86/2020

Annettu: Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Indonesian kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä noottienvaihdolla 4 päivänä elokuuta 2020 tehty sopimus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

(suomennos)

NOOTTIENVAIHTO1. Indonesian tasavallan hallituksen puolesta:

Indonesian tasavallan ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Suomen suurlähetystölle. Ulkoministeriöllä on kunnia ehdottaa Indonesian tasavallan hallituksen puolesta, että Suomen tasavallan hallitus ja Indonesian tasavallan hallitus tekevät keskenään nootteja vaihtamalla sopimuksen diplomaatti- ja virkapassien haltijoille myönnettävästä vastavuoroisesta viisumivaatimuksia koskevasta vapautuksesta seuraavasti:

Suomen tasavallan hallitus ja Indonesian tasavallan hallitus, jäljempänä kumpikin erikseen ”osapuoli” ja molemmat yhdessä ”osapuolet”, ovat sopineet seuraavasta:

a. Indonesian tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi, ei vaadita viisumia Suomen tasavallan alueelle saapumiseen, sen kautta kulkemiseen ja siellä oleskeluun, jos heidän yhtäjaksoinen tai useampi peräkkäinen oleskelunsa kestää yhteensä enintään 90 (yhdeksänkymmentä) päivää jonakin 180 (sadankahdeksankymmenen) päivän aikana.

Määritettäessä Indonesian tasavallan kansalaisten oleskeluaikaa otetaan huomioon kaikki sovellettavan 180 (sadankahdeksankymmenen) päivän aikainen oleskeluaika muussa Schengenin säännöstöä täysimittaisesti soveltavassa valtiossa. Ilmaus ”kaikki” tarkoittaa liikkuvan 180 (sadankahdeksankymmenen) päivän viiteajan soveltamista, jolloin oleskeluaika lasketaan kustakin oleskelupäivästä taaksepäin viimeisimmälle 180 (sadankahdeksankymmenen) päivän ajalle todennettaessa, täyttyykö vaatimus 90 (yhdeksästäkymmenestä) päivästä jonakin 180 (sadankahdeksankymmenen) päivän aikana edelleen. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että yhtäjaksoinen poissaolo maasta 90 (yhdeksänkymmenen) päivän ajan oikeuttaa uuteen enintään 90 (yhdeksänkymmenen) päivän oleskeluun.

b. Suomen tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi, ei vaadita viisumia Indonesian tasavallan alueelle saapumiseen, sen kautta kulkemiseen ja siellä oleskeluun enintään 30 (kolmenkymmenen) päivän ajan saapumispäivästä lukien.

Toisen osapuolen valtion kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi ja jotka työskentelevät toisen osapuolen valtion alueella toimivassa diplomaattisessa edustustossa, konsuliedustustossa tai kansainvälisessä järjestössä, sekä heidän perheenjäsentensä, jotka asuvat samassa taloudessa heidän kanssaan, on hankittava viisumi ennen saapumistaan toisen osapuolen valtion alueelle.

Toisen osapuolen valtion kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi, on toisen osapuolen valtion alueella oleskellessaan noudatettava kyseisen osapuolen valtiossa kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, sanotun vaikuttamatta vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja vuoden 1963 konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen.

Kummankin osapuolen kansalaisten diplomaatti- ja virkapassit ovat voimassa vähintään 6 (kuusi) kuukautta päivästä, jona he saapuvat toisen osapuolen alueelle.

a. Osapuolet vaihtavat keskenään voimassa olevien diplomaatti- ja virkapassien näytekappaleet diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

Jos diplomaatti- tai virkapasseja muutetaan, osapuolet välittävät uusien diplomaatti- ja virkapassien näytekappaleet toisilleen diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen niiden voimaantuloa.

a. Turvallisuuden ja yleisen järjestyksen vuoksi kumpikin osapuoli pidättää itsellään oikeuden evätä kansalaiselta, jonka oleskelua isäntävaltio pitää epäsuotavana, pääsy isäntävaltion alueelle, lyhentää hänen oleskeluaan siellä tai lopettaa se sekä keskeyttää tämän sopimuksen soveltaminen väliaikaisesti kokonaan tai osittain.

Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tämän sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja keskeyttämispäätöksen kumoamisesta diplomaattiteitse viimeistään 72 (seitsemänkymmentäkaksi) tuntia ennen päätöksen voimaantuloa.

Tämä keskeyttäminen ei vaikuta sellaisten toisen osapuolen valtion alueella oleskelevien kansalaisten oikeusasemaan, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä suostumuksella kirjallisesti ja diplomaattiteitse.

Tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai täytäntöönpanosta syntyvät riidat tai erimielisyydet ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten välisillä keskusteluilla tai neuvotteluilla.

Tämä sopimus tehdään toistaiseksi, ja sen voimassaolo päättyy 3 (kolmen) kuukauden kuluttua päivästä, jona toinen osapuoli on vastaanottanut diplomaattiteitse toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tämä sopimus tehdään suomen, indonesian ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, käytetään englanninkielistä tekstiä.

Indonesian tasavallan ulkoministeriöllä on lisäksi kunnia ehdottaa, että tämän nootin (indonesian ja englannin kielellä) ja Suomen suurlähetystön vastausnootin (suomen ja englannin kielellä), jolla edellä mainitut järjestelyt vahvistetaan, katsotaan muodostavan valtioiden hallitusten välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluttua Suomen suurlähetystön myöntävän vastausnootin päiväyksestä.

Indonesian tasavallan ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Suomen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Jakarta 27. päivänä maaliskuuta 2020

2. Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Suomen suurlähetystöllä on kunnia vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus suostuu edellä mainittuihin järjestelyihin ja että Indonesian tasavallan ulkoministeriön 27. päivänä maaliskuuta 2020 päivätty nootti nro D/00730/03/2020 ja tämä nootti muodostavat yhdessä sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä diplomaatti- ja virkapassien haltijoille myönnettävästä vastavuoroisesta viisumivaatimuksia koskevasta vapautuksesta. Sopimus tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluttua tämän nootin päiväyksestä eli 3. päivästä syyskuuta 2020.

Suomen suurlähetystö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Indonesian tasavallan ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Jakarta 4. päivänä elokuuta 2020

EXCHANGE OF NOTES1. For the Government of the Republic of Indonesia:

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Embassy of Finland and has the honour to propose, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, to conclude an agreement for exchange of notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland on mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service passports as follows:

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the "Parties" have convened of the following:

a. The nationals of the Republic of Indonesia, holding valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit through, and stay in the territory of the Republic of Finland for either a continuous visit or several consecutive visits, the total duration of which does not exceed 90 (ninety) days in any 180 (one hundred and eighty)-day period.

For the purpose of determining the period of stay for citizens of the Republic of Indonesia, any period of stay within the 180 (one hundred and eighty)-day period in any other state applying the Schengen acquis in full shall be taken into account. The notion of "any" implies the application of a moving 180 (one hundred and eighty)-day reference period, looking backwards at each day of the stay into the last 180 (one hundred and eighty)-day period, in order to verify if the 90 (ninety) days in any 180 (one hundred and eighty)-day period requirement continues to be fulfilled. Inter alia, it means that an absence for an uninterrupted period of 90 (ninety) days allows for a new stay for up to 90 (ninety) days.

b. The nationals of the Republic of Finland, holding valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit through, and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

The nationals of the State of one Party, holding valid diplomatic or service passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices or international organisations on the territory of the State of the other Party, as well as their family members who live with them in the same household, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the State of the other Party.

The nationals of the State of one Party, holding valid diplomatic or service passports, during their stay on the territory of the State of the other Party are obliged to abide by the rules and regulations currently in force in the State of that Party, without prejudice to provisions of the Vienna Convention on diplomatic relations of 1961 and the Vienna Convention on consular relations of 1963.

The duration of validity of diplomatic and service passports of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

a. The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic and service passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) calendar days before the entry into force of this agreement.

In case of modification of diplomatic or service passports the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new diplomatic and service passports not later than 30 (thirty) calendar days before their entry into force.

a. Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to refuse entry, reduce or terminate the stay of a national whose stay is considered undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this agreement in whole or partly.

The other Party shall be informed on the suspension of the implementation of this agreement and the nullification of a suspension decision, through diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into force of such a decision.

Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of valid diplomatic or service passports, staying on the territory of the State of the other Party.

This agreement may be amended by mutual consent of the Parties, in writing and through diplomatic channels.

Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.

This agreement is concluded for an indefinite period and terminates its effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic channels by one Party a written notice of the other Party on intention to terminating the agreement.

This agreement is presented in the Indonesian, Finnish and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this agreement, the English version shall be used.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia has further the honour to propose, that this Note (in Indonesian and English language) and the Embassy of Finland's Note (in Finnish and English language) in reply confirming the foregoing arrangements, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments which shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of the Embassy of Finland's affirmative Note in reply.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Finland the assurances of its highest consideration.

Jakarta 27 March 2020

2. For the Government of the Republic of Finland:

The Embassy of Finland has the honour to confirm that the Government of the Republic of Finland hereby agrees to the arrangements mentioned above and that the Note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia No. D/00730/03/2020 of 27th of March 2020 together with this Note shall constitute an agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Indonesia on mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service passports. The agreement shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of this Note, i.e. 3.9.2020

The Embassy of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta 4 August 2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.