51/2020

Annettu: Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä huoltovarmuudesta annetun lain (275/2020) nojalla:

1 §

Huoltovarmuudesta Suomen tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä Visbyssä 9 päivänä huhtikuuta 2019 tehty Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetty sopimus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 10 päivänä maaliskuuta 2020 ja tasavallan presidentti 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Hyväksymiskirja on talletettu Norjan hallituksen huostaan 12 päivänä toukokuuta 2020.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2020.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2017) 4 §.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Sopimusteksti

SOPIMUSTEKSTILIITE SUOMEN, NORJAN JA RUOTSIN HALLITUSTEN VÄLISESTÄ HUOLTOVARMUUDESTA TANSKAN, SUOMEN, NORJAN JA RUOTSIN HALLITUSTEN VÄLISEEN PUOLUSTUSMATERIAALIALAA KOSKEVAAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN

SISÄLTÖ:

Liite Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen.

JOHDANTO-OSA

1. ARTIKLA MÄÄRITELMÄT

2. ARTIKLA SOVELTAMISALA JA TAVOITTEET

3. ARTIKLA SITOUMUKSET

4. ARTIKLA HALLINNOINTI JA RAPORTOINTI

5. ARTIKLA KUSTANNUKSET JA VASTUUT

6. ARTIKLA TOTEUTTAMISJÄRJESTELYT

7. ARTIKLA LOPPUMÄÄRÄYKSET

Huoltovarmuutta koskeva liite Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen

JOHDANTO-OSA

Suomen tasavallan hallitus,

Norjan kuningaskunnan hallitus ja

Ruotsin kuningaskunnan hallitus

(jäljempänä ’liiteosapuolet’) jotka

palauttavat mieleen Tanskan, Suomen, Norjan ja Suomen hallitusten välisen puolustusmateriaalialaa koskevan yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin 10.3.2015 (jäljempänä 'yhteistyösopimus');

palauttavat mieleen Tanskan kuningaskunnan puolustusministeriön, Suomen tasavallan puolustusministeriön, Islannin ulkoasiainministeriön, Norjan kuningaskunnan puolustusministeriön ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen 5.11.2009 allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä (NORDEFCO MoU);

haluavat tukea ja kehittää liiteosapuolten pitkäaikaista yhteistyötä puolustusalalla, tutkia yhteisiä synergioita ja mahdollistaa tehokkaita yhteisiä ratkaisuja, kuten NORDEFCO yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan;

ovat tietoisia yleisestä turvallisuussopimuksesta (General Security Agreement) turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta, joka allekirjoitettiin Oslossa 7.5.2010 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä ja josta käytetään jäljempänä nimeä ”GSA”;

tunnistavat liiteosapuolten välillä vallitsevan kumppanuus- ja yhteistyöhengen ja pyrkivät lisäämään keskinäistä yhteistyötään ja tukemaan huoltovarmuutta liiteosapuolten välillä;

luovat yhteistyön mahdollistavat puitteet ja tukevat hallitustenvälistä huoltovarmuutta;

palauttavat mieleen liiteosapuolten tarpeet turvata puolustustarvikkeiden, materiaalin ja palvelujen toimitukset kansallisille puolustusvoimille puolustustarkoituksia varten rauhan aikana, Kriisiaikoina ja sodan aikana ja ottavat huomioon kunkin liiteosapuolen muut kansainväliset sitoumukset;

ovat tietoisia toiveesta kehittää edelleen pohjoismaista teollisuusyhteistyötä ja jatkaa kilpailukykyisen pohjoismaisen puolustusalateollisuuden kehittämistä tulevaisuudessa ottaen soveltuvin osin huomioon erityisesti puolustus- ja turvallisuusalan hankintoja koskevan direktiivin (2009/81/EY) ja puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevan direktiivin (2009/43/EY);

hyväksyvät vahvan pohjoismaisen puolustusteollisuuden ylläpitämisen hyödyt huoltovarmuuden näkökulmasta;

haluavat kehittää välineitä liiteosapuolten huoltovarmuuden tukemiseksi Toteuttamisjärjestelyt-kohdassa yksityiskohtaisesti selostetulla tavalla;

ottavat huomioon liiteosapuolten välillä solmitut huoltovarmuutta koskevat sopimukset;

ottavat huomioon, että kaikissa tämän liitteen mukaisissa sitoumuksissa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien kansalliset budjettilait;

ottavat huomioon, että vientivalvonta-asioita koskevat toimet käsitellään erikseen;

ovat sopineet seuraavasta:

1 ARTIKLA

MÄÄRITELMÄT

Yhteistyösopimuksessa esitettyjen määritelmien lisäksi tässä liitteessä:

1.1 ”huoltovarmuus” tarkoittaa puolustustarvikkeiden, materiaalien ja palveluiden turvaamista ja toimituksia liiteosapuolen puolustustarkoituksia varten rauhan aikana, Kriisiaikoina ja sodan aikana, mukaan lukien riskejä vähentävät toimenpiteet ja toimitukset niukkuuksien välttämiseksi;

1.2 “toteuttamisjärjestelyt” tarkoittaa liiteosapuolten välisiä järjestelyjä, jotka koskevat tiettyjä huoltovarmuustoimia, -tarpeita ja -prosesseja;

1.3 "kolmas osapuoli" tarkoittaa sellaista instituutiota, kansainvälistä tai kansallista organisaatiota, oikeushenkilöä tai valtiota, joka ei ole yhteistyösopimuksen osapuoli, ja sellaista yhteistyösopimuksen osapuolta, joka ei ole tämän liitteen osapuoli. Liiteosapuolten toimivaltaisia viranomaisia ei katsota kolmansiksi osapuoliksi.

2 ARTIKLA

SOVELTAMISALA JA TAVOITTEET

2.1 Tämän liitteen tavoitteena on sopia sitoumuksista ja menettelytavoista, joilla luodaan, tuetaan ja ylläpidetään sellaista huoltovarmuutta, joka heijastaa liiteosapuolten lisääntynyttä keskinäistä riippuvuutta. Sitoumukset sisältävät puolustustarvikkeita, materiaalia ja palveluja koskevat toimet puolustustarkoituksiin niiden koko elinkaaren ajan. Tämä käsittää seuraavat alueet, mutta ei rajoitu niihin: hankinta, teollisuudenalan tuotantokapasiteetti ja priorisointi, yhteinen varastointi, logistiikka ja kuljetus;

2.2 Lisäksi tavoitteena on tukea liiteosapuolten huoltovarmuutta mahdollistamalla keskinäisen rajan ylittävä puolustusteollisuuden logistinen ja tekninen tuki tukena olevan osapuolen alueelta.

3 ARTIKLA

SITOUMUKSET

3.1 Liitteen soveltamisalan ja tavoitteiden täyttämiseksi kukin liiteosapuoli:

Mahdollistaa parhaan kykynsä mukaan puolustusmateriaalin ja palvelujen toimittamisen puolustustarkoituksiin niitä pyytävälle liiteosapuolelle;

niin pitkälle kuin mahdollista, yhdenmukaistaa kansallisia vaatimuksia ja painopisteitä, jotka ovat tarpeellisia hallitustenvälisen huoltovarmuuden tukemiseksi;

antaa tarvittaessa asianmukaista ohjeistusta ja tukea hallinnollisia menettelyjä liitteen määräysten toimeenpanemiseksi.

3.2 Tiedon jakamiseksi ja päivittämiseksi kukin liiteosapuoli:

Luo tietojenvaihtoa varten prosessit, joilla tuetaan keskinäisriippuvuutta ja parannetaan huoltovarmuutta. Tähän voi sisältyä tietojenvaihto puolustussuunnittelun logistiikkaosista;

Luo tietojenvaihtoa varten prosessit, jotka koskevat sellaista puolustusteollisuuden kehittämistä kunkin liiteosapuolen alueella, joka saattaisi vaikuttaa keskinäisriippuvuuteen ja huoltovarmuuteen;

Luo tietojenvaihtoa varten prosessit koskien puolustusteollisuuden hankintaketjuverkoston kehittämistä ja kriittisiä alihankkijoita;

Luo prosessit tietojenvaihtoa varten kansallisten puolustusteollisuusyhdistysten (National Defense Industrial Association, NDIA) kanssa;

On tehtävä tarpeen mukaan järjestelyjä, joilla mahdollistetaan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen ja vaihto tämän liitteen mukaista yhteistyötä varten yleisen turvallisuussopimuksen (GSA) puitteissa.

3.3 Mikäli jokin liiteosapuoli pyytää puolustustarvikkeita tai materiaalia ja palveluja puolustustarkoituksiin erityisesti Kriisin tai sodan aikana, liiteosapuolten tulee välittömästi ja yhteistyöhengessä konsultoida toisiaan asianmukaisella tasolla niin että:

Pyynnön esittänyt osapuoli voi saada etusijan tilauksessa tai puolustusteollisuuden puolustustarvikkeiden, materiaalin ja palvelujen kohdennuksessa, muokkaamalla tukena olevan liiteosapuolen sopimuksia ja järjestelyjä;

Pyynnön esittänyt osapuoli voi saada etusijan, jos puolustusteollisuuden on muutettava olemassa olevia puolustustarvikkeita, materiaalia ja palveluja muokkaamalla tukena olevan liiteosapuolen sopimuksia ja järjestelyjä;

Kolmansilta osapuolilta saatavan puolustustarvikkeiden, materiaalin ja palvelujen toimitus helpottuu. Tämä tehdään oikea-aikaisesti sovellettavien järjestelyjen mukaisesti liiteosapuolten välillä ottaen huomioon niiden kansainväliset velvoitteet;

Pyynnön esittänyt liiteosapuoli voi vastaanottaa puolustustarvikkeet, materiaalin ja palvelut välittömästi suoraan tukena olevalta liiteosapuolelta ottaen huomioon osapuolten omat tarpeet ja kansainväliset sitoumukset.

3.4 Kukin liiteosapuoli ehdottaa, miten huoltovarmuus voidaan ratkaista tehokkaasti rauhan, Kriisin tai sodan aikana ja kehittää ehdotuksia yhteistyössä muiden kanssa.

4 ARTIKLA

HALLINNOINTI JA RAPORTOINTI

4.1 Kukin liiteosapuoli nimittää tätä tarkoitusta varten yhteyspisteen. Liiteosapuolten yhteyshenkilöt:

Toimivat kansallisina tietojenvaihdon keskuksina liiteosapuolten välillä ja avunpyynnöille tämän liitteen nojalla;

Toimivat kiertävän puheenjohtajuuden pohjalta yhteyspisteiden kokousten puheenjohtajina;

Ovat yhteydessä toisiinsa ja keskustelevat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, liiteosapuolten huoltovarmuudesta tämän liitteen mukaisesti;

Toimittavat puheenjohtajan välityksellä vuosiraportin tämän liitteen mukaisista huoltovarmuutta koskevista toimista ja sen kehittämisestä pohjoismaiselle konsultaatioryhmälle (Nordic Consultation Group, NCG).

4.2 Liiteosapuolet ilmoittavat asiaan liittyvät viranomaiset ja niiden yhteystiedot tämän liitteen hankintasopimusjärjestelyjen A-kohdassa: ”Huoltovarmuuden yhteyspisteestä vastaavat kansalliset viranomaiset":

5 ARTIKLA

KUSTANNUKSET JA VASTUUT

5.1 Puolustustarvikkeita, materiaalia ja palveluja pyytävä liiteosapuoli vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät tukena olevalle liiteosapuolelle esitettyyn pyyntöön tapauskohtaisen sopimuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti tukena olevalle osapuolelle korvataan aiheutuneet kustannukset.

5.2 Vastuukysymyksistä sovitaan tapauskohtaisesti.

5.3 Liiteosapuolen antaman tuen yksityiskohtaisista ehdoista apua pyytäneelle liiteosapuolelle sovitaan tapauskohtaisesti.

6 ARTIKLA

TOTEUTTAMISJÄRJESTELYT

6.1 Tässä liitteessä mainittuja sitoumuksia ja muita asioita voidaan täsmentää tämän liitteen mukaisissa toteuttamisjärjestelyissä. Toteuttamisjärjestelyjä voivat tehdä kyseisten liiteosapuolten sovitut edustajat. Toteuttamisjärjestelyn määräysten tulee olla yhdenmukaisia yhteistyösopimuksen ja tämän liitteen kanssa. Jos tämä liite ja mikä tahansa hankintasopimusjärjestely ovat keskenään ristiriitaisia, tämä liite katsotaan ensisijaiseksi.

6.2 Toteuttamisjärjestelyjä luodaan vähintään seuraavia soveltamisaloja varten:

Huoltovarmuuden yhteyspisteestä vastaavat kansalliset viranomaiset.

Tietojen jakaminen puolustusteollisuuden ja puolustusteollisuusyhdistysten kanssa.

Puolustustarvikkeita, materiaalia tai palveluita koskeva pyyntö (mallipohja/lomake).

Korvauksen/hyvityksen mallipohja.

Ampumatarvikkeiden huoltovarmuus

7 ARTIKLA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7.1 Kun tämä liite tuleeoimaan, se korvaa 9. kesäkuuta 2001 allekirjoitetun sopimuksen artiklan 2 (Huoltovarmuus) määräykset ja sen NAMMO AS:ään liittyvän liitteen 1, joka on edelleen voimassa liiteosapuolten välillä yhteistyösopimuksen artiklan 11(5) mukaisesti, ja joka lakkaa täten olemasta voimassa.

ALLEKIRJOITUKSET

Edustamiemme hallitusten asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoitamme tämän sopimuksen

Visbyssä 9 päivänä huhtikuuta 2019 englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen

puolesta

Rinnakkaisteksti

Laki

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (384/2002) 1 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 141/2017, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

1 §

Turussa 9 päivänä kesäkuuta 2001 Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvista määräyksistä on lakina voimassa 2 artikla sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut.

3 §

Sopimuksen muiden määräysten ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotus

1 §

Turussa 9 päivänä kesäkuuta 2001 Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvista määräyksistä on lakina voimassa 2 artikla sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut suhteessa Tanskaan.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.