13/2020

Annettu: Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain (1414/2019) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain (1415/2019) voimaantulosäännöksen ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain (1416/2019) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tukholmassa 11 päivänä joulukuuta 2018 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 26 päivänä marraskuuta 2019 ja tasavallan presidentti 19 päivänä joulukuuta 2019. Hyväksymisestä on ilmoitettu Ruotsin ulkoministeriölle 2 päivänä tammikuuta 2020.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta annettu laki (1414/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

4 §

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta annettu laki (1415/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

5 §

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (1416/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Sopimusteksti

Sopimus

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna 11 päivänä marraskuuta 1998, muuttamisesta.

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat muuttaa eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehtyä sopimusta, ovat sopineet seuraavista muutoksista:

1 ARTIKLA

Sopimuksen nimi ja johdanto-osa kuuluvat muutettuina seuraavasti:

Sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä eräitä terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöitä koskevien valvontatietojen vaihtamisesta Pohjoismaiden välillä

Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi, jäljempänä sopimusvaltiot,

jotka toteavat, että kaikki sopimusvaltiot ovat panneet täytäntöön ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY ja että direktiivin, kuten myös sopimuksen, tavoitteena on edistää terveydenhuollon henkilöstön vapaata liikkuvuutta sääntelemällä valtioiden rajat ylittävän tunnustamisen edellytyksiä,

jotka toteavat, että sopimus on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, (jäljempänä EU:n direktiivi) takia menettänyt itsenäisen merkityksensä eräillä aloilla,

jotka toteavat, että EU:n direktiivi ei turvaa Grönlannissa koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien (sygeplejerske) ja hoiva-avustajien (sundhedsassistent) tai Färsaarilla koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien (sygeplejerske) ja lähihoitajien (social- og sundhedsassistent) ammattipätevyyden tunnustamista eivätkä keskinäistä tietojenvaihtoa Färsaarten, Grönlannin ja sopimusvaltioiden välillä,

jotka katsovat, että tarvitaan edelleen pohjoismainen sopimus, joka turvaa Grönlannissa koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien (sygeplejerske) ja hoiva­ avustajien (sundhedsassistent) ja Färsaarilla koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien (sygeplejerske) ja lähihoitajien (social- og sundhedsassistent) ammattipätevyyden tunnustamisen sopimusvaltioissa, Färsaarilla ja Grönlannissa EU:n direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä sopimusvaltioissa koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien, hoiva-avustajien ja lähihoitajien ammattipätevyyden tunnustamisen Färsaarilla ja Grönlannissa,

jotka katsovat, että nykyistä 18 artiklaa on tarpeen päivittää valvontatietojen vaihtamisen osalta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) perustamisen ja EU:n direktiivin täytäntöönpanon vuoksi,

jotka katsovat, että potilasturvallisuuden takia tarvitaan edelleen sopimus, jolla turvataan sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin valvontatehtävien suorittamisen kannalta välttämättömien eräitä terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöitä koskevien valvontatietojen vaihto sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin välillä; tämän valvontatietojen vaihdon ei tule vaikuttaa sopimusvaltioiden velvoitteisiin, jotka liittyvät EU:n direktiiviin ja säännölliseen tietojen vaihtoon IMI­järjestelmän kautta tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679,

jotka katsovat, ettei valvontatietojen vaihdosta seuraa mitään lisärajoituksia ammatinharjoittajille niiden lisäksi, jotka ovat jo voimassa EU:n direktiivin ja sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin kansallisten lainsäädäntöjen nojalla,

jotka toteavat, että kysymys tietojenvaihdosta Färsaarten ja Grönlannin kanssa ratkaistaan Tanskan asianomaisten viranomaisten kanssa yhteistyön tai yhteistyösopimusten avulla,

ovat sopineet eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta seuraavasti:

2 ARTIKLA

1 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Soveltamisala

1 artikla

Tämän sopimuksen 2 ja 17 artiklaa sovelletaan ammatinharjoittajiin, jotka ovat jonkun sopimusvaltion tai muun EU- tai ETA-maan kansalaisia ja jotka ovat saaneet yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hoiva-avustajan tai lähihoitajan koulutuksen jossakin sopimusvaltiossa, Färsaarilla tai Grönlannissa.

Tämän sopimuksen 18-18 c artiklaa sovelletaan sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeviin valvontatietoihin, jotka ovat saaneet laillistuksen tai sitä vastaavan pätevyystodistuksen jossakin sopimusvaltiossa, Färsaarilla tai Grönlannissa.

3 ARTIKLA

Sopimuksen 2 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Ammattipätevyyden tunnustamista toisessa sopimusvaltiossa sekä Färsaarilla ja Grönlannissa koskevat yleissäännöt

2 artikla

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla ammatinharjoittajalla on oikeus ammattipätevyytensä tunnustamiseen kaikissa muissa sopimusvaltioissa sekä Färsaarilla ja Grönlannissa EU:n direktiivin säännösten mukaisesti.

4 ARTIKLA

Sopimuksen 3-6 artikla ja 8-16 artikla poistetaan.

5 ARTIKLA

Sopimuksen 17 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva hakemus ja päätös

17 artikla

Sen, joka hakee ammattipätevyyden tunnustamista vedoten tähän sopimukseen, tulee osoittaa sopimusvaltiolle, Färsaarille tai Grönlannille, että hän täyttää sopimuksen ehdot.

Tunnustus myönnetään hakijalle, joka täyttää tämän sopimuksen ehdot ja EU:n direktiivissä säädetyt edellytykset. Laillistusta ei myönnetä tunnustuksen perusteella, jos ilmenee seikkoja, jotka voivat johtaa laillistuksen peruuttamiseen.

Sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin viranomaiset antavat toisilleen tiedot, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen mukaista ammattipätevyyden tunnustamista varten.

6 ARTIKLA

Sopimuksen 18 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien valvontatietojen vaihto

18 artikla

1. Sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin tulee ilmoittaa toisilleen kaikista valvontapäätöksistä, jotka rajoittavat laillistuksen tai muun pätevyystodistuksen saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamista, kieltävät sen tai poistavat tai peruuttavat ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden.

2. Sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin tulee ilmoittaa toisilleen muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista valvontapäätöksistä siltä osin kuin niillä on merkitystä potilasturvallisuuden kannalta ja ne ovat välttämättömiä sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin valvontatehtävän suorittamiseksi, jos se on mahdollista kansallisen lainsäädännön nojalla.

3. Sopimusvaltioiden, Färsaarten ja Grönlannin tulee ilmoittaa toisilleen 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun aiemmin tiedotetun valvontapäätöksen raukeamisesta tai lakkaamisesta.

4. Jos sopimusvaltio, Färsaaret tai Grönlanti saa tietoonsa tai sen on muuten syytä olettaa, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua päätöstä edeltävän tutkinnan kohteena oleva terveydenhuollon ammattihenkilö on matkustanut tai aikoo matkustaa toiseen sopimusvaltioon, Färsaarille tai Grönlantiin toimiakseen siellä terveydenhuollon ammattihenkilönä, sopimusvaltio, Färsaaret tai Grönlanti voi ilmoittaa asiasta muille sopimusvaltioille, Färsaarille ja Grönlannille, jos se on mahdollista kansallisen lainsäädännön nojalla.

5. Tämä sopimus ei säätele sopimusvaltioiden, Färsaarten tai Grönlannin tämän artiklan mukaisesti vaihdettavien tietojen jatkokäyttöä.

18 artiklan jälkeen lisätään kolme uutta artiklaa, 18 a, 18 b ja 18 c, seuraavasti:

18 a artikla

EU:n direktiivin 56 a artiklassa tarkoitetuista päätöksistä tulee direktiivin mukaisesti antaa ilmoitus kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Muista 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä tulee antaa ilmoitus mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluttua päätöksen antamisesta.

18 b artikla

Jos sopimusvaltiot, Färsaaret ja Grönlanti ovat ilmoittaneet toisilleen 18 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä, mukaan lukien EU:n direktiivin 56 a artiklassa tarkoitetut päätökset, niiden tulee toisen sopimusvaltion, Färsaarten tai Grönlannin pyynnöstä antaa tiedot päätösten perusteluista.

18 c artikla

Sopimusvaltioiden sekä Färsaarten ja Grönlannin tulee vastata 18 b artiklassa tarkoitettuun pyyntöön mahdollisimman nopeasti, viimeistään kymmenen työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

7 ARTIKLA

Sopimuksen 19 ja 20 artikla poistetaan.

8 ARTIKLA

Sopimuksen 21 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Sopimusvaltiot sekä Färsaaret ja Grönlanti seuraavat yhteistoiminnassa sopimuksen soveltamista sekä tekevät sopimukseen ne muutokset ja lisäykset, joihin kehitys saattaa antaa aihetta.

9 ARTIKLA

Sopimuksen 23 ja 24 artikla poistetaan.

10 ARTIKLA

Sopimuksen 25 artikla kuuluu muutettuna seuraavasti:

Irtisanominen

25 artikla

Kukin sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ruotsin ulkoministeriölle. Jos jokin sopimusvaltioista irtisanoo sopimuksen, se lakkaa olemasta voimassa 2 kohdassa mainitun määräajan kuluttua.

Tässä säännöksessä tarkoitettu irtisanominen tulee voimaan siinä vuodenvaihteessa tai kesä-heinäkuun vaihteessa, joka lähinnä seuraa sen jälkeen, kun irtisanomisesta on kulunut kuusi kuukautta.

Ruotsin ulkoministeriö ilmoittaa sopimusvaltioille, Färsaarille ja Grönlannille tämän artiklan mukaisesta irtisanomisesta sekä ajankohdasta, jolloin irtisanominen tulee voimaan.

11 ARTIKLA

Sopimuksen liitteet 1 ja 2 poistetaan.

12 ARTIKLA

Sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoministeriölle hyväksyneensä sopimuksen.

Ruotsin ulkoministeriö ilmoittaa sopimusvaltioille, Färsaarille ja Grönlannille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja ajankohdasta, jolloin sopimus tulee voimaan.

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehty sopimus on voimassa.

13 ARTIKLA

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 11 päivänä joulukuuta 2018 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.