2/2020

Annettu: Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta annetun lain (1347/2019) nojalla:

1 §

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2019 tehty sopimus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 29 päivänä marraskuuta 2019 ja tasavallan presidentti 19 päivänä joulukuuta 2019. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä joulukuuta 2019.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (1347/2019) tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2020.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Sopimusteksti

SOPIMUS SUOMEN HALLITUKSEN JA YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN VÄLILLÄ YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN HANKEPALVELUIDEN TOIMISTON SUOMEN-TOIMISTOSTA

Ottaen huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimisto (“UNOPS”) perustettiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 19 päivänä syyskuuta 1994 tehdyllä päätöksellä 48/501 YK:n alaiseksi elimeksi tarjoamaan muun muassa hallintopalveluja ja muita tukipalveluja Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden eduksi puolueettomasti, tehokkaasti ja kulukorvausperusteisesti, osallistaen myös yksityissektorin mukaan edistämään kestävän kehityksen tavoitteita,

ottaen huomioon, että UNOPS on Yhdistyneiden kansakuntien erottamaton osa,

ottaen huomioon, että Suomen hallitus (“isäntämaa”) tahtoo tukea UNOPSia sen tehtävän suorittamisessa, erityisesti UNOPSin sosiaalisen vaikuttavuussijoittamisen aloitteessa, joka keskittyy laajamittaisiin infrastruktuurihankkeisiin sekä innovaatioihin ja teknologiaratkaisuihin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi,

UNOPS ja isäntämaa ovat ystävällismielisen yhteistyön hengessä tehneet tämän sopimuksen:

I artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a) “yleissopimus” tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevaa yleissopimusta, jonka yleiskokous hyväksyi 13 päivänä helmikuuta 1946;

b) “arkisto” tarkoittaa kaikkia kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, käsikirjoituksia, tietokonetallenteita, kiinteitä kuvia ja elokuvia, filmi- ja äänitallenteita sekä muita tallenteita, jotka kuuluvat toimistolle tai ovat sen hallussa sen suorittaessa tehtäviään;

c) “pääjohtaja” tarkoittaa UNOPSin pääjohtajaa, joka vastaa ja raportoi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille kaikista UNOPSin tehtävistä, toiminnoista ja palveluista;

d) “toimiston päällikkö” tarkoittaa virkamiestä, joka vastaa toimistosta isäntämaassa;

e) “isäntämaa” tarkoittaa Suomea;

f) “toimisto” tarkoittaa isäntämaassa sijaitsevaa UNOPSin toimistoa;

g) “toimiston virkamiehet” tarkoittaa kaikkia 7 päivänä joulukuuta 1946 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen päätöslauselmassa 76(1) tarkoitettuja toimistoon määrättyjä UNOPSin henkilöstön jäseniä, riippumatta heidän palvelussopimuksesta johtuvasta asemastaan ja kansalaisuudestaan, lukuun ottamatta paikalta palkattuja ja tuntipalkkaisia;

h) “osapuoli” tarkoittaa UNOPSia tai isäntämaata erikseen;

i) “osapuolet” tarkoittaa UNOPSia ja isäntämaata yhdessä;

j) “toimiston toimitilat” tarkoittaa sitä rakennusta tai rakennuksen osaa, jota toimisto pitää hallussaan tai käyttää pysyvästi tai tilapäisesti tämän sopimuksen tai mahdollisten toimiston ja isäntämaan välillä tehtyjen lisäsopimusten mukaisesti;

k) “toimiston omaisuus” tarkoittaa kaikkea omaisuutta, mukaan lukien rahavarat, tulot ja muut varat, jotka kuuluvat toimistolle tai joita se pitää hallussaan tai hallinnoi suorittaessaan tehtäviään;

l) “pääsihteeri” tarkoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä;

m) “televiestintä” tarkoittaa kaikenlaisten kirjallisten tai suullisten tietojen, kuvien, äänen tai muunlaisten tietojen lähettämistä, välittämistä tai vastaanottamista johtimien, radion, satelliitin tai optisen kuidun avulla taikka muutoin elektronisesti tai elektromagneettisesti;

n) “perheenjäsen” tarkoittaa seuraavia toimiston virkamiehen taloudessa asuvia henkilöitä:

- virkamiehen puoliso;

- rekisteröidyssä parisuhteessa virkamiehen kanssa elävä samansukupuolinen henkilö;

- virkamiehen kanssa jatkuvasti avioliitonomaisessa suhteessa elävä henkilö sukupuolesta riippumatta;

- virkamiehen naimaton alle 18-vuotias lapsi, jonka huoltaja virkamies tai hänen puolisonsa on;

- virkamiehen 18–21-vuotias lapsi, joka opiskelee kokoaikaisesti yliopistossa tai vastaavassa oppilaitoksessa;

- virkamiehen minkä tahansa ikäinen lapsi, jolla on pysyvä tai pitkäaikaiseksi otaksuttava vamma;

- virkamiehen vanhempi, joka on riippuvainen virkamiehen huolenpidosta.

II artikla

Toimiston perustaminen

Toimiston toimipaikka perustetaan Suomeen, jotta UNOPS voi harjoittaa toimintaansa ja palvelujaan.

III artikla

Oikeushenkilöllisyys

1. Toimistolla on Suomessa oikeushenkilöllisyys. Sillä on kelpoisuus

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta;

c) panna vireille oikeudenkäyntejä.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa toimistoa edustaa toimiston päällikkö.

IV artikla

Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

1. Tällä sopimuksella säännellään toimiston asemaa isäntämaassa ja erityisesti toimiston toimitilojen ja virkamiesten asemaa.

2. Yksityiskohtaiset säännöt avusta, jota toimisto voi antaa isäntämaalle, määrätään erillisillä hankekohtaisilla sopimuksilla toimiston ja isäntämaan välillä.

V artikla

Yleissopimuksen soveltaminen

Isäntämaa soveltaa toimistoon yleissopimusta.

VI artikla

Toimiston loukkaamattomuus

1. Toimisto ja sen omaisuus, arkisto ja televiestintä ovat sijainnistaan ja haltijastaan riippumatta loukkaamattomia, ja ne vapautetaan kaikenlaisesta lainkäytöstä, jollei yksittäistapauksessa tästä vapautuksesta ole nimenomaisesti luovuttu yleissopimuksen mukaisesti. Lainkäyttöä koskevasta vapautuksesta luopuminen ei kuitenkaan koske täytäntöönpanotoimia.

2. Isäntämaan virkamies tai isäntämaassa julkista valtaa käyttävä henkilö ei saa mennä toimiston toimitiloihin suorittamaan siellä tehtäviä ilman toimiston päällikön suostumusta ja muutoin kuin hänen hyväksymillään ehdoilla. Tulipalon tai muun pikaisia suojelutoimia edellyttävän hätätilanteen sattuessa toimiston päällikön oletetaan antaneen suostumuksensa toimitiloihin menemiseen tarvittaessa, jollei häntä voida tavoittaa ajoissa.

3. Toimiston toimitiloja voidaan käyttää kokouksiin, seminaareihin, näyttelyihin ja muihin, näihin liittyviin toimintoihin, joita toimisto tai muut Yhdistyneiden kansakuntien yksiköt järjestävät.

4. Toimiston toimitiloja ei käytetä edellä IV artiklassa määrättyjen sopimuksen tarkoituksen ja soveltamisalan vastaisesti.

5. UNOPS estää toimiston toimitilojen käyttämisen turvapaikkana henkilöille, jotka välttelevät pidättämistä isäntämaan jonkin lainsäädännön perusteella, joita hallitus vaatii luovutettavaksi rikoksen johdosta toiseen valtioon tai jotka pyrkivät välttelemään oikeudenkäyntiä koskevan haasteen tiedoksiantoa, sanotun vaikuttamatta yleissopimuksen tai tämän sopimuksen määräyksiin.

VII artikla

Turvallisuus ja suojelu

1. Toimisto vastaa turvallisuudesta ja järjestyksen ylläpitämisestä toimitiloissaan.

2. Isäntämaa tarjoaa toimistolle ja sen henkilöstölle toimiston toiminnan tehokkaaseen harjoittamiseen tarvittavan turvallisuuden. Tätä varten isäntämaa toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen toimiston toimitilojen turvallisuuden ja suojelun sekä noudattaa asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, ettei ulkopuolisten henkilöiden tai henkilöryhmien luvaton meneminen toimitiloihin eivätkä häiriöt toimitilojen välittömässä läheisyydessä häiritse toimitilojen rauhaa. Toimiston päällikön pyynnöstä isäntämaan toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat mahdolliset toimenpiteet, joita tarvitaan lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi toimiston toimitiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.

VIII artikla

Isäntämaan julkiset palvelut ja rahoitus

1. Isäntämaa helpottaa toimiston päällikön pyynnöstä ja yhtä edullisilla ehdoilla kuin akkreditoiduille ulkomaiden edustustoille myöntämillään ehdoilla toimiston pääsyä sen tarvitsemiin julkisiin palveluihin, kuten, mutta ei yksinomaan, yleishyödyllisiin palveluihin sekä energia- ja viestintäpalveluihin (eli puhelin-, posti- ja internet-palveluihin) sekä saattaa toimiston saataville alustavasti kalustetun toimistotilan, joka soveltuu palvelemaan UNOPSin paikallisena päätoimipaikkana isäntämaassa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut julkiset palvelut saatetaan saataville tasapuolisilla ehdoilla.

3. Isäntämaa rahoittaa UNOPSin toimiston perustamista isäntämaahan aluksi viiden vuoden ajan.

4. Jos ilmenee ylivoimainen este, jonka vuoksi edellä mainitut palvelut keskeytyvät kokonaan tai osittain, toimistolle myönnetään sen tehtävien suorittamista varten sama etusija kuin keskeisille valtion virastoille ja elimille.

5. Tämän artiklan määräykset eivät estä isäntämaan palontorjunta- ja terveydensuojelumääräysten kohtuullista soveltamista.

IX artikla

Viestintää koskevat helpotukset

1. Toimisto saa virallisen viestintänsä suhteen yhtä edullisen kohtelun kuin se kohtelu, jonka isäntämaa myöntää muille isäntämaahan akkreditoiduille diplomaattisille edustustoille, kun on kyse erioikeuksista sekä hinnoista ja veroista, joita sovelletaan postilähetyksiin, sähkeisiin, radiosähkeisiin, telefotoihin, puheluihin ja muuhun viestintään, sekä lehdistöhinnoista välitettäessä tietoja lehdistölle ja radiolle.

2. Isäntämaa varmistaa toimiston virallisen viestinnän loukkaamattomuuden, käytettävistä viestimistä riippumatta, eikä kohdista tähän viestintään minkäänlaista sensuuria.

3. Toimistolla on oikeus käyttää radio-, satelliitti- ja muita televiestintälaitteita Yhdistyneille kansakunnille rekisteröidyillä taajuuksilla tai niillä taajuuksilla, jotka isäntämaa on osoittanut toimistolle kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Isäntämaa pyrkii mahdollisuuksien mukaan osoittamaan toimistolle ne taajuudet, joita toimisto on hakenut.

X artikla

Rahavarat, muut varat ja muu omaisuus

1. Toimisto sekä sen rahavarat, muut varat ja muu omaisuus, niiden sijainnista ja haltijasta riippumatta, vapautetaan kaikenlaisesta lainkäytöstä, jollei yksittäistapauksessa tästä vapautuksesta ole nimenomaisesti luovuttu yleissopimuksen mukaisesti. Vapautuksesta luopumisen ei kuitenkaan katsota koskevan täytäntöönpanotoimia.

2. Toimiston omaisuus ja varat vapautetaan kaikenlaisesta sääntelystä ja valvonnasta sekä kaikenlaisista maksuaikarajoituksista ja muista rajoituksista.

3. Minkäänlaisten varainhoidon valvonnan, sääntelyn tai maksuaikarajoitusten rajoittamatta toimisto saa

a) pitää hallussaan ja käyttää kaikenlaisia rahavaroja, valuuttoja ja arvopapereita sekä ylläpitää ja käyttää minkä tahansa valuutan määräisiä tilejä ja muuntaa mitä tahansa hallussaan olevaa valuuttaa toiseksi valuutaksi;

b) vapaasti siirtää rahavarojaan ja valuuttaansa isäntämaasta toiseen maahan, isäntämaan sisällä, Yhdistyneille kansakunnille tai toiselle virastolle;

c) maksutapahtumilleen edullisimman laillisesti saatavilla olevan valuuttakurssin.

XI artikla

Toimiston vapauttaminen veroista ja tulleista sekä tuonti- ja vientirajoituksista virallisen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta

1. Toimisto ja sen varat, tulot ja muu omaisuus vapautetaan kaikista isäntämaan verolainsäädännöllä säädetyistä välittömistä ja välillisistä veroista. Yhdistyneet kansakunnat ei kuitenkaan vaadi vapautusta veroista, jotka ovat tosiasiallisesti pelkästään maksuja julkisista yleishyödyllisistä palveluista.

2. Toimisto vapautetaan kaikista tuonti- ja vientitulleista ja -veroista sekä tavaroiden tuonti- ja vientirajoituksista.

XII artikla

Kokoukset

1. Toimisto voi pitää isäntämaassa kokouksia, mukaan lukien seminaarit, kurssit, symposiumit, työpajat ja vastaavat toiminnat.

2. Kokouksen toimitilat katsotaan yleissopimuksen II artiklan 3 §:ssä tarkoitetuiksi Yhdistyneiden kansakuntien huoneistoiksi, ja näihin toimitiloihin pääsemiseksi voidaan edellyttää Yhdistyneiden kansakuntien lupaa ja valvontaa.

3. Kaikille kokouksen osallistujille ja kokouksen yhteydessä tehtäviä suorittaville henkilöille annetaan sellaiset helpotukset ja palvelut, jotka ovat tarpeen heidän kokoukseen liittyvien tehtäviensä suorittamiseksi itsenäisesti.

4. Kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, jotta kaikille kokouksen osallistujille ja kokouksen yhteydessä tehtäviä suorittaville henkilöille myönnetään tarvittaessa viisumit ja maahantuloluvat, maksutta ja mahdollisimman nopeasti.

5. Tarvittaessa osapuolet tekevät tapauskohtaisia järjestelyjä, jotka koskevat isäntämaassa pidettävän kokouksen organisaatiota tai rahoitusta tai muita kokoukseen liittyviä asioita.

XIII artikla

Toimiston virkamiehet

1. Toimiston virkamiehet saavat isäntämaassa seuraavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset:

a) vapautus lainkäytöstä kaikkiin virkamiehenä antamiinsa suullisiin ja kirjallisiin lausuntoihin nähden sekä virkamiehenä tekemiinsä tekoihin nähden. Tämä vapautus jää voimaan, kun palvelussuhde toimistoon päättyy;

b) vapautus henkilökohtaisesta pidättämisestä ja vangitsemisesta sekä henkilökohtaisten ja työtehtäviin liittyvien tavaroiden ja matkatavaroiden takavarikoinnista sellaisten tekojen osalta, jotka he ovat tehneet suorittaessaan tehtäviään, jollei heitä ole tavattu itse teosta tekemässä rikosta (flagrante delicto). Tällaisissa tapauksissa isäntämaa ilmoittaa välittömästi pidättämisestä, vangitsemisesta tai takavarikoinnista toimiston päällikölle;

c) vapautus Yhdistyneiden kansakuntien heille maksamien palkkojen ja muiden maksujen verotuksesta;

d) vapautus asevelvollisuudesta ja muusta pakollisesta palveluksesta isäntämaassa;

e) heitä itseään ja heidän perheenjäseniään koskeva vapautus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimenettelyistä;

f) heitä itseään koskeva, virallista liiketoimintaa varten myönnettävä vapautus rajoituksista, jotka koskevat liikkumista ja matkustamista isäntämaassa, sekä vastaava heitä itseään ja heidän perheenjäseniään koskeva, virkistäytymistä varten myönnettävä vapautus toimiston päällikön ja isäntämaan kesken sovittavien järjestelyjen mukaisesti;

g) samat ulkomaanvaluuttoja ja myös ulkomaanvaluuttojen määräisten tilien pitämistä koskevat helpotukset, jotka myönnetään isäntämaahan akkreditoiduille diplomaattisten edustustojen jäsenille;

h) samat heitä itseään, heidän perheenjäseniään ja heidän huollettavanaan olevia perheensä jäseniä koskevat suojeluun ja kotiuttamiseen liittyvät helpotukset, jotka myönnetään kansainvälisten kriisien aikana diplomaattisille edustajille;

i) virkamiehillä, jotka eivät ole isäntämaan kansalaisia eivätkä asu isäntämaassa,

i) on oikeus tuoda maahan tullitta huonekalujaan ja tavaroitaan ottaessaan tehtävänsä vastaan ensimmäistä kertaa;

ii) on samat oikeudet moottoriajoneuvon tullittomaan ja verottomaan maahantuontiin, jotka myönnetään vastaavan arvoisille Suomessa toimivien ulkomaiden diplomaattisten edustustojen virkamiehille;

j) virkamiehillä on tehtäviensä päätyttyä isäntämaassa oikeus viedä maasta huonekalunsa ja henkilökohtaiset tavaransa, mukaan lukien moottoriajoneuvot, tullitta ja verotta;

k) jonkin veron määräytyessä asumisperusteisesti niitä ajanjaksoja, joina toimiston virkamiehet oleskelevat isäntämaassa suorittaakseen tehtäviään, ei katsota asumisajaksi.

2. Virkamiehet, jotka ovat isäntämaan kansalaisia tai asuvat pysyvästi isäntämaassa, sekä harjoittelijat ja Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisohjelmaan osallistuvat saavat ainoastaan yleissopimuksen 18 §:n mukaiset erioikeudet ja vapaudet.

XIV artikla

Toimiston päällikkö ja ylemmät virkamiehet

1. Toimiston päällikkö toimii pääasiallisena viestintäkanavana suhteessa isäntämaahan kaikissa UNOPSia koskevissa asioissa. Toimiston päälliköllä on pääjohtajan puolesta täysi vastuu ja viimekätinen toimivalta UNOPSin toimintaan ja palveluihin nähden isäntämaassa niiden kaikilta osin. Toimiston päällikkö ylläpitää UNOPSin puolesta yhteyksiä isäntämaan asianomaisiin elimiin ja tiedottaa isäntämaalle UNOPSin toimintaperiaatteista, arviointiperusteista ja menettelyistä. Toimiston päällikkö auttaa tarvittaessa isäntämaata laatimaan apupyyntöjä UNOPSille.

2. Toimiston päällikkö, joka ei ole Suomen kansalainen tai asu Suomessa, sekä hänen puolisonsa ja alaikäiset lapsensa, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, saavat toimiston päällikön oleskellessa isäntämaassa ne erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka myönnetään isäntämaahan akkreditoiduille ulkomaiden edustustojen päälliköille, sanotun vaikuttamatta edellä olevan XIII artiklan määräysten soveltamiseen. Lisäksi kaikki toimistoon määrätyt virkamiehet, joiden virka-arvo on P/L-5 tai IICA3 luokkaa tai sitä korkeampi ja jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, sekä heidän puolisonsa ja alaikäiset lapsensa, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, saavat ne erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka myönnetään isäntämaahan akkreditoiduille ulkomaiden edustustojen diplomaattisen henkilökunnan jäsenille, sanotun vaikuttamatta edellä olevan XIII artiklan määräysten soveltamiseen. Heidän nimensä merkitään isäntämaan ylläpitämään diplomaattilistaan.

XV artikla

Vapautuksesta luopuminen

Tässä sopimuksessa tarkoitetut erioikeudet ja vapaudet myönnetään Yhdistyneiden kansakuntien eduksi eikä erioikeudet ja vapaudet saavien henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerillä on oikeus ja velvollisuus luopua näiden henkilöiden saamasta vapautuksesta kaikissa tapauksissa, joissa siitä voidaan luopua haittaamatta Yhdistyneiden kansakuntien etuja.

XVI artikla

Isäntämaahan tulo, sieltä poistuminen sekä siellä liikkuminen ja oleskelu

Kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, jotta toimiston virkamiehille ja heidän perheenjäsenilleen myönnetään tarvittaessa viisumit sekä maahantulo- ja oleskeluluvat mahdollisimman nopeasti ja maksutta.

XVII artikla

Yhdistyneiden kansakuntien laissez-passer-todistukset, muut todistukset ja viisumit

1. Isäntämaa tunnustaa ja hyväksyy toimiston ja muiden Yhdistyneiden kansakuntien yksiköiden virkamiehille myönnetyt Yhdistyneiden kansakuntien laissez-passer-todistukset voimassa oleviksi matkustusasiakirjoiksi.

2. Yleissopimuksen 26 §:n määräysten mukaisesti isäntämaa tunnustaa ja hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien todistukset, jotka on annettu tehtäviä suorittaville asiantuntijoille ja muille henkilöille, jotka matkustavat UNOPSin tai muun Yhdistyneiden kansakuntien yksikön tehtävissä.

3. Kaikille tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöille myönnetään matkustamista nopeuttavia helpotuksia. Kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, jotta tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöille, heidän huollettavilleen ja muille henkilöille, jotka kutsutaan toimistoon sen virallisen työn ja toiminnan yhteydessä, myönnetään tarvittaessa viisumit ja maahantuloluvat maksutta ja mahdollisimman nopeasti.

XVIII artikla

Henkilökortit

1. Toimiston päällikön pyynnöstä isäntämaa myöntää toimiston virkamiehille sekä heidän perheenjäsenilleen, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, henkilökortit, jotka todistavat heidän tähän sopimukseen perustuvan asemansa.

2. Isäntämaan toimivaltaisen virkamiehen pyynnöstä tässä sopimuksessa tarkoitettujen henkilöiden on esitettävä henkilökorttinsa, tarvitsematta luovuttaa sitä.

XIX artikla

Liput, tunnukset ja merkinnät

Toimistolla on oikeus pitää Yhdistyneiden kansakuntien lippua, logoa, tunnuksia ja merkintöjä näkyvillä toimiston toimitiloissa sekä virallisiin tarkoituksiin käytettävissä ajoneuvoissa.

XX artikla

Sosiaaliturva

1. Yhdistyneiden kansakuntien yhteisellä eläkerahastolla ja UNOPSin huoltorahastolla on isäntämaassa oikeuskelpoisuus, ja ne saavat samat vapautukset, erioikeudet ja vapaudet kuin Yhdistyneet kansakunnat sinänsä.

2. Isäntämaa ei ole velvollinen vapauttamaan tuloverosta toimiston entisille virkamiehille ja heidän perheenjäsenilleen maksettavia eläkkeitä tai elinkorkoja.

3. Ollessaan palvelussuhteessa toimistoon toimiston virkamiehet, kansalaisuudestaan riippumatta, vapautetaan isäntämaan sellaisen lainsäädännön soveltamisesta, joka koskee pakollista kuulumista isäntämaan sosiaaliturvajärjestelmiin ja pakollisia maksuja niihin. Yleissopimuksen V artiklassa tarkoitetut Yhdistyneiden kansakuntien virkamiehet kuuluvat Yhdistyneiden kansakuntien sairausvakuutusjärjestelmien piiriin. Toimisto pyytää muuta toimistoon määrättyä henkilöstöä ottamaan asianmukaisen Suomessa sovellettavan sairausvakuutuksen siksi ajaksi, jona se on palvelussuhteessa toimistoon, sekä todistamaan UNOPSille ottaneensa vakuutuksen.

4. Edellä olevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin toimiston virkamiesten perheenjäseniin, jolleivät he ole ansiotyössä tai toimi yrittäjinä isäntämaassa tai kuulu isäntämaan sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

XXI artikla

Perheenjäsenten pääsy työmarkkinoille ja viisumien ja oleskelulupien myöntäminen kotitaloustyöntekijöille

1. Isäntämaa myöntää luvat, jotka mahdollistavat toimiston virkamiesten perheenjäsenille työn tekemisen heidän kansalaisuudestaan riippumatta. Nämä työntekoon liittyvät asiakirjat myönnetään siten kuin lailla säädetään.

2. Isäntämaa sitoutuu tarvittaessa myöntämään toimiston virkamiesten kotitaloustyöntekijöille viisumit, oleskeluluvat ja muut asiakirjat mahdollisimman nopeasti.

3. Isäntämaa sitoutuu tarvittaessa avustamaan toimiston virkamiehiä mahdollisimman paljon tilojen saamiseksi asumiskäyttöön.

XXII artikla

Yhteistyö isäntämaan kanssa

1. Kaikkien tällä sopimuksella myönnettyjä erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden on noudatettava isäntämaan säädöksiä ja määräyksiä, eivätkä he saa puuttua isäntämaan sisäisiin asioihin, sanotun vaikuttamatta näihin erioikeuksiin ja vapauksiin.

2. Toimisto toimii kaikkina aikoina yhteistyössä isäntämaan kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenhoitoa, varmistaakseen poliisin määräysten noudattamisen ja estääkseen väärinkäytökset, jotka liittyvät tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöille myönnettyihin helpotuksiin, erioikeuksiin ja vapauksiin, sanotun vaikuttamatta tässä sopimuksessa tarkoitettuihin helpotuksiin, erioikeuksiin ja vapauksiin.

XXIII artikla

Lisäsopimukset

1. Toimiston hallintoa ja varainhoitoa koskevia järjestelyjä voidaan tarvittaessa tehdä lisäsopimuksilla.

2. Osapuolet voivat tehdä myös muita asianmukaisiksi katsomiaan lisäsopimuksia tai järjestelyjä.

XXIV artikla

Riitojen ratkaiseminen

1. UNOPS huolehtii sellaisten riitojen ratkaisemisesta,

a) jotka syntyvät sellaisista yksityisoikeudellisista sopimuksista ja riidoista, joissa toimisto on osapuolena;

b) joissa on osallisena tässä sopimuksessa tarkoitettu vapautuksen saanut henkilö, jollei tästä vapautuksesta ole luovuttu.

2. Toimiston ja isäntämaan välinen riita, joka syntyy tästä sopimuksesta tai lisäsopimuksesta tai liittyy niihin ja jota ei ratkaista neuvotteluilla tai muulla sovitulla ratkaisumenettelyllä, saatetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä kolmen välimiehen välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen, ja näin nimetyt kaksi välimiestä nimeävät kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jollei jompikumpi osapuoli ole kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa välimiesmenettelyn pyytämisestä nimennyt välimiestä tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kahden muun välimiehen nimeämisestä, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa nimeämään kyseisen välimiehen. Välimiesoikeus päättää omista menettelyistään, ja kaikki päätökset edellyttävät vähintään kahden välimiehen yksimielisyyttä. Välimiesoikeuden maksuista ja kuluista vastaavat osapuolet välimiesoikeuden arvion mukaisesti. Välimiesoikeuden ratkaisu sisältää ratkaisun perustelut, ja ratkaisu on lopullinen ja osapuolia sitova.

XXV artikla

Loppumääräykset

1. Jos isäntämaa tekee sopimuksen, jolla myönnetään edullisempi kohtelu kuin se, joka UNOPSille myönnetään tällä sopimuksella, UNOPSilla on oikeus pyytää, että vastaavaa kohtelua sovelletaan myös UNOPSiin.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Esiin tulevat asiat, joista tässä sopimuksessa ei ole määräyksiä, ratkaistaan osapuolten kesken noudattaen sovellettavia Yhdistyneiden kansakuntien asianomaisten elinten päätöslauselmia ja päätöksiä. Kumpikin osapuoli harkitsee kaikkia toisen osapuolen tämän kohdan mukaisesti tekemiä ehdotuksia kaikilta osin ja myötämielisesti.

3. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle, ja sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen vastaanottamisesta. Tällaisen irtisanomisilmoituksen estämättä sopimus pysyy voimassa niin kauan, että toimiston toiminnat isäntämaassa ja toimiston omaisuuden selvitys saadaan saatetuksi asianmukaisesti päätökseen ja että kaikki vireillä olevat asiat, jotka koskevat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja osapuolten välisten tähän sopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemista, saadaan ratkaistuksi.

4. Molemmat osapuolet allekirjoittavat tämän sopimuksen. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Suomen hallitus ja toimisto ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne menettelyt, joita kummaltakin osapuolelta edellytetään, jotta tämä sopimus sitoisi niitä, on saatettu päätökseen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti nimetyt osapuolten edustajat, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen Suomen hallituksen ja UNOPSin välillä .... päivänä .... kuuta 2019 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Suomen hallituksen puolesta

Ville Skinnari

kehitysyhteistyö- ja

ulkomaankauppakauppaministeri

Yhdistyneiden kansakuntien puolesta,

UNOPSin edustaessa järjestöä

Grete Faremo

apulaispääsihteeri ja

UNOPSin pääjohtaja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.