksi kolmannen valtion kansalaisen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana;

(b) jos nimeämistä ei ole tehty edellä määrättyjen aikarajojen kuluessa, osapuoli voi pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa tekemään tarvittavan nimeämisen 30 päivän kuluessa. Mikäli puheenjohtaja on jommankumman osapuolen valtion kansalainen, virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja, joka ei ole osapuolen valtion kansalainen, suorittaa nimeämisen.

(3) Ellei tässä artiklassa jäljempänä toisin määrätä tai elleivät osapuolet toisin sovi, välimiesoikeus määrittelee toimivaltansa rajat ja päättää menettelytavoistaan. Välimiesoikeuden ohjeiden mukaisesti tai osapuolen pyynnöstä järjestetään kokous viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun välimiesoikeus on kokonaisuudessaan nimetty, määrittelemään tarkemmin välimiesmenettelyssä käsiteltävät asiat ja noudatettavat erityismenettelyt.

(4) Elleivät osapuolet toisin sovi tai välimiesoikeus toisin määrää, osapuolet toimittavat muistiot 45 päivän kuluessa siitä, kun välimiesoikeus on kokonaisuudessaan nimetty. Osapuoli antaa vastauksensa 60 päivän kuluessa toisen osapuolen muistion toimittamisesta. Välimiesoikeus järjestää kuulemisen osapuolen pyynnöstä tai harkintansa mukaan 30 päivän kuluessa siitä, kun vastaukset on toimitettava.

(5) Välimiesoikeus pyrkii antamaan kirjallisen päätöksen 30 päivän kuluessa kuulemisen päättymisestä tai, jos kuulemista ei ole pidetty, 30 päivän kuluessa molempien vastausten toimittamisesta. Päätös tehdään äänten enemmistöllä.

(6) Osapuolet voivat toimittaa päätöksen selventämistä koskevia pyyntöjä 15 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta, ja selvennykset on annettava 15 päivän kuluessa tällaisen pyynnön toimittamisesta.

(7) Välimiesoikeuden päätös on osapuolia sitova.

(8) Kumpikin osapuoli vastaa nimeämästään välimiehestä aiheutuvista kustannuksista. Muut välimiesoikeudesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän artiklan 2(b) kohdan mukaisista toimenpiteistä johtuvat kustannukset, jaetaan tasan osapuolten kesken.

22 ARTIKLA

Muutokset

Osapuolet hyväksyvät sovitut muutokset lainsäädäntönsä mukaisia menettelytapoja noudattaen, ja ne tulevat voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että näitä menettelytapoja on noudatettu.

23 ARTIKLA

Sopimuksen irtisanominen

Osapuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus, ja ilmoitus välitetään samanaikaisesti Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa keskiyöllä (ilmoituksen vastaanottopaikassa) välittömästi ennen ensimmäistä vuosipäivää siitä, jolloin toinen osapuoli on tällaisen ilmoituksen vastaanottanut, ellei ilmoituksen peruuttamisesta ole sovittu ennen kyseisen ajanjakson loppua. Ellei toinen osapuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi 14 päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

24 ARTIKLA

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Colombossa tänä 6 päivänä lokakuuta 2016 englannin kielellä.

Tarja Fernandez

Suomen tasavallan Sri Lankan demokraattisen sosialistisen hallituksen puolesta tasavallan hallituksen puolesta

REITTITAULUKKO

Osa 1

Suomen nimeämän lentoyhtiön tai nimeämien lentoyhtiöiden liikennöimät reitit:

Lähtöpaikat

Välillä olevat paikat

Määräpaikat

Määräpaikasta edelleen olevat paikat

Paikat Suomessa

Mikä tahansa paikka tai paikat

Paikat Sri Lankassa

Mikä tahansa paikka tai paikat

Huomautuksia:

1. Välillä olevat paikat tai määräpaikasta edelleen olevat paikat voidaan jättää pois edellyttäen, että lento alkaa tai päättyy Suomen alueella.

2. Liikennettä (mukaan lukien kaikki välilaskuliikenne) voidaan ottaa välillä olevasta paikasta ja jättää Sri Lankan alueelle tai ottaa Sri Lankan alueelta ja jättää määräpaikasta edelleen olevaan paikkaan sekä päinvastoin.

3. Suomen lentoyhtiöt voivat vapaasti valita ja muuttaa välillä olevia ja määräpaikasta edelleen olevia paikkoja, ja niiden on ilmoitettava niistä toisen osapuolen ilmailuviranomaisille.

Osa 2

Sri Lankan nimeämän lentoyhtiön tai nimeämien lentoyhtiöiden liikennöimät reitit:

Lähtöpaikat

Välillä olevat paikat

Määräpaikat

Määräpaikasta edelleen olevat paikat

Paikat Sri Lankassa

Mikä tahansa paikka tai paikat

Paikat Suomessa

Mikä tahansa paikka tai paikat

HUOMAUTUKSIA:

Välillä olevat paikat tai määräpaikasta edelleen olevat paikat voidaan jättää pois edellyttäen, että lento alkaa tai päättyy Sri Lankan alueella.

Liikennettä (mukaan lukien kaikki välilaskuliikenne) voidaan ottaa välillä olevasta paikasta ja jättää Suomen alueelle tai ottaa Suomen alueelta ja jättää määräpaikasta edelleen olevaan paikkaan sekä päinvastoin.

Sri Lankan lentoyhtiöt voivat vapaasti valita ja muuttaa välillä olevia ja määräpaikasta edelleen olevia paikkoja, ja niiden on ilmoitettava niistä toisen osapuolen ilmailuviranomaisille.

ROUTE SCHEDULE Section 1

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Finland :

FROM

INTERMEDIATE POINTS

TO

BEYOND POINTS

Points in Finland

Any Point or Points

Points in Sri Lanka

Any Point or Points

NOTES:

Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the territory of Finland.

Traffic (including all forms of stop-over traffic) may be picked up at an intermediate point to be set down in the territory of Sri Lanka or may be picked up in the territory of Sri Lanka to be set down at a point beyond, and vice versa.

Intermediate and beyond points may be freely chosen and altered by the Airlines of Finland and the Airlines shall notify accordingly to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

Section 2

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Sri Lanka:

FROM

INTERMEDIATE POINTS

TO

BEYOND POINTS

Points in Sri Lanka

Any Point or Points

Points in Finland

Any Point or Points

NOTES:

Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in Sri Lanka.

Traffic (including all forms of stop-over traffic) may be picked up at an intermediate point to be set down in the Finland or may be picked up in the territory of Finland to be set down at a point beyond, and vice versa.

Intermediate and beyond points may be freely chosen and altered by the Airlines of Sri Lanka and the Airlines shall notify accordingly to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.