78/2020

Annettu: Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain (546/2020) nojalla:

1 §

Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta New Yorkissa 26 päivänä lokakuuta 1996 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä kesäkuuta 2020 ja tasavallan presidentti 26 päivänä kesäkuuta 2020. Suomen liittymiskirja on talletettu YK:n pääsihteerin huostaan 7 päivänä heinäkuuta 2020.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta annettu laki (546/2020) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Sopimusteksti

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

OTTAEN HUOMIOON, että lasten rokotealoite (jäljempänä ”CVI”) on hallitusten, monen- ja kahdenvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, säätiöt ja yhdistykset mukaan lukien, sekä toimialan yhteenliittymä, joka pyrkii varmistamaan turvallisten, tehokkaiden ja edullisten rokotteiden saatavuuden, parempien ja uusien rokotteiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia kehittää, valmistaa ja käyttää rokotteita rokotusohjelmissa,

OTTAEN HUOMIOON, että Korean tasavalta on Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (jäljempänä ”UNDP”) aloitteesta suostunut toimimaan isäntämaana vastikään perustetulle, Kansainväliseksi rokoteinstituutiksi (jäljempänä ”instituutti”) nimettävälle instituutille, joka pyrkii vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia rokoteteknologian alalla ja tekemään rokotteisiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet katsovat instituutin edistävän CVI:n tavoitteiden saavuttamista,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat luoda instituutista kansainvälisen järjestön, jolla on asianmukainen hallinto, oikeushenkilöllisyys ja tarkoituksenmukainen kansainvälinen asema, erioikeudet ja vapaudet sekä muut tarpeelliset edellytykset, jotta se voi toimia tehokkaasti tavoitteidensa saavuttamiseksi,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat perustaa instituutin kiinteäksi osaksi CVI:n poliittista kehystä, strategiaa ja toimintaa;

tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet sopivat nyt seuraavasta:

I artikla

Perustaminen

Perustetaan riippumaton kansainvälinen järjestö, jonka nimi on Kansainvälinen rokoteinstituutti ja joka toimii tämän sopimuksen olennaiseksi osaksi liitettyjen sääntöjen mukaisesti.

II artikla

Oikeudet, erioikeudet ja vapaudet

1. Korean tasavalta myöntää instituutille samat oikeudet, erioikeudet ja vapaudet, jotka tavanomaisesti myönnetään samantyyppiselle kansainväliselle järjestölle.

2. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin hallintoneuvoston jäsenille, johtajalle ja henkilöstölle siten kuin määrätään tähän sopimukseen liitettyjen instituutin sääntöjen VIII, IX ja XIII artiklassa sekä instituutille tehtäviä suorittaville asiantuntijoille.

III artikla

Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettajana on Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri.

IV artikla

Allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa. Se on avoinna allekirjoittamista varten kahden vuoden ajan 28 päivästä lokakuuta 1996 alkaen, ellei tallettaja pidennä tätä ajanjaksoa ennen sen päättymistä instituutin hallintoneuvoston pyynnöstä.

V artikla

Suostumus tulla sopimuksen sitomaksi

Tämä sopimus ratifioidaan tai hyväksytään IV artiklassa tarkoitettujen allekirjoittajavaltioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen toimesta.

VI artikla

Liittyminen

Edellä IV artiklassa määritellyn ajanjakson umpeuduttua tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille, jolloin instituutin hallintoneuvosto päättää liittymisen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä.

VII artikla

Riitojen ratkaisu

1. Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat neuvottelemalla tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla.

2. Jos riitaa ei ratkaista 1 kohdan mukaisesti (90) päivän kuluessa jommankumman osapuolen pyynnöstä sen ratkaisemiseksi, se siirretään kumman tahansa osapuolen pyynnöstä välimiesmenettelyyn.

3.Välimiesoikeus koostuu kolmesta välimiehestä. Kumpikin osapuoli valitsee yhden välimiehen, ja osapuolet yhdessä valitsevat kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos välimiesoikeutta ei ole perustettu (3) kuukaudessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä, nimeämättä olevat välimiehet nimittää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja jommankumman osapuolen pyynnöstä.

4. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajan tehtävä on avoinna tai puheenjohtaja on estynyt toimimasta puheenjohtajana tai jos hän on riidan osapuolen kansalainen, tässä määrätyn nimittämisen voi tehdä tuomioistuimen varapuheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt ylin tuomari.

5. Jolleivät osapuolet päätä muuta, välimiesoikeus määrittelee oman menettelynsä.

6. Välimiesoikeuden on noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita ja sääntöjä, ja sen tuomio on lopullinen ja molempia osapuolia sitova.

VIII artikla

Voimaantulo

1. Tämä sopimus ja siihen liitetyt säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kolme ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjat on talletettu pääsihteerin huostaan.

2.Jokaisen sellaisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta, joka tallettaa ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan kyseisen asiakirjan tallettamispäivämäärää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

IX artikla

Irtisanominen

Kukin tämän sopimuksen osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen tallettajalle osoitetulla kirjallisella asiakirjalla. Tällainen irtisanoutuminen suostumuksesta tulla sopimuksen sitomaksi tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua kyseisen asiakirjan vastaanottamisesta.

X artikla

Päättyminen

Tämä sopimus päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun instituutti on lakkautettu sääntöjen XXI artiklan mukaisesti.

XI artikla

Todistusvoimainen teksti

Tämän sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen todistusvoimainen teksti laaditaan englannin kielellä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNNÖT

JOHDANTO

Kansainvälinen rokoteinstituutti perustuu vakaumukseen siitä, että kehittyvissä maissa lasten terveyttä voidaan merkittävästi parantaa kehittämällä, ottamalla käyttöön ja käyttämällä uusia ja parempia rokotteita ja että näitä rokotteita tulisi kehittää tieteen, kansanterveyden ja liiketoiminnan dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Kansainvälinen rokoteinstituutti on yleisen edun mukainen tiedekeskus, jossa tällaista dynaamista vuorovaikutusta voi tapahtua tutkimuksen, koulutuksen, teknisen avun, palvelutarjonnan ja tiedonlevityksen välityksellä.

I artikla

Päämajan sijaintipaikka

Instituutin päämaja sijaitsee Soulissa Korean tasavallassa, kuten on päätetty UNDP:n pyynnöstä käynnistetyssä riippumattomassa kansainvälisen sijaintipaikan valintamenettelyssä ottaen huomioon instituutin tehtävien hoitamista ja päämäärien täyttämistä koskevat vaatimukset.

II artikla

Asema

1. Instituutti on kansainvälinen tutkimus- ja kehityskeskus, joka on perustettu UNDP:n aloitteesta osana sen panostusta CVI:hin, joka on järjestöjen, yhteisöjen, säätiöiden ja hallitusten kansainvälinen liike, jonka pyrkimyksenä on varmistaa tehokkaiden ja edullisten rokotteiden jatkuva saatavuus sekä uusien ja parempien rokotteiden kehittäminen ja käyttöönotto. Instituutti on voittoa tavoittelematon itsenäinen järjestö, jolla on kansainvälinen asema ja jonka johto, henkilöstö ja toiminta ovat poliittisesti riippumattomia. Instituutti perustetaan edistämään yksinomaan tieteellisiä, kehityksellisiä ja koulutuksellisia pyrkimyksiä.

2. Instituutilla on täysimääräinen oikeushenkilöllisyys ja sen tehtävien hoitamiseksi ja päämäärien täyttämiseksi tarvittava oikeustoimikelpoisuus.

III artikla

Apuelimet

Instituutti voi perustaa Korean tasavaltaan ja sen ulkopuolelle keskuksia, toimistoja tai laboratorioita hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti siten kuin on tarpeen instituutin ohjelmien tehokkaan toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

IV artikla

Tavoitteet

Instituutti suorittaa tieteellisiä päätehtäviä CVI:n yleisten tavoitteiden ja kehyksen puitteissa. Erityisesti se

1. suorittaa ja edistää tutkimusta, kehitystyötä ja tiedonlevitystä rokotteisiin liittyvillä tieteenaloilla sekä suoraan kansanterveyteen, liikkeenjohtoon ja teknologiaan liittyvillä aloilla tuottaakseen edullisia ja tehokkaita keinoja tartuntataudeista aiheutuvien kuolemien ja vammautumisten ehkäisemiseksi ja parantaakseen näin lasten ja pienituloisten terveydentilaa ja yleistä hyvinvointia kehittyvissä ja kehittyneissä maissa erityisesti Aasiassa; ja

2. tarjoaa yhteistyössä asianmukaisten kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa välineitä ja koulutusohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan kehittyvien ja kehittyneiden maiden asiantuntemusta ja valmiuksia toimia instituutin intresseihin ja toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

V artikla

Johtavat periaatteet

1. Instituutti toimii kansainvälisenä resurssikeskuksena, joka pyrkii kehittämään tiettyjä asiantuntemusaloja ja tarjoamaan teknistä apua rokotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen.

2. Instituutti täydentää toimintaansa samanlaisia tavoitteita omaavien muiden kansainvälisten ja kansallisten, julkisten ja yksityisten instituutioiden tehtävillä. Tarvittaessa sen toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tällaisten instituutioiden kanssa. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä etenkin Maailman terveysjärjestön (jäljempänä ”WHO”) kanssa määrittäessään WHO:n toimivaltaan liittyvien ohjelmiensa teknisiä ja muita näkökulmia.

VI artikla

Tehtävät

1. Instituutilla on neljä ohjelma-aluetta:

i) tarjotaan koulutusta ja teknistä apua rokotteiden valmistustekniikoiden ja tutkimuksen aloilla;

ii) suoritetaan tutkimus- ja kehitystyötä laboratorioissa ja kentällä;

iii) tuetaan ja suoritetaan uusien rokotteiden kliinisiä kokeita ja kenttäarviointeja sekä helpotetaan ja edistetään uusien ja parempien rokotteiden käyttöönottoa; ja

iv) tehdään yhteistyötä rokotevalmistajien ja kansallisten valvontaviranomaisten sekä muiden asianmukaisten elinten kanssa kehittyneissä ja kehittyvissä maissa rokotteiden tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi.

Instituutti voi määritellä muita ohjelma-alueita tavoitteidensa mukaisesti.

2. Täyttäessään edellä mainittuja tavoitteitaan ja tehtäviään johtavien periaatteidensa mukaisesti instituutti harjoittaa monenlaista toimintaa, kuten

i) järjestää kokouksia sekä luentoja, kursseja, työpajoja, seminaareja, symposiumeja ja konferensseja;

ii) julkaisee ja levittää kirjoja, aikakausjulkaisuja, raportteja ja tutkimusasiakirjoja;

iii) luo ja ylläpitää yhteyksiä yksityishenkilöihin ja muihin instituutteihin, joilla on asiantuntemusta rokotteisiin liittyvillä aloilla, yhteisten tutkimusseminaarien, vierailujen, vaihto-ohjelmien ja vastaavien välityksellä;

iv) toteuttaa tutkimuksia ja muita projekteja muiden instituutioiden puolesta tai yhteistyössä niiden kanssa;

v) ylläpitää toimistoja, kenttäasemia, laboratorioita, pilottitehtaita, eläintutkimuslaitoksia, tietoresursseja, tieteellisiä laitteita ja välineitä siten kuin on tarpeen sen asianmukaisen toiminnan kannalta; ja

vi) ryhtyy muihin toimiin, jotka voivat edistää instituutin tavoitteita ja päämääriä.

3. Instituutin hallintoneuvosto tarkistaa ja hyväksyy sen ohjelmat ja suunnitelmat ottaen huomioon kehittyvien ja kehittyneiden maiden tarpeet ja instituutin valmiudet vastata näihin tarpeisiin.

VII artikla

Toimivalta

1. Instituutilla on seuraavat toimivaltuudet:

i) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, sellaiset erioikeudet, käyttöluvat, toimiluvat tai vastaavat oikeudet sekä taloudellista tai muuta apua, jotka edistävät instituutin tavoitteiden saavuttamista ja ovat siinä välttämättömiä;

ii) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, lahjoituksena, avustuksena, vaihtamalla, testamentilla, perintönä, ostamalla tai vuokraamalla, joko ehdoitta tai säätiöitynä avustuksia, jotka koostuvat sellaisesta kiinteästä tai henkilökohtaisesta omaisuudesta tai molemmista, rahastot ja arvo-omaisuus ja -esineet mukaan lukien, joka voi olla hyödyllistä tai tarpeellista instituutin tavoitteiden saavuttamisen ja tehtävien hoitamisen kannalta, sekä omistaa, hoitaa, hallinnoida, käyttää, myydä, siirtää tai luovuttaa mainittua omaisuutta;

iii) solmia sopimuksia;

iv) ottaa henkilöitä palvelukseen omien sääntöjensä mukaisesti;

v) aloittaa oikeuskäsittelyjä ja puolustaa itseään niissä; ja

vi) suorittaa kaikki toimet ja tehtävät, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, tarkoituksenmukaisiksi, sopiviksi tai asianmukaisiksi joidenkin ja/tai kaikkien tässä mainittujen päämäärien ja toimintojen edistämiseksi, suorittamiseksi tai saavuttamiseksi tai jotka milloin tahansa vaikuttavat edistävän instituutin tavoitteita ja toimintoja tai osoittautuvat niiden kannalta tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi.

2. Mitään osaa instituutin tuloista ei saa käyttää sen hallintoneuvoston, virkamiesten tai muiden yksityishenkilöiden eduksi eikä jakaa heille, mutta instituutilla on oikeus ja valtuudet maksaa kohtuullinen korvaus tarjotuista palveluista sekä suorittaa maksuja ja jakaa varoja näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi.

VIII artikla

Toimielimet

Instituutin toimielimet ovat

i) hallintoneuvosto; ja

ii) johtaja ja henkilöstö.

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään kolmestatoista ja enintään seitsemästätoista jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

v) CVI:n pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta;

vi) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2. Yleisjäsen nimitetään enintään kolmen vuoden toimikaudeksi siten kuin hallintoneuvosto määrittelee ennen nimitystä. Jos yleisjäsenen paikka vapautuu eläköitymisen, kuoleman, esteellisyyden tai muun syyn vuoksi, hallintoneuvosto täyttää paikan alkuperäistä nimitystä vastaavalla tavalla. Uusi jäsen, joka nimitetään korvaamaan jäsen tämän toimikaudeksi, voidaan nimittää korvattavan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hän on kelpoinen toimimaan kaksi lisäkautta.

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen puheenjohtajakauttaan.

4. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä ja isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa.

5. Isäntämaan hallituksen (jäljempänä ”hallitus”) nimittämien jäsenten toimikaudesta ja valinnasta päättää hallitus.

X artikla

Hallintoneuvoston tehtävät ja valtuudet

1. Hallintoneuvosto vastaa kaikista instituutin asioista. Sen tehtävänä on muun muassa varmistaa, että

i) instituutti noudattaa päämääriä, ohjelmia ja suunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia sen tavoitteiden sekä CVI:n yleisten tavoitteiden ja päämäärien kanssa; ja

ii) johtaja hallinnoi instituuttia tehokkaasti ja yhdenmukaisesti sovittujen tavoitteiden, ohjelmien ja talousarvioiden kanssa sekä oikeudellisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

2. Tätä tarkoitusta varten hallintoneuvosto

i) määrittelee päämäärät, hyväksyy suunnitelmat instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa näiden tavoitteiden saavuttamista;

ii) määrittelee toimintaperiaatteet, joita johtajan on noudatettava määriteltyihin tavoitteisiin pyrkiessään;

iii) varmistaa instituutin kustannustehokkuuden, taloudellisen riippumattomuuden ja vastuullisuuden;

iv) hyväksyy instituutin ohjelman ja talousarvion;

v) nimittää ulkopuolisen tilintarkastajan ja hyväksyy vuotuisen tarkastussuunnitelman;

vi) hyväksyy instituutin yleisen organisaatiokehyksen;

vii) hyväksyy henkilöstöpolitiikan, mukaan lukien palkkojen ja etuuksien tasot;

viii) hyväksyy instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa koskevat strategiat, toimintaperiaatteet ja ohjelmat sekä edistää niiden mukaista varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa;

ix) säilyttää hallintoneuvoston kokoonpanon ottaen huomioon hallintoneuvoston kaikkien tehtävien suorittamiseen tarvittavan asiantuntemuksen, seuraa henkilöstön suoriutumista ja arvioi instituutin toimintaa; ja

x) suorittaa kaikkia muita toimia, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, sopiviksi ja asianmukaisiksi näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Hallintoneuvosto voi nimittää jäsenistään toimeenpanevan komitean, jolla on valtuudet toimia hallintoneuvoston puolesta hallintoneuvoston kokousten välillä ja asioissa, jotka hallintoneuvosto siirtää sille. Toimeenpanevan komitean on raportoitava kaikista kokousten välillä toteuttamistaan toimista koko hallintoneuvostolle sen seuraavassa kokouksessa. Toimeenpaneva komitea koostuu viidestä hallintoneuvoston jäsenestä. Johtaja ja ainakin yksi viran puolesta nimitetty isäntämaan jäsen toimivat toimeenpanevan komitean jäseninä.

4. Hallintoneuvosto voi perustaa muita alakomiteoita siten kuin se katsoo tarpeelliseksi tehtäviensä hoitamisen kannalta.

XI artikla

Hallintoneuvoston menettelyt

1. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajaksi muun jäsenen kuin johtajan. Puheenjohtajan normaali toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto voi valita puheenjohtajansa uudelleen toiselle kaudelle.

2. Hallintoneuvosto valitsee myös varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Näiden virkamiesten normaali toimikausi on kolme vuotta. He ovat valittavissa uudelleen.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu ainakin kerran vuodessa.

4. Hallintoneuvosto hyväksyy omat menettelysääntönsä.

5. Jäsenten enemmistö on päätösvaltainen hallintoneuvoston kokouksissa.

XII artikla

Äänestäminen hallintoneuvostossa

Hallintoneuvosto toimii yleensä yksimielisesti. Jos puheenjohtaja kuitenkin määrittelee äänestyksen tarpeelliseksi, sovelletaan seuraavaa:

i) kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni; ja

ii) hallintoneuvoston päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä muuta määrätä.

XIII artikla

Johtajan nimittäminen

Hallintoneuvosto nimittää johtajan sekä määrittää hänen toimikautensa ja mahdolliset irtisanomisperusteet läsnä olevien ja äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

XIV artikla

Johtajan tehtävät ja valtuudet

1. Johtaja vastaa hallintoneuvostolle instituutin toiminnasta ja hallinnoinnista sekä varmistaa, että instituutin ohjelmia ja tavoitteita kehitetään ja toteutetaan asianmukaisesti. Johtaja johtaa instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa. Hän toimii instituutin toimitusjohtajana.

2. Johtaja toteuttaa hallintoneuvoston määrittelemiä toimintaperiaatteita ja noudattaa hallintoneuvoston instituutin toiminnalle määrittelemiä suuntaviivoja sekä hallintoneuvoston määräyksiä. Hallintoneuvosto kuultuaan johtaja erityisesti

i) laatii instituutin strategisen toimintasuunnitelman hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ja arvioi tätä suunnitelmaa jatkuvasti;

ii) laatii ohjelmia ja talousarvioita sekä valmistelee instituutin vuosikertomuksen;

iii) valvoo instituutin tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan suunnittelua ja johtoa tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi;

iv) ottaa palvelukseen ja johtaa erittäin pätevää henkilöstöä;

v) pitää strategisen suunnitelman, ohjelmat ja talousarviot saatavilla hallintoneuvosto säännöllistä arviointia varten;

vi) tiedottaa hallintoneuvoston puheenjohtajaa instituuttiin vaikuttavista asioista; ja

vii) suorittaa muita hallintoneuvoston hänelle siirtämiä tehtäviä.

3. Johtaja on instituutin oikeudellinen edustaja. Hän allekirjoittaa kaikki sopimukset, yleissopimukset ja muut oikeudelliset asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä instituutin normaalin toiminnan varmistamiseksi. Hallintoneuvosto voi määrittää, missä laajuudessa nämä valtuudet voidaan siirtää johtajalle. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka vaikuttavat instituutin hallintaan, päämääriin, sijaintipaikkaan, laajentamiseen tai lakkauttamiseen, tai suhteita isäntämaahan koskevat merkittävät kysymykset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää.

XV artikla

Henkilöstö

1. Johtaja nimittää henkilöstön henkilöstösääntöjen mukaisesti, jotka hallintoneuvosto hyväksyy.

2. Henkilöstön palkkauksessa ja palvelusehtojen määrittämisessä on kaikkein tärkeintä varmistaa mahdollisimman korkea laatu, lahjomattomuus, tehokkuus ja osaaminen.

3. Palkkatasot, vakuutukset, eläkejärjestelmä ja muut palvelussuhteen ehdot määritellään henkilöstösäännöissä ja ovat periaatteessa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja verrattavissa Yhdistyneiden kansankuntien ja sen alaisten järjestöjen sekä muiden asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen vastaaviin ehtoihin.

XVI artikla

Rahoitus

Instituutin talousarvion rahoittavat jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja muut julkiset tai yksityiset järjestöt ja instituutit, mukaan lukien CVI:n jäsenet, jotka haluavat rahoittaa tai muuten vapaaehtoisesti tukea instituuttia. Instituutti voi ottaa vastaan tukea myös muilta tahoilta. Se voi myös ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia lahjoitusohjelman perustamista varten.

2. Instituutin taloudellinen toiminta määritellään hallintoneuvoston hyväksymissä varainhoitomääräyksissä.

3. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain instituutin talousarvion.

4. Instituutin toiminnan vuotuisen tarkastuksen suorittaa riippumaton kansainvälinen tilintarkastustoimisto, jonka hallintoneuvosto nimittää johtajan suosituksesta. Johtaja saattaa tällaisten tarkastusten tulokset hallintoneuvoston käsiteltäviksi. Hallintoneuvoston hyväksyttyä tarkastusraportin se toimitetaan kaikille instituutin toimintaan osallistuville tahoille.

XVII artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Instituutti tekee hallituksen kanssa päämajasopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa Koreassa.

2. Instituutti voi tehdä muiden valtioiden kanssa sopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa kyseisten valtioiden alueella.

3. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin eikä henkilökohtaisen edun perusteella. Hallintoneuvostolla on oikeus luopua erioikeuksista ja vapauksista.

XVIII artikla

Suhteet muihin järjestöihin

Voidakseen saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti instituutti voi solmia yhteistyösopimuksia asianmukaisten kansallisten, alueellisten tai kansainvälisten järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten kanssa, jotka voivat olla julkisia tai yksityisiä.

XIX artikla

Riitojen ratkaisu

Instituutin on asianmukaisella tavalla järjestettävä instituutin ja sen henkilöstön tai henkilöstön jäsenten välisten riitojen ratkaisu, välimiesmenettely mukaan lukien.

XX artikla

Muutokset

1. Hallintoneuvosto voi muuttaa näitä sääntöjä kaikkien äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä, edellyttäen että tällaisesta muutoksesta on ilmoitettu ja muutoksen koko teksti on lähetetty hallintoneuvoston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta tai kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat luopuneet tällaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

2.Tällainen muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

XXI artikla

Lakkauttaminen

1. Instituutti voidaan lakkauttaa hallintoneuvoston kaikkien äänivaltaisten jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä, jos todetaan, että instituutin tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi tai ettei instituutti enää pysty toimimaan tehokkaasti.

2. Jos instituutti lakkautetaan, kaikki maa-alueet, fyysiset laitokset ja muu isäntämaassa ja muissa maissa sijaitseva omaisuus, jonka hallitus on antanut instituutin käyttöön, sekä kiinteän pääoman lisäykset palautuvat hallitukselle. Instituutin muu omaisuus siirretään käytettäväksi vastaaviin tarkoituksiin kyseisille maille tai jaetaan instituuteille, joilla on instituutin tavoitteita vastaavia päämääriä kyseisissä maissa, sen jälkeen kun kyseisten maiden hallitukset ja hallintoneuvosto ovat sopineet asiasta yhteistyössä hallituksen kanssa.

Täten todistan, että edellä oleva teksti on oikea jäljennös kansainvälisen rokoteinstituutin perustamista koskevasta sopimuksesta, joka avattiin allekirjoittamista varten New Yorkissa 28 päivänä lokakuuta 1996 ja jonka alkuperäiskappale on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Pääsihteerin puolesta

Oikeudellinen neuvonantaja

(Oikeusasioiden alipääsihteeri)

Hans Corell

Yhdistyneet kansakunnat, New York

7 päivänä marraskuuta 1996

Oikeaksi todistettu jäljennös IX.3

Lokakuu 2004

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on yksimielisesti hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 8 päivänä lokakuuta 1997hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 8, 10 ja 11 päivänä lokakuuta 1997.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

27 päivänä joulukuuta 2011

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.810.2011.TREATIES-1 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos I

TEHTÄVIENSÄ hoitamiseksi instituutti voi valmistaa testirokote-eriä arviointia ja kliinistä testausta varten. Instituutti ei kuitenkaan saa tiede-, kehitys- ja koulutusinstituutin ASEMANSA vuoksi valmistaa rokotteita myytäväksi tuotelisenssillä tai muuhun kaupalliseen myyntiin.

Muutos II

Korvausvastuu

Instituutti korvaa instituutihallintoneuvostolle, virkamiehille ja työntekijöille, neuvonantajat mukaan lukien, kaikki menetykset ja kulut, joita heille aiheutuu heidän suorittaessaan tehtäviään, lukuun ottamatta heidän tahallisesta laiminlyönnistään aiheutuvia menetyksiä ja kuluja.

Muutos III

WHO päättää nimittämiensä hallintoneuvoston jäsenten toimikaudesta ja valinnasta.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.384.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2004hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 ja 2 päivänä heinäkuuta 2004.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

23 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos IV

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäyhdestä jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

iv) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

1. Ei muutoksia. Samat määräykset.

2. Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä, isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä sekä hallitusten suosituksesta valittuja jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset.

5. Hallitusten suosituksesta valittujenhallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja he ovat valittavissa uudelleen.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 päivänä huhtikuuta 2006 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 10‒12 päivänä huhtikuuta 2006.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

23 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston

kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos V

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

v) Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2. Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Ei muutoksia. Samat määräykset.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

5. Ei muutoksia. Samat määräykset.

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 päivänä kesäkuuta 2012 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 14 ja 15 päivänä kesäkuuta 2012.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

24 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutos

Muutos VI

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään yhdeksästä ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

v) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2.Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Ei muutoksia. Samat määräykset.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

5. Ei muutoksia. Samat määräykset.

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 päivänä marraskuuta 2013.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

13 päivänä joulukuuta 2013

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutos

Muutos VII

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi tai varainhoitajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen kauttaan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai varainhoitajana.

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

OTTAEN HUOMIOON, että lasten rokotealoite (jäljempänä ”CVI”) on hallitusten, monen- ja kahdenvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, säätiöt ja yhdistykset mukaan lukien, sekä toimialan yhteenliittymä, joka pyrkii varmistamaan turvallisten, tehokkaiden ja edullisten rokotteiden saatavuuden, parempien ja uusien rokotteiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia kehittää, valmistaa ja käyttää rokotteita rokotusohjelmissa,

OTTAEN HUOMIOON, että Korean tasavalta on Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (jäljempänä ”UNDP”) aloitteesta suostunut toimimaan isäntämaana vastikään perustetulle, Kansainväliseksi rokoteinstituutiksi (jäljempänä ”instituutti”) nimettävälle instituutille, joka pyrkii vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia rokoteteknologian alalla ja tekemään rokotteisiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet katsovat instituutin edistävän CVI:n tavoitteiden saavuttamista,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat luoda instituutista kansainvälisen järjestön, jolla on asianmukainen hallinto, oikeushenkilöllisyys ja tarkoituksenmukainen kansainvälinen asema, erioikeudet ja vapaudet sekä muut tarpeelliset edellytykset, jotta se voi toimia tehokkaasti tavoitteidensa saavuttamiseksi,

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat perustaa instituutin kiinteäksi osaksi CVI:n poliittista kehystä, strategiaa ja toimintaa;

tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet sopivat nyt seuraavasta:

I artikla

Perustaminen

Perustetaan riippumaton kansainvälinen järjestö, jonka nimi on Kansainvälinen rokoteinstituutti ja joka toimii tämän sopimuksen olennaiseksi osaksi liitettyjen sääntöjen mukaisesti.

II artikla

Oikeudet, erioikeudet ja vapaudet

1. Korean tasavalta myöntää instituutille samat oikeudet, erioikeudet ja vapaudet, jotka tavanomaisesti myönnetään samantyyppiselle kansainväliselle järjestölle.

2. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin hallintoneuvoston jäsenille, johtajalle ja henkilöstölle siten kuin määrätään tähän sopimukseen liitettyjen instituutin sääntöjen VIII, IX ja XIII artiklassa sekä instituutille tehtäviä suorittaville asiantuntijoille.

III artikla

Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettajana on Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri.

IV artikla

Allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa. Se on avoinna allekirjoittamista varten kahden vuoden ajan 28 päivästä lokakuuta 1996 alkaen, ellei tallettaja pidennä tätä ajanjaksoa ennen sen päättymistä instituutin hallintoneuvoston pyynnöstä.

V artikla

Suostumus tulla sopimuksen sitomaksi

Tämä sopimus ratifioidaan tai hyväksytään IV artiklassa tarkoitettujen allekirjoittajavaltioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen toimesta.

VI artikla

Liittyminen

Edellä IV artiklassa määritellyn ajanjakson umpeuduttua tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille, jolloin instituutin hallintoneuvosto päättää liittymisen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä.

VII artikla

Riitojen ratkaisu

1. Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat neuvottelemalla tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla.

2. Jos riitaa ei ratkaista 1 kohdan mukaisesti (90) päivän kuluessa jommankumman osapuolen pyynnöstä sen ratkaisemiseksi, se siirretään kumman tahansa osapuolen pyynnöstä välimiesmenettelyyn.

3.Välimiesoikeus koostuu kolmesta välimiehestä. Kumpikin osapuoli valitsee yhden välimiehen, ja osapuolet yhdessä valitsevat kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos välimiesoikeutta ei ole perustettu (3) kuukaudessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä, nimeämättä olevat välimiehet nimittää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja jommankumman osapuolen pyynnöstä.

4. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajan tehtävä on avoinna tai puheenjohtaja on estynyt toimimasta puheenjohtajana tai jos hän on riidan osapuolen kansalainen, tässä määrätyn nimittämisen voi tehdä tuomioistuimen varapuheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt ylin tuomari.

5. Jolleivät osapuolet päätä muuta, välimiesoikeus määrittelee oman menettelynsä.

6. Välimiesoikeuden on noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita ja sääntöjä, ja sen tuomio on lopullinen ja molempia osapuolia sitova.

VIII artikla

Voimaantulo

1. Tämä sopimus ja siihen liitetyt säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kolme ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjat on talletettu pääsihteerin huostaan.

2.Jokaisen sellaisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta, joka tallettaa ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan kyseisen asiakirjan tallettamispäivämäärää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

IX artikla

Irtisanominen

Kukin tämän sopimuksen osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen tallettajalle osoitetulla kirjallisella asiakirjalla. Tällainen irtisanoutuminen suostumuksesta tulla sopimuksen sitomaksi tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua kyseisen asiakirjan vastaanottamisesta.

X artikla

Päättyminen

Tämä sopimus päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun instituutti on lakkautettu sääntöjen XXI artiklan mukaisesti.

XI artikla

Todistusvoimainen teksti

Tämän sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen todistusvoimainen teksti laaditaan englannin kielellä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNNÖT

JOHDANTO

Kansainvälinen rokoteinstituutti perustuu vakaumukseen siitä, että kehittyvissä maissa lasten terveyttä voidaan merkittävästi parantaa kehittämällä, ottamalla käyttöön ja käyttämällä uusia ja parempia rokotteita ja että näitä rokotteita tulisi kehittää tieteen, kansanterveyden ja liiketoiminnan dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Kansainvälinen rokoteinstituutti on yleisen edun mukainen tiedekeskus, jossa tällaista dynaamista vuorovaikutusta voi tapahtua tutkimuksen, koulutuksen, teknisen avun, palvelutarjonnan ja tiedonlevityksen välityksellä.

I artikla

Päämajan sijaintipaikka

Instituutin päämaja sijaitsee Soulissa Korean tasavallassa, kuten on päätetty UNDP:n pyynnöstä käynnistetyssä riippumattomassa kansainvälisen sijaintipaikan valintamenettelyssä ottaen huomioon instituutin tehtävien hoitamista ja päämäärien täyttämistä koskevat vaatimukset.

II artikla

Asema

1. Instituutti on kansainvälinen tutkimus- ja kehityskeskus, joka on perustettu UNDP:n aloitteesta osana sen panostusta CVI:hin, joka on järjestöjen, yhteisöjen, säätiöiden ja hallitusten kansainvälinen liike, jonka pyrkimyksenä on varmistaa tehokkaiden ja edullisten rokotteiden jatkuva saatavuus sekä uusien ja parempien rokotteiden kehittäminen ja käyttöönotto. Instituutti on voittoa tavoittelematon itsenäinen järjestö, jolla on kansainvälinen asema ja jonka johto, henkilöstö ja toiminta ovat poliittisesti riippumattomia. Instituutti perustetaan edistämään yksinomaan tieteellisiä, kehityksellisiä ja koulutuksellisia pyrkimyksiä.

2. Instituutilla on täysimääräinen oikeushenkilöllisyys ja sen tehtävien hoitamiseksi ja päämäärien täyttämiseksi tarvittava oikeustoimikelpoisuus.

III artikla

Apuelimet

Instituutti voi perustaa Korean tasavaltaan ja sen ulkopuolelle keskuksia, toimistoja tai laboratorioita hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti siten kuin on tarpeen instituutin ohjelmien tehokkaan toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

IV artikla

Tavoitteet

Instituutti suorittaa tieteellisiä päätehtäviä CVI:n yleisten tavoitteiden ja kehyksen puitteissa. Erityisesti se

1. suorittaa ja edistää tutkimusta, kehitystyötä ja tiedonlevitystä rokotteisiin liittyvillä tieteenaloilla sekä suoraan kansanterveyteen, liikkeenjohtoon ja teknologiaan liittyvillä aloilla tuottaakseen edullisia ja tehokkaita keinoja tartuntataudeista aiheutuvien kuolemien ja vammautumisten ehkäisemiseksi ja parantaakseen näin lasten ja pienituloisten terveydentilaa ja yleistä hyvinvointia kehittyvissä ja kehittyneissä maissa erityisesti Aasiassa; ja

2. tarjoaa yhteistyössä asianmukaisten kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa välineitä ja koulutusohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan kehittyvien ja kehittyneiden maiden asiantuntemusta ja valmiuksia toimia instituutin intresseihin ja toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

V artikla

Johtavat periaatteet

1. Instituutti toimii kansainvälisenä resurssikeskuksena, joka pyrkii kehittämään tiettyjä asiantuntemusaloja ja tarjoamaan teknistä apua rokotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen.

2. Instituutti täydentää toimintaansa samanlaisia tavoitteita omaavien muiden kansainvälisten ja kansallisten, julkisten ja yksityisten instituutioiden tehtävillä. Tarvittaessa sen toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tällaisten instituutioiden kanssa. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä etenkin Maailman terveysjärjestön (jäljempänä ”WHO”) kanssa määrittäessään WHO:n toimivaltaan liittyvien ohjelmiensa teknisiä ja muita näkökulmia.

VI artikla

Tehtävät

1. Instituutilla on neljä ohjelma-aluetta:

i) tarjotaan koulutusta ja teknistä apua rokotteiden valmistustekniikoiden ja tutkimuksen aloilla;

ii) suoritetaan tutkimus- ja kehitystyötä laboratorioissa ja kentällä;

iii) tuetaan ja suoritetaan uusien rokotteiden kliinisiä kokeita ja kenttäarviointeja sekä helpotetaan ja edistetään uusien ja parempien rokotteiden käyttöönottoa; ja

iv) tehdään yhteistyötä rokotevalmistajien ja kansallisten valvontaviranomaisten sekä muiden asianmukaisten elinten kanssa kehittyneissä ja kehittyvissä maissa rokotteiden tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi.

Instituutti voi määritellä muita ohjelma-alueita tavoitteidensa mukaisesti.

2. Täyttäessään edellä mainittuja tavoitteitaan ja tehtäviään johtavien periaatteidensa mukaisesti instituutti harjoittaa monenlaista toimintaa, kuten

i) järjestää kokouksia sekä luentoja, kursseja, työpajoja, seminaareja, symposiumeja ja konferensseja;

ii) julkaisee ja levittää kirjoja, aikakausjulkaisuja, raportteja ja tutkimusasiakirjoja;

iii) luo ja ylläpitää yhteyksiä yksityishenkilöihin ja muihin instituutteihin, joilla on asiantuntemusta rokotteisiin liittyvillä aloilla, yhteisten tutkimusseminaarien, vierailujen, vaihto-ohjelmien ja vastaavien välityksellä;

iv) toteuttaa tutkimuksia ja muita projekteja muiden instituutioiden puolesta tai yhteistyössä niiden kanssa;

v) ylläpitää toimistoja, kenttäasemia, laboratorioita, pilottitehtaita, eläintutkimuslaitoksia, tietoresursseja, tieteellisiä laitteita ja välineitä siten kuin on tarpeen sen asianmukaisen toiminnan kannalta; ja

vi) ryhtyy muihin toimiin, jotka voivat edistää instituutin tavoitteita ja päämääriä.

3. Instituutin hallintoneuvosto tarkistaa ja hyväksyy sen ohjelmat ja suunnitelmat ottaen huomioon kehittyvien ja kehittyneiden maiden tarpeet ja instituutin valmiudet vastata näihin tarpeisiin.

VII artikla

Toimivalta

1. Instituutilla on seuraavat toimivaltuudet:

i) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, sellaiset erioikeudet, käyttöluvat, toimiluvat tai vastaavat oikeudet sekä taloudellista tai muuta apua, jotka edistävät instituutin tavoitteiden saavuttamista ja ovat siinä välttämättömiä;

ii) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, lahjoituksena, avustuksena, vaihtamalla, testamentilla, perintönä, ostamalla tai vuokraamalla, joko ehdoitta tai säätiöitynä avustuksia, jotka koostuvat sellaisesta kiinteästä tai henkilökohtaisesta omaisuudesta tai molemmista, rahastot ja arvo-omaisuus ja -esineet mukaan lukien, joka voi olla hyödyllistä tai tarpeellista instituutin tavoitteiden saavuttamisen ja tehtävien hoitamisen kannalta, sekä omistaa, hoitaa, hallinnoida, käyttää, myydä, siirtää tai luovuttaa mainittua omaisuutta;

iii) solmia sopimuksia;

iv) ottaa henkilöitä palvelukseen omien sääntöjensä mukaisesti;

v) aloittaa oikeuskäsittelyjä ja puolustaa itseään niissä; ja

vi) suorittaa kaikki toimet ja tehtävät, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, tarkoituksenmukaisiksi, sopiviksi tai asianmukaisiksi joidenkin ja/tai kaikkien tässä mainittujen päämäärien ja toimintojen edistämiseksi, suorittamiseksi tai saavuttamiseksi tai jotka milloin tahansa vaikuttavat edistävän instituutin tavoitteita ja toimintoja tai osoittautuvat niiden kannalta tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi.

2. Mitään osaa instituutin tuloista ei saa käyttää sen hallintoneuvoston, virkamiesten tai muiden yksityishenkilöiden eduksi eikä jakaa heille, mutta instituutilla on oikeus ja valtuudet maksaa kohtuullinen korvaus tarjotuista palveluista sekä suorittaa maksuja ja jakaa varoja näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi.

VIII artikla

Toimielimet

Instituutin toimielimet ovat

i) hallintoneuvosto; ja

ii) johtaja ja henkilöstö.

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään kolmestatoista ja enintään seitsemästätoista jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

v) CVI:n pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta;

vi) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2. Yleisjäsen nimitetään enintään kolmen vuoden toimikaudeksi siten kuin hallintoneuvosto määrittelee ennen nimitystä. Jos yleisjäsenen paikka vapautuu eläköitymisen, kuoleman, esteellisyyden tai muun syyn vuoksi, hallintoneuvosto täyttää paikan alkuperäistä nimitystä vastaavalla tavalla. Uusi jäsen, joka nimitetään korvaamaan jäsen tämän toimikaudeksi, voidaan nimittää korvattavan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hän on kelpoinen toimimaan kaksi lisäkautta.

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen puheenjohtajakauttaan.

4. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä ja isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa.

5. Isäntämaan hallituksen (jäljempänä ”hallitus”) nimittämien jäsenten toimikaudesta ja valinnasta päättää hallitus.

X artikla

Hallintoneuvoston tehtävät ja valtuudet

1. Hallintoneuvosto vastaa kaikista instituutin asioista. Sen tehtävänä on muun muassa varmistaa, että

i) instituutti noudattaa päämääriä, ohjelmia ja suunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia sen tavoitteiden sekä CVI:n yleisten tavoitteiden ja päämäärien kanssa; ja

ii) johtaja hallinnoi instituuttia tehokkaasti ja yhdenmukaisesti sovittujen tavoitteiden, ohjelmien ja talousarvioiden kanssa sekä oikeudellisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

2. Tätä tarkoitusta varten hallintoneuvosto

i) määrittelee päämäärät, hyväksyy suunnitelmat instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa näiden tavoitteiden saavuttamista;

ii) määrittelee toimintaperiaatteet, joita johtajan on noudatettava määriteltyihin tavoitteisiin pyrkiessään;

iii) varmistaa instituutin kustannustehokkuuden, taloudellisen riippumattomuuden ja vastuullisuuden;

iv) hyväksyy instituutin ohjelman ja talousarvion;

v) nimittää ulkopuolisen tilintarkastajan ja hyväksyy vuotuisen tarkastussuunnitelman;

vi) hyväksyy instituutin yleisen organisaatiokehyksen;

vii) hyväksyy henkilöstöpolitiikan, mukaan lukien palkkojen ja etuuksien tasot;

viii) hyväksyy instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa koskevat strategiat, toimintaperiaatteet ja ohjelmat sekä edistää niiden mukaista varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa;

ix) säilyttää hallintoneuvoston kokoonpanon ottaen huomioon hallintoneuvoston kaikkien tehtävien suorittamiseen tarvittavan asiantuntemuksen, seuraa henkilöstön suoriutumista ja arvioi instituutin toimintaa; ja

x) suorittaa kaikkia muita toimia, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, sopiviksi ja asianmukaisiksi näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Hallintoneuvosto voi nimittää jäsenistään toimeenpanevan komitean, jolla on valtuudet toimia hallintoneuvoston puolesta hallintoneuvoston kokousten välillä ja asioissa, jotka hallintoneuvosto siirtää sille. Toimeenpanevan komitean on raportoitava kaikista kokousten välillä toteuttamistaan toimista koko hallintoneuvostolle sen seuraavassa kokouksessa. Toimeenpaneva komitea koostuu viidestä hallintoneuvoston jäsenestä. Johtaja ja ainakin yksi viran puolesta nimitetty isäntämaan jäsen toimivat toimeenpanevan komitean jäseninä.

4. Hallintoneuvosto voi perustaa muita alakomiteoita siten kuin se katsoo tarpeelliseksi tehtäviensä hoitamisen kannalta.

XI artikla

Hallintoneuvoston menettelyt

1. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajaksi muun jäsenen kuin johtajan. Puheenjohtajan normaali toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto voi valita puheenjohtajansa uudelleen toiselle kaudelle.

2. Hallintoneuvosto valitsee myös varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Näiden virkamiesten normaali toimikausi on kolme vuotta. He ovat valittavissa uudelleen.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu ainakin kerran vuodessa.

4. Hallintoneuvosto hyväksyy omat menettelysääntönsä.

5. Jäsenten enemmistö on päätösvaltainen hallintoneuvoston kokouksissa.

XII artikla

Äänestäminen hallintoneuvostossa

Hallintoneuvosto toimii yleensä yksimielisesti. Jos puheenjohtaja kuitenkin määrittelee äänestyksen tarpeelliseksi, sovelletaan seuraavaa:

i) kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni; ja

ii) hallintoneuvoston päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä muuta määrätä.

XIII artikla

Johtajan nimittäminen

Hallintoneuvosto nimittää johtajan sekä määrittää hänen toimikautensa ja mahdolliset irtisanomisperusteet läsnä olevien ja äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

XIV artikla

Johtajan tehtävät ja valtuudet

1. Johtaja vastaa hallintoneuvostolle instituutin toiminnasta ja hallinnoinnista sekä varmistaa, että instituutin ohjelmia ja tavoitteita kehitetään ja toteutetaan asianmukaisesti. Johtaja johtaa instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa. Hän toimii instituutin toimitusjohtajana.

2. Johtaja toteuttaa hallintoneuvoston määrittelemiä toimintaperiaatteita ja noudattaa hallintoneuvoston instituutin toiminnalle määrittelemiä suuntaviivoja sekä hallintoneuvoston määräyksiä. Hallintoneuvosto kuultuaan johtaja erityisesti

i) laatii instituutin strategisen toimintasuunnitelman hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ja arvioi tätä suunnitelmaa jatkuvasti;

ii) laatii ohjelmia ja talousarvioita sekä valmistelee instituutin vuosikertomuksen;

iii) valvoo instituutin tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan suunnittelua ja johtoa tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi;

iv) ottaa palvelukseen ja johtaa erittäin pätevää henkilöstöä;

v) pitää strategisen suunnitelman, ohjelmat ja talousarviot saatavilla hallintoneuvosto säännöllistä arviointia varten;

vi) tiedottaa hallintoneuvoston puheenjohtajaa instituuttiin vaikuttavista asioista; ja

vii) suorittaa muita hallintoneuvoston hänelle siirtämiä tehtäviä.

3. Johtaja on instituutin oikeudellinen edustaja. Hän allekirjoittaa kaikki sopimukset, yleissopimukset ja muut oikeudelliset asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä instituutin normaalin toiminnan varmistamiseksi. Hallintoneuvosto voi määrittää, missä laajuudessa nämä valtuudet voidaan siirtää johtajalle. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka vaikuttavat instituutin hallintaan, päämääriin, sijaintipaikkaan, laajentamiseen tai lakkauttamiseen, tai suhteita isäntämaahan koskevat merkittävät kysymykset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää.

XV artikla

Henkilöstö

1. Johtaja nimittää henkilöstön henkilöstösääntöjen mukaisesti, jotka hallintoneuvosto hyväksyy.

2. Henkilöstön palkkauksessa ja palvelusehtojen määrittämisessä on kaikkein tärkeintä varmistaa mahdollisimman korkea laatu, lahjomattomuus, tehokkuus ja osaaminen.

3. Palkkatasot, vakuutukset, eläkejärjestelmä ja muut palvelussuhteen ehdot määritellään henkilöstösäännöissä ja ovat periaatteessa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja verrattavissa Yhdistyneiden kansankuntien ja sen alaisten järjestöjen sekä muiden asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen vastaaviin ehtoihin.

XVI artikla

Rahoitus

Instituutin talousarvion rahoittavat jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja muut julkiset tai yksityiset järjestöt ja instituutit, mukaan lukien CVI:n jäsenet, jotka haluavat rahoittaa tai muuten vapaaehtoisesti tukea instituuttia. Instituutti voi ottaa vastaan tukea myös muilta tahoilta. Se voi myös ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia lahjoitusohjelman perustamista varten.

2. Instituutin taloudellinen toiminta määritellään hallintoneuvoston hyväksymissä varainhoitomääräyksissä.

3. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain instituutin talousarvion.

4. Instituutin toiminnan vuotuisen tarkastuksen suorittaa riippumaton kansainvälinen tilintarkastustoimisto, jonka hallintoneuvosto nimittää johtajan suosituksesta. Johtaja saattaa tällaisten tarkastusten tulokset hallintoneuvoston käsiteltäviksi. Hallintoneuvoston hyväksyttyä tarkastusraportin se toimitetaan kaikille instituutin toimintaan osallistuville tahoille.

XVII artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Instituutti tekee hallituksen kanssa päämajasopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa Koreassa.

2. Instituutti voi tehdä muiden valtioiden kanssa sopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa kyseisten valtioiden alueella.

3. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin eikä henkilökohtaisen edun perusteella. Hallintoneuvostolla on oikeus luopua erioikeuksista ja vapauksista.

XVIII artikla

Suhteet muihin järjestöihin

Voidakseen saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti instituutti voi solmia yhteistyösopimuksia asianmukaisten kansallisten, alueellisten tai kansainvälisten järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten kanssa, jotka voivat olla julkisia tai yksityisiä.

XIX artikla

Riitojen ratkaisu

Instituutin on asianmukaisella tavalla järjestettävä instituutin ja sen henkilöstön tai henkilöstön jäsenten välisten riitojen ratkaisu, välimiesmenettely mukaan lukien.

XX artikla

Muutokset

1. Hallintoneuvosto voi muuttaa näitä sääntöjä kaikkien äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä, edellyttäen että tällaisesta muutoksesta on ilmoitettu ja muutoksen koko teksti on lähetetty hallintoneuvoston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta tai kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat luopuneet tällaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

2.Tällainen muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

XXI artikla

Lakkauttaminen

1. Instituutti voidaan lakkauttaa hallintoneuvoston kaikkien äänivaltaisten jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä, jos todetaan, että instituutin tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi tai ettei instituutti enää pysty toimimaan tehokkaasti.

2. Jos instituutti lakkautetaan, kaikki maa-alueet, fyysiset laitokset ja muu isäntämaassa ja muissa maissa sijaitseva omaisuus, jonka hallitus on antanut instituutin käyttöön, sekä kiinteän pääoman lisäykset palautuvat hallitukselle. Instituutin muu omaisuus siirretään käytettäväksi vastaaviin tarkoituksiin kyseisille maille tai jaetaan instituuteille, joilla on instituutin tavoitteita vastaavia päämääriä kyseisissä maissa, sen jälkeen kun kyseisten maiden hallitukset ja hallintoneuvosto ovat sopineet asiasta yhteistyössä hallituksen kanssa.

Täten todistan, että edellä oleva teksti on oikea jäljennös kansainvälisen rokoteinstituutin perustamista koskevasta sopimuksesta, joka avattiin allekirjoittamista varten New Yorkissa 28 päivänä lokakuuta 1996 ja jonka alkuperäiskappale on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Pääsihteerin puolesta

Oikeudellinen neuvonantaja

(Oikeusasioiden alipääsihteeri)

Hans Corell

Yhdistyneet kansakunnat, New York

7 päivänä marraskuuta 1996

Oikeaksi todistettu jäljennös IX.3

Lokakuu 2004

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on yksimielisesti hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 8 päivänä lokakuuta 1997hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 8, 10 ja 11 päivänä lokakuuta 1997.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

27 päivänä joulukuuta 2011

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.810.2011.TREATIES-1 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos I

TEHTÄVIENSÄ hoitamiseksi instituutti voi valmistaa testirokote-eriä arviointia ja kliinistä testausta varten. Instituutti ei kuitenkaan saa tiede-, kehitys- ja koulutusinstituutin ASEMANSA vuoksi valmistaa rokotteita myytäväksi tuotelisenssillä tai muuhun kaupalliseen myyntiin.

Muutos II

Korvausvastuu

Instituutti korvaa instituutihallintoneuvostolle, virkamiehille ja työntekijöille, neuvonantajat mukaan lukien, kaikki menetykset ja kulut, joita heille aiheutuu heidän suorittaessaan tehtäviään, lukuun ottamatta heidän tahallisesta laiminlyönnistään aiheutuvia menetyksiä ja kuluja.

Muutos III

WHO päättää nimittämiensä hallintoneuvoston jäsenten toimikaudesta ja valinnasta.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.384.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2004hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 ja 2 päivänä heinäkuuta 2004.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

23 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos IV

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäyhdestä jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

iv) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

1. Ei muutoksia. Samat määräykset.

2. Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä, isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä sekä hallitusten suosituksesta valittuja jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset.

5. Hallitusten suosituksesta valittujenhallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja he ovat valittavissa uudelleen.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 päivänä huhtikuuta 2006 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 10‒12 päivänä huhtikuuta 2006.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

23 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston

kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutokset

Muutos V

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

v) Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2. Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Ei muutoksia. Samat määräykset.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

5. Ei muutoksia. Samat määräykset.

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 päivänä kesäkuuta 2012 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 14 ja 15 päivänä kesäkuuta 2012.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

24 päivänä heinäkuuta 2012

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutos

Muutos VI

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään yhdeksästä ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti:

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin;

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä;

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä;

iv) hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta;

v) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta;

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta.

2.Ei muutoksia. Samat määräykset.

3. Ei muutoksia. Samat määräykset.

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

5. Ei muutoksia. Samat määräykset.

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK

Viite: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa:

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 päivänä marraskuuta 2013.

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä.

13 päivänä joulukuuta 2013

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org.

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Liite)

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN

Sääntömuutos

Muutos VII

IX artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi tai varainhoitajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen kauttaan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai varainhoitajana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.