58/2019

Annettu: Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Maailman postiliiton yleissopimuksesta annetun lain (244/2019) nojalla:

1 §

Istanbulissa 6 päivänä lokakuuta 2016 tehty Maailman postiliiton yleissopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 10 päivänä joulukuuta 2018 ja tasavallan presidentti 22 päivänä helmikuuta 2019. Hyväksymisestä on ilmoitettu Maailman postiliitolle 3 päivänä kesäkuuta 2019.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Maailman postiliiton yleissopimuksesta annettu laki (244/2019) tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

MAAILMAN POSTILIITON YLEISSOPIMUS

Allekirjoittaneet, Liiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat, ovat Wienissä 10 päivänä heinäkuuta 1964 tehdyn Maailman postiliiton Perussopimuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla ja huomioon ottaen Perussopimuksen 25 artiklan 4 kohdan yksimielisesti laatineet tässä sopimuksessa kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat säännöt.

Ensimmäinen osa

Kansainvälistä postiliikennettä koskevat yhteiset säännöt

1 artikla

Määritelmät

1 Maailman postiliiton Yleissopimusta varten on laadittu seuraavat käsitemääritelmät:

1.1 kirjelähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys

1.2 pakettilähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys

1.3 EMS-lähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa, Toimitusohjesäännöissä ja näihin liittyvissä EMS-asiakirjoissa kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys

1.4 asiakirjat: mistä tahansa kirjoitetusta, piirretystä, painetusta tai digitaalisesta tiedosta koostuva kirje-, paketti- tai EMS-lähetys, jonka fyysiset ominaisuudet ovat Toimitusohjesäännöissä määriteltyjen rajojen mukaiset, pois lukien kauppatavarat

1.5 tavarat: mistä tahansa muusta irtaimesta aineellisesta esineestä kuin rahasta, kauppatavarat mukaan lukien, koostuva kirje-, paketti- tai EMS-lähetys, joka ei sisälly edellä kohdassa 1.4 annettuun "asiakirjojen" määritelmään ja jonka fyysiset ominaisuudet ovat Toimitusohjesäännöissä määriteltyjen rajojen mukaiset

1.6 suljettu posti: postilähetyksiä sisältävä merkitty kuljetusyksikkö(kuljetusyksiköt) lyijyllä tai muulla tavoin sinetöityinä

1.7 väärin jaettu posti: muussa kuin (kuljetusyksikköön) merkityssä toimipisteessä vastaanotettu kuljetusyksikkö

1.8 henkilötiedot: postipalvelujen käyttäjän tunnistamiseen tarvittavat tiedot

1.9 väärin osoitettu lähetys: toimipisteessä vastaanotettu toisen jäsenmaan toimipisteeseen tarkoitettu lähetys

1.10 kauttakulkumaksu: korvaus palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita kirjelähetysten välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.11 päätemaksut: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa osoitemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita osoitemaassa aiheutuu kirjelähetysten vastaanottamisesta

1.12 nimetty operaattori: valtiollinen tai valtiosta riippumaton yksikkö, jonka jäsenmaa on virallisesti nimennyt hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään siihen liittyvät Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella

1.13 pikkupaketti: Yleissopimuksen ja Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys

1.14 jakelukorvaus: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa osoitemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita osoitemaassa aiheutuu pakettien vastaanottamisesta

1.15 kauttakulkumaan maksu: korvaus, joka ollaan velkaa palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita pakettien välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.16 merimaksu: korvaus, joka ollaan velkaa pakettien merikuljetukseen osallistuvan välittäjän palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä)

1.17 tiedustelu: Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti toimitetun postipalvelun käyttöä koskeva valitus tai kysely

1.18 postin yleispalvelu: laadukkaiden peruspostipalvelujen pysyvä tarjonta kaikilla jäsenmaan alueilla kaikille asiakkaille ja edulliseen hintaan

1.19 kauttakuljetus avopostina: sellaisten lähetysten avoin kuljetus välittävän maan läpi, joiden määrä tai paino ei oikeuta suljetun postin lähettämistä osoitemaahan.

2 artikla

Yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen nimeäminen

1Jäsenmaat ilmoittavat kansainväliselle toimistolle kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä sen valtiollisen elimen nimen ja osoitteen, joka on vastuussa postiliikenteen valvonnasta. Kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä jäsenmaiden on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle myös niiden operaattoreiden nimet ja osoitteet, jotka on virallisesti nimetty hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella. Kongressien välillä jäsenmaiden on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle mahdollisimman nopeasti kaikista valtiollisten elinten muutoksista.

Kaikista virallisesti nimettyihin operaattoreihinliittyvistä muutoksista on myös ilmoitettava kansainväliselle toimistolle mahdollisimman nopeasti ja mielellään ainakin kolme kuukautta ennen kyseisen muutoksen voimaantuloa.

2Jos jäsenmaa nimeää virallisesti uuden operaattorin, sen on ilmoitettava, mitä postipalveluja kyseinen operaattori tarjoaa Liiton sopimusten perusteella, sekä operaattorin maantieteellinen kattavuus kyseisellä alueella.

3 artikla

Postin yleispalvelu

1 Tukeakseen ajatusta yhdestä Liiton sisäisestä postialueesta jäsenmaat varmistavat omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oikeus postin yleispalveluun, johon kuuluu pysyvästi laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspostipalvelujen tarjonta.

2 Jäsenmaat soveltavat tätä tavoitetta määrittelemällä kansallisen postilainsäädäntönsä nojalla tai muulla totutulla tavalla, mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset ovat vaatimukset laadusta ja kohtuullisista hinnoista väestön tarpeet ja kansalliset olosuhteet huomioon ottaen.

3 Jäsenmaat varmistavat, että yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat operaattorit saavuttavat postipalveluille ja laatustandardeille asetetut tavoitteet.

4 Jäsenmaat varmistavat, että postin yleispalvelu on järjestetty kannattavasti, mikä takaa sen kestävyyden.

4 artikla

Kauttakulkuoikeus

1 Kauttakulkuoikeus, jonka periaate esitetään Perussopimuksen ensimmäisessä artiklassa, velvoittaa jokaista jäsenmaata varmistamaan, että sen nimetyt operaattorit aina kuljettavat jonkin toisen nimetyn operaattorin niille luovuttaman suljetun postin sekä avopostina lähetettävät kirjelähetykset turvallisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita ne käyttävät omia lähetyksiään varten. Tämä periaate koskee myös väärin osoitettuja ja väärin jaettuja lähetyksiä.

2 Niillä jäsenmailla, jotka eivät osallistu tartuntavaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita sisältävien postilähetysten vaihtoon, on oikeus kieltäytyä näiden lähetysten kauttakuljetuksesta avopostina alueensa kautta.Sama koskee painotuotteita, määräajoin ilmestyviä lehtiä, aikakauslehtiä, pikkupaketteja ja M-pusseja, joiden sisältö ei täytä laissa määrättyjä vaatimuksia niiden julkaisemisesta tai kierrättämisestä kauttakulkumaassa.

3Pakettien kauttakulkuoikeus taataan Liiton koko alueella.

4 Ellei jokin jäsenmaa noudata kauttakulkuoikeutta koskevia määräyksiä, muilla jäsenmailla on oikeus keskeyttää postipalvelujen tarjonta kyseiseen jäsenmaahan.

5 artikla

Oikeus postilähetyksiin. Takaisin ottaminen. Vastaanottajan osoitteen ja/tai nimen (oikeushenkilön nimen tai sukunimen, etunimen tai mahdollisen patronyymin) muutos tai oikaisu. Jälkilähettäminen. Perille toimittamattomien lähetysten palauttaminen lähettäjälle

1 Jokainen postilähetys kuuluu lähettäjälle niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oikeudenomistajalle, paitsi jos mainittu lähetys on takavarikoitu lähtö- tai osoitemaan kansallisen lainsäädännön nojalla ja jos sovelletaan 19 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan 1 luetelmakohtaa tai 19 artiklan 3 kohtaa kauttakulkumaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2 Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa sen takaisin postista tai muuttaa tai oikaista sen osoitteenja/tai vastaanottajan nimen (oikeushenkilön nimen tai sukunimen, etunimen tai mahdollisen patronyymin). Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännöissä.

3 Jäsenmaat huolehtivat, että niiden nimetyt operaattorit jälkilähettävät postilähetykset, jos vastaanottajan osoite on muuttunut, sekä palauttavat perille toimittamattomat lähetykset lähettäjälle. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännöissä.

6 artikla

Postimerkit

1 Käsite "postimerkki" suojataan nykyisessä Yleissopimuksessa, ja sitä käytetään ainoastaan merkeistä, jotka täyttävät tässä artiklassa ja Toimitusohjesäännöissä asetetut ehdot.

2 Postimerkit

2.1 saa julkaista ja laskea kiertoon ainoastaan kyseisen jäsenmaan tai -alueen luvalla Liiton sopimuksia noudattaen

2.2 ovat osoitus täysivaltaisuudesta ja todiste postimaksun etumaksusta, mikä vastaa niiden itseisarvoa, kun ne on liitetty postilähetyksiin Liiton sopimuksia noudattaen

2.3 on laskettava liikkeelle postimaksun etumaksuna tai filateelisina kohteina jäsenmaassa tai julkaisualueella kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaan

2.4 on oltava jäsenmaassa tai julkaisualueella kaikkien kansalaisten saatavilla.

3 Postimerkit sisältävät

3.1 jäsenmaan tai julkaisualueen nimen latinalaisilla kirjaimilla tai, jos jäsenmaa tai julkaisualue on pyytänyt tätä Maailman postiliiton kansainväliseltä toimistolta, lyhenteen tai kirjainyhdistelmän, joka virallisesti kuvaa kyseistä jäsenmaata tai julkaisualuetta Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisestiErivapaus myönnetään Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle, joka on keksinyt postimerkin.

3.2 merkin nimellisarvon ilmaistuna

3.2.1 periaatteellisesti julkaisevan jäsenmaan tai -alueen virallisessa valuutassa tai kirjaimilla tai symbolilla

3.2.2 muilla tunnusmerkeillä.

4 Valtiolliset symbolit, viralliset tarkastusmerkit ja merkeissä esiteltyjen kansainvälisten organisaatioiden logot suojataan teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

5 Postimerkkien sisältö ja muoto

5.1 toteutetaan Maailman postiliiton Perussopimuksen johtolauseen ja Liiton elinten tekemien päätösten hengessä

5.2 liittyvät läheisesti kyseisen jäsenmaan tai -alueen kulttuuri-identiteettiin tai edistävät kulttuurin levittämistä tai rauhan turvaamista

5.3 liittyvät muita kuin jäsenmaan tai -alueen syntyperäisiä johtavia henkilöitä tai tapahtumia kuvatessaan läheisesti siihen maahan tai alueeseen

5.4 eivät ota kantaa poliittisesti tai aiheisiin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä tai maata

5.5 ovat merkittäviä jäsenmaalle tai -alueelle.

6 Postimaksumerkintöjä, postimaksu- tai painokoneen tekemiä leimoja tai muita painamalla tai leimaamalla Liiton sopimusten mukaan tuotettuja postimaksumerkintöjä saa käyttää vain jäsenmaan tai -alueen luvalla.

7 Ennen kuin jäsenmaat ottavat uusia materiaaleja tai teknologioita käyttöön postimerkkien julkaisemisessa, niiden on toimitettava kansainväliselle toimistolle kaikki tarpeelliset tiedot näiden yhteensopivuudesta postin käsittelylaitteiden kanssa. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta muille jäsenmaille ja niiden nimetyille operaattoreille tämän mukaisesti.

7 artikla

Kestävä kehitys

Jäsenmaiden ja/tai niiden nimettyjen operaattoreiden tulee ottaa käyttöön proaktiivinen ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen keskittyvä kestävän kehityksen strategia kaikilla postitoiminnan tasoilla ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

8 artikla

Postin turvallisuus

1 Jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden tulee noudattaa Maailman postiliiton turvallisuusstandardeissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia ja ottaa käyttöön proaktiivinen turvallisuusstrategia kaikilla postitoiminnan tasoilla suuren yleisön nimettyjen operaattoreiden tarjoamiin postipalveluihin tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koko virkakunnan edun mukaisesti. Strategian on sisällettävä Toimitusohjesäännöissä määritellyt tavoitteet sekä periaate sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamisesta Hallintoneuvoston ja Postitoimintaneuvoston hyväksymissä soveltamismääräyksissä tunnistettujen postilähetysten (mukaan lukien postilähetysten tyyppi ja kriteerit) osalta Maailman postiliiton teknisten viestistandardien mukaisesti. Strategiaan sisältyy myös tiedonvaihto jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuksen ylläpitämiseksi.

2 Kansainvälisessä postinkuljetusketjussa sovellettavien turvallisuustoimien on oltava suhteessa riskeihin tai uhkiin, joihin toimet on kohdistettu, ja ne on toteutettava vaikeuttamatta maailmanlaajuisia postivirtoja tai kauppaa ottaen huomioon postiverkoston erityispiirteet. Turvallisuustoimenpiteet, joilla saattaa olla globaaleja vaikutuksia postitoimintaan, on toteutettava kansainvälisesti koordinoidulla ja tasapuolisella tavalla siten, että kaikki asiaankuuluvat toimijat otetaan mukaan.

9 artikla

Rikkomukset

1 Postilähetykset

1.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista henkilöitä, jotka todetaan syyllisiksi seuraaviin:

1.1.1 narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden sekä vaarallisten aineiden lisääminen postilähetyksiin, ellei lisäämiseen ole erikseen annettu lupaa Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä

1.1.2 luonteeltaan pedofiilisen tai lapsipornografisen aineiston lisääminen postilähetyksiin.

2 Postimaksut ja postimaksujen merkintätavat

2.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista rikkomuksista, jotka liittyvät Yleissopimuksessa asetettuihin postimaksujen merkintätapoihin, joita ovat

2.1.1 postimerkit, jotka ovat tai eivät enää ole julkisessa levityksessä

2.1.2 postimaksuleimat

2.1.3 postimaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät

2.1.4 kansainväliset vastauskupongit.

2.2 Tässä Yleissopimuksessa postimaksumerkintöihin liittyvillä rikkomuksilla viitataan jäljempänä kuvattuihin kenen tahansa henkilön tekemiin toimiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuolelle. Seuraavat toimet ovat rangaistavia:

2.2.1 kaikenlainen ja kaikilla tavoilla toteutettu postimaksumerkinnän väärentäminen tai jäljittely tai mikä tahansa lainvastainen tai laiton toimi, joka liittyy tällä tavoin tuotettujen kohteiden valmistukseen

2.2.2 väärennetyn tai jäljitellyn postimaksumerkinnän valmistus, käyttö, liikkeeseen luovuttaminen, kaupallistaminen, jakelu, levitys, kuljetus, näytteille asettaminen tai esittely (myös luettelojen muodossa ja mainostarkoituksiin)

2.2.3 jo käytetyn postimaksumerkinnän kaikenlainen käyttö tai kierrätys postimaksuna

2.2.4 kaikki yritykset toteuttaa jokin edellä mainituista rikkomuksista.

3 Vastavuoroisuus

3.1 Kohdassa 2 kuvattujen toimien seuraamukset ovat samat riippumatta siitä, ovatko kyseessä koti- vai ulkomaiset postimaksumerkinnät; tämä ehto ei ole minkään laillisen tai tavanmukaisen ehdon tai vastavuoroisuuden alainen.

10 artikla

Henkilötietojen käsittely

1 Käyttäjien henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2 Käyttäjien henkilötietoja saa luovuttaa vain sellaisille kolmansille osapuolille, joilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla on oikeus saada tiedot.

3 Jäsenmaiden ja niiden nimettyjen operaattoreiden on varmistettava käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4 Nimettyjen operaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen, mihin näiden henkilötietoja käytetään ja mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty.

5 Edellä sanotun estämättä nimetyt operaattorit voivat siirtää henkilötietoja sähköisesti osoite- tai kauttakulkumaiden nimetyille operaattoreille, jotka tarvitsevat näitä tietoja palvelun toteuttamiseen.

11 artikla

Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-osastojen kanssa

1 Suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa muiden maiden maa-, meri- tai lentokuljetuksia käyttämällä

1.1 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön asetettujen joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.2 tällaisten joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.3 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen sekä vieraalla alueella oleskelevien saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai saman maan ulkomaille sijoitettujen sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä

1.4 saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä.

2 Kohdassa 1 mainittuun postiin suljettujen kirjelähetysten tulee, laivojen tai lentokoneiden vastaanottaessa tai lähettäessä postia, olla osoitettuja yksinomaan joukko-osastojen jäsenille tai laivojen tai lentokoneiden upseereille ja miehistölle tai olla heidän lähettämiään. Tällaisten lähetysten maksut ja kuljetusehdot määrää kotimaisten ohjesääntöjensä mukaan sen jäsenmaan nimetty operaattori, joka on asettanut käyttöön joukko-osaston tai jolle laivat tai lentokoneet kuuluvat.

3 Ellei erityissopimusta ole, on sen jäsenmaan nimetyn operaattorin, joka on antanut joukko-osaston käyttöön tai jolle sotalaivat tai sotilaslentokoneet kuuluvat, maksettava asianomaisille nimetyille operaattoreille kauttakulkumaksut, päätemaksut ja lentokuljetusmaksut.

12 artikla

Kirjelähetysten postittaminen toisessa maassa

1 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, joita sen jäsenmaan alueella asuvat lähettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista edullisemmista maksuista.

2 Kohtaa 1 sovelletaan erotuksetta sekä lähettäjän asuinmaassa tuotettuihin ja rajan yli kuljetettuihin kirjelähetyksiin että vieraassa maassa tuotettuihin kirjelähetyksiin.

3 Osoitemaan nimetty operaattori voi periälähtömaan nimetyltä operaattorilta kotimaan maksut. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajille kirjelähetyksiä, joita lähettäjät postittavat tai postituttavat suurina määrinä muussa kuin asuinmaassaan, jos saatavat päätemaksut ovat pienemmät kuin summa, joka olisi saatu, jos lähetys olisi postitettu lähettäjien asuinmaassa. Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähtömaan nimetyltä operaattorilta korvausta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus ei saa ylittää seuraavista kahdesta summasta suurempaa: joko 80:tä prosenttia vastaavien lähetysten kotimaan hinnoista tai 29 artiklan 5–11 kohdan, 29 artiklan 12–15 kohdan tai 30 artiklan 9 kohdan mukaisesti sovellettavia maksuja. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

13 artikla

Maailman postiliiton lomakkeiden käyttö

1 Jollei Liiton sopimuksissa toisin määrätä, ainoastaan nimetyt operaattorit käyttävät Maailman postiliiton lomakkeita ja asiakirjoja postiliikenteen hoitamiseen ja postilähetysten vaihtoon Liiton sopimusten mukaisesti.

2 Nimetyt operaattorit voivat käyttää Maailman postiliiton lomakkeita ja asiakirjoja 6 kohdassa tarkemmin määriteltyjen kansainvälisten vaihtopisteiden (ETOE-pisteet) sekä nimettyjen operattoreiden kansallisten alueidensa ulkopuolelle perustamien kansainvälisten postin käsittelykeskusten (IMPC-keskukset) toiminnan hoitamiseen edistääkseen edellä mainitun postiliikenteen hoitamista ja postilähetysten vaihtoa.

3 Kohdassa 2 esitetyn mahdollisuuden käyttöön sovelletaan sen jäsenmaan tai alueen kansallista lainsäädäntöä tai käytäntöjä, jonne ETOE-piste tai IMPC-keskus on perustettu. Tältä osin ja tämän rajoittamatta 2 artiklaan sisältyvien nimeämisvelvollisuuksien soveltamista nimetyt operaattorit takaavat, että ne täyttävät edelleen Yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa, ja ovat täysimääräisesti vastuussa kaikista yhteyksistään muiden nimettyjen operaattoreiden ja kansainvälisen toimiston kanssa.

4 Kohdassa 3 asetettua vaatimusta sovelletaan samalla tavalla vastaanottavaan jäsenmaahan tällaisilta ETOE-pisteiltä ja IMPC-keskuksilta vastaanotettujen postilähetysten osalta.

5 Jäsenmaat ilmoittavat kansainväliselle toimistolle ETOE-pisteistä tai IMPC-keskuksista lähetettyihin ja/tai vastaanotettuihin postilähetyksiin soveltamistaan käytännöistä. Tällaiset tiedot on asetettava saataville Liiton verkkosivustolle.

6 Yksinomaan tässä artiklassa ETOE-pisteillä tarkoitetaan toimistoja tai tiloja, jotka on perustettu kaupallisia tarkoituksia varten ja joita hoitavat nimetyt operaattorit tai jotka ovat nimettyjen operaattoreiden vastuulla muun kuin niiden oman jäsenmaan tai -alueen alueella, jolloin tavoitteena on hankkia liiketoimintaa niiden kansallisen alueen ulkopuolisilla markkinoilla. IMPC-keskuksilla tarkoitetaan kansainvälisiä postin käsittelytiloja, joissa käsitellään joko postilähetysten tuottamiseksi tai vastaanottamiseksi vaihdettua kansainvälistä postia tai jotka toimivat muiden nimettyjen operaattoreiden välillä vaihdetun kansainvälisen postin kauttakulkukeskuksina.

7 Minkään tässä artiklassa ei saa tulkita viittaavan siihen, että ETOE-pisteet tai IMPC-keskukset (mukaan lukien niiden perustamisesta ja toiminnasta kansallisten alueidensa ulkopuolella vastaavat nimetyt operaattorit) olisivat samassa asemassa Liiton sopimusten perusteella kuin isäntämaan nimetyt operaattorit, eikä asettavan muille jäsenmaille oikeudellista velvollisuutta tunnustaa tällaiset ETOE-pisteet tai IMPC-keskukset nimetyiksi operaattoreiksi alueella, jonne ne on perustettu ja jossa niiden toimintaa harjoitetaan.

Toinen osa

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet

14 artikla

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet

1 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on laadittava ja julkaistava saapuvia kirjelähetyksiä ja paketteja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet.

2 Nämä standardit ja tavoitteet, joihin on lisätty tulliselvityksen tavallisesti vaatima aika, eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, joita sovelletaan vastaaviin lähetyksiin kotimaan postiliikenteessä.

3 Lähettävien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on myös laadittava ja julkaistava vastaavat standardit 1. luokan ja lentopostina kulkeville kirjelähetyksille sekä paketeille ja 2. luokan/pintapostina kulkeville postipaketeille.

4 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on mitattava palvelun laatustandardien soveltamista.

Kolmas osa

Maksut, lisämaksut ja vapautus postimaksuista

15 artikla

Maksut

1 Yleissopimuksessa määriteltyihin eri postipalveluihin sovellettavat maksut määräävät jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen periaatteiden mukaisesti. Maksut on periaatteessa suhteutettava näiden palvelujen tarjoamiseen liittyviin kustannuksiin.

2 Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, määrittää kirje- ja pakettilähetysten kuljetusmaksut. Postimaksuihin on sisällyttävä lähetyksen toimittaminen annettuun osoitteeseen olettaen, että tämä toimituspalvelu on käytössä kyseisessä osoitemaassa kyseisille lähetyksille.

3 Perittävien maksujen, mukaan luettuna sopimuksissa ohjeellisina mainittujen maksujen, on oltava vähintään samansuuruisia kuin samanlaisista lähetyksistä (luokka, määrä, käsittelyaika jne.) perittävät kotimaan maksut.

4 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, saavat ylittää mitkä tahansa sopimuksissa ohjeellisina mainitut maksut.

5 Kohdassa 3 määriteltyjen maksujen vähimmäismäärän ylittävältä osalta voivat jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit kansallisen lainsäädäntönsä nojalla myöntää alennuksia kyseisen jäsenmaan alueella postitetuille kirjelähetyksille ja postipaketeille. Ne voivat esimerkiksi myöntää sopimushintoja postin suurasiakkaille.

6 Asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty.

7 Nimetyt operaattorit saavat pitää perimänsä maksut, ellei sopimuksissa muuta määrätä.

16 artikla

Vapautus postimaksuista

1 Periaate

1.1 Postimaksuttomista eli postimaksusta vapautettua kuljettamista koskevista tapauksista määrätään erityisesti Yleissopimuksessa. Toimitusohjesäännöissä voidaan kuitenkin määrätä vapautuksestapostimaksuista, kauttakulkumaksuista, päätemaksuista ja jakelukorvauksista sellaisille kirjelähetyksille ja postipaketeille, jotka ovat jäsenmaiden, nimettyjen operaattoreiden tai rajoitettujen liittojen lähettämiäja liittyvät postiliikenteeseen. Lisäksi Maailman postiliiton kansainvälisen toimiston rajoitetuille liitoille, jäsenmaille tai nimetyille operaattoreille lähettämät kirjelähetykset ja postipaketit on vapautettava kaikista postimaksuista. Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kuitenkin halutessaan periä näistä lähetyksistä lentolisämaksun.

2 Sotavangit ja siviili-internoidut henkilöt

2.1 Lentolisämaksua lukuun ottamatta ovat täysin postimaksuttomia ne kirjelähetykset, postipaketit ja rahalähetykset, jotka on osoitettu sotavangeille tai jotka ovat näiden itsensä lähettämiä joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen välityksellä. Yllä olevia määräyksiä sovellettaessa ovat puolueettomaan maahan kerätyt ja internoidut sotilaat rinnastettavissa varsinaisiin sotavankeihin.

2.2 Kohtaa 2.1 sovelletaan myös kirjelähetyksiin, postipaketteihin ja rahalähetyksiin, jotka Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 siviilihenkilöiden sodanaikaisesta suojelusta tehdyn sopimuksen tarkoittamille siviili-internoiduille henkilöille osoitettuina tai heidän lähettäminään saapuvat muista maista joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen välityksellä.

2.3 Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen ei myöskään tarvitse maksaa postimaksua niistä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittuja henkilöitä koskevista kirjelähetyksistä, postipaketeista eikä rahalähetyksistä, joita nämä toimistot joko suoraan tai välillisesti lähettävät tai vastaanottavat

2.4 Enintään 5 kilogramman painoisia paketteja voidaan lähettää postimaksutta. Niiden pakettien, joiden sisältöä ei voi jakaa, sekä niiden pakettien, jotka on osoitettu johonkin leiriin tai sen luottamusmiehille ("hommes de confiance") vangeille jaettavaksi, painoraja korotetaan 10 kilogrammaan

2.5 Nimettyjen operaattoreiden välisissä tilityksissä ei määrätä maksuosuutta virkapaketeille eikä sotavankien ja siviili-internoitujen paketeille, poikkeuksena lentopaketteihin sovellettavat lentokuljetusmaksut.

3 Sokeainlähetykset

3.1 Sokeainjärjestöjen ja sokeiden henkilöiden vastaanottamat tai lähettämät sokeainlähetykset ovat täysin maksuttomia lentolisämaksua lukuun ottamatta sikäli kuin kyseiset lähetykset hyväksytään tällaisiksi lähettävän nimetyn operaattorin kotimaan liikenteessä.

3.2 Tässä artiklassa

3.2.1 sokea tarkoittaa henkilöä, joka on maassaan rekisteröitynyt sokeaksi tai heikkonäköiseksi tai joka täyttää Maailman terveysjärjestön määritelmän sokeudesta tai heikkonäköisyydestä

3.2.2 sokeainjärjestö tarkoittaa laitosta tai yhdistystä, joka palvelee tai virallisesti edustaa sokeita

3.23 sokeainlähetys tarkoittaa kirjeenvaihtoa, kirjallisuutta missä muodossa tahansa mukaan lukien äänitallenteet sekä sokeille tehtyjä tai mukautettuja laitteita tai aineistoja, joiden tarkoitus on auttaa sokeita selviytymään sokeuteen liittyvistä ongelmista, kuten Toimitusohjesäännöissä määritellään.

Neljäs osa

Perus- ja lisäpalvelut

17 artikla

Peruspalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille kirjelähetykset.

2 Ainoastaan asiakirjoja sisältäviä kirjelähetyksiä ovat

2.1 1. luokan ja 2. luokan lähetykset, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa

2.2 kirjeet, postikortit ja painotuotteet, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa

2.3 sokeainlähetykset, joiden paino on enintään 7 kilogrammaa

2.4 erityispussit, jotka sisältävät samalle vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsutaan "M-pusseiksi"; niiden enimmäispaino on 30 kilogrammaa.

3 Tavaroita sisältäviä kirjelähetyksiä ovat

3.1 1. ja 2. luokan pikkupaketit, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa.

4 Kirjelähetykset luokitellaan sekä niiden käsittelynopeuden että sisällön perusteellaToimitusohjesääntöjen mukaisesti.

5 Kirjelähetykset voidaan myös luokitella muodon mukaan pieniksi kirjeiksi (P), suuriksi kirjeiksi (G), kookkaiksi kirjeiksi (E) tai pikkupaketeiksi (E) kohdassa 4 mainittujen luokittelujärjestelmien puitteissa. Koko- ja painorajat määritellään Toimitusohjesäännöissä.

6 Kohdassa 2 esitettyjä painorajoja korkeampia rajoja voidaan valinnaisesti soveltaa tietyille kirjelähetysryhmille Toimitusohjesäännöissä määritellyin ehdoin.

7Jäsenmaiden on huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille enintään 20 kilogrammaa painavat pakettilähetykset.

8 20:tä kilogrammaa korkeammat painorajat koskevat valinnaisesti tiettyjä pakettilähetyksiä Toimitusohjesäännöissä määritellyin ehdoin.

18 artikla

Lisäpalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava seuraavien pakollisten lisäpalvelujen tarjonnasta:

1.1 kirjaamispalvelu lähteville 1. luokan ja lentopostina lähetettäville kirjelähetyksille

1.2 kirjaamispalvelu kaikille saapuville kirjatuille kirjelähetyksille.

2 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit voivat tarjota seuraavia valinnaisia lisäpalveluja niiden nimettyjen operaattoreiden välillä, jotka ovat suostuneet tarjoamaan palvelun:

2.1 vakuutus kirjelähetyksille ja paketeille

2.2 postiennakkotoimitus kirjelähetyksille ja paketeille

2.3 toimituksen seurantapalvelu kirjelähetyksille

2.4 kirjattujen tai vakuutettujen kirjelähetysten toimittaminen vastaanottajalle henkilökohtaisesti

2.5 kirjelähetysten ja pakettien maksuton toimituspalvelu

2.6 helposti särkyvien ja tilaa vievien pakettien kuljetuspalvelu

2.7 yhden lähettäjän ulkomaille lähettämistä lähetyksistä tehtyjen koontilähetysten kuljetuspalvelu

2.8 kauppatavaran palautuspalvelu, mikä käsittää kauppatavaran palauttamisen vastaanottajalta alkuperäiselle myyjälle jälkimmäisen antamalla luvalla.

3 Seuraavissa kolmessa lisäpalvelussa on sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia:

3.1 kansainvälinen vastauslähetyspalvelu (IBRS), joka on periaatteessa vapaaehtoinen. Kaikki jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit ovat kuitenkin velvollisia hoitamaan vastauslähetysten "palautuspalvelua".

3.2 kansainväliset vastauskupongit, jotka ovat vaihdettavissa kaikissa jäsenmaissa. Kansainvälisten vastauskuponkien myyminen on kuitenkin vapaaehtoista.

3.3 kirjatun kirjelähetyksen, postipaketin ja vakuutetun lähetyksen saantitodistus. Kaikkien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on sallittava saapuvien lähetysten saantitodistus. Lähtevien lähetysten saantitodistuksen salliminen sen sijaan on vapaaehtoista.

4 Näiden palvelujen kuvaukset ja maksut on esitetty Toimitusohjesäännöissä.

5 Jos seuraavassa luetelluista palveluista peritään kotimaan postiliikenteessä erikoismaksuja, nimetyillä operaattoreilla on oikeus kerätä samat maksut kansainvälisistä lähetyksistä Toimitusohjesäännöissä mainituilla ehdoilla:

5.1 yli 500 grammaa painavien pikkupakettien jakelu

5.2 viimeisen postitusajan jälkeen postitetut kirjelähetykset

5.3 postitoimipaikkojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella postitetut lähetykset

5.4 nouto lähettäjän osoitteesta

5.5 kirjelähetyksen takaisin ottaminen postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella

5.6 postista noudettavaksi tarkoitetut lähetykset (poste restante)

5.7 yli 500 grammaa painavien kirjelähetysten (lukuun ottamatta sokeainlähetyksiä) ja pakettien säilytys

5.8 pakettien jakelu vastauksena saapumisilmoitukseen

5.9 turva ylivoimaisia esteitä vastaan

5.10 kirjelähetysten jakelu postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella.

Viides osa

Kiellot ja tulliasiat

19 artikla

Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot

1 Yleistä

1.1 Lähetyksiä, jotka eivät täytä Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Sellaisia lähetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen edistämiseksi tai kun tarkoituksena on ollut välttää asianmukaisen ja täyden maksun maksaminen.

1.2 Poikkeukset tämän artiklan sisältämiin kieltoihin on kuvattu Toimitusohjesäännöissä.

1.3 Kaikilla jäsenmailla tai niiden nimetyillä operaattoreilla on mahdollisuus laajentaa tämän artiklan sisältämiä kieltoja, joita voidaan soveltaa käytäntöön heti, kun ne on sisällytetty vastaavaan kokoelmaan.

2 Kiellot kaikissa lähetysluokissa

2.1 Seuraavien esineiden sulkeminen lähetyksiin on kielletty kaikissa lähetysluokissa:

2.1.1 kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan määrittelemät huumeet ja psykotrooppiset aineet sekä muut laittomat huumeet, jotka on kielletty osoitemaassa

2.1.2 epäsiveelliset tai säädyttömät esitykset

2.1.3 väärennetyt tuotteet ja piraattituotteet

2.1.4 muut esineet, joiden maahantuonti tai levitys on osoitemaassa kielletty

2.1.5 esineet, jotka luonteensa tai pakkaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa virkamiehille tai yleisölle taikka liata tai vahingoittaa toisia esineitä, postilaitteita tai kolmannen osapuolen omaisuutta

2.1.6 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettavat ajankohtaisen tai henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonteiset paperit.

3 Vaaralliset aineet

3.1 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattuja vaarallisia aineita.

3.2 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtävien laitteiden jäljitelmiä tai inerttejä räjähtäviä laitteita tai taisteluvälineitä, mukaan lukien inertit kranaatit, inertit hylsyt sekä vastaavat.

3.3 Poikkeuksena voidaan sallia vaaralliset aineet sellaisten jäsenmaiden välillä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita sallimaan ne joko vastavuoroisesti tai yhdensuuntaisesti, edellyttäen että ne täyttävät kansalliset ja kansainväliset kuljetussäännöt ja -määräykset.

4 Elävät eläimet

4.1 Eläviä eläimiä ei saa lähettää missään lähetysluokassa.

4.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavien eläinten lähettäminen muissa kuin vakuutetuissa kirjelähetyksissä:

4.2.1 mehiläiset, iilimadot ja silkkiäismadot

4.2.2 virallisesti tunnustettujen laitosten vaihtamat tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitetut loiset ja petohyönteiset

4.2.3 Drosophilidae-suvun kärpäset virallisesti tunnustettujen laitosten välillä, kun niitä käytetään biolääketieteelliseen tutkimukseen.

4.3 Poikkeuksena ovat seuraavat kohteet, joiden lähettäminen on sallittua paketissa:

4.3.1 elävät eläimet, joiden kuljettaminen postitse on sallittua kyseisten maiden postisäännösten ja/tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

5 Kirjeenvaihdon lisääminen paketteihin

5.1 Seuraavassa mainittujen esineiden sulkeminen postipakettiin on kielletty:

5.1.1 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettava kirjeenvaihto, lukuun ottamatta arkistoitua materiaalia.

6 Kolikot, setelit ja muut arvoesineet

6.1 On kiellettyä sulkea kolikoita, seteleitä, haltijalle maksettavia arvopapereita, matkashekkejä, platinaa, kultaa tai hopeaa jalostettuna tai jalostamattomana, jalokiviä, koruja tai muita arvoesineitä

6.1.1 vakuuttamattomiin kirjelähetyksiin

6.1.1.1 kuitenkin, jos sekä lähtö- että osoitemaan kansallinen lainsäädäntö sallii, näitä esineitä voidaan lähettää suljetussa kirjekuoressa kirjattuina lähetyksinä

6.1.2 vakuuttamattomiin paketteihin, paitsi kun tähän on myönnetty lupa lähtö- ja osoitemaan kansallisessa lainsäädännössä

6.1.3 vakuuttamattomiin paketteihin, jotka vaihdetaan vakuutettuja paketteja hyväksyvien maiden välillä

6.1.3.1 lisäksi kukin jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kieltää kultaharkkojen liittämisen vakuutettuun tai vakuuttamattomaan pakettiin, kun se lähtee kyseisen hallinnon alueelta tai saapuu sen alueelle tai joka lähetetään sen alueen kautta siten, että kyseessä on kauttakuljetus avopostina; se voi rajoittaa näiden lähetysten todellista arvoa.

7 Painotuotteissa ja sokeainlähetyksissä

7.1 ei saa olla kirjoitettua merkintää tai mitään kirjeenvaihtoa

7.2 ei saa olla mitään leimattua tai leimaamatonta postimerkkiä, postimaksuarvoa eikä mitään rahanarvoista paperia, paitsi kun lähetys sisältää kortin, kirjekuoren tai kääreen, johon on painettu lähettäjän tai tämän asiamiehen osoite postitusmaassa tai alkuperäisen lähetyksen kohde, jonka vastauslähetyksen postimaksu on maksettu etukäteen.

8 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittely

8.1 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittelystä määrätään Toimitusohjesäännöissä. Kuitenkin kohdissa 2.1.1, 2.1.2, 3.1 ja 3.2 mainittuja esineitä sisältäviä lähetyksiä ei missään tapauksessa kuljeteta perille eikä anneta vastaanottajalle eikä myöskään palauteta lähtömaahan. Mikäli kohdassa 2.1.1 mainittuja kohteita havaitaan matkalla, niitä käsitellään kauttakulkumaan lainsäädännön mukaan. Mikäli kohdissa 3.1 ja 3.2 mainittuja kohteita havaitaan kuljetuksen aikana, asianomainen nimetty operaattori on oikeutettu poistamaan kohteen lähetyksestä ja hävittämään sen. Nimetty operaattori voi tämän jälkeen kuljettaa loput lähetyksestä perille samoin kuin tiedon kuljetettavaksi kelpaamattoman kohteen hävittämisestä.

20 artikla

Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut

1 Lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset.

2 Tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut.

3 Nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta joko asiakkaan tai osoitemaan nimetyn operaattorin nimissä, ovat oikeutettuja perimään asiakkailta todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tullatuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta.

4 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus periä tapauksen mukaan lähetysten lähettäjiltä tai vastaanottajilta tulli- ja kaikki muut mahdolliset maksut.

Kuudes osa

Vastuu

21 artikla

Tiedustelut

1 Jokaisen nimetyn operaattorin on otettava vastaan oman postipalvelunsa tai muun nimetyn operaattorin postittamia paketteja ja kirjattuja tai vakuutettuja lähetyksiä koskevia tiedusteluja edellyttäen, että asiakkaat ovat esittäneet ne kuuden kuukauden kuluessa lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Tiedustelut on lähetettävä ja käsiteltävä nimettyjen operaattoreiden välillä Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti.Kuuden kuukauden aika koskee tiedustelun tekijän ja nimetyn operaattorin välistä kanssakäyntiä, eikä siihen sisälly kyselyjen välittäminen nimetyltä operaattorilta toiselle.

2 Tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin, jos tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä.

22 artikla

Nimettyjen operaattoreiden vastuu. Vahingonkorvaukset

1 Yleistä

1.1 Lukuun ottamatta 23 artiklassa mainittuja tapauksia nimetyt operaattorit vastaavat

1.1.1 kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien (lukuun ottamatta verkkokaupan toimitusluokkaan kuuluvia paketteja ("ECOMPRO-paketit"), joiden ominaisuudet on määritelty tarkemmin Toimitusohjesäännöissä) ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta

1.1.2 sellaisen kirjatun tai vakuutetun lähetyksen tai tavallisen paketin palauttamisesta, jonka perillesaamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu.

1.2 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 mainituista lähetyksistä eivätkä ECOMPRO-paketeista.

1.3 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin tässä Yleissopimuksessa mainituista tapauksista.

1.4 Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta.

1.5 Maksettavat vahingonkorvaukset eivät saa ylittää summia, jotka on mainittu Toimitusohjesäännöissä.

1.6 Vastuutapauksissa maksettavissa vahingonkorvauksissa ei oteta huomioon mahdollisia välillisiä vahinkoja, liikevoiton menetyksiä tai aineettomia vahinkoja.

1.7 Kaikki nimettyjen operaattoreiden vastuuta koskevat ehdot ovat tiukkoja, sitovia ja täydellisiä. Nimetyt operaattorit eivät edes vakavien tuottamusten osalta ole korvausvastuussa yli Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä esitettyjen rajojen.

2 Kirjatut lähetykset

2.1 Kirjatun lähetyksen lähettäjällä on oikeus Toimitusohjesääntöjen mukaiseen vahingonkorvaukseen, jos hänen lähetyksensä katoaa tai jos se anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu kokonaan. Lähettäjän vaatiessa Toimitusohjesäännöissä mainittua pienempää korvausta nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asianomaiselta nimetyltä operaattorilta.

2.2 Jos kirjattu lähetys anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

3 Tavalliset paketit

3.1 Jos paketti katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai tuhoutuu täysin, lähettäjällä on oikeus Toimitusohjesääntöjen mukaiseen vahingonkorvaukseen. Jos lähettäjä on vaatinut summaa, joka on pienempi kuin Toimitusohjesäännöissä määritetty summa, nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asiaan liittyvältä nimetyltä operaattorilta.

3.2 Jos paketin sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

3.3 Nimetyt operaattorit voivat sopia soveltavansa keskinäisissä yhteyksissään pakettikohtaista, painosta riippumatonta määrää, joka ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä.

4 Vakuutetut lähetykset

4.1 Jos vakuutettu lähetys katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu täysin, lähettäjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, joka periaatteessa vastaa SDR:inä (Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksina) ilmoitettua vakuutusarvoa.

4.2 Jos vakuutetun lähetyksen sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. Se ei kuinkaan saa missään tapauksessa ylittää SDR:inä ilmoitettua vakuutusarvon määrää.

5 Jos kirjattu tai vakuutettu kirjelähetys palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus ainoastaan lähetyksen postittamisesta aiheutuneiden kulujen hyvitykseen.

6 Jos paketti palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus saada hyvitys niistä kuluista, jotka hänelle on aiheutunut paketin postittamisesta lähtömaassa sekä paketin osoitemaasta palauttamisesta aiheutuneista kuluista.

7 Kohdissa 2, 3 ja 4 mainituissa tapauksissa vahingonkorvaus lasketaan sen SDR:iksi muunnetun käyvän hinnan mukaan, joka oli samanlaisilla esineillä tai tavaroilla paikkakunnalla silloin, kun lähetys hyväksyttiin kuljetettavaksi. Käyvän hinnan puuttuessa vahingonkorvaus lasketaan samoin perustein arvioitujen esineiden tai tavaroiden tavanomaisen arvon mukaan.

8 Vahingonkorvauksen johtuessa kirjatun lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuutetun lähetyksen katoamisesta tai siitä, että sen sisältö on kokonaan anastettu tai vahingoittunut, on lähettäjällä tai tapauksen mukaan vastaanottajalla oikeus lisäksi saada takaisin lähetyksen postittamisesta suoritetut maksut kirjaamis- tai vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Sama määräys koskee kirjattuja lähetyksiä, tavallisia paketteja tai vakuutettuja lähetyksiä, joita vastaanottajat niiden huonon kunnon vuoksi ovat kieltäytyneet vastaanottamasta, jos tämä voidaan lukea nimetyn operaattorin syyksi ja aiheuttaa sille vastuun.

9 Huolimatta kohtien 2, 3 ja 4 määräyksistä vastaanottajalla on oikeus vahingonkorvaukseen anastetusta, vahingoittuneesta tai kadonneesta kirjatusta lähetyksestä, tavallisesta paketista tai vakuutetusta lähetyksestä, jos lähettäjä kirjallisesti luopuu oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi. Tällainen luopumiskirja ei ole tarpeen tapauksissa, joissa lähettäjä ja vastaanottaja ovat samat.

10 Lähtömaan nimetty operaattori voi halutessaan maksaa lähettäjille kansallisessa lainsäädännössään kirjatuille lähetyksille ja vakuuttamattomille paketeille määräämänsä vahingonkorvaukset edellyttäen, etteivät ne ole kohdissa 2.1 ja 3.1 määrättyjä vahingonkorvauksia pienempiä. Sama koskee osoitemaan nimettyä operaattoria maksettaessa vahingonkorvausta vastaanottajille. Kohdissa 2.1 ja 3.1 määrättyjä määriä sovelletaan kuitenkin

10.1 esitettäessä korvausvaatimusta vastuussa olevalle nimetylle operaattorille tai

10.2 lähettäjän luopuessa oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi.

11 Tähän artiklaan ei voida kohdistaa mitään tiedustelujen määräaikojen ylityksiä tai nimetyille operaattoreille maksettavia vahingonkorvauksia koskevia varaumia, mukaan lukien Toimitusohjesäännöissä sovitut ajat ja ehdot, paitsi jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus.

23 artikla

Jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaus

1 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säilyy

1.1 kun anastus tai vahingoittuminen on havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaessa

1.2 kun, kansallisten säädösten niin salliessa, vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palauttamisen ollessa kyseessä lähettäjä vastaanottaa anastetun tai vahingoittuneen lähetyksen varaumin

1.3 kun, kansallisten säädösten niin salliessa, vastaanottaja tiedusteltaessa ilmoittaa, ettei hän saanut yksityiseen postilaatikkoon toimitettua kirjattua lähetystä

1.4 kun paketin tai vakuutetun lähetyksen vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palautettaessa lähettäjä huolimatta asianmukaisesta luovutuksesta ilmoittaa viipymättä hänelle lähetyksen toimittaneelle nimetylle operaattorille huomanneensa anastuksen tai vahingon. Hänen on todistettava, että anastus tai vahinko ei ole tapahtunut luovutuksen jälkeen. Käsite "viipymättä" tulkitaan kunkin maan lain mukaan.

2 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa

2.1 ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, 18 artiklan 5 kohdan 9 alakohta huomioon ottaen

2.2 kun selvitystä lähetyksistä ei voida tehdä virka-asiakirjojen tuhouduttua ylivoimaisen esteen johdosta eikä vastuuta ole muulla tavoin todistettu

2.3 kun katoamisen tai vahingoittumisen on aiheuttanut lähettäjän virhe tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen sisällön luonteesta

2.4 kun on kyse lähetyksistä, joiden sisältö kielletään 19 artiklassa

2.5 kun lähetykset on otettu haltuun osoitemaan kansallisen lainsäädännön nojalla jäsenmaan tai maan nimetyn operaattorin ilmoituksen mukaan

2.6 kun on kyse vakuutetuista lähetyksistä, joiden vakuutusarvo on vilpillisesti ilmoitettu sisällön todellista arvoa suuremmaksi

2.7 kun lähettäjä ei ole tiedustellut lähetystä kuuden kuukauden kuluessa postituspäivää seuraavasta päivästä

2.8 kun on kyse sotavankien ja siviili-internoitujen paketeista

2.9. kun lähettäjää voidaan epäillä vilpillisestä aikeesta, jonka tarkoituksena on korvauksen saaminen.

3 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ota vastatakseen tulliselvitysasiakirjoista, olipa ne laadittu mihin muotoon hyvänsä, eivätkä tulliviranomaisten tullitarkastuksen alaisia lähetyksiä tarkastaessaan tekemistä päätöksistä.

24 artikla

Lähettäjän vastuu

1 Lähetyksen lähettäjä on vastuussa jokaisesta postivirkailijoille ja muille postilähetyksille tai -kalustolle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu kuljetukseen hyväksymättömien esineiden lähettämisestä tai siitä, että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty huomioon ottamatta.

2 Jos kyse on muille postilähetyksille aiheutuneesta vahingosta, lähettäjä on vastuussa kustakin vahingoittuneesta lähetyksestä samassa määrin kuin nimetyt operaattoritkin.

3 Lähettäjä on vastuussa silloinkin, kun postiinjättötoimipaikka vastaanottaa tällaisen lähetyksen.

4 Lähettäjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos lähettäjä on noudattanut hyväksymisen ehtoja ja mikäli kyse on nimettyjen operaattoreiden tai kuljetusyhtiöiden tekemästä lähetyksen käsittelyvirheestä tai laiminlyönnistä hyväksymisen jälkeen.

25 artikla

Vahingonkorvauksen maksaminen

1 Jos vastuulliselle nimetylle operaattorille on oikeus esittää korvausvaatimus, joko lähtö- tai osoitemaan nimetyllä operaattorilla on velvollisuus vahingonkorvauksen maksamiseen ja maksujen palauttamiseen.

2 Lähettäjä voi luopua oikeudestaan vahingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Lähettäjä, tai luopumiskirjan tapauksessa vastaanottaja, voi luovuttaa vahingonkorvauksen kolmannelle osapuolelle, jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii.

26 artikla

Vahingonkorvauksen määrän mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä tai vastaanottajalta

1 Jos vahingonkorvauksen maksamisen jälkeen aikaisemmin kadonneena pidetty kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti tai osa tämän lähetyksen sisällöstä löydetään, ilmoitetaan lähettäjälle tai tapauksen mukaan vastaanottajalle, että lähetys on hänen saatavanaan kolmen kuukauden ajan maksetun vahingonkorvauksen takaisinmaksua vastaan. Häneltä kysytään samalla, kenelle lähetys luovutetaan. Jos vastaus on kielteinen tai sitä ei määräajassa ole annettu, lähestytään vastaavasti vastaanottajaa tai tapauksen mukaan lähettäjää ja myönnetään kyseiselle henkilölle saman pituinen vastausaika.

2 Jos lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat lähetyksestä tai eivät vastaa kohdassa 1 määritetyn ajan kuluessa, se jää sen nimetyn operaattorin tai tarvittaessa niiden nimettyjen operaattoreiden omaisuudeksi, jotka ovat vahingon korvanneet.

3 Jos sellainen vakuutettu lähetys löydetään myöhemmin, jonka sisällön arvon huomataan olevan maksetun vahingonkorvauksen määrää pienempi, on lähettäjän tai tapauksen mukaan vastaanottajan maksettava takaisin tämän vahingonkorvauksen määrä lähetyksen takaisin saamiseksi, jolloin hänen on myös kannettava vakuutusarvon vilpillisestä ilmoittamisesta johtuvat seuraukset.

Seitsemäs osa

Maksut

A. Kauttakulkumaksut

27 artikla

Kauttakulkumaksut

1 Kahden nimetyn operaattorin tai saman jäsenmaan kahden toimipaikan välillä yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin kuljetuksilla (kolmannen osapuolen palvelut) vaihdetuista suljetuista postilähetyksistä ja avopostina lähetetyistä kauttakulkulähetyksistä on maksettava kauttakulkumaksut. Ne ovat korvausta maa-, meri- ja lentokauttakuljetuksista. Tätä sovelletaan myös väärin osoitettuihin ja väärin jaettuihin lähetyksiin.

B. Päätemaksut

28 artikla

Päätemaksut. Yleiset määräykset

1 Toimitusohjesäännöissä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta jokaisella nimetyllä operaattorilla, joka vastaanottaa kirjelähetyksiä toiselta nimetyltä operaattorilta, on oikeus periä lähettävältä nimetyltä operaattorilta maksu korvaamaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat vastaanotetusta kansainvälisestä postista.

2 Niiden määräysten soveltamista varten, jotka koskevat nimettyjen operaattoreiden päätemaksuja, maat ja alueet luokitellaan kongressin päätöksellään C 7/2016 tätä tarkoitusta varten tekemän luettelon mukaisesti seuraavalla tavalla:

2.1 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 (ryhmä I)

2.2 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 alkaen (ryhmä II)

2.3 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2016 alkaen(ryhmä III)

2.4 maat ja alueet, jotka noudattavat siirtymäkauden järjestelmää (ryhmä IV).

3 Tämän Yleissopimuksen päätemaksuja koskevat määräykset ovat siirtymäkauden järjestelyjä, joista ollaan siirtymässä maakohtaiseen maksujärjestelmään siirtymäkauden päätyttyä.

4 Pääsy kotimaan liikenteeseen. Suora pääsy

4.1 Jokaisen sellaisen maan nimetyn operaattorin, joka noudatti tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010, on periaatteessa asetettava muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki sen kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin sen kansallisille asiakkaille. On osoitemaan nimetyn operaattorin päätettävissä, onko lähtömaan nimetty operaattori noudattanut suoran pääsyn ehtoja.

4.2 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden on asetettava muiden tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki niiden kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.3. Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai asettavatko ne kotimaiset ehtonsa kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Jos tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 noudattavien maiden nimetyt operaattorit pyytävät tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaneiden maiden nimetyiltä operaattoreilta kotimaisten ehtojen soveltamista, niiden on asetettava kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kotimaan liikenteessään tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.4 Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää, etteivät ne aseta kotimaisia ehtojaan muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Ne voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai jatkavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamista kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi.

5 Päätemaksujen korvauksen on perustuttava palvelun laatutasoon osoitemaassa. Postitoimintaneuvosto voi tämän vuoksi muuttaa 29 ja 30 artikloissa mainittuja korvauksia kannustaakseen osallistumista valvontajärjestelmiin ja palkitakseen nimettyjä operaattoreita laatutavoitteiden saavuttamisesta. Postitoimintaneuvosto voi myös asettaa rangaistuksia liian alhaisesta laadusta, mutta korvaus ei voi olla pienempi kuin 29 ja 30 artiklojen mukainen vähimmäismaksu.

6 Mikä tahansa nimetty operaattori voi luopua kokonaan tai osittain kohdassa 1 edellytetystä korvauksesta.

7 Alle 5 kilogrammaa painavat M-pussit luokitellaan päätemaksuja määriteltäessä 5 kilogrammaa painaviksi. M-pusseihin sovellettavat päätemaksut ovat

7.1 vuonna 2018: 0,909 SDR kilogrammalta

7.2 vuonna 2019: 0,935 SDR kilogrammalta

7.3 vuonna 2020: 0,961 SDR kilogrammalta

7.4 vuonna 2021: 0,988 SDR kilogrammalta.

8 Kirjatuista lähetyksistä perittävä lisämaksu on 1,100 SDR lähetykseltä vuonna 2018, 1,200 SDR lähetykseltä vuonna 2019, 1,300 SDR lähetykseltä vuonna 2020 ja 1,400 SDR vuonna 2021. Vakuutetuista lähetyksistä perittävä lisämaksu on 1,400 SDR lähetykseltä vuonna 2018, 1,500 SDR lähetykseltä vuonna 2019, 1,600 SDR lähetykseltä vuonna 2020 ja 1,700 SDR vuonna 2021. Postitoimintaneuvosto voi muuttaa näistä ja muista lisäpalveluista maksettavia maksuja, jos tarjotuissa palveluissa on Toimitusohjesäännöissä määriteltyjä lisäpiirteitä.

9 Kirjatuista ja vakuutetuista lähetyksistä, joissa ei ole viivakooditunnusta tai joissa on viivakoodi, joka ei vastaa Maailman postiliiton teknistä standardia S10, peritään 0,5 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu, ellei kahdenvälisellä sopimuksella muuta sovita.

10 Päätemaksujen osalta saman lähettäjän suuria kirjelähetyksiä, jotka vastaanotetaan samassa lähetyksessä tai erillisissä lähetyksissä Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti, pidetään "joukkolähetyksinä". Maksut joukkolähetyksistä määritellään 29 ja 30 artikloissa määrätyllä tavalla.

11 Nimetyt operaattorit voivat, kahden- tai monenkeskisin sopimuksin, soveltaa muita maksujärjestelmiä päätemaksutilityksissä.

12 Nimetyt operaattorit voivat vaihtaa 2. luokan postia soveltamalla vapaavalintaisesti 10 %:n alennusta 1. luokan päätemaksuihin.

13 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden kesken sovellettavia määräyksiä sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyihin operaattoreihin, jotka ilmoittavat haluavansa liittyä tavoitejärjestelmään. Postitoimintaneuvosto voi nimetä siirtymätoimia Toimitusohjesäännöissä. Tavoitejärjestelmän määräyksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti uuteen tavoitejärjestelmän nimettyyn operaattoriin, joka ilmoittaa haluavansa soveltaa määräyksiä täysimääräisesti ilman siirtymätoimia.

29 artikla

Päätemaksut. Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Maksut kirjelähetyksistä, joihin kuuluvat joukkolähetykset mutta eivät M-pussit tai kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, ovat sidoksissa osoitemaan yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittäviin maksuihin ja käsittelykuluihin. Päätemaksujen laskenta perustuu niihin maksuihin, jotka vastaavat kotimaan liikenteen 1. luokan lähetyksiä ja sisältyvät yleispalveluun.

2 Tavoitejärjestelmässä päätemaksuja laskettaessa otetaan huomioon, mikäli mahdollista kotimaan liikenteessä, lähetysten luokittelu muodon mukaan Yleissopimuksen 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3 Tavoitejärjestelmää noudattavat nimetyt operaattorit vaihtavat muodon perusteella lajiteltua postia Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti.

4 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on Toimitusohjesääntöjen mukainen.

5 Yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittävät hinnat eritellään pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten sekä kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta. Niiden laskennan perusteena on oltava 70 % 20 grammaa painavan pienen (P) kirjelähetyksen hinnasta ja 175 grammaa painavan suuren (G) kirjelähetyksen hinnasta, pois lukien arvonlisävero ja muut verot. Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten hintojen laskennan perusteena on oltava P/G-muodon 375 gramman raja, pois lukien arvonlisävero ja muut verot.

6 Postitoimintaneuvosto määrittelee maksujen laskennan ehdot sekä muodon perusteella lajitellun postin vaihtamisessa tarvittavat toiminnalliset, tilastolliset ja tilitykseen liittyvät toimintamenettelyt.

7 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut saavat johtaa korkeintaan 13 %:n nousuun 37,6 grammaa painavan P/G-muotoisen ja 375 grammaa painavan E-muotoisen kirjelähetyksen päätemaksutuloissa edelliseen vuoteen verrattuna.

8 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetystenmaksut eivät saa olla korkeampia kuin

8.1 vuonna 2018: 0,331 SDR lähetykseltä ja 2,585 SDR kilogrammalta

8.2 vuonna 2019: 0,341 SDR lähetykseltä ja 2,663 SDR kilogrammalta

8.3 vuonna 2020: 0,351 SDR lähetykseltä ja 2,743 SDR kilogrammalta

8.4 vuonna 2021: 0,362 SDR lähetykseltä ja 2,825 SDR kilogrammalta.

9 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut eivät saa olla korkeampia kuin

9.1 vuonna 2018: 0,705 SDR lähetykseltä ja 1,584 SDR kilogrammalta

9.2 vuonna 2019: 0,726 SDR lähetykseltä ja 1,632 SDR kilogrammalta

9.3 vuonna 2020: 0,748 SDR lähetykseltä ja 1,681 SDR kilogrammalta

9.4 vuonna 2021: 0,770 SDR lähetykseltä ja 1,731 SDR kilogrammalta.

10 Ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010, 2012 ja 2016 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetystenmaksut eivät saa olla alempia kuin

10.1 vuonna 2018: 0,227 SDR lähetykseltä ja 1,774 SDR kilogrammalta

10.2 vuonna 2019: 0,233 SDR lähetykseltä ja 1,824 SDR kilogrammalta

10.3 vuonna 2020: 0,240 SDR lähetykseltä ja 1,875 SDR kilogrammalta

10.4 vuonna 2021: 0,247 SDR lähetykseltä ja 1,928 SDR kilogrammalta.

11 Ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010, 2012 ja 2016 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut eivät saa olla alempia kuin

11.1 vuonna 2018: 0,485 SDR lähetykseltä ja 1,089 SDR kilogrammalta

11.2 vuonna 2019: 0,498 SDR lähetykseltä ja 1,120 SDR kilogrammalta

11.3 vuonna 2020: 0,512 SDR lähetykseltä ja 1,151 SDR kilogrammalta

11.4 vuonna 2021: 0,526 SDR lähetykseltä ja 1,183 SDR kilogrammalta.

12 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetystenmaksut saavat olla korkeintaan

12.1 vuonna 2018: 0,264 SDR lähetykseltä ja 2,064 SDR kilogrammalta

12.2 vuonna 2019: 0,280 SDR lähetykseltä ja 2,188 SDR kilogrammalta

12.3 vuonna 2020: 0,297 SDR lähetykseltä ja 2,319 SDR kilogrammalta

12.4 vuonna 2021: 0,315 SDR lähetykseltä ja 2,458 SDR kilogrammalta.

13 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan

13.1 vuonna 2018: 0,584 SDR lähetykseltä ja 1,313 SDR kilogrammalta

13.2 vuonna 2019: 0,640 SDR lähetykseltä ja 1,439 SDR kilogrammalta

13.3 vuonna 2020: 0,701 SDR lähetykseltä ja 1,577 SDR kilogrammalta

13.4 vuonna 2021: 0,770 SDR lähetykseltä ja 1,731 SDR kilogrammalta.

14 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2016 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan

14.1 vuonna 2018: 0,234 SDR lähetykseltä ja 1,831 SDR kilogrammalta

14.2 vuonna 2019: 0,248 SDR lähetykseltä ja 1,941 SDR kilogrammalta

14.3 vuonna 2020: 0,263 SDR lähetykseltä ja 2,057 SDR kilogrammalta

14.4 vuonna 2021: 0,279 SDR lähetykseltä ja 2,180 SDR kilogrammalta.

15 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2016 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan

15.1 vuonna 2018: 0,533 SDR lähetykseltä ja 1,198 SDR kilogrammalta

15.2 vuonna 2019: 0,602 SDR lähetykseltä ja 1,354 SDR kilogrammalta

15.3 vuonna 2020: 0,680 SDR lähetykseltä ja 1,530 SDR kilogrammalta

15.4 vuonna 2021: 0,770 SDR lähetykseltä ja 1,731 SDR kilogrammalta.

16 Jos postiliikenne on alle 50 tonnia vuodessa tavoitejärjestelmään vuonna 2010 ja 2012 liittyneiden maiden välillä sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden välillä, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta, jossa P- ja G-muotoisten lähetysten osuus on 8,16 lähetystä ja 0,31 kilogrammaa ja E-muotoisten lähetysten osuus 2,72 lähetystä ja 0,69 kilogrammaa.

17 Jos postiliikenne on alle 75 tonnia vuodessa vuonna 2018, 2019 ja 2020 ja alle 50 tonnia vuonna 2021 tavoitejärjestelmään vuonna 2016 tai sen jälkeen liittyneiden maiden välillä sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden välillä, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana 16 kohdassa tarkoitettua yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta.

18 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaville maille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen kohdissa 5-11 mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.

19 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010, 2012 ja 2016 noudattaville maille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen kohdissa 5ja 10–15 mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.

20 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

30 artikla

Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille suuntautuvaan, niiltä lähtevään ja niiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden tavoitejärjestelmään liittymistä valmisteltaessa maksut kirjelähetyksistä, mukaan lukien joukkolähetykset, mutta pois lukien M-pussit ja kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, perustuvat lähetys- ja kilogrammakohtaisiin hintoihin.

2 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on Toimitusohjesääntöjen mukainen.

3 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetystenmaksut ovat

3.1 vuonna 2018: 0,227 SDR lähetykseltä ja 1,774 SDR kilogrammalta

3.2 vuonna 2019: 0,233 SDR lähetykseltä ja 1,824 SDR kilogrammalta

3.3 vuonna 2020: 0,240 SDR lähetykseltä ja 1,875 SDR kilogrammalta

3.4 vuonna 2021: 0,247 SDR lähetykseltä ja 1,928 SDR kilogrammalta.

4 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut ovat

4.1 vuonna 2018: 0,485 SDR lähetykseltä ja 1,089 SDR kilogrammalta

4.2 vuonna 2019: 0,498 SDR lähetykseltä ja 1,120 SDR kilogrammalta

4.3 vuonna 2020: 0,512 SDR lähetykseltä ja 1,151 SDR kilogrammalta

4.4 vuonna 2021: 0,526 SDR lähetykseltä ja 1,183 SDR kilogrammalta.

5 Jos postiliikenne jää alle 29 artiklan 16 kohdassa tai 29 artiklan 17 kohdassa määritellyn postiliikenteen rajan, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta. Maksut ovat seuraavat:

5.1 vuonna 2018: 4,472 SDR kilogrammalta

5.2 vuonna 2019: 4,592 SDR kilogrammalta

5.3 vuonna 2020: 4,724 SDR kilogrammalta

5.4 vuonna2021: 4,858 SDR kilogrammalta.

6 Jos postiliikenne ylittää 29 artiklan 17 kohdassa määritellyn postiliikenteen rajan, edellä listattua kiinteää kilohintaa sovelletaan, jos ei lähettävä nimetty operaattori tai vastaanottava nimetty operaattori kumpikaan pyydä maksujen oikaisua todellisen kilogrammaa kohti olevien lähetysten määrän mukaan kansainvälisen keskiarvon asemesta. Maksujen oikaisua varten tehtävää otantaa sovelletaan Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti.

7 Tavoitejärjestelmää noudattava maa ei saa alentaa kohdassa 5 esitettyä kokonaismaksua siirtymäkauden järjestelmää noudattavan maan osalta, ellei viimeksi mainittu pyydä oikaisua toisen suuntaan.

8 Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat vapaavalintaisesti lähettää ja vastaanottaa muodon perusteella lajiteltua postia Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti. Muodon perusteella tapahtuvan vaihdon osalta sovelletaan kohdissa 3 ja 4 mainittuja maksuja.

9 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 29 artiklassa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja. Vastaanotetuista joukkolähetyksistä siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat pyytää maksua kohtien 3 ja 4 mukaisesti.

10 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

31 artikla

Palvelutasorahasto

1 Päätemaksujen ja Palvelutasorahaston suhteenvähiten kehittyneiksi maiksi luokiteltuihin ja ryhmään IV sisältyviin maihin kaikkien maiden ja alueiden maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 20 % 30 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoonnäiden maiden palvelutason parantamiseksi. Ryhmän IV maat eivät maksa tätä maksua toisilleen.

2 RyhmäänI luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 30 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason parantamiseksi.

3 RyhmäänII luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 30 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason parantamiseksi.

4 Ryhmään III luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 5 % 30 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason parantamiseksi.

5 Yhden prosentin korotus, joka lasketaan ryhmään I, II ja III luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään III luokiteltuihin maihin maksamien päätemaksujen perusteella, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on maksettava yhteiseen rahastoon, joka perustetaan palvelun laadun parantamiseksi ryhmään II, III ja IV luokitelluissa maissa ja jota hallinnoidaan Postitoimintaneuvoston vahvistamien asianmukaisten menettelyjen mukaisesti.

6 Jollei Postitoimintaneuvoston vahvistamista asianmukaisista menettelyistä muuta johdu, mahdollisesti käyttämättä jääneet tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksetut määrät, jotka ovat kertyneet neljän edellisen Palvelutasorahaston viitevuoden aikana (jolloin vuosi 2018 on aikaisin viitevuosi), siirretään myös tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen rahastoon. Tätä kohtaa sovellettaessa ainoastaan varat, joita ei ole käytetty Palvelutasorahaston hyväksymissä palvelutasohankkeissa kahden vuoden kuluessa kunkin edellä määritellyn neljän vuoden jakson osalta maksettujen määrien viimeisestä maksusta, siirretään edellä mainittuun yleiseen rahastoon.

7Ryhmän IV maiden palvelutason parantamiseksi Palvelutasorahastoon maksettavat yhdistetyt päätemaksut ovat jokaisen etua saavan maan kohdalla vuosittain vähintään 20 000 SDR. Tämän vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavat lisävarat veloitetaan, vaihdettujen määrien suhteessa, ryhmien I, II ja III mailta.

8 Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään vuonna 2018 käyttöön menettelyt palvelutasorahaston hankkeiden rahoittamiseksi tai päivittää näitä menettelyjä.

C. Postipakettien maksut

32 artikla

Postipakettien maa- ja merimaksut

1 ECOMPRO-paketteja lukuun ottamatta kahden nimetyn operaattorin välillä kuljetettavista paketeista peritään saapuvan lähetyksen kotimaan jakelukorvaus, joka lasketaan yhdistämällä Toimitusohjesääntöjen mukainen perusmaksu pakettia kohti ja perusmaksu kilogrammaa kohti.

1.1 Edellä mainitut perusmaksut huomioon ottaen nimetyt operaattorit voivat lisäksi olla oikeutettuja perimään pakettia ja kilogrammaa kohti laskettuja lisämaksuja Toimitusohjesääntöjen määräysten mukaisesti.

1.2 Kohdissa 1 ja 1.1. mainitut maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

1.3 Jakelumaksujen on oltava yhdenmukaisia kautta kunkin maan koko alueen.

2 Käytettäessä kahden nimetyn operaattorin tai saman maan kahden postitoimipaikan välillä vaihdettuihin paketteihin yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin maakuljetuksia sovelletaan maakuljetukseen osallistuvien nimettyjen operaattoreiden hyväksi Toimitusohjesäännössä määriteltyjä maakuljetuksen kauttakulkumaan maksuja välimatkojen mukaan.

2.1 Avopostina kauttakuljetettavista paketeista voivat välittävät nimetyt operaattorit periä Toimitusohjesäännöissä määritellyn kertamaksun lähetykseltä.

2.2 Kauttakulkumaan maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3 Jokaisella pakettien merikuljetukseen osallistuvalla nimetyllä operaattorilla on oikeus periä merimaksut. Nämä maksuosuudet on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3.1 Merimaksun osuus jokaiselle merikuljetukselle määritellään Toimitusohjesäännöissä välimatkojen mukaan.

3.2 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus korottaa enintään 50 % kohdan 3.1 mukaan laskettua merikuljetuksen maksuosuutta. Toisaalta ne voivat alentaa sitä vapaasti.

D. Lentokuljetusmaksut

33 artikla

Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen maksaminen

1 Nimettyjen operaattoreiden väliseen tilitykseen sovellettavan lentokuljetusten perusmaksun hyväksyy Postitoimintaneuvosto,ja sen laskee kansainvälinen toimisto Toimitusohjesäännöissä määritellyn kaavan mukaan. Kauppatavaran palautuspalvelun välityksellä lentokuljetuksena lähetettäviin paketteihin sovellettavat maksut lasketaan Toimitusohjesääntöjen määräysten mukaisesti.

2 Suljetun postin, 1. luokan lähetysten, lentopostilähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentopostipakettien ja väärin osoitettujen ja väärin jaettujen lähetysten lentokuljetusmaksun laskeminen samoin kuin asiaankuuluvat tilitysmenetelmät määritellään Toimitusohjesäännöissä.

3 Koko lentoreitin kuljetusmaksut on

3.1 suljetun postin osalta lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, myös tapauksissa, joissa nämä lähetykset kuljetetaan yhden tai useamman välissä olevan nimetyn operaattorin kautta

3.2 1. luokan lähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentokirjelähetysten osalta, väärin ohjatut mukaan lukien, sen nimetyn operaattorin maksettava, joka luovuttaa nämä lähetykset toiselle nimetylle operaattorille.

4 Samoja sääntöjä sovelletaan maa- ja merikautta kuljetusmaksuttomiin lähetyksiin, jos ne kuljetetaan lentoteitse.

5 Jokaisella osoitemaan nimetyllä operaattorilla, joka lentokuljettaa ulkomaan postia kotimaan liikenteessään, on oikeus saada korvausta kuljetuksen aiheuttamista lisämenoista edellyttäen, että lennettyjen reittien painotettu keskietäisyys ylittää 300 kilometriä. Postitoimintaneuvosto voi korvata painotetun keskietäisyyden jollain muulla sopivalla kriteerillä. Ellei maksuttomuudesta ole sovittu, on maksujen oltava yhtenäiset kaikille ulkomailta tuleville lento- ja 1. luokan kirjelähetyksille edelleenlähettämistavasta riippumatta.

6 Kuitenkin, jos osoitemaan nimetyn operaattorin perimät päätemaksut perustuvat nimenomaisesti kustannuksiin tai kotimaan hintoihin, ei kotimaan lentokuljetuksesta makseta lisäkorvausta.

7 Painotettua keskietäisyyttä laskettaessa ei osoitemaan nimetty operaattori saa sisällyttää laskentaan niiden postien painoa, joiden päätemaksujen laskenta on perustunut erityisesti kustannuksiin tai osoitemaan nimetyn operaattorin kotimaan hintoihin.

E. Tilitys

34 artikla

Erityisesti kansainvälisen postinvaihdon tilitystä ja maksuja koskevat määräykset

1 Tämän Yleissopimuksen mukaisesti suoritettuihin toimiin liittyvän tilityksen (mukaan lukien postilähetysten kuljettamiseen liittyvä tilitys, tilitys osoitemaassa tapahtuvasta postilähetysten käsittelystä sekä postilähetyksien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuvan korvauksen tilitys) on perustuttava ja se on tehtävä Yleissopimuksen ja Liiton muiden sopimusten määräysten mukaisesti, eikä se vaadi nimetyltä operaattorilta minkäänlaisten asiakirjojen valmistelua paitsi Liiton sopimuksissa määrätyissä tapauksissa.

F. Maksujen määrääminen

35 artikla

Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä maksuista

1 Postitoimintaneuvostolla on oikeus asettaa seuraavat maksut, jotka nimettyjen operaattoreiden on maksettava Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti:

1.1 kauttakulkumaksut kirjelähetysten käsittelystä ja kuljetuksesta yhden tai useamman välittävän maan kautta

1.2 perusmaksut ja lentokuljetusmaksut postin kuljettamisesta ilmateitse

1.3 jakelukorvaukset kaikkien saapuvien postipakettien käsittelystä lukuun ottamatta ECOMPRO-paketteja

1.4 kauttakulkumaan maksut pakettien käsittelystä ja kuljetuksesta välittävän maan kautta

1.5 merimaksut pakettien kuljettamisesta meritse

1.6 korvaukset lähtevän kauppatavaran palautuspalvelun tarjoamisesta paketeille.

2 Kaikkien oikaisujen, jotka tehdään käyttäen menettelyä, jolla taataan palveluja hoitaville nimetyille operaattoreille tasapuolinen korvaus, on perustuttava luotettaviin ja edustaviin taloudellisiin tietoihin. Kaikki päätetyt muutokset tulevat voimaan Postitoimintaneuvoston päättämänä päivänä.

Kahdeksas osa

Valinnaiset palvelut

36 artikla

EMS ja integroitu logistiikka

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin palveluihin:

1.1 EMS, joka on pikapostipalvelu asiakirjoille ja kauppatavaralle ja on aina, kun mahdollista, nopein fyysisesti toimitettava postipalvelu. Tätä palvelua voidaan tarjota standardinmukaisen EMS-yleissopimuksen tai kahdenvälisen sopimuksen perusteella.

1.2 integroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojen fyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet.

37 artikla

Sähköiset postipalvelut

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin sähköisiin postipalveluihin:

1.1 sähköinen posti, eli palvelu, jonka kautta nimetyt operaattorit voivat välittää viestejä ja tietoa sähköisesti

1.2 sähköinen kirjattu posti, eli turvallinen sähköinen postipalvelu, jossa todennetut käyttäjät saavat todisteen sähköisen viestin lähettämisestä ja toimittamisesta ja jossa on käytössä turvallinen viestintäkanava

1.3 sähköinen postivarmennemerkintä, eli todiste sähköisestä tapahtumasta tietyssä muodossa, tiettynä aikana ja käsittäen yhden tai useamman osapuolen

1.4 sähköinen postilaatikko, eli palvelu, jolla todennettu lähettäjä voi välittää sähköisiä viestejä ja todennettu vastaanottaja vastaanottaa ja tallettaa sähköisiä viestejä ja tietoa.

Yhdeksäs osa

Loppumääräykset

38 artikla

Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot

1 Tullakseen voimaan on läsnä olevien äänivaltaisten äänestävien jäsenmaiden edustajien enemmistön hyväksyttävä kongressin päätettäväksi annetut tätä Yleissopimusta koskevat ehdotukset. Äänestettäessä tulee vähintään puolen kongressissa edustettuina olevista äänivaltaisista jäsenmaista olla läsnä.

2 Tullakseen voimaan on postitoimintaneuvoston äänivaltaisten jäsenten enemmistön hyväksyttävä Toimitusohjesääntöjä koskevat ehdotukset.

3 Tullakseen voimaan on kongressien välillä esitettyjen tätä Yleissopimusta ja sen päättöpöytäkirjaa koskevien ehdotusten saatava

3.1 kaksi kolmasosaa äänistä, kun ainakin puolet liiton äänivaltaisista jäsenmaista on ottanut osaa äänestykseen, jos on kyse muutoksista

3.2 äänten enemmistö, jos on kyse määräysten tulkitsemisesta.

4 Huolimatta kohdan 3.1 määräyksistä voi jäsenmaa, jonka kansallinen lainsäädäntö ei vielä sovi yhteen ehdotetun muutoksen kanssa, tehdä yhdeksänkymmenen vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon ehdotuksesta kirjallisen ilmoituksen kansainvälisen toimiston pääjohtajalle siitä, ettei maa voi hyväksyä muutosta.

39 artikla

Kongressissa esitetyt varaumat

1 Mitään Postiliiton tavoitteiden ja tarkoituksen vastaisia varaumia ei sallita.

2 Pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pitäisi esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja ne on asianmukaisesti perusteltava.

3 Nykyisen Yleissopimuksen jotain artiklaa koskevat varaumat on esitettävä kongressille tehtynä ehdotuksena, kirjoitettuna jollain kansainvälisen toimiston työkielistä ja kongressin työjärjestyksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4 Tullakseen voimaan varaumia koskevat ehdotukset on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota varauman koskeman artiklan muuttaminen edellyttää.

5 Periaatteessa varaumia on sovellettava vastavuoroisesti ne tehneen jäsenmaan ja muiden jäsenmaiden välillä.

6 Nykyistä Yleissopimusta koskevat varaumat lisätään nykyisen Yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan kongressin hyväksymien ehdotusten perusteella.

40 artikla

Yleissopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1 Tämä Yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa seuraavan kongressin sopimusten voimaantuloon asti.

Tämän vakuudeksi ovat jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tätä Yleissopimusta yhden alkuperäiskappaleen, jota kansainvälisen toimiston pääjohtaja säilyttää. Maailman postiliiton kansainvälinen toimisto toimittaa jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusosapuolelle.

Tehty Istanbulissa 6 päivänä lokakuuta 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.