70/2019

Annettu: Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2019.

Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta annetun lain (458/2019) nojalla:

1 §

Vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2018 ja Washingtonissa 26 päivänä marraskuuta 2018 tehty sopimus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2019 ja tasavallan presidentti 29 päivänä maaliskuuta 2019.

Suomen tasavallan hallitus on ilmoittanut 3 päivänä syyskuuta 2019 Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, että se on saattanut loppuun sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteensä.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (458/2019) tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2019.

Sopimusteksti

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS VASTAVUOROISISTA PUOLUSTUSHANKINNOISTA (LYHYT NIMI: SUOMEN JA USA:N VASTAVUOROINEN PUOLUSTUSHANKINTASOPIMUS)

JOHDANTO-OSA

Amerikan Yhdysvaltojen hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä ”sopimuspuolet”, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa ja että Yhdysvallat on Pohjois-Atlantin liiton jäsen,

HALUAVAT edistää rationalisointia, standardointia, yhteensopivuutta ja keskinäistä logistista tukea koskevien tavoitteiden toteutumista keskinäisissä puolustussuhteissaan,

TUNNUSTAVAT maiden väliset pitkäaikaiset suhteet, joista esimerkkinä on Washingtonissa 24 päivänä lokakuuta 1991 ja sen jälkeen Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välinen puolustusmateriaalin hankintoja koskevista vastavuoroisista periaatteista tehty uudistettu sopimus, joka allekirjoitettiin Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta ja Washingtonissa 5 päivänä elokuuta 2008 ja tuli voimaan 3 päivänä lokakuuta 2009,

HALUAVAT kehittää ja vahvistaa välillään vallitsevia ystävällisiä suhteita,

PYRKIVÄT luomaan ja säilyttämään oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet kummankin sopimusosapuolen teollisuudelle osallistua toistensa puolustushankintaohjelmiin,

HALUAVAT laajentaa ja vahvistaa kummankin maan teollista pohjaa,

HALUAVAT edistää puolustusteknologioiden vaihtoa kansallisten toimintaperiaatteidensa mukaisesti,

HALUAVAT käyttää puolustukseen kohdennetut varat mahdollisimman kustannustehokkaasti ja järkevästi, ja

HALUAVAT poistaa toisen maan teollisuusyritysten tuottamien tavaroiden ja palvelujen hankintoja koskevia syrjiviä esteitä siinä määrin kuin se hyödyttää kumpaakin sopimuspuolta ja on kansallisten lakien, määräysten, toimintaperiaatteiden ja kansainvälisten velvoitteiden mukaista;

OVAT SOPINEET seuraavasta:

1 artikla

Soveltaminen

1. Tämä sopimus kattaa Suomen puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön

tekemät, puolustuskykyä koskevat

a. tutkimus- ja kehitystyön hankinnat;

b. tavarahankinnat, mukaan lukien puolustusvälineet, ja

c. palveluhankinnat mukaan lukien puolustuspalvelut.

2. Tämä sopimus ei kata

a. rakentamista tai

b. rakentamissopimusten nojalla toimitettuja rakennusmateriaaleja.

2 artikla

Keskinäistä puolustusyhteistyötä ohjaavat hankintaperiaatteet

1. Kumpikin sopimusosapuoli tunnustaa ja odottaa toisen sopimusosapuolen käyttävän vaatimusten määrittelyssä, ostoissa, hankinnoissa ja sopimusten solmimisessa vakaita menettelyjä, jotka edistävät ja edellyttävät hankintojen täytäntöönpanon avoimuutta ja luotettavuutta. Kummankin sopimuspuolen tulee varmistaa, että sen omat menettelyt ovat tämän sopimuksen 5 artiklan hankintamenettelyjen (hankintamenettelyt) mukaisia.

2. Kumpikin sopimusosapuoli sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen velvoitteita edellyttäen, että saa vastavuoroisen kohtelun toisen sopimuspuolen taholta.

3. Kummankin sopimusosapuolen tulee lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti suhtautua myönteisesti toisen sopimuspuolen esittämiin puolustuskykyyn liittyvää tutkimusta ja kehitystä, tuotantoa, hankintoja ja logistista tukea koskeviin yhteistyöpyyntöihin.

4. Kummankin sopimusosapuolen tulee kansallisten lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti, niin kauan kuin toinen sopimusosapuoli ottaa syrjimättä huomioon toisen sopimusosapuolen tämän sopimuksen kattamat tuotteet tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti:

4.1. edistää puolustushankintoja pyrkien pitkällä aikavälillä saavuttamaan kummankin sopimusosapuolen hankinnoissa kohtuudenmukaisen tasapainon, ottaen huomioon oman puolustusalansa teollisuuden sekä tutkimuksen ja kehitystyön perustan kyvyn.

4.2. poistaa sekä toisessa maassa tuotettujen tavaroiden hankinnan, että yhteistuotannon tai toisessa maassa toimivien tahojen (jäljempänä: teollisuusyritykset) tuottamien palvelujen hankinnan esteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen maan teollisuusyrityksille suodaan yhtä edullinen kohtelu kuin omassa maassa toimiville teollisuusyrityksille. Kun toisessa maassa toimiva vastuullinen teollisuusyritys toimittaa tarjouksen, joka olisi edullinen ja tarjouspyyntöä vastaava ilman kotimaisten tuotteiden suosimista koskevaa vaatimusta, molemmat sopimusosapuolet suostuvat luopumaan kotimaisten tuotteiden suosimista koskevasta vaatimuksestaan.

4.3. soveltaa sopimusmenettelyjä, jotka sallivat kummankin maan kaikkien vastuullisten teollisuusyritysten, joita ei ole aiemmin kielletty osallistumasta, tämän sopimuksen piiriin kuuluviin hankintakilpailuihin.

4.4. ottaa kattavasti huomioon kaikki joko Suomessa tai Yhdysvalloissa toimivat vastuulliset teollisuusyritykset kummankin maan hankintaviranomaisten toimintaperiaatteiden ja ehtojen mukaisesti. Tarjousten on täytettävä suorituskykyä, laatua, toimitusta ja kustannuksia koskevat ehdot. Jos mahdollisten tarjoajien tai heidän tuotteidensa on täytettävä tietyt osallistumisedellytykset voittaakseen tarjouskilpailun, hankinnan suorittava sopimusosapuoli ottaa kattavasti huomioon toisen maan teollisuusyritysten hakemukset saada osallistua kilpailuun hankinnan suorittavan osapuolen kansallisten lakien, määräysten, toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

4.5. antaa 5 artiklan (hankintamenettelyt) mukaisesti vaatimuksia ja suunniteltuja hankintoja tässä sopimuksessa koskevia tietoja, jotta voitaisiin varmistaa, että toisen maan teollisuusyrityksillä on tarvittaessa riittävästi aikaa ehtiäkseen täyttää mahdolliset osallistumisvaatimukset ja jättää tarjous.

4.6. Ilmoittaa teollisuusyrityksille, jotka haluavat osallistua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin, että sen teollisuusyritysten käytettäväksi toisen osapuolen toimesta annettuja teknisiä tietoja ja puolustusalan tuotteita (tavarat ja palvelut), jotka ovat sopimusosapuolen saatavilla, ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten puolustushankintoja koskevien tarjousten tekemiseen tai niiden täytäntöönpanoon, elleivät yksinoikeuden omistajat tai haltijat, tai teknisen tiedon tai puolustustarvikkeiden antajat, ole antaneet siihen kirjallista lupaa.

4.7. suojata täydellisesti yksinoikeuksia sekä luottamuksellista, suojattavaa, vientirajoitusten kohteena olevaa ja turvallisuusluokiteltua materiaalia ja tietoa: ja tulee käyttää kaikki lailliset toimenpiteet estääkseen tällaisen tiedon, tavaroiden tai palvelujen luovuttaminen kolmanteen maahan tai millekään muulle osapuolelle ilman ne toimittaneen sopimuspuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

4.8. vaihtaa tietoja olennaisista säädöksistä, täytäntöönpanomääräyksistä, toimintaohjeista ja hallinnollisista menettelyistä.

4.9. vaihtaa vuosittain tilastoja, joista käy ilmi edellisen vuoden aikana toisen maan teollisuusyrityksiltä tehtyjen puolustusalan hankintojen rahallinen kokonaisarvo. Tilastotiedoista valmistellaan vuosittain yhteenveto yhdessä sovittavalla tavalla;

4.10. tarjota asianmukaisia toimintaperiaatteisiin liittyviä ohjausta ja hallintomenettelyjä omille puolustusorganisaatioilleen tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa varten.

5. Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole perustaa eikä sillä perusteta itsenäistä toimivaltaa myöntää lupia sellaisten puolustusalan tuotteiden (puolustustarvikkeet tai puolustuspalvelut), mukaan lukien tekniset tiedot, vientiin, joita valvotaan toisen sopimusosapuolen sovellettavien vientivalvontaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi kaikki viennit, joihin sovelletaan kansallisia vientivalvontaa koskevia lakeja ja asetuksia tulee olla mainittujen lakien ja määräysten mukaisia.

6. Tämä sopimus ei ole peruste olla soveltamatta vientivalvontalakeja tai määräyksiä, joita sovelletaan toisiin sopimuksiin tai järjestelyihin sopimusosapuolten välillä.

3 artikla

Vastaostot

Tämä sopimus ei säätele vastaostoista. Sopimusosapuolet sopivat keskustelevansa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan vastaostosopimusten kummankin maan puolustusteollisuuden perustalle aiheuttamia haittavaikutuksia.

4 artikla

Tullit, verot ja maksut

Sopimusosapuolet sopivat kansallisten lakiensa, määräystensä sekä kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti niiden salliessa, että ne vastavuoroisesti jättävät tarjouksia arvioitaessa ottamatta huomioon tullit, verot ja maksut sekä poistavat tullimaksut ja verot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilta hankinnoilta.

5 artikla

Hankintamenettelyt

1. Kummankin sopimuspuolen tulee toimia puolustushankinnoissaan kansallisen lainsäädäntönsä ja määräystensä ja kansanvälisten velvoitteidensa mukaisesti.

2. Siinä määrin kuin on mahdollista, kumpikin sopimusosapuoli julkaisee tai julkaisuttaa lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa, menettelyjensä ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti ilmoituksen suunnitelluista hankinnoista jossakin yleisessä viestintävälineessä. Kaikki hankintaan osallistumiselle asetetut ehdot on julkaistava riittävän ajoissa, jotta halukkaat teollisuusyritykset pystyvät saattamaan loppuun tarjousmenettelyn. Kaikissa suunniteltuja hankintoja koskevissa ilmoituksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a. sopimuksen kohde;

b. määräaika tarjouspyyntöasiakirjoja koskeville pyynnöille ja tarjousten jättämiselle; ja

c. osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat ja niitä koskevia tietoja voi saada.

3.Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on pyydettäessä ja omien lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa, menettelyjensä ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti toimitettava toisen sopimuspuolen teollisuusyrityksille jäljennökset suunniteltuja hankintoja koskevista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouspyyntö käsittää kutsun osallistua tarjouskilpailuun ja lisäksi seuraavat tiedot:

a. hankittavien tavaroiden tai palvelujen laatu ja määrä;

b. sovellettava hankintamenettely: suljettu tarjousmenettely, neuvottelumenettely, tai jokin muu menettely;

c. tarjouksen valintaperusteet, kuten edullisin hinta tai jokin muu peruste;

d. toimitusaikataulu;

e. osoite, johon tarjoukset toimitetaan, ja tarjousten jättämisen määräaika sekä kieli, jolla tarjoukset tulee laatia;

f. sopimuksen solmivan ja tarjoajille näiden pyynnöstä hankinnasta tietoja antavan viranomaisen osoite;

g. kaikki tarjoajilta vaadittavat taloudelliset edellytykset, rahalliset takuut, ja niihin liittyvät tiedot;

h. kaikki tarjoajille asetetut tekniset vaatimukset, takuuvaatimukset, ja niihin liittyvät tiedot;

i. tarjouspyyntöasiakirjoista mahdollisesti vaadittava maksu ja siihen liittyvät maksuehdot; sekä

j. kaikki mahdolliset muut kilpailuun osallistumisen ehdot.

k. yhteystaho hankintaprosessien valituksiin liittyen

4. Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti pyydettäessä ilmoitettava hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetuille teollisuusyrityksille poissulkemisen syy(t).

5. Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on lakiensa, määräystensä, toimintaperiaatteidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti:

5.1. sopimuksen solmimisen jälkeen viipymättä ilmoitettava kaikille hävinneille tarjoajalle ainakin:

a. voittaneen tarjoajan nimi ja osoite;

b. jokaisen solmitun sopimuksen hinta; ja

c. saatujen tarjousten lukumäärä.

5.2. Pyydettäessä ilmoitettava viipymättä hävinneille tarjoajille olennainen syy siihen, miksi heidän tarjouksensa eivät voittaneet tarjouskilpailua.

6. Kummallakin sopimusosapuolella tulee olla julkistetut menettelyt missä tahansa hankintamenettelyn vaiheessa ilmenevien valitusten kuulemista ja käsittelyä varten sen varmistamiseksi, että sopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen yhteydessä mahdollisesti esitettävät valitukset voidaan ratkaista mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja joutuisasti tarjoajan ja hankkivan sopimusosapuolen välillä.

6 artikla

Teollisuusyritysten osallistuminen

1. Kumpikin sopimusosapuoli toimeenpanee tämän sopimuksen. Varmistaakseen, että sopimus hyödyttää molempien sopimusosapuolten teollisuusyrityksiä, jotka osallistuvat tämän sopimuksen kattaviin hankintoihin, kumpikin sopimusosapuoli tarjoaa teollisuusyritykselleen tietoa liittyen tähän sopimukseen.

2. Kumpikin sopimusosapuoli vastaa siitä, että asianomaiset teollisuusyritykset omassa maassa saavat tiedon tästä sopimuksesta.

3. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että ensisijainen vastuu liiketoimintamahdollisuuksien löytämisestä on kummankin maan teollisuusyrityksillä.

4. Sopimuspuolet huolehtivat siitä, että kummankin maan hankintayksiköt ja vaatimusten määrittelystä vastaavat yksiköt tutustuvat tähän sopimukseen, jotta ne tavanomaisten käytäntöjensä ja menettelyjensä mukaisesti voivat avustaa toisen sopijapuolen maassa toimivia tahoja saamaan tietoa suunnitelluista hankinnoista, asetettavista vaatimuksista ja asianmukaisista asiakirjoista.

7 artikla

Turvallisuus, tietojen luovuttaminen ja vierailut

1. Kaikki jommankumman sopimuspuolen tämän sopimuksen mukaisen hankintamenettelyn yhteydessä toimittamat turvallisuusluokitellut tieto tai materiaalivaihto sopimusosapuolten välillä tulee käyttää, tallentaa, varastoida, käsitellä ja suojata turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi (GSOIA) ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2012 tehdyn sopimuksen mukaisesti, joka on tullut voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

2. Kumpikin sopimusosapuoli ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen,

että kummankin sopimusosapuolen teollisuusyritykset noudattavat sovellettavia turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuutta ja suojaa koskevia määräyksiä.

3. Kumpikin sopimusosapuoli ryhtyy kaikkiin käytettävissä oleviin laillisiin toimenpiteisiin estääkseen, ettei kolmannelle osapuolelle luovuteta luottamuksella saatua luokittelematonta tietoa, ellei sopimusosapuoli ole toimittanut suostumustaan kirjallisesti tällaisen tiedon luovuttamiseen.

4. Kumpikin sopimusosapuoli sallii toisen sopimusosapuolen työntekijöiden tai toisen sopimusosapuolen toimittajien työntekijöiden vierailut sen laitoksiin, virastoihin ja laboratorioihin eikä estä vierailuita toimittajan teollisuuslaitoksille edellyttäen, että molemmat sopimusosapuolet ovat hyväksyneet tällaiset vierailut ja että työntekijöillä on asianmukaiset turvallisuustarkastukset ja tietotarve.

5. Edellisen kohdan mukaiset vierailupyynnöt tulee koordinoida virallisten kanavien kautta ja niiden on noudatettava vakiintuneita vastaanottavan sopimusosapuolen vierailumenettelyjä. Kaikkien vierailevien henkilöiden tulee noudattaa isäntämaan turvallisuus- ja vientivalvontaa koskevia määräyksiä. Kaikkea vierailun aikana saatua tietoa tulee käsitellä ikään kuin se olisi toimitettu vierailevien henkilöiden edustamalle sopimusosapuolelle ja on tämän sopimuksen määräysten alaista.

8 artikla

Täytäntöönpano ja hallinnointi

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaava Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen viranomainen on varapuolustusministeri (hankinnat ja ylläpito). Suomen tasavallan hallituksen osalta sopimuksen täytäntöönpanosta vastaa puolustusministeri, jota edustaa puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston ylijohtaja.

2. Kumpikin sopimusosapuoli nimeää oman maansa vastuuviranomaista edustavan yhteystahon.

3. Kummankin sopimuspuolen vastuuviranomaisen edustajat tapaavat säännöllisesti arvioidakseen sopimuksen täytäntöönpanon edistymistä. Edustajat keskustelevat hankintamenettelyistä joita käytetään tukemaan tehokasta yhteistyötä puolustuskyvyn hankinnoissa; he käyvät vuosittain läpi 2 artiklan (keskinäistä puolustusyhteistyötä ohjaavat periaatteet) d kohdan 4.9 alakohdan mukaisesti vaihdettavat hankintatilastonsa, tunnistavat minkä tahansa sopimuksen kohdan sovellettavuuteen mahdollisesti vaikuttavat tulevat ja toteutuneet kansallisten lakien, määräysten, toimintaohjeiden, menettelyjen tai kansainvälisten velvoitteiden muutokset

sekä pohtivat muita sopimuksen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.

4. Kummankin sopimuspuolen tulee tarvittaessa arvioida tämän sopimuksen periaatteet ja velvollisuudet oman maansa kansalliseen lainsäädäntöön, määräyksiin, toimintaperiaatteisiin tai sitä sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mukaan lukien muutkin kuin Euroopan unionin direktiivit ja asetukset, tehtyjen muutosten valossa, ja neuvotella toisen sopimuspuolen kanssa päättääkseen yhdessä sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta.

5. Kumpikin sopimusosapuoli pyrkii välttämään tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa olevia sitoumuksia. Jos jompikumpi sopimusosapuoli uskoo mainitunlaisen ristiriidan syntyneen, sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa keskenään ratkaisun löytämiseksi.

9 artikla

Liitteet ja muutokset

1. Tähän sopimukseen voidaan lisätä liitteitä sopimusosapuolten kirjallisella sopimuksella. Mahdollisia liitteitä pidetään tämän sopimuksen erottamattomina osina. Ristiriidan tapahtuessa tämän sopimuksen tai sen liitteiden artikloissa sopimuksen kielellä on etusija.

2. Tätä sopimusta (mahdollisine) liitteineen, voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella.

10 artikla

Sopimuksen voimaantulo, kesto ja päättyminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, kun Suomen tasavallan hallitus toimittaa kirjallisen ilmoituksen diplomaattisia kanavia pitkin Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, että se on saattanut päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta. Kumpikin sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimusosapuolelle. Sopimus päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

2. Tämän sopimuksen irtisanominen ei tule vaikuttaa sinä aikana solmittuihin sopimuksiin.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen kahtena alkuperäiskappaleena englannin kielellä.

TEHTY, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN

HALLITUKSEN PUOLESTA

Patrick M. Shanahan

Päiväys: 26.11.2018

Paikka: Washington, Amerikan Yhdysvallat

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA

Jussi Niinistö

Päiväys: 19.10.2018

Paikka: Helsinki. Finland

ILMOITUS

Suomen tasavallan hallituksella on kunnia ilmoittaa Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet on saatettu päätökseen ja että tämä sopimus näin ollen astuu voimaan [lisää päivä - 30 päivän kuluttua siitä, kun Suomen hallituksen valtuuttama edustaja on allekirjoittanut sopimuksen alla olevan mukaisesti].

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Päiväys: ____________ Paikka:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.